changeset 44836:45196b7066e3

8177845: Need a mechanism to load Graal Reviewed-by: kvn, iveresov, mchung
author dnsimon
date Fri, 28 Apr 2017 02:54:05 -0700
parents d4fb4e9f9551
children a688f3970346 adee8072739b 1c32d3f0daf0
files hotspot/.mx.jvmci/.pydevproject hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/EventProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotJVMCICompilerConfig.java hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotJVMCIRuntime.java hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotMemoryAccessProviderImpl.java hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotResolvedObjectTypeImpl.java hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.services/src/jdk/vm/ci/services/JVMCIServiceLocator.java hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.services/src/jdk/vm/ci/services/Services.java hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.services/src/jdk/vm/ci/services/internal/ReflectionAccessJDK.java hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/module-info.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/.mx.graal/.pydevproject hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/.mx.graal/suite.py hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.test/src/org/graalvm/compiler/api/test/Graal.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/util/ModuleAPI.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/CheckGraalInvariants.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/InterfaceMethodHandleTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/OptionsVerifierTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/StaticInterfaceFieldTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/UnbalancedMonitorsTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyBailoutUsageTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyDebugUsageTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyVirtualizableTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/debug/VerifyMethodMetricsTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/tutorial/StaticAnalysis.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CheckGraalIntrinsics.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/ConstantPoolSubstitutionsTests.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/TestIntrinsicCompiles.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/CompileTheWorld.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompilerFactory.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalJVMCIServiceLocator.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotGraphBuilderPlugins.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotInvocationPlugins.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/AESCryptSubstitutions.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/CRC32Substitutions.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/ThreadSubstitutions.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/InvocationPlugin.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/InvocationPlugins.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/GraphPrinter.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.test/src/org/graalvm/compiler/replacements/test/DeoptimizeOnExceptionTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.serviceprovider/src/org/graalvm/compiler/serviceprovider/GraalServices.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.serviceprovider/src/org/graalvm/compiler/serviceprovider/JDK9Method.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.test/src/org/graalvm/compiler/test/JLModule.java hotspot/src/share/vm/runtime/arguments.cpp hotspot/test/compiler/jvmci/JVM_GetJVMCIRuntimeTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/TestJVMCIPrintProperties.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/AsResolvedJavaMethodTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/DoNotInlineOrCompileTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/FindUniqueConcreteMethodTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetBytecodeTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetClassInitializerTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetConstantPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetExceptionTableTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetImplementorTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetLineNumberTableTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetLocalVariableTableTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetNextStackFrameTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetResolvedJavaMethodTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetResolvedJavaTypeTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetStackTraceElementTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetSymbolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetVtableIndexForInterfaceTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/HasCompiledCodeForOSRTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/HasFinalizableSubclassTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/HasNeverInlineDirectiveTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/InvalidateInstalledCodeTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/IsCompilableTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/IsMatureVsReprofileTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupKlassInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupKlassRefIndexInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupMethodInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupNameAndTypeRefIndexInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupNameInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupSignatureInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupTypeTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/MaterializeVirtualObjectTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/MethodIsIgnoredBySecurityStackWalkTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ReadConfigurationTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ReprofileTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveConstantInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveFieldInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveMethodTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolvePossiblyCachedConstantInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveTypeInPoolTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ShouldInlineMethodTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/errors/TestInvalidCompilationResult.java hotspot/test/compiler/jvmci/errors/TestInvalidDebugInfo.java hotspot/test/compiler/jvmci/errors/TestInvalidOopMap.java hotspot/test/compiler/jvmci/events/JvmciNotifyInstallEventTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/DataPatchTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/InterpreterFrameSizeTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/MaxOopMapStackOffsetTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/SimpleCodeInstallationTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/SimpleDebugInfoTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/VirtualObjectDebugInfoTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.hotspot.test/src/jdk/vm/ci/hotspot/test/HotSpotConstantReflectionProviderTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.hotspot.test/src/jdk/vm/ci/hotspot/test/MemoryAccessProviderTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.hotspot.test/src/jdk/vm/ci/hotspot/test/MethodHandleAccessProviderTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/ConstantTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/RedefineClassTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/ResolvedJavaTypeResolveConcreteMethodTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/ResolvedJavaTypeResolveMethodTest.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestConstantReflectionProvider.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestJavaField.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestJavaMethod.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestJavaType.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestMetaAccessProvider.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestResolvedJavaField.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestResolvedJavaMethod.java hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestResolvedJavaType.java hotspot/test/compiler/jvmci/meta/StableFieldTest.java
diffstat 110 files changed, 1165 insertions(+), 751 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/hotspot/.mx.jvmci/.pydevproject	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/.mx.jvmci/.pydevproject	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -3,7 +3,7 @@
 <pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_INTERPRETER">Default</pydev_property>
 <pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_VERSION">python 2.7</pydev_property>
 <pydev_pathproperty name="org.python.pydev.PROJECT_SOURCE_PATH">
-<path>/.mx.jvmci</path>
+<path>/mx.jvmci</path>
 </pydev_pathproperty>
 <pydev_pathproperty name="org.python.pydev.PROJECT_SOURCE_PATH">
 <path>/mx</path>
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/EventProvider.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/EventProvider.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -24,7 +24,6 @@
 
 import jdk.vm.ci.hotspot.EmptyEventProvider.EmptyCompilationEvent;
 import jdk.vm.ci.hotspot.EmptyEventProvider.EmptyCompilerFailureEvent;
-import jdk.vm.ci.services.JVMCIPermission;
 
 /**
 * Service-provider class for logging compiler related events.
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotJVMCICompilerConfig.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotJVMCICompilerConfig.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -28,9 +28,9 @@
 import jdk.vm.ci.runtime.JVMCICompiler;
 import jdk.vm.ci.runtime.JVMCICompilerFactory;
 import jdk.vm.ci.runtime.JVMCIRuntime;
+import jdk.vm.ci.services.JVMCIPermission;
 import jdk.vm.ci.services.JVMCIServiceLocator;
-import jdk.vm.ci.services.JVMCIPermission;
-import jdk.vm.ci.services.Services;
+import jdk.vm.ci.services.internal.ReflectionAccessJDK;
 
 final class HotSpotJVMCICompilerConfig {
 
@@ -47,7 +47,7 @@
 
     @Override
     public String getCompilerName() {
-      return "<none>";
+      return "null";
     }
 
     @Override
@@ -73,19 +73,23 @@
       JVMCICompilerFactory factory = null;
       String compilerName = Option.Compiler.getString();
       if (compilerName != null) {
-        for (JVMCICompilerFactory f : JVMCIServiceLocator.getProviders(JVMCICompilerFactory.class)) {
-          if (f.getCompilerName().equals(compilerName)) {
-            factory = f;
+        if (compilerName.isEmpty() || compilerName.equals("null")) {
+          factory = new DummyCompilerFactory();
+        } else {
+          for (JVMCICompilerFactory f : JVMCIServiceLocator.getProviders(JVMCICompilerFactory.class)) {
+            if (f.getCompilerName().equals(compilerName)) {
+              factory = f;
+            }
           }
-        }
-        if (factory == null) {
-          throw new JVMCIError("JVMCI compiler '%s' not found", compilerName);
+          if (factory == null) {
+            throw new JVMCIError("JVMCI compiler '%s' not found", compilerName);
+          }
         }
       } else {
         // Auto select a single available compiler
         for (JVMCICompilerFactory f : JVMCIServiceLocator.getProviders(JVMCICompilerFactory.class)) {
           if (factory == null) {
-            Services.exportJVMCITo(f.getClass());
+            ReflectionAccessJDK.openJVMCITo(f.getClass());
             factory = f;
           } else {
             // Multiple factories seen - cancel auto selection
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotJVMCIRuntime.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotJVMCIRuntime.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -32,6 +32,7 @@
 import java.util.List;
 import java.util.Map;
 import java.util.Objects;
+import java.util.ServiceLoader;
 import java.util.TreeMap;
 
 import jdk.internal.misc.VM;
@@ -50,7 +51,6 @@
 import jdk.vm.ci.runtime.JVMCICompiler;
 import jdk.vm.ci.runtime.JVMCICompilerFactory;
 import jdk.vm.ci.services.JVMCIServiceLocator;
-import jdk.vm.ci.services.Services;
 
 /**
 * HotSpot implementation of a JVMCI runtime.
@@ -88,7 +88,10 @@
   */
   public enum Option {
     // @formatter:off
-    Compiler(String.class, null, "Selects the system compiler."),
+    Compiler(String.class, null, "Selects the system compiler. This must match the getCompilerName() value returned " +
+                   "by a jdk.vm.ci.runtime.JVMCICompilerFactory provider. " +
+                   "An empty string or the value \"null\" selects a compiler " +
+                   "that will raise an exception upon receiving a compilation request."),
     // Note: The following one is not used (see InitTimer.ENABLED). It is added here
     // so that -XX:+JVMCIPrintProperties shows the option.
     InitTimer(Boolean.class, false, "Specifies if initialization timing is enabled."),
@@ -208,7 +211,7 @@
   }
 
   public static HotSpotJVMCIBackendFactory findFactory(String architecture) {
-    for (HotSpotJVMCIBackendFactory factory : Services.load(HotSpotJVMCIBackendFactory.class)) {
+    for (HotSpotJVMCIBackendFactory factory : ServiceLoader.load(HotSpotJVMCIBackendFactory.class, ClassLoader.getSystemClassLoader())) {
       if (factory.getArchitecture().equalsIgnoreCase(architecture)) {
         return factory;
       }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotMemoryAccessProviderImpl.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotMemoryAccessProviderImpl.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -98,7 +98,7 @@
       boolean aligned = ((displacement - headerSize) % sizeOfElement) == 0;
       if (displacement < 0 || displacement > (arrayEnd - sizeOfElement) || (kind == JavaKind.Object && !aligned)) {
         int index = (int) ((displacement - headerSize) / sizeOfElement);
-        throw new AssertionError("Unsafe array access: reading element of kind " + kind +
+        throw new IllegalArgumentException("Unsafe array access: reading element of kind " + kind +
                 " at offset " + displacement + " (index ~ " + index + ") in " +
                 type.toJavaName() + " object of length " + length);
       }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotResolvedObjectTypeImpl.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.hotspot/src/jdk/vm/ci/hotspot/HotSpotResolvedObjectTypeImpl.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -801,8 +801,7 @@
     }
     if (elementType.getName().startsWith("Ljava/")) {
       // Classes in a java.* package can only be defined by the
-      // boot class loader. This is enforced by ClassLoader.preDefineClass()
-      assert mirror().getClassLoader() == null;
+      // boot or platform class loader.
       return true;
     }
     ClassLoader thisCl = mirror().getClassLoader();
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.services/src/jdk/vm/ci/services/JVMCIServiceLocator.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.services/src/jdk/vm/ci/services/JVMCIServiceLocator.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -24,12 +24,15 @@
 
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.List;
+import java.util.ServiceLoader;
+
+import jdk.vm.ci.services.internal.ReflectionAccessJDK;
 
 /**
 * Service-provider class for the runtime to locate providers of JVMCI services where the latter are
- * not in packages exported by the JVMCI module. As part of instantiating
- * {@link JVMCIServiceLocator}, all JVMCI packages will be {@linkplain Services#exportJVMCITo(Class)
- * exported} to the module defining the class of the instantiated object.
+ * not in packages exported by the JVMCI module. As part of instantiating a
+ * {@link JVMCIServiceLocator}, all JVMCI packages will be opened to the module defining the class
+ * of the instantiated object.
 *
 * While the {@link #getProvider(Class)} method can be used directly, it's usually easier to use
 * {@link #getProviders(Class)}.
@@ -49,30 +52,39 @@
   }
 
   /**
-   * Creates a capability for accessing JVMCI. Once successfully instantiated, JVMCI exports all
-   * its packages to the module defining the type of this object.
+   * Creates a capability for accessing JVMCI. Once successfully instantiated, JVMCI opens all its
+   * packages to the module defining the type of this object.
   *
   * @throws SecurityException if a security manager has been installed and it denies
   *       {@link JVMCIPermission}
   */
   protected JVMCIServiceLocator() {
     this(checkPermission());
-    Services.exportJVMCITo(getClass());
+    Services.checkJVMCIEnabled();
+    ReflectionAccessJDK.openJVMCITo(getClass());
   }
 
   /**
   * Gets the provider of the service defined by {@code service} or {@code null} if this object
   * does not have a provider for {@code service}.
   */
-  public abstract <S> S getProvider(Class<S> service);
+  protected abstract <S> S getProvider(Class<S> service);
 
   /**
-   * Gets the providers of the service defined by {@code service} by querying the
-   * {@link JVMCIServiceLocator} providers obtained by {@link Services#load(Class)}.
+   * Gets the providers of the service defined by {@code service} by querying the available
+   * {@link JVMCIServiceLocator} providers.
+   *
+   * @throws SecurityException if a security manager is present and it denies
+   *       {@link JVMCIPermission}
   */
   public static <S> List<S> getProviders(Class<S> service) {
+    Services.checkJVMCIEnabled();
+    SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
+    if (sm != null) {
+      sm.checkPermission(new JVMCIPermission());
+    }
     List<S> providers = new ArrayList<>();
-    for (JVMCIServiceLocator access : Services.load(JVMCIServiceLocator.class)) {
+    for (JVMCIServiceLocator access : ServiceLoader.load(JVMCIServiceLocator.class, ClassLoader.getSystemClassLoader())) {
       S provider = access.getProvider(service);
       if (provider != null) {
         providers.add(provider);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.services/src/jdk/vm/ci/services/Services.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.services/src/jdk/vm/ci/services/Services.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -22,167 +22,64 @@
 */
 package jdk.vm.ci.services;
 
-import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
 import java.lang.reflect.Method;
-import java.util.Formatter;
-import java.util.Iterator;
-import java.util.ServiceConfigurationError;
-import java.util.ServiceLoader;
-import java.util.Set;
+import java.util.Map;
 
 /**
- * A mechanism for accessing service providers via JVMCI.
+ * Provides utilities needed by JVMCI clients.
 */
 public final class Services {
 
+  // This class must be compilable and executable on JDK 8 since it's used in annotation
+  // processors while building JDK 9 so use of API added in JDK 9 is made via reflection.
+
   private Services() {
   }
 
-  private static int getJavaSpecificationVersion() {
-    String value = System.getProperty("java.specification.version");
-    if (value.startsWith("1.")) {
-      value = value.substring(2);
-    }
-    return Integer.parseInt(value);
-  }
-
-  /**
-   * The integer value corresponding to the value of the {@code java.specification.version} system
-   * property after any leading {@code "1."} has been stripped.
-   */
-  public static final int JAVA_SPECIFICATION_VERSION = getJavaSpecificationVersion();
-
-  // Use reflection so that this compiles on Java 8
-  private static final Method getModule;
-  private static final Method getPackages;
-  private static final Method addUses;
-  private static final Method isExported;
-  private static final Method addExports;
-
-  static {
-    if (JAVA_SPECIFICATION_VERSION >= 9) {
-      try {
-        getModule = Class.class.getMethod("getModule");
-        Class<?> moduleClass = getModule.getReturnType();
-        getPackages = moduleClass.getMethod("getPackages");
-        addUses = moduleClass.getMethod("addUses", Class.class);
-        isExported = moduleClass.getMethod("isExported", String.class, moduleClass);
-        addExports = moduleClass.getMethod("addExports", String.class, moduleClass);
-      } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) {
-        throw new InternalError(e);
-      }
-    } else {
-      getModule = null;
-      getPackages = null;
-      addUses = null;
-      isExported = null;
-      addExports = null;
-    }
-  }
-
   @SuppressWarnings("unchecked")
-  static <T> T invoke(Method method, Object receiver, Object... args) {
+  private static Map<String, String> initSavedProperties() throws InternalError {
     try {
-      return (T) method.invoke(receiver, args);
-    } catch (IllegalAccessException | IllegalArgumentException | InvocationTargetException e) {
+      Class<?> vmClass = Class.forName("jdk.internal.misc.VM");
+      Method m = vmClass.getMethod("getSavedProperties");
+      return (Map<String, String>) m.invoke(null);
+    } catch (Exception e) {
       throw new InternalError(e);
     }
   }
 
+  static final Map<String, String> SAVED_PROPERTIES = initSavedProperties();
+  static final boolean JVMCI_ENABLED = Boolean.parseBoolean(SAVED_PROPERTIES.get("jdk.internal.vm.ci.enabled"));
+
   /**
-   * Performs any required security checks and dynamic reconfiguration to allow the module of a
-   * given class to access the classes in the JVMCI module.
-   *
-   * Note: This API uses {@link Class} instead of {@code Module} to provide backwards
-   * compatibility for JVMCI clients compiled against a JDK release earlier than 9.
-   *
-   * @param requestor a class requesting access to the JVMCI module for its module
-   * @throws SecurityException if a security manager is present and it denies
-   *       {@link JVMCIPermission}
+   * Checks that JVMCI is enabled in the VM and throws an error if it isn't.
   */
-  public static void exportJVMCITo(Class<?> requestor) {
+  static void checkJVMCIEnabled() {
+    if (!JVMCI_ENABLED) {
+      throw new Error("The EnableJVMCI VM option must be true (i.e., -XX:+EnableJVMCI) to use JVMCI");
+    }
+  }
+
+  /**
+   * Gets an unmodifiable copy of the system properties saved when {@link System} is initialized.
+   */
+  public static Map<String, String> getSavedProperties() {
+    checkJVMCIEnabled();
     SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
     if (sm != null) {
       sm.checkPermission(new JVMCIPermission());
     }
-    if (JAVA_SPECIFICATION_VERSION >= 9) {
-      Object jvmci = invoke(getModule, Services.class);
-      Object requestorModule = invoke(getModule, requestor);
-      if (jvmci != requestorModule) {
-        Set<String> packages = invoke(getPackages, jvmci);
-        for (String pkg : packages) {
-          // Export all JVMCI packages dynamically instead
-          // of requiring a long list of --add-exports
-          // options on the JVM command line.
-          boolean exported = invoke(isExported, jvmci, pkg, requestorModule);
-          if (!exported) {
-            invoke(addExports, jvmci, pkg, requestorModule);
-          }
-        }
-      }
-    }
+    return SAVED_PROPERTIES;
   }
 
   /**
-   * Gets an {@link Iterable} of the JVMCI providers available for a given service.
-   *
-   * @throws SecurityException if a security manager is present and it denies
-   *       {@link JVMCIPermission}
+   * Causes the JVMCI subsystem to be initialized if it isn't already initialized.
   */
-  public static <S> Iterable<S> load(Class<S> service) {
-    SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
-    if (sm != null) {
-      sm.checkPermission(new JVMCIPermission());
+  public static void initializeJVMCI() {
+    checkJVMCIEnabled();
+    try {
+      Class.forName("jdk.vm.ci.runtime.JVMCI");
+    } catch (ClassNotFoundException e) {
+      throw new InternalError(e);
     }
-    if (JAVA_SPECIFICATION_VERSION >= 9) {
-      Object jvmci = invoke(getModule, Services.class);
-      invoke(addUses, jvmci, service);
-    }
-
-    // Restrict JVMCI clients to be on the class path or module path
-    return ServiceLoader.load(service, ClassLoader.getSystemClassLoader());
-  }
-
-  /**
-   * Gets the JVMCI provider for a given service for which at most one provider must be available.
-   *
-   * @param service the service whose provider is being requested
-   * @param required specifies if an {@link InternalError} should be thrown if no provider of
-   *      {@code service} is available
-   * @throws SecurityException if a security manager is present and it denies
-   *       {@link JVMCIPermission}
-   */
-  public static <S> S loadSingle(Class<S> service, boolean required) {
-    SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
-    if (sm != null) {
-      sm.checkPermission(new JVMCIPermission());
-    }
-    if (JAVA_SPECIFICATION_VERSION >= 9) {
-      Object jvmci = invoke(getModule, Services.class);
-      invoke(addUses, jvmci, service);
-    }
-    // Restrict JVMCI clients to be on the class path or module path
-    Iterable<S> providers = ServiceLoader.load(service, ClassLoader.getSystemClassLoader());
-    S singleProvider = null;
-    try {
-      for (Iterator<S> it = providers.iterator(); it.hasNext();) {
-        singleProvider = it.next();
-        if (it.hasNext()) {
-          throw new InternalError(String.format("Multiple %s providers found", service.getName()));
-        }
-      }
-    } catch (ServiceConfigurationError e) {
-      // If the service is required we will bail out below.
-    }
-    if (singleProvider == null && required) {
-      String javaHome = System.getProperty("java.home");
-      String vmName = System.getProperty("java.vm.name");
-      Formatter errorMessage = new Formatter();
-      errorMessage.format("The VM does not expose required service %s.%n", service.getName());
-      errorMessage.format("Currently used Java home directory is %s.%n", javaHome);
-      errorMessage.format("Currently used VM configuration is: %s", vmName);
-      throw new UnsupportedOperationException(errorMessage.toString());
-    }
-    return singleProvider;
   }
 }
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/jdk.vm.ci.services/src/jdk/vm/ci/services/internal/ReflectionAccessJDK.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -0,0 +1,91 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package jdk.vm.ci.services.internal;
+
+import java.lang.reflect.Method;
+import java.util.Set;
+
+import jdk.vm.ci.services.Services;
+
+/**
+ * Reflection based access to API introduced in JDK 9. This allows the API to be used in code that
+ * must be compiled (but not executed) on JDK 8.
+ */
+public final class ReflectionAccessJDK {
+
+  /**
+   * {@code Class.getModule()}.
+   */
+  private static final Method getModule;
+
+  /**
+   * {@code java.lang.Module.addOpens(String, Module)}.
+   */
+  private static final Method addOpens;
+
+  /**
+   * {@code java.lang.Module.getPackages(Module, String, Module)}.
+   */
+  private static final Method getPackages;
+
+  /**
+   * {@code java.lang.Module.isOpen(String, Module)}.
+   */
+  private static final Method isOpenTo;
+
+  /**
+   * Opens all JVMCI packages to the module of a given class.
+   *
+   * @param other all JVMCI packages will be opened to the module of this class
+   */
+  @SuppressWarnings("unchecked")
+  public static void openJVMCITo(Class<?> other) {
+    try {
+      Object jvmci = getModule.invoke(Services.class);
+      Object otherModule = getModule.invoke(other);
+      if (jvmci != otherModule) {
+        Set<String> packages = (Set<String>) getPackages.invoke(jvmci);
+        for (String pkg : packages) {
+          boolean opened = (Boolean) isOpenTo.invoke(jvmci, pkg, otherModule);
+          if (!opened) {
+            addOpens.invoke(jvmci, pkg, otherModule);
+          }
+        }
+      }
+    } catch (Exception e) {
+      throw new InternalError(e);
+    }
+  }
+
+  static {
+    try {
+      getModule = Class.class.getMethod("getModule");
+      Class<?> moduleClass = getModule.getReturnType();
+      getPackages = moduleClass.getMethod("getPackages");
+      isOpenTo = moduleClass.getMethod("isOpen", String.class, moduleClass);
+      addOpens = moduleClass.getDeclaredMethod("addOpens", String.class, moduleClass);
+    } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) {
+      throw new InternalError(e);
+    }
+  }
+}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/module-info.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.ci/share/classes/module-info.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -33,37 +33,4 @@
     jdk.vm.ci.hotspot.aarch64.AArch64HotSpotJVMCIBackendFactory,
     jdk.vm.ci.hotspot.amd64.AMD64HotSpotJVMCIBackendFactory,
     jdk.vm.ci.hotspot.sparc.SPARCHotSpotJVMCIBackendFactory;
-
-  exports jdk.vm.ci.aarch64 to
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.amd64 to
-    jdk.aot,
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.code to
-    jdk.aot,
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.code.site to
-    jdk.aot,
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.code.stack to
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.common to
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.hotspot to
-    jdk.aot,
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.hotspot.aarch64 to
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.hotspot.amd64 to
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.hotspot.sparc to
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.meta to
-    jdk.aot,
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.runtime to
-    jdk.aot,
-    jdk.internal.vm.compiler;
-  exports jdk.vm.ci.sparc to
-    jdk.internal.vm.compiler;
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/.mx.graal/.pydevproject	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/.mx.graal/.pydevproject	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -3,9 +3,9 @@
 <pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_INTERPRETER">Default</pydev_property>
 <pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_VERSION">python 2.7</pydev_property>
 <pydev_pathproperty name="org.python.pydev.PROJECT_SOURCE_PATH">
-<path>/mx.graal</path>
-<path>/mx.graal</path>
-<path>/mx.graal</path>
+<path>/.mx.graal</path>
+<path>/.mx.graal</path>
+<path>/.mx.graal</path>
 </pydev_pathproperty>
 
 </pydev_project>
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/.mx.graal/suite.py	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/.mx.graal/suite.py	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -8,6 +8,36 @@
  # (e.g., macosx-x86_64-normal-server-release).
  "outputRoot" : "../../../build/mx/hotspot",
 
+ "jdklibraries" : {
+  "JVMCI_SERVICES" : {
+   "path" : "lib/jvmci-services.jar",
+   "sourcePath" : "lib/jvmci-services.src.zip",
+   "optional" : False,
+   "jdkStandardizedSince" : "9",
+   "module" : "jdk.internal.vm.ci"
+  },
+  "JVMCI_API" : {
+   "path" : "lib/jvmci/jvmci-api.jar",
+   "sourcePath" : "lib/jvmci/jvmci-api.src.zip",
+   "dependencies" : [
+    "JVMCI_SERVICES",
+   ],
+   "optional" : False,
+   "jdkStandardizedSince" : "9",
+   "module" : "jdk.internal.vm.ci"
+  },
+  "JVMCI_HOTSPOT" : {
+   "path" : "lib/jvmci/jvmci-hotspot.jar",
+   "sourcePath" : "lib/jvmci/jvmci-hotspot.src.zip",
+   "dependencies" : [
+    "JVMCI_API",
+   ],
+   "optional" : False,
+   "jdkStandardizedSince" : "9",
+   "module" : "jdk.internal.vm.ci"
+  },
+ },
+
  "libraries" : {
 
   # ------------- Libraries -------------
@@ -17,6 +47,16 @@
    "sha1" : "476d9a44cd19d6b55f81571077dfa972a4f8a083",
    "bootClassPathAgent" : "true",
   },
+  "ASM5" : {
+   "sha1" : "0da08b8cce7bbf903602a25a3a163ae252435795",
+   "urls" : ["https://lafo.ssw.uni-linz.ac.at/pub/graal-external-deps/asm-5.0.4.jar"],
+  },
+
+  "ASM_TREE5" : {
+   "sha1" : "396ce0c07ba2b481f25a70195c7c94922f0d1b0b",
+   "urls" : ["https://lafo.ssw.uni-linz.ac.at/pub/graal-external-deps/asm-tree-5.0.4.jar"],
+   "dependencies" : ["ASM5"],
+  },
  },
 
  "projects" : {
@@ -32,6 +72,7 @@
 
   "org.graalvm.compiler.serviceprovider" : {
    "subDir" : "share/classes",
+   "dependencies" : ["JVMCI_SERVICES"],
    "sourceDirs" : ["src"],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
@@ -49,6 +90,7 @@
 
   "org.graalvm.compiler.options" : {
    "subDir" : "share/classes",
+   "dependencies" : ["JVMCI_SERVICES", "JVMCI_API"],
    "sourceDirs" : ["src"],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
@@ -83,6 +125,7 @@
    "sourceDirs" : ["src"],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "dependencies" : [
+    "JVMCI_API",
     "org.graalvm.compiler.serviceprovider",
     "org.graalvm.compiler.options"
    ],
@@ -137,6 +180,7 @@
    "sourceDirs" : ["src"],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "dependencies" : [
+    "JVMCI_HOTSPOT",
     "org.graalvm.compiler.core.test",
    ],
    "javaCompliance" : "1.8",
@@ -146,6 +190,9 @@
   "org.graalvm.compiler.api.runtime" : {
    "subDir" : "share/classes",
    "sourceDirs" : ["src"],
+   "dependencies" : [
+    "JVMCI_API",
+   ],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
    "workingSets" : "API,Graal",
@@ -156,6 +203,7 @@
    "sourceDirs" : ["src"],
    "dependencies" : [
     "mx:JUNIT",
+    "JVMCI_SERVICES",
     "org.graalvm.compiler.api.runtime",
    ],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
@@ -166,6 +214,7 @@
   "org.graalvm.compiler.api.replacements" : {
    "subDir" : "share/classes",
    "sourceDirs" : ["src"],
+   "dependencies" : ["JVMCI_API"],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
    "workingSets" : "API,Graal,Replacements",
@@ -175,6 +224,7 @@
    "subDir" : "share/classes",
    "sourceDirs" : ["src"],
    "dependencies" : [
+    "JVMCI_HOTSPOT",
     "org.graalvm.compiler.api.runtime",
     "org.graalvm.compiler.replacements",
     "org.graalvm.compiler.runtime",
@@ -261,6 +311,8 @@
     "org.graalvm.compiler.hotspot",
     "org.graalvm.compiler.lir.jtt",
     "org.graalvm.compiler.lir.test",
+    "JVMCI_API",
+    "JVMCI_HOTSPOT",
    ],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
@@ -347,6 +399,9 @@
   "org.graalvm.compiler.asm" : {
    "subDir" : "share/classes",
    "sourceDirs" : ["src"],
+   "dependencies" : [
+    "JVMCI_API",
+   ],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
    "workingSets" : "Graal,Assembler",
@@ -403,6 +458,7 @@
   "org.graalvm.compiler.bytecode" : {
    "subDir" : "share/classes",
    "sourceDirs" : ["src"],
+   "dependencies" : ["JVMCI_API"],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
    "workingSets" : "Graal,Java",
@@ -774,6 +830,7 @@
    "dependencies" : [
     "org.graalvm.compiler.lir.jtt",
     "org.graalvm.compiler.lir.aarch64",
+    "JVMCI_HOTSPOT"
    ],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
@@ -803,6 +860,7 @@
    "dependencies" : [
     "org.graalvm.compiler.lir.jtt",
     "org.graalvm.compiler.lir.amd64",
+    "JVMCI_HOTSPOT"
    ],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
@@ -831,6 +889,7 @@
    "sourceDirs" : ["src"],
    "dependencies" : [
     "org.graalvm.compiler.lir.jtt",
+    "JVMCI_HOTSPOT"
    ],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
    "javaCompliance" : "1.8",
@@ -908,6 +967,7 @@
     "org.graalvm.compiler.graph.test",
     "org.graalvm.compiler.printer",
     "JAVA_ALLOCATION_INSTRUMENTER",
+    "ASM_TREE5",
    ],
    "annotationProcessors" : ["GRAAL_NODEINFO_PROCESSOR"],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.test/src/org/graalvm/compiler/api/test/Graal.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.test/src/org/graalvm/compiler/api/test/Graal.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -40,7 +40,7 @@
   private static final GraalRuntime runtime = initializeRuntime();
 
   private static GraalRuntime initializeRuntime() {
-    Services.exportJVMCITo(Graal.class);
+    Services.initializeJVMCI();
     JVMCICompiler compiler = JVMCI.getRuntime().getCompiler();
     if (compiler instanceof GraalJVMCICompiler) {
       GraalJVMCICompiler graal = (GraalJVMCICompiler) compiler;
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/util/ModuleAPI.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/util/ModuleAPI.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -53,11 +53,6 @@
   public static final ModuleAPI getModule;
 
   /**
-   * {@code jdk.internal.module.Modules.addExports(Module, String, Module)}.
-   */
-  public static final ModuleAPI addExports;
-
-  /**
   * {@code java.lang.Module.getResourceAsStream(String)}.
   */
   public static final ModuleAPI getResourceAsStream;
@@ -116,13 +111,11 @@
       try {
         getModule = new ModuleAPI(Class.class.getMethod("getModule"));
         Class<?> moduleClass = getModule.method.getReturnType();
-        Class<?> modulesClass = Class.forName("jdk.internal.module.Modules");
         getResourceAsStream = new ModuleAPI(moduleClass.getMethod("getResourceAsStream", String.class));
         canRead = new ModuleAPI(moduleClass.getMethod("canRead", moduleClass));
         isExported = new ModuleAPI(moduleClass.getMethod("isExported", String.class));
         isExportedTo = new ModuleAPI(moduleClass.getMethod("isExported", String.class, moduleClass));
-        addExports = new ModuleAPI(modulesClass.getDeclaredMethod("addExports", moduleClass, String.class, moduleClass));
-      } catch (NoSuchMethodException | SecurityException | ClassNotFoundException e) {
+      } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) {
         throw new InternalError(e);
       }
     } else {
@@ -132,8 +125,6 @@
       canRead = unavailable;
       isExported = unavailable;
       isExportedTo = unavailable;
-      addExports = unavailable;
     }
-
   }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/CheckGraalInvariants.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/CheckGraalInvariants.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -127,7 +127,7 @@
     MetaAccessProvider metaAccess = providers.getMetaAccess();
 
     PhaseSuite<HighTierContext> graphBuilderSuite = new PhaseSuite<>();
-    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins(metaAccess));
+    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins());
     GraphBuilderConfiguration config = GraphBuilderConfiguration.getDefault(plugins).withEagerResolving(true);
     graphBuilderSuite.appendPhase(new GraphBuilderPhase(config));
     HighTierContext context = new HighTierContext(providers, graphBuilderSuite, OptimisticOptimizations.NONE);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/InterfaceMethodHandleTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/InterfaceMethodHandleTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -26,15 +26,14 @@
 import java.lang.invoke.MethodHandles;
 import java.lang.invoke.MethodType;
 
-import org.junit.Test;
-
 import org.graalvm.compiler.code.CompilationResult;
 import org.graalvm.compiler.test.ExportingClassLoader;
+import org.junit.Test;
+import org.objectweb.asm.ClassWriter;
+import org.objectweb.asm.Label;
+import org.objectweb.asm.MethodVisitor;
+import org.objectweb.asm.Opcodes;
 
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.ClassWriter;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Label;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.MethodVisitor;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Opcodes;
 import jdk.vm.ci.code.InstalledCode;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/OptionsVerifierTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/OptionsVerifierTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -44,19 +44,17 @@
 import java.util.ServiceLoader;
 import java.util.Set;
 
-import org.junit.Test;
-
 import org.graalvm.compiler.options.OptionDescriptor;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionDescriptors;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionValue;
 import org.graalvm.compiler.test.GraalTest;
-
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.ClassReader;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.ClassVisitor;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Label;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.MethodVisitor;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Opcodes;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Type;
+import org.junit.Test;
+import org.objectweb.asm.ClassReader;
+import org.objectweb.asm.ClassVisitor;
+import org.objectweb.asm.Label;
+import org.objectweb.asm.MethodVisitor;
+import org.objectweb.asm.Opcodes;
+import org.objectweb.asm.Type;
 
 /**
 * Verifies a class declaring one or more {@linkplain OptionValue options} has a class initializer
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/StaticInterfaceFieldTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/StaticInterfaceFieldTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -83,7 +83,7 @@
     MetaAccessProvider metaAccess = providers.getMetaAccess();
 
     PhaseSuite<HighTierContext> graphBuilderSuite = new PhaseSuite<>();
-    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins(metaAccess));
+    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins());
     GraphBuilderConfiguration config = GraphBuilderConfiguration.getDefault(plugins).withEagerResolving(true);
     graphBuilderSuite.appendPhase(new GraphBuilderPhase(config));
     HighTierContext context = new HighTierContext(providers, graphBuilderSuite, OptimisticOptimizations.NONE);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/UnbalancedMonitorsTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/UnbalancedMonitorsTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -24,10 +24,10 @@
 
 import jdk.vm.ci.code.BailoutException;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.ClassWriter;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Label;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.MethodVisitor;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Opcodes;
+import org.objectweb.asm.ClassWriter;
+import org.objectweb.asm.Label;
+import org.objectweb.asm.MethodVisitor;
+import org.objectweb.asm.Opcodes;
 
 import static org.graalvm.compiler.core.common.CompilationIdentifier.INVALID_COMPILATION_ID;
 
@@ -86,7 +86,7 @@
     ResolvedJavaMethod method = getResolvedJavaMethod(LOADER.findClass(INNER_CLASS_NAME), name);
     try {
       StructuredGraph graph = new StructuredGraph(method, AllowAssumptions.NO, INVALID_COMPILATION_ID);
-      Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins(getMetaAccess()));
+      Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins());
       GraphBuilderConfiguration graphBuilderConfig = GraphBuilderConfiguration.getDefault(plugins).withEagerResolving(true);
       OptimisticOptimizations optimisticOpts = OptimisticOptimizations.NONE;
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyBailoutUsageTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyBailoutUsageTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -122,7 +122,7 @@
     Providers providers = rt.getHostBackend().getProviders();
     MetaAccessProvider metaAccess = providers.getMetaAccess();
     PhaseSuite<HighTierContext> graphBuilderSuite = new PhaseSuite<>();
-    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins(metaAccess));
+    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins());
     GraphBuilderConfiguration config = GraphBuilderConfiguration.getDefault(plugins).withEagerResolving(true);
     graphBuilderSuite.appendPhase(new GraphBuilderPhase(config));
     HighTierContext context = new HighTierContext(providers, graphBuilderSuite, OptimisticOptimizations.NONE);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyDebugUsageTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyDebugUsageTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -300,7 +300,7 @@
     Providers providers = rt.getHostBackend().getProviders();
     MetaAccessProvider metaAccess = providers.getMetaAccess();
     PhaseSuite<HighTierContext> graphBuilderSuite = new PhaseSuite<>();
-    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins(metaAccess));
+    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins());
     GraphBuilderConfiguration config = GraphBuilderConfiguration.getDefault(plugins).withEagerResolving(true);
     graphBuilderSuite.appendPhase(new GraphBuilderPhase(config));
     HighTierContext context = new HighTierContext(providers, graphBuilderSuite, OptimisticOptimizations.NONE);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyVirtualizableTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyVirtualizableTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -267,7 +267,7 @@
     Providers providers = rt.getHostBackend().getProviders();
     MetaAccessProvider metaAccess = providers.getMetaAccess();
     PhaseSuite<HighTierContext> graphBuilderSuite = new PhaseSuite<>();
-    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins(metaAccess));
+    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins());
     GraphBuilderConfiguration config = GraphBuilderConfiguration.getDefault(plugins).withEagerResolving(true);
     graphBuilderSuite.appendPhase(new GraphBuilderPhase(config));
     HighTierContext context = new HighTierContext(providers, graphBuilderSuite, OptimisticOptimizations.NONE);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/debug/VerifyMethodMetricsTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/debug/VerifyMethodMetricsTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -249,7 +249,7 @@
     Providers providers = rt.getHostBackend().getProviders();
     MetaAccessProvider metaAccess = providers.getMetaAccess();
     PhaseSuite<HighTierContext> graphBuilderSuite = new PhaseSuite<>();
-    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins(metaAccess));
+    Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins());
     GraphBuilderConfiguration config = GraphBuilderConfiguration.getDefault(plugins).withEagerResolving(true);
     graphBuilderSuite.appendPhase(new GraphBuilderPhase(config));
     HighTierContext context = new HighTierContext(providers, graphBuilderSuite, OptimisticOptimizations.NONE);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/tutorial/StaticAnalysis.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/tutorial/StaticAnalysis.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -253,7 +253,7 @@
           * the code before static analysis, the classes would otherwise be not loaded
           * yet and the bytecode parser would only create a graph.
           */
-          Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins(metaAccess));
+          Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins());
           GraphBuilderConfiguration graphBuilderConfig = GraphBuilderConfiguration.getDefault(plugins).withEagerResolving(true);
           /*
           * For simplicity, we ignore all exception handling during the static analysis.
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CheckGraalIntrinsics.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CheckGraalIntrinsics.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -29,15 +29,12 @@
 import java.util.Arrays;
 import java.util.Collection;
 import java.util.Collections;
-import java.util.HashMap;
 import java.util.List;
 import java.util.Map;
 import java.util.Set;
 import java.util.TreeSet;
 import java.util.stream.Collectors;
 
-import org.junit.Test;
-
 import org.graalvm.compiler.api.test.Graal;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.GraalHotSpotVMConfig;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalRuntimeProvider;
@@ -45,12 +42,15 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderConfiguration.Plugins;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugin;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugins;
+import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugins.Binding;
 import org.graalvm.compiler.runtime.RuntimeProvider;
 import org.graalvm.compiler.test.GraalTest;
+import org.junit.Test;
 
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotVMConfigStore;
 import jdk.vm.ci.hotspot.VMIntrinsicMethod;
 import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.MetaUtil;
 import jdk.vm.ci.meta.MethodHandleAccessProvider.IntrinsicMethod;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 
@@ -63,11 +63,10 @@
 */
 public class CheckGraalIntrinsics extends GraalTest {
 
-  public static boolean match(ResolvedJavaMethod method, VMIntrinsicMethod intrinsic) {
-    if (intrinsic.name.equals(method.getName())) {
-      if (intrinsic.descriptor.equals(method.getSignature().toMethodDescriptor())) {
-        String declaringClass = method.getDeclaringClass().toClassName().replace('.', '/');
-        if (declaringClass.equals(intrinsic.declaringClass)) {
+  public static boolean match(String type, Binding binding, VMIntrinsicMethod intrinsic) {
+    if (intrinsic.name.equals(binding.name)) {
+      if (intrinsic.descriptor.startsWith(binding.argumentsDescriptor)) {
+        if (type.equals(intrinsic.declaringClass)) {
           return true;
         }
       }
@@ -75,16 +74,20 @@
     return false;
   }
 
-  private static ResolvedJavaMethod findMethod(Set<ResolvedJavaMethod> methods, VMIntrinsicMethod intrinsic) {
-    for (ResolvedJavaMethod method : methods) {
-      if (match(method, intrinsic)) {
-        return method;
+  public static InvocationPlugin findPlugin(Map<String, List<Binding>> bindings, VMIntrinsicMethod intrinsic) {
+    for (Map.Entry<String, List<Binding>> e : bindings.entrySet()) {
+      // Match format of VMIntrinsicMethod.declaringClass
+      String type = MetaUtil.internalNameToJava(e.getKey(), true, false).replace('.', '/');
+      for (Binding binding : e.getValue()) {
+        if (match(type, binding, intrinsic)) {
+          return binding.plugin;
+        }
       }
     }
     return null;
   }
 
-  private static ResolvedJavaMethod resolveIntrinsic(MetaAccessProvider metaAccess, VMIntrinsicMethod intrinsic) throws ClassNotFoundException {
+  public static ResolvedJavaMethod resolveIntrinsic(MetaAccessProvider metaAccess, VMIntrinsicMethod intrinsic) throws ClassNotFoundException {
     Class<?> c = Class.forName(intrinsic.declaringClass.replace('/', '.'), false, CheckGraalIntrinsics.class.getClassLoader());
     for (Method javaMethod : c.getDeclaredMethods()) {
       if (javaMethod.getName().equals(intrinsic.name)) {
@@ -425,28 +428,20 @@
   public void test() throws ClassNotFoundException {
     HotSpotGraalRuntimeProvider rt = (HotSpotGraalRuntimeProvider) Graal.getRequiredCapability(RuntimeProvider.class);
     HotSpotProviders providers = rt.getHostBackend().getProviders();
-    Map<ResolvedJavaMethod, Object> impl = new HashMap<>();
     Plugins graphBuilderPlugins = providers.getGraphBuilderPlugins();
     InvocationPlugins invocationPlugins = graphBuilderPlugins.getInvocationPlugins();
-    for (ResolvedJavaMethod method : invocationPlugins.getMethods()) {
-      InvocationPlugin plugin = invocationPlugins.lookupInvocation(method);
-      assert plugin != null;
-      impl.put(method, plugin);
-    }
 
-    Set<ResolvedJavaMethod> methods = invocationPlugins.getMethods();
     HotSpotVMConfigStore store = rt.getVMConfig().getStore();
     List<VMIntrinsicMethod> intrinsics = store.getIntrinsics();
 
     List<String> missing = new ArrayList<>();
+    Map<String, List<Binding>> bindings = invocationPlugins.getBindings(true);
     for (VMIntrinsicMethod intrinsic : intrinsics) {
-      ResolvedJavaMethod method = findMethod(methods, intrinsic);
-      if (method == null) {
-        method = resolveIntrinsic(providers.getMetaAccess(), intrinsic);
-
-        IntrinsicMethod intrinsicMethod = null;
+      InvocationPlugin plugin = findPlugin(bindings, intrinsic);
+      if (plugin == null) {
+        ResolvedJavaMethod method = resolveIntrinsic(providers.getMetaAccess(), intrinsic);
         if (method != null) {
-          intrinsicMethod = providers.getConstantReflection().getMethodHandleAccess().lookupMethodHandleIntrinsic(method);
+          IntrinsicMethod intrinsicMethod = providers.getConstantReflection().getMethodHandleAccess().lookupMethodHandleIntrinsic(method);
           if (intrinsicMethod != null) {
             continue;
           }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/ConstantPoolSubstitutionsTests.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/ConstantPoolSubstitutionsTests.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -39,9 +39,9 @@
 import org.junit.BeforeClass;
 import org.junit.Test;
 
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.ClassWriter;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.MethodVisitor;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Opcodes;
+import org.objectweb.asm.ClassWriter;
+import org.objectweb.asm.MethodVisitor;
+import org.objectweb.asm.Opcodes;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 
 public class ConstantPoolSubstitutionsTests extends GraalCompilerTest implements Opcodes {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/TestIntrinsicCompiles.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/TestIntrinsicCompiles.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -22,13 +22,12 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.test;
 
+import static org.graalvm.compiler.core.common.CompilationIdentifier.INVALID_COMPILATION_ID;
+
 import java.util.List;
-import java.util.Set;
-
-import org.junit.Test;
+import java.util.Map;
 
 import org.graalvm.compiler.api.test.Graal;
-import org.graalvm.compiler.core.common.CompilationIdentifier;
 import org.graalvm.compiler.core.test.GraalCompilerTest;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalCompiler;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalRuntimeProvider;
@@ -37,8 +36,10 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderConfiguration.Plugins;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugin;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugins;
+import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugins.Binding;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.MethodSubstitutionPlugin;
 import org.graalvm.compiler.runtime.RuntimeProvider;
+import org.junit.Test;
 
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotVMConfigStore;
 import jdk.vm.ci.hotspot.VMIntrinsicMethod;
@@ -50,46 +51,27 @@
 */
 public class TestIntrinsicCompiles extends GraalCompilerTest {
 
-  private static boolean match(ResolvedJavaMethod method, VMIntrinsicMethod intrinsic) {
-    if (intrinsic.name.equals(method.getName())) {
-      if (intrinsic.descriptor.equals(method.getSignature().toMethodDescriptor())) {
-        String declaringClass = method.getDeclaringClass().toClassName().replace('.', '/');
-        if (declaringClass.equals(intrinsic.declaringClass)) {
-          return true;
-        }
-      }
-    }
-    return false;
-  }
-
-  private static ResolvedJavaMethod findMethod(Set<ResolvedJavaMethod> methods, VMIntrinsicMethod intrinsic) {
-    for (ResolvedJavaMethod method : methods) {
-      if (match(method, intrinsic)) {
-        return method;
-      }
-    }
-    return null;
-  }
-
   @Test
   @SuppressWarnings("try")
-  public void test() {
+  public void test() throws ClassNotFoundException {
     HotSpotGraalCompiler compiler = (HotSpotGraalCompiler) JVMCI.getRuntime().getCompiler();
     HotSpotGraalRuntimeProvider rt = (HotSpotGraalRuntimeProvider) Graal.getRequiredCapability(RuntimeProvider.class);
     HotSpotProviders providers = rt.getHostBackend().getProviders();
     Plugins graphBuilderPlugins = providers.getGraphBuilderPlugins();
     InvocationPlugins invocationPlugins = graphBuilderPlugins.getInvocationPlugins();
 
-    Set<ResolvedJavaMethod> pluginMethods = invocationPlugins.getMethods();
+    Map<String, List<Binding>> bindings = invocationPlugins.getBindings(true);
     HotSpotVMConfigStore store = rt.getVMConfig().getStore();
     List<VMIntrinsicMethod> intrinsics = store.getIntrinsics();
     for (VMIntrinsicMethod intrinsic : intrinsics) {
-      ResolvedJavaMethod method = findMethod(pluginMethods, intrinsic);
-      if (method != null) {
-        InvocationPlugin plugin = invocationPlugins.lookupInvocation(method);
-        if (plugin instanceof MethodSubstitutionPlugin && !method.isNative()) {
-          StructuredGraph graph = compiler.getIntrinsicGraph(method, providers, CompilationIdentifier.INVALID_COMPILATION_ID);
-          getCode(method, graph);
+      InvocationPlugin plugin = CheckGraalIntrinsics.findPlugin(bindings, intrinsic);
+      if (plugin != null) {
+        if (plugin instanceof MethodSubstitutionPlugin) {
+          ResolvedJavaMethod method = CheckGraalIntrinsics.resolveIntrinsic(getMetaAccess(), intrinsic);
+          if (!method.isNative()) {
+            StructuredGraph graph = compiler.getIntrinsicGraph(method, providers, INVALID_COMPILATION_ID);
+            getCode(method, graph);
+          }
         }
       }
     }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/CompileTheWorld.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/CompileTheWorld.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -102,7 +102,6 @@
 import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import jdk.vm.ci.runtime.JVMCI;
 import jdk.vm.ci.runtime.JVMCICompiler;
-import jdk.vm.ci.services.Services;
 
 /**
 * This class implements compile-the-world functionality with JVMCI.
@@ -785,7 +784,6 @@
   }
 
   public static void main(String[] args) throws Throwable {
-    Services.exportJVMCITo(CompileTheWorld.class);
     HotSpotGraalCompiler compiler = (HotSpotGraalCompiler) HotSpotJVMCIRuntime.runtime().getCompiler();
     compiler.compileTheWorld();
   }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompilerFactory.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompilerFactory.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -22,21 +22,19 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot;
 
-import static org.graalvm.compiler.core.common.util.Util.Java8OrEarlier;
+import static jdk.vm.ci.common.InitTimer.timer;
 import static org.graalvm.compiler.options.OptionValue.PROFILE_OPTIONVALUE_PROPERTY_NAME;
-import static jdk.vm.ci.common.InitTimer.timer;
 
 import java.io.File;
 import java.io.FileReader;
 import java.io.IOException;
 import java.io.PrintStream;
-import java.lang.reflect.Field;
 import java.util.HashMap;
 import java.util.Map;
+import java.util.Map.Entry;
 import java.util.Properties;
 import java.util.ServiceLoader;
 
-import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.debug.MethodFilter;
 import org.graalvm.compiler.options.Option;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionDescriptors;
@@ -46,10 +44,11 @@
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.CompilerConfiguration;
 
 import jdk.vm.ci.common.InitTimer;
+import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCICompilerFactory;
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntime;
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotSignature;
-import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCICompilerFactory;
 import jdk.vm.ci.runtime.JVMCIRuntime;
+import jdk.vm.ci.services.Services;
 
 public final class HotSpotGraalCompilerFactory extends HotSpotJVMCICompilerFactory {
 
@@ -135,8 +134,8 @@
     if (allOptionsSettings == null) {
       try (InitTimer t = timer("InitializeOptions")) {
         ServiceLoader<OptionDescriptors> loader = ServiceLoader.load(OptionDescriptors.class, OptionDescriptors.class.getClassLoader());
-        Properties savedProps = getSavedProperties(Java8OrEarlier);
-        String optionsFile = savedProps.getProperty(GRAAL_OPTIONS_FILE_PROPERTY_NAME);
+        Map<String, String> savedProps = Services.getSavedProperties();
+        String optionsFile = savedProps.get(GRAAL_OPTIONS_FILE_PROPERTY_NAME);
 
         if (optionsFile != null) {
           File graalOptions = new File(optionsFile);
@@ -165,15 +164,15 @@
         }
 
         Map<String, String> optionSettings = new HashMap<>();
-        for (Map.Entry<Object, Object> e : savedProps.entrySet()) {
-          String name = (String) e.getKey();
+        for (Entry<String, String> e : savedProps.entrySet()) {
+          String name = e.getKey();
           if (name.startsWith(GRAAL_OPTION_PROPERTY_PREFIX)) {
             if (name.equals("graal.PrintFlags") || name.equals("graal.ShowFlags")) {
               System.err.println("The " + name + " option has been removed and will be ignored. Use -XX:+JVMCIPrintProperties instead.");
             } else if (name.equals(GRAAL_OPTIONS_FILE_PROPERTY_NAME) || name.equals(GRAAL_VERSION_PROPERTY_NAME) || name.equals(PROFILE_OPTIONVALUE_PROPERTY_NAME)) {
               // Ignore well known properties that do not denote an option
             } else {
-              String value = (String) e.getValue();
+              String value = e.getValue();
               optionSettings.put(name.substring(GRAAL_OPTION_PROPERTY_PREFIX.length()), value);
             }
           }
@@ -206,18 +205,6 @@
     }
   }
 
-  private static Properties getSavedProperties(boolean jdk8OrEarlier) {
-    try {
-      String vmClassName = jdk8OrEarlier ? "sun.misc.VM" : "jdk.internal.misc.VM";
-      Class<?> vmClass = Class.forName(vmClassName);
-      Field savedPropsField = vmClass.getDeclaredField("savedProps");
-      savedPropsField.setAccessible(true);
-      return (Properties) savedPropsField.get(null);
-    } catch (Exception e) {
-      throw new GraalError(e);
-    }
-  }
-
   @Override
   public HotSpotGraalCompiler createCompiler(JVMCIRuntime runtime) {
     HotSpotGraalCompiler compiler = createCompiler(runtime, CompilerConfigurationFactory.selectFactory(null));
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalJVMCIServiceLocator.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalJVMCIServiceLocator.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -22,10 +22,6 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot;
 
-import static org.graalvm.compiler.core.common.util.ModuleAPI.addExports;
-import static org.graalvm.compiler.core.common.util.ModuleAPI.getModule;
-import static org.graalvm.compiler.core.common.util.Util.JAVA_SPECIFICATION_VERSION;
-
 import org.graalvm.compiler.serviceprovider.ServiceProvider;
 
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotVMEventListener;
@@ -35,43 +31,45 @@
 @ServiceProvider(JVMCIServiceLocator.class)
 public final class HotSpotGraalJVMCIServiceLocator extends JVMCIServiceLocator {
 
-  private boolean exportsAdded;
+  /**
+   * Holds the state shared between all {@link HotSpotGraalJVMCIServiceLocator} instances. This is
+   * necessary as a service provider instance is created each time the service is loaded.
+   */
+  private static final class Shared {
+    static final Shared SINGLETON = new Shared();
 
-  /**
-   * Dynamically exports various internal JDK packages to the Graal module. This requires only
-   * {@code --add-exports=java.base/jdk.internal.module=org.graalvm.compiler.graal_core} on the VM
-   * command line instead of a {@code --add-exports} instance for each JDK internal package used
-   * by Graal.
-   */
-  private void addExports() {
-    if (JAVA_SPECIFICATION_VERSION >= 9 && !exportsAdded) {
-      Object javaBaseModule = getModule.invoke(String.class);
-      Object graalModule = getModule.invoke(getClass());
-      addExports.invokeStatic(javaBaseModule, "jdk.internal.misc", graalModule);
-      addExports.invokeStatic(javaBaseModule, "jdk.internal.jimage", graalModule);
-      addExports.invokeStatic(javaBaseModule, "com.sun.crypto.provider", graalModule);
-      exportsAdded = true;
+    <T> T getProvider(Class<T> service, HotSpotGraalJVMCIServiceLocator locator) {
+      if (service == JVMCICompilerFactory.class) {
+        return service.cast(new HotSpotGraalCompilerFactory(locator));
+      } else if (service == HotSpotVMEventListener.class) {
+        if (graalRuntime != null) {
+          return service.cast(new HotSpotGraalVMEventListener(graalRuntime));
+        }
+      }
+      return null;
+    }
+
+    private HotSpotGraalRuntime graalRuntime;
+
+    /**
+     * Notifies this object of the compiler created via {@link HotSpotGraalJVMCIServiceLocator}.
+     */
+    void onCompilerCreation(HotSpotGraalCompiler compiler) {
+      assert this.graalRuntime == null : "only expect a single JVMCICompiler to be created";
+      this.graalRuntime = (HotSpotGraalRuntime) compiler.getGraalRuntime();
     }
   }
 
-  private HotSpotGraalRuntime graalRuntime;
-
   @Override
   public <T> T getProvider(Class<T> service) {
-    if (service == JVMCICompilerFactory.class) {
-      addExports();
-      return service.cast(new HotSpotGraalCompilerFactory(this));
-    } else if (service == HotSpotVMEventListener.class) {
-      if (graalRuntime != null) {
-        addExports();
-        return service.cast(new HotSpotGraalVMEventListener(graalRuntime));
-      }
-    }
-    return null;
+    return Shared.SINGLETON.getProvider(service, this);
   }
 
-  public void onCompilerCreation(HotSpotGraalCompiler compiler) {
-    assert this.graalRuntime == null : "only expect a single JVMCICompiler to be created";
-    this.graalRuntime = (HotSpotGraalRuntime) compiler.getGraalRuntime();
+  /**
+   * Notifies this object of the compiler created via {@link HotSpotGraalJVMCIServiceLocator}.
+   */
+  @SuppressWarnings("static-method")
+  void onCompilerCreation(HotSpotGraalCompiler compiler) {
+    Shared.SINGLETON.onCompilerCreation(compiler);
   }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotGraphBuilderPlugins.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotGraphBuilderPlugins.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -128,7 +128,7 @@
   */
   public static Plugins create(GraalHotSpotVMConfig config, HotSpotWordTypes wordTypes, MetaAccessProvider metaAccess, ConstantReflectionProvider constantReflection,
           SnippetReflectionProvider snippetReflection, ForeignCallsProvider foreignCalls, StampProvider stampProvider, ReplacementsImpl replacements) {
-    InvocationPlugins invocationPlugins = new HotSpotInvocationPlugins(config, metaAccess);
+    InvocationPlugins invocationPlugins = new HotSpotInvocationPlugins(config);
 
     Plugins plugins = new Plugins(invocationPlugins);
     NodeIntrinsificationProvider nodeIntrinsificationProvider = new NodeIntrinsificationProvider(metaAccess, snippetReflection, foreignCalls, wordTypes);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotInvocationPlugins.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotInvocationPlugins.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -38,7 +38,6 @@
 import org.graalvm.compiler.replacements.nodes.MacroNode;
 
 import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
-import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
 
 /**
@@ -47,8 +46,7 @@
 final class HotSpotInvocationPlugins extends InvocationPlugins {
   final GraalHotSpotVMConfig config;
 
-  HotSpotInvocationPlugins(GraalHotSpotVMConfig config, MetaAccessProvider metaAccess) {
-    super(metaAccess);
+  HotSpotInvocationPlugins(GraalHotSpotVMConfig config) {
     this.config = config;
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/AESCryptSubstitutions.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/AESCryptSubstitutions.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -29,8 +29,6 @@
 import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.probability;
 import static jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntimeProvider.getArrayBaseOffset;
 
-import java.lang.reflect.Field;
-
 import org.graalvm.compiler.api.replacements.ClassSubstitution;
 import org.graalvm.compiler.api.replacements.MethodSubstitution;
 import org.graalvm.compiler.core.common.LocationIdentity;
@@ -61,7 +59,7 @@
   static final long kOffset;
   static final long lastKeyOffset;
   static final Class<?> AESCryptClass;
-  static final int AES_BLOCK_SIZE;
+  static final int AES_BLOCK_SIZE_IN_BYTES;
 
   static {
     try {
@@ -72,9 +70,9 @@
       AESCryptClass = Class.forName("com.sun.crypto.provider.AESCrypt", true, cl);
       kOffset = UnsafeAccess.UNSAFE.objectFieldOffset(AESCryptClass.getDeclaredField("K"));
       lastKeyOffset = UnsafeAccess.UNSAFE.objectFieldOffset(AESCryptClass.getDeclaredField("lastKey"));
-      Field aesBlockSizeField = Class.forName("com.sun.crypto.provider.AESConstants", true, cl).getDeclaredField("AES_BLOCK_SIZE");
-      aesBlockSizeField.setAccessible(true);
-      AES_BLOCK_SIZE = aesBlockSizeField.getInt(null);
+      // Thankfully the AES block size is a constant (128 bits) and so we don't need to
+      // reflect on com.sun.crypto.provider.AESConstants.AES_BLOCK_SIZE.
+      AES_BLOCK_SIZE_IN_BYTES = 16;
     } catch (Exception ex) {
       throw new GraalError(ex);
     }
@@ -141,7 +139,7 @@
   * Perform null and array bounds checks for arguments to a cipher operation.
   */
   static void checkArgs(byte[] in, int inOffset, byte[] out, int outOffset) {
-    if (probability(VERY_SLOW_PATH_PROBABILITY, inOffset < 0 || in.length - AES_BLOCK_SIZE < inOffset || outOffset < 0 || out.length - AES_BLOCK_SIZE < outOffset)) {
+    if (probability(VERY_SLOW_PATH_PROBABILITY, inOffset < 0 || in.length - AES_BLOCK_SIZE_IN_BYTES < inOffset || outOffset < 0 || out.length - AES_BLOCK_SIZE_IN_BYTES < outOffset)) {
       DeoptimizeNode.deopt(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.RuntimeConstraint);
     }
   }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/CRC32Substitutions.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/CRC32Substitutions.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -57,7 +57,7 @@
     return config.crcTableAddress;
   }
 
-  @MethodSubstitution
+  @MethodSubstitution(optional = true)
   static int update(int crc, int b) {
     final long crcTableRawAddress = GraalHotSpotVMConfigNode.crcTableAddress();
 
@@ -69,7 +69,7 @@
     return ~result;
   }
 
-  @MethodSubstitution
+  @MethodSubstitution(optional = true)
   static int updateBytes(int crc, byte[] buf, int off, int len) {
     Word bufAddr = Word.unsigned(ComputeObjectAddressNode.get(buf, arrayBaseOffset(JavaKind.Byte) + off));
     return updateBytesCRC32(UPDATE_BYTES_CRC32, crc, bufAddr, len);
@@ -84,7 +84,7 @@
     return updateBytesCRC32(UPDATE_BYTES_CRC32, crc, bufAddr, len);
   }
 
-  @MethodSubstitution
+  @MethodSubstitution(optional = true)
   static int updateByteBuffer(int crc, long addr, int off, int len) {
     Word bufAddr = Word.unsigned(addr).add(off);
     return updateBytesCRC32(UPDATE_BYTES_CRC32, crc, bufAddr, len);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/ThreadSubstitutions.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/ThreadSubstitutions.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -45,7 +45,7 @@
 @ClassSubstitution(Thread.class)
 public class ThreadSubstitutions {
 
-  @MethodSubstitution(isStatic = false)
+  @MethodSubstitution(isStatic = false, optional = true)
   public static boolean isInterrupted(final Thread thisObject, boolean clearInterrupted) {
     Word javaThread = CurrentJavaThreadNode.get();
     Object thread = javaThread.readObject(threadObjectOffset(INJECTED_VMCONFIG), JAVA_THREAD_THREAD_OBJECT_LOCATION);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/InvocationPlugin.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/InvocationPlugin.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -40,8 +40,7 @@
 
   /**
   * The receiver in a non-static method. The class literal for this interface must be used with
-   * {@link InvocationPlugins#put(InvocationPlugin, boolean, boolean, boolean, Class, String, Class...)}
-   * to denote the receiver argument for such a non-static method.
+   * {@link InvocationPlugins#put} to denote the receiver argument for such a non-static method.
   */
   public interface Receiver {
     /**
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/InvocationPlugins.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/InvocationPlugins.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -23,8 +23,9 @@
 package org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf;
 
 import static java.lang.String.format;
+import static org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugins.LateClassPlugins.CLOSED_LATE_CLASS_PLUGIN;
 
-import java.lang.reflect.Executable;
+import java.lang.reflect.Constructor;
 import java.lang.reflect.Method;
 import java.lang.reflect.Modifier;
 import java.lang.reflect.Type;
@@ -32,10 +33,8 @@
 import java.util.Arrays;
 import java.util.Collections;
 import java.util.HashMap;
-import java.util.HashSet;
 import java.util.List;
 import java.util.Map;
-import java.util.Set;
 
 import org.graalvm.compiler.api.replacements.MethodSubstitution;
 import org.graalvm.compiler.api.replacements.MethodSubstitutionRegistry;
@@ -46,12 +45,24 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugin.Receiver;
 
-import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import jdk.vm.ci.meta.MetaUtil;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
+import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
+import jdk.vm.ci.meta.Signature;
 
 /**
 * Manages a set of {@link InvocationPlugin}s.
+ *
+ * Most plugins are registered during initialization (i.e., before
+ * {@link #lookupInvocation(ResolvedJavaMethod)} or {@link #getBindings} is called). These
+ * registrations can be made with {@link Registration},
+ * {@link #register(InvocationPlugin, String, String, Type...)},
+ * {@link #register(InvocationPlugin, Type, String, Type...)} or
+ * {@link #registerOptional(InvocationPlugin, Type, String, Type...)}. Initialization is not
+ * thread-safe and so must only be performed by a single thread.
+ *
+ * Plugins that are not guaranteed to be made during initialization must use
+ * {@link LateRegistration}.
 */
 public class InvocationPlugins {
 
@@ -260,6 +271,26 @@
     }
 
     /**
+     * Registers a plugin for a method with 6 arguments.
+     *
+     * @param name the name of the method
+     * @param plugin the plugin to be registered
+     */
+    public void register6(String name, Type arg1, Type arg2, Type arg3, Type arg4, Type arg5, Type arg6, InvocationPlugin plugin) {
+      plugins.register(plugin, false, allowOverwrite, declaringType, name, arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6);
+    }
+
+    /**
+     * Registers a plugin for a method with 7 arguments.
+     *
+     * @param name the name of the method
+     * @param plugin the plugin to be registered
+     */
+    public void register7(String name, Type arg1, Type arg2, Type arg3, Type arg4, Type arg5, Type arg6, Type arg7, InvocationPlugin plugin) {
+      plugins.register(plugin, false, allowOverwrite, declaringType, name, arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6, arg7);
+    }
+
+    /**
     * Registers a plugin for an optional method with no arguments.
     *
     * @param name the name of the method
@@ -337,168 +368,151 @@
     */
     @Override
     public void registerMethodSubstitution(Class<?> substituteDeclaringClass, String name, String substituteName, Type... argumentTypes) {
+      MethodSubstitutionPlugin plugin = createMethodSubstitution(substituteDeclaringClass, substituteName, argumentTypes);
+      plugins.register(plugin, false, allowOverwrite, declaringType, name, argumentTypes);
+    }
+
+    public MethodSubstitutionPlugin createMethodSubstitution(Class<?> substituteDeclaringClass, String substituteName, Type... argumentTypes) {
       assert methodSubstitutionBytecodeProvider != null : "Registration used for method substitutions requires a non-null methodSubstitutionBytecodeProvider";
       MethodSubstitutionPlugin plugin = new MethodSubstitutionPlugin(methodSubstitutionBytecodeProvider, substituteDeclaringClass, substituteName, argumentTypes);
-      plugins.register(plugin, false, allowOverwrite, declaringType, name, argumentTypes);
+      return plugin;
+    }
+
+  }
+
+  /**
+   * Utility for registering plugins after Graal may have been initialized. Registrations made via
+   * this class are not finalized until {@link #close} is called.
+   */
+  public static class LateRegistration implements AutoCloseable {
+
+    private InvocationPlugins plugins;
+    private final List<Binding> bindings = new ArrayList<>();
+    private final Type declaringType;
+
+    /**
+     * Creates an object for registering {@link InvocationPlugin}s for methods declared by a
+     * given class.
+     *
+     * @param plugins where to register the plugins
+     * @param declaringType the class declaring the methods for which plugins will be registered
+     *      via this object
+     */
+    public LateRegistration(InvocationPlugins plugins, Type declaringType) {
+      this.plugins = plugins;
+      this.declaringType = declaringType;
+    }
+
+    /**
+     * Registers an invocation plugin for a given method. There must be no plugin currently
+     * registered for {@code method}.
+     *
+     * @param argumentTypes the argument types of the method. Element 0 of this array must be
+     *      the {@link Class} value for {@link InvocationPlugin.Receiver} iff the method
+     *      is non-static. Upon returning, element 0 will have been rewritten to
+     *      {@code declaringClass}
+     */
+    public void register(InvocationPlugin plugin, String name, Type... argumentTypes) {
+      boolean isStatic = argumentTypes.length == 0 || argumentTypes[0] != InvocationPlugin.Receiver.class;
+      if (!isStatic) {
+        argumentTypes[0] = declaringType;
+      }
+
+      assert isStatic || argumentTypes[0] == declaringType;
+      Binding binding = new Binding(plugin, isStatic, name, argumentTypes);
+      bindings.add(binding);
+
+      assert Checks.check(this.plugins, declaringType, binding);
+      assert Checks.checkResolvable(false, declaringType, binding);
+    }
+
+    @Override
+    public void close() {
+      assert plugins != null : String.format("Late registrations of invocation plugins for %s is already closed", declaringType);
+      plugins.registerLate(declaringType, bindings);
+      plugins = null;
     }
   }
 
   /**
-   * Key for a {@linkplain ClassPlugins#entries resolved} plugin registration. Due to the
-   * possibility of class redefinition, we cannot directly use {@link ResolvedJavaMethod}s as
-   * keys. A {@link ResolvedJavaMethod} implementation might implement {@code equals()} and
-   * {@code hashCode()} based on internal representation subject to change by class redefinition.
+   * Associates an {@link InvocationPlugin} with the details of a method it substitutes.
   */
-  static final class ResolvedJavaMethodKey {
-    private final ResolvedJavaMethod method;
+  public static class Binding {
+    /**
+     * The plugin this binding is for.
+     */
+    public final InvocationPlugin plugin;
 
-    ResolvedJavaMethodKey(ResolvedJavaMethod method) {
-      this.method = method;
+    /**
+     * Specifies if the associated method is static.
+     */
+    public final boolean isStatic;
+
+    /**
+     * The name of the associated method.
+     */
+    public final String name;
+
+    /**
+     * A partial
+     * <a href="http://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se7/html/jvms-4.html#jvms-4.3.3">method
+     * descriptor</a> for the associated method. The descriptor includes enclosing {@code '('}
+     * and {@code ')'} characters but omits the return type suffix.
+     */
+    public final String argumentsDescriptor;
+
+    /**
+     * Link in a list of bindings.
+     */
+    private Binding next;
+
+    Binding(InvocationPlugin data, boolean isStatic, String name, Type... argumentTypes) {
+      this.plugin = data;
+      this.isStatic = isStatic;
+      this.name = name;
+      StringBuilder buf = new StringBuilder();
+      buf.append('(');
+      for (int i = isStatic ? 0 : 1; i < argumentTypes.length; i++) {
+        buf.append(MetaUtil.toInternalName(argumentTypes[i].getTypeName()));
+      }
+      buf.append(')');
+      this.argumentsDescriptor = buf.toString();
+      assert !name.equals("<init>") || !isStatic : this;
     }
 
-    @Override
-    public boolean equals(Object obj) {
-      if (obj instanceof ResolvedJavaMethodKey) {
-        ResolvedJavaMethodKey that = (ResolvedJavaMethodKey) obj;
-        if (this.method.isStatic() == that.method.isStatic()) {
-          if (this.method.getDeclaringClass().equals(that.method.getDeclaringClass())) {
-            if (this.method.getName().equals(that.method.getName())) {
-              if (this.method.getSignature().equals(that.method.getSignature())) {
-                return true;
-              }
-            }
-          }
-        }
-      }
-      return false;
-    }
-
-    @Override
-    public int hashCode() {
-      return this.method.getName().hashCode();
+    Binding(ResolvedJavaMethod resolved, InvocationPlugin data) {
+      this.plugin = data;
+      this.isStatic = resolved.isStatic();
+      this.name = resolved.getName();
+      Signature sig = resolved.getSignature();
+      String desc = sig.toMethodDescriptor();
+      assert desc.indexOf(')') != -1 : desc;
+      this.argumentsDescriptor = desc.substring(0, desc.indexOf(')') + 1);
+      assert !name.equals("<init>") || !isStatic : this;
     }
 
     @Override
     public String toString() {
-      return "ResolvedJavaMethodKey<" + method + ">";
+      return name + argumentsDescriptor;
     }
   }
 
   /**
-   * Key for {@linkplain ClassPlugins#registrations registering} an {@link InvocationPlugin} for a
-   * specific method.
+   * Plugin registrations for already resolved methods. If non-null, then {@link #registrations}
+   * is null and no further registrations can be made.
   */
-  static class MethodKey {
-    final boolean isStatic;
-
-    /**
-     * This method is optional. This is used for new API methods not present in previous JDK
-     * versions.
-     */
-    final boolean isOptional;
-
-    final String name;
-    final Type[] argumentTypes;
-    final InvocationPlugin value;
-
-    /**
-     * Used to lazily initialize {@link #resolved}.
-     */
-    private final MetaAccessProvider metaAccess;
-
-    private volatile ResolvedJavaMethod resolved;
-
-    MethodKey(MetaAccessProvider metaAccess, InvocationPlugin data, boolean isStatic, boolean isOptional, String name, Type... argumentTypes) {
-      this.metaAccess = metaAccess;
-      this.value = data;
-      this.isStatic = isStatic;
-      this.isOptional = isOptional;
-      this.name = name;
-      this.argumentTypes = argumentTypes;
-    }
-
-    @Override
-    public boolean equals(Object obj) {
-      if (obj instanceof MethodKey) {
-        MethodKey that = (MethodKey) obj;
-        boolean res = this.name.equals(that.name) && areEqual(this.argumentTypes, that.argumentTypes);
-        assert !res || this.isStatic == that.isStatic;
-        return res;
-      }
-      return false;
-    }
-
-    private static boolean areEqual(Type[] args1, Type[] args2) {
-      if (args1.length == args2.length) {
-        for (int i = 0; i < args1.length; i++) {
-          if (!args1[i].getTypeName().equals(args2[i].getTypeName())) {
-            return false;
-          }
-        }
-        return true;
-      }
-      return false;
-    }
-
-    public int getDeclaredParameterCount() {
-      return isStatic ? argumentTypes.length : argumentTypes.length - 1;
-    }
-
-    @Override
-    public int hashCode() {
-      return name.hashCode();
-    }
-
-    private ResolvedJavaMethod resolve(Class<?> declaringClass) {
-      if (resolved == null) {
-        Executable method = resolveJava(declaringClass);
-        if (method == null) {
-          return null;
-        }
-        resolved = metaAccess.lookupJavaMethod(method);
-      }
-      return resolved;
-    }
-
-    private Executable resolveJava(Class<?> declaringClass) {
-      try {
-        Executable res;
-        Class<?>[] parameterTypes = resolveTypes(argumentTypes, isStatic ? 0 : 1, argumentTypes.length);
-        if (name.equals("<init>")) {
-          res = declaringClass.getDeclaredConstructor(parameterTypes);
-        } else {
-          res = declaringClass.getDeclaredMethod(name, parameterTypes);
-        }
-        assert Modifier.isStatic(res.getModifiers()) == isStatic : res;
-        return res;
-      } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) {
-        if (isOptional) {
-          return null;
-        }
-        throw new InternalError(e);
-      }
-    }
-
-    @Override
-    public String toString() {
-      StringBuilder sb = new StringBuilder(name).append('(');
-      for (Type p : argumentTypes) {
-        if (sb.charAt(sb.length() - 1) != '(') {
-          sb.append(", ");
-        }
-        sb.append(p.getTypeName());
-      }
-      return sb.append(')').toString();
-    }
-  }
-
-  private final MetaAccessProvider metaAccess;
-
-  private final Map<String, ClassPlugins> registrations = new HashMap<>();
+  private final Map<ResolvedJavaMethod, InvocationPlugin> resolvedRegistrations;
 
   /**
-   * Deferred registrations as well as guard for initialization. The guard uses double-checked
-   * locking which is why this field is {@code volatile}.
+   * Map from class names in {@linkplain MetaUtil#toInternalName(String) internal} form to the
+   * invocation plugin bindings for the class. Tf non-null, then {@link #resolvedRegistrations}
+   * will be null.
+   */
+  private final Map<String, ClassPlugins> registrations;
+
+  /**
+   * Deferred registrations as well as the guard for delimiting the initial registration phase.
+   * The guard uses double-checked locking which is why this field is {@code volatile}.
   */
   private volatile List<Runnable> deferredRegistrations = new ArrayList<>();
 
@@ -512,119 +526,159 @@
   }
 
   /**
-   * Per-class invocation plugins.
+   * Support for registering plugins once this object may be accessed by multiple threads.
   */
-  protected static class ClassPlugins {
-    private final Type declaringType;
+  private volatile LateClassPlugins lateRegistrations;
 
-    private final List<MethodKey> registrations = new ArrayList<>();
+  /**
+   * Per-class bindings.
+   */
+  static class ClassPlugins {
 
-    public ClassPlugins(Type declaringClass) {
-      this.declaringType = declaringClass;
+    /**
+     * Maps method names to binding lists.
+     */
+    private final Map<String, Binding> bindings = new HashMap<>();
+
+    /**
+     * Gets the invocation plugin for a given method.
+     *
+     * @return the invocation plugin for {@code method} or {@code null}
+     */
+    InvocationPlugin get(ResolvedJavaMethod method) {
+      assert !method.isBridge();
+      Binding binding = bindings.get(method.getName());
+      while (binding != null) {
+        if (method.isStatic() == binding.isStatic) {
+          if (method.getSignature().toMethodDescriptor().startsWith(binding.argumentsDescriptor)) {
+            return binding.plugin;
+          }
+        }
+        binding = binding.next;
+      }
+      return null;
+    }
+
+    public void register(Binding binding, boolean allowOverwrite) {
+      if (allowOverwrite) {
+        if (lookup(binding) != null) {
+          register(binding);
+          return;
+        }
+      } else {
+        assert lookup(binding) == null : "a value is already registered for " + binding;
+      }
+      register(binding);
+    }
+
+    InvocationPlugin lookup(Binding binding) {
+      Binding b = bindings.get(binding.name);
+      while (b != null) {
+        if (b.isStatic == binding.isStatic && b.argumentsDescriptor.equals(binding.argumentsDescriptor)) {
+          return b.plugin;
+        }
+        b = b.next;
+      }
+      return null;
     }
 
     /**
-     * Entry map that is initialized upon first call to {@link #get(ResolvedJavaMethod)}.
-     *
-     * Note: this must be volatile as threads may race to initialize it.
+     * Registers {@code binding}.
     */
-    private volatile Map<ResolvedJavaMethodKey, InvocationPlugin> entries;
+    void register(Binding binding) {
+      Binding head = bindings.get(binding.name);
+      assert binding.next == null;
+      binding.next = head;
+      bindings.put(binding.name, binding);
+    }
+  }
 
-    void initializeMap() {
-      if (!isClosed()) {
-        if (registrations.isEmpty()) {
-          entries = Collections.emptyMap();
-        } else {
-          Class<?> declaringClass = resolveType(declaringType, true);
-          if (declaringClass == null) {
-            // An optional type that could not be resolved
-            entries = Collections.emptyMap();
-          } else {
-            Map<ResolvedJavaMethodKey, InvocationPlugin> newEntries = new HashMap<>();
-            for (MethodKey methodKey : registrations) {
-              ResolvedJavaMethod m = methodKey.resolve(declaringClass);
-              if (m != null) {
-                newEntries.put(new ResolvedJavaMethodKey(m), methodKey.value);
-                if (entries != null) {
-                  // Another thread finished initializing entries first
-                  return;
-                }
-              }
-            }
-            entries = newEntries;
-          }
-        }
-      }
-    }
+  static class LateClassPlugins extends ClassPlugins {
+    static final String CLOSED_LATE_CLASS_PLUGIN = "-----";
+    private final String className;
+    private final LateClassPlugins next;
 
-    public InvocationPlugin get(ResolvedJavaMethod method) {
-      if (!isClosed()) {
-        initializeMap();
-      }
-      return entries.get(new ResolvedJavaMethodKey(method));
-    }
-
-    public void register(MethodKey methodKey, boolean allowOverwrite) {
-      assert !isClosed() : "registration is closed: " + methodKey + " " + Arrays.toString(entries.keySet().toArray());
-      if (allowOverwrite) {
-        int index = registrations.indexOf(methodKey);
-        if (index >= 0) {
-          registrations.set(index, methodKey);
-          return;
-        }
-      } else {
-        assert !registrations.contains(methodKey) : "a value is already registered for " + declaringType + "." + methodKey;
-      }
-      registrations.add(methodKey);
-    }
-
-    public boolean isClosed() {
-      return entries != null;
+    LateClassPlugins(LateClassPlugins next, String className) {
+      assert next == null || next.className != CLOSED_LATE_CLASS_PLUGIN : "Late registration of invocation plugins is closed";
+      this.next = next;
+      this.className = className;
     }
   }
 
   /**
-   * Adds an entry to this map for a specified method.
+   * Registers a binding of a method to an invocation plugin.
   *
-   * @param value value to be associated with the specified method
+   * @param plugin invocation plugin to be associated with the specified method
   * @param isStatic specifies if the method is static
-   * @param isOptional specifies if the method is optional
   * @param declaringClass the class declaring the method
   * @param name the name of the method
   * @param argumentTypes the argument types of the method. Element 0 of this array must be
   *      {@code declaringClass} iff the method is non-static.
   * @return an object representing the method
   */
-  MethodKey put(InvocationPlugin value, boolean isStatic, boolean isOptional, boolean allowOverwrite, Type declaringClass, String name, Type... argumentTypes) {
+  Binding put(InvocationPlugin plugin, boolean isStatic, boolean allowOverwrite, Type declaringClass, String name, Type... argumentTypes) {
+    assert resolvedRegistrations == null : "registration is closed";
+    String internalName = MetaUtil.toInternalName(declaringClass.getTypeName());
     assert isStatic || argumentTypes[0] == declaringClass;
+    assert deferredRegistrations != null : "initial registration is closed - use " + LateRegistration.class.getName() + " for late registrations";
 
-    String internalName = MetaUtil.toInternalName(declaringClass.getTypeName());
     ClassPlugins classPlugins = registrations.get(internalName);
     if (classPlugins == null) {
-      classPlugins = new ClassPlugins(declaringClass);
+      classPlugins = new ClassPlugins();
       registrations.put(internalName, classPlugins);
     }
-    assert isStatic || argumentTypes[0] == declaringClass;
-    MethodKey methodKey = new MethodKey(metaAccess, value, isStatic, isOptional, name, argumentTypes);
-    classPlugins.register(methodKey, allowOverwrite);
-    return methodKey;
+    Binding binding = new Binding(plugin, isStatic, name, argumentTypes);
+    classPlugins.register(binding, allowOverwrite);
+    return binding;
+  }
+
+  InvocationPlugin get(ResolvedJavaMethod method) {
+    if (resolvedRegistrations != null) {
+      return resolvedRegistrations.get(method);
+    } else {
+      if (!method.isBridge()) {
+        ResolvedJavaType declaringClass = method.getDeclaringClass();
+        flushDeferrables();
+        String internalName = declaringClass.getName();
+        ClassPlugins classPlugins = registrations.get(internalName);
+        InvocationPlugin res = null;
+        if (classPlugins != null) {
+          res = classPlugins.get(method);
+        }
+        if (res == null) {
+          LateClassPlugins lcp = findLateClassPlugins(internalName);
+          if (lcp != null) {
+            res = lcp.get(method);
+          }
+        }
+        if (res != null) {
+          if (canBeIntrinsified(declaringClass)) {
+            return res;
+          }
+        }
+      } else {
+        // Supporting plugins for bridge methods would require including
+        // the return type in the registered signature. Until needed,
+        // this extra complexity is best avoided.
+      }
+    }
+    return null;
   }
 
   /**
-   * Determines if a method denoted by a given {@link MethodKey} is in this map.
+   * Determines if methods in a given class can have invocation plugins.
+   *
+   * @param declaringClass the class to test
   */
-  boolean containsKey(Type declaringType, MethodKey key) {
-    String internalName = MetaUtil.toInternalName(declaringType.getTypeName());
-    ClassPlugins classPlugins = registrations.get(internalName);
-    return classPlugins != null && classPlugins.registrations.contains(key);
+  protected boolean canBeIntrinsified(ResolvedJavaType declaringClass) {
+    return true;
   }
 
-  InvocationPlugin get(ResolvedJavaMethod method) {
-    flushDeferrables();
-    String internalName = method.getDeclaringClass().getName();
-    ClassPlugins classPlugins = registrations.get(internalName);
-    if (classPlugins != null) {
-      return classPlugins.get(method);
+  LateClassPlugins findLateClassPlugins(String internalClassName) {
+    for (LateClassPlugins lcp = lateRegistrations; lcp != null; lcp = lcp.next) {
+      if (lcp.className.equals(internalClassName)) {
+        return lcp;
+      }
     }
     return null;
   }
@@ -639,25 +693,39 @@
           deferredRegistrations = null;
         }
       }
-      for (Map.Entry<String, ClassPlugins> e : registrations.entrySet()) {
-        e.getValue().initializeMap();
-      }
     }
   }
 
+  synchronized void registerLate(Type declaringType, List<Binding> bindings) {
+    String internalName = MetaUtil.toInternalName(declaringType.getTypeName());
+    assert findLateClassPlugins(internalName) == null : "Cannot have more than one late registration of invocation plugins for " + internalName;
+    LateClassPlugins lateClassPlugins = new LateClassPlugins(lateRegistrations, internalName);
+    for (Binding b : bindings) {
+      lateClassPlugins.register(b);
+    }
+    lateRegistrations = lateClassPlugins;
+  }
+
+  private synchronized boolean closeLateRegistrations() {
+    if (lateRegistrations == null || lateRegistrations.className != CLOSED_LATE_CLASS_PLUGIN) {
+      lateRegistrations = new LateClassPlugins(lateRegistrations, CLOSED_LATE_CLASS_PLUGIN);
+    }
+    return true;
+  }
+
   /**
-   * Disallows new registrations of new plugins, and creates the internal tables for method
-   * lookup.
+   * Processes deferred registrations and then closes this object for future registration.
   */
   public void closeRegistration() {
+    assert closeLateRegistrations();
     flushDeferrables();
-    for (Map.Entry<String, ClassPlugins> e : registrations.entrySet()) {
-      e.getValue().initializeMap();
-    }
   }
 
-  public int size() {
-    return registrations.size();
+  public boolean isEmpty() {
+    if (resolvedRegistrations != null) {
+      return resolvedRegistrations.isEmpty();
+    }
+    return registrations.size() == 0 && lateRegistrations == null;
   }
 
   /**
@@ -666,47 +734,39 @@
   */
   protected final InvocationPlugins parent;
 
-  private InvocationPlugins(InvocationPlugins parent, MetaAccessProvider metaAccess) {
-    this.metaAccess = metaAccess;
-    InvocationPlugins p = parent;
-    this.parent = p;
+  /**
+   * Creates a set of invocation plugins with no parent.
+   */
+  public InvocationPlugins() {
+    this(null);
   }
 
   /**
-   * Creates a set of invocation plugins with a non-null {@linkplain #getParent() parent}.
+   * Creates a set of invocation plugins.
+   *
+   * @param parent if non-null, this object will be searched first when looking up plugins
   */
   public InvocationPlugins(InvocationPlugins parent) {
-    this(parent, parent.getMetaAccess());
+    InvocationPlugins p = parent;
+    this.parent = p;
+    this.registrations = new HashMap<>();
+    this.resolvedRegistrations = null;
   }
 
-  public InvocationPlugins(Map<ResolvedJavaMethod, InvocationPlugin> plugins, InvocationPlugins parent, MetaAccessProvider metaAccess) {
-    this.metaAccess = metaAccess;
+  /**
+   * Creates a closed set of invocation plugins for a set of resolved methods. Such an object
+   * cannot have further plugins registered.
+   */
+  public InvocationPlugins(Map<ResolvedJavaMethod, InvocationPlugin> plugins, InvocationPlugins parent) {
     this.parent = parent;
-
+    this.registrations = null;
     this.deferredRegistrations = null;
+    Map<ResolvedJavaMethod, InvocationPlugin> map = new HashMap<>(plugins.size());
 
     for (Map.Entry<ResolvedJavaMethod, InvocationPlugin> entry : plugins.entrySet()) {
-      ResolvedJavaMethod method = entry.getKey();
-      InvocationPlugin plugin = entry.getValue();
-
-      String internalName = method.getDeclaringClass().getName();
-      ClassPlugins classPlugins = registrations.get(internalName);
-      if (classPlugins == null) {
-        classPlugins = new ClassPlugins(null);
-        registrations.put(internalName, classPlugins);
-        classPlugins.entries = new HashMap<>();
-      }
-
-      classPlugins.entries.put(new ResolvedJavaMethodKey(method), plugin);
+      map.put(entry.getKey(), entry.getValue());
     }
-  }
-
-  public MetaAccessProvider getMetaAccess() {
-    return metaAccess;
-  }
-
-  public InvocationPlugins(MetaAccessProvider metaAccess) {
-    this(null, metaAccess);
+    this.resolvedRegistrations = map;
   }
 
   protected void register(InvocationPlugin plugin, boolean isOptional, boolean allowOverwrite, Type declaringClass, String name, Type... argumentTypes) {
@@ -714,8 +774,9 @@
     if (!isStatic) {
       argumentTypes[0] = declaringClass;
     }
-    MethodKey methodKey = put(plugin, isStatic, isOptional, allowOverwrite, declaringClass, name, argumentTypes);
-    assert Checker.check(this, declaringClass, methodKey, plugin);
+    Binding binding = put(plugin, isStatic, allowOverwrite, declaringClass, name, argumentTypes);
+    assert Checks.check(this, declaringClass, binding);
+    assert Checks.checkResolvable(isOptional, declaringClass, binding);
   }
 
   /**
@@ -765,23 +826,56 @@
   }
 
   /**
-   * Gets the set of methods for which invocation plugins have been registered. Once this method
-   * is called, no further registrations can be made.
+   * Gets the set of registered invocation plugins.
+   *
+   * @return a map from class names in {@linkplain MetaUtil#toInternalName(String) internal} form
+   *     to the invocation plugin bindings for methods in the class
   */
-  public Set<ResolvedJavaMethod> getMethods() {
-    Set<ResolvedJavaMethod> res = new HashSet<>();
-    if (parent != null) {
-      res.addAll(parent.getMethods());
+  public Map<String, List<Binding>> getBindings(boolean includeParents) {
+    Map<String, List<Binding>> res = new HashMap<>();
+    if (parent != null && includeParents) {
+      res.putAll(parent.getBindings(true));
     }
-    flushDeferrables();
-    for (ClassPlugins cp : registrations.values()) {
-      for (ResolvedJavaMethodKey key : cp.entries.keySet()) {
-        res.add(key.method);
+    if (resolvedRegistrations != null) {
+      for (Map.Entry<ResolvedJavaMethod, InvocationPlugin> e : resolvedRegistrations.entrySet()) {
+        ResolvedJavaMethod method = e.getKey();
+        InvocationPlugin plugin = e.getValue();
+        String type = method.getDeclaringClass().getName();
+        List<Binding> bindings = res.get(type);
+        if (bindings == null) {
+          bindings = new ArrayList<>();
+          res.put(type, bindings);
+        }
+        bindings.add(new Binding(method, plugin));
+      }
+    } else {
+      flushDeferrables();
+      for (Map.Entry<String, ClassPlugins> e : registrations.entrySet()) {
+        String type = e.getKey();
+        ClassPlugins cp = e.getValue();
+        collectBindingsTo(res, type, cp);
+      }
+      for (LateClassPlugins lcp = lateRegistrations; lcp != null; lcp = lcp.next) {
+        String type = lcp.className;
+        collectBindingsTo(res, type, lcp);
       }
     }
     return res;
   }
 
+  private static void collectBindingsTo(Map<String, List<Binding>> res, String type, ClassPlugins cp) {
+    for (Map.Entry<String, Binding> e : cp.bindings.entrySet()) {
+      List<Binding> bindings = res.get(type);
+      if (bindings == null) {
+        bindings = new ArrayList<>();
+        res.put(type, bindings);
+      }
+      for (Binding b = e.getValue(); b != null; b = b.next) {
+        bindings.add(b);
+      }
+    }
+  }
+
   /**
   * Gets the invocation plugins {@linkplain #lookupInvocation(ResolvedJavaMethod) searched}
   * before searching in this object.
@@ -792,17 +886,36 @@
 
   @Override
   public String toString() {
+    List<String> all = new ArrayList<>();
+    for (Map.Entry<String, List<Binding>> e : getBindings(false).entrySet()) {
+      String c = MetaUtil.internalNameToJava(e.getKey(), true, false);
+      for (Binding b : e.getValue()) {
+        all.add(c + '.' + b);
+      }
+    }
+    Collections.sort(all);
     StringBuilder buf = new StringBuilder();
-    registrations.forEach((name, cp) -> buf.append(name).append('.').append(cp).append(", "));
-    String s = buf.toString();
-    if (buf.length() != 0) {
-      s = s.substring(buf.length() - ", ".length());
+    String nl = String.format("%n");
+    for (String s : all) {
+      if (buf.length() != 0) {
+        buf.append(nl);
+      }
+      buf.append(s);
     }
-    return s + " / parent: " + this.parent;
+    if (parent != null) {
+      if (buf.length() != 0) {
+        buf.append(nl);
+      }
+      buf.append("// parent").append(nl).append(parent);
+    }
+    return buf.toString();
   }
 
-  private static class Checker {
-    private static final int MAX_ARITY = 5;
+  /**
+   * Code only used in assertions. Putting this in a separate class reduces class load time.
+   */
+  private static class Checks {
+    private static final int MAX_ARITY = 7;
     /**
     * The set of all {@link InvocationPlugin#apply} method signatures.
     */
@@ -828,10 +941,17 @@
       SIGS = sigs.toArray(new Class<?>[sigs.size()][]);
     }
 
-    public static boolean check(InvocationPlugins plugins, Type declaringType, MethodKey method, InvocationPlugin plugin) {
+    static boolean containsBinding(InvocationPlugins p, Type declaringType, Binding key) {
+      String internalName = MetaUtil.toInternalName(declaringType.getTypeName());
+      ClassPlugins classPlugins = p.registrations.get(internalName);
+      return classPlugins != null && classPlugins.lookup(key) != null;
+    }
+
+    public static boolean check(InvocationPlugins plugins, Type declaringType, Binding binding) {
+      InvocationPlugin plugin = binding.plugin;
       InvocationPlugins p = plugins.parent;
       while (p != null) {
-        assert !p.containsKey(declaringType, method) : "a plugin is already registered for " + method;
+        assert !containsBinding(p, declaringType, binding) : "a plugin is already registered for " + binding;
         p = p.parent;
       }
       if (plugin instanceof ForeignCallPlugin || plugin instanceof GeneratedInvocationPlugin) {
@@ -843,8 +963,8 @@
         assert substitute.getAnnotation(MethodSubstitution.class) != null : format("Substitute method must be annotated with @%s: %s", MethodSubstitution.class.getSimpleName(), substitute);
         return true;
       }
-      int arguments = method.getDeclaredParameterCount();
-      assert arguments < SIGS.length : format("need to extend %s to support method with %d arguments: %s", InvocationPlugin.class.getSimpleName(), arguments, method);
+      int arguments = parseParameters(binding.argumentsDescriptor).size();
+      assert arguments < SIGS.length : format("need to extend %s to support method with %d arguments: %s", InvocationPlugin.class.getSimpleName(), arguments, binding);
       for (Method m : plugin.getClass().getDeclaredMethods()) {
         if (m.getName().equals("apply")) {
           Class<?>[] parameterTypes = m.getParameterTypes();
@@ -853,7 +973,24 @@
           }
         }
       }
-      throw new AssertionError(format("graph builder plugin for %s not found", method));
+      throw new AssertionError(format("graph builder plugin for %s not found", binding));
+    }
+
+    static boolean checkResolvable(boolean isOptional, Type declaringType, Binding binding) {
+      Class<?> declaringClass = InvocationPlugins.resolveType(declaringType, isOptional);
+      if (declaringClass == null) {
+        return true;
+      }
+      if (binding.name.equals("<init>")) {
+        if (resolveConstructor(declaringClass, binding) == null && !isOptional) {
+          throw new AssertionError(String.format("Constructor not found: %s%s", declaringClass.getName(), binding.argumentsDescriptor));
+        }
+      } else {
+        if (resolveMethod(declaringClass, binding) == null && !isOptional) {
+          throw new AssertionError(String.format("Method not found: %s.%s%s", declaringClass.getName(), binding.name, binding.argumentsDescriptor));
+        }
+      }
+      return true;
     }
   }
 
@@ -904,31 +1041,119 @@
     if (type instanceof Class) {
       return (Class<?>) type;
     }
-    if (optional && type instanceof OptionalLazySymbol) {
+    if (type instanceof OptionalLazySymbol) {
       return ((OptionalLazySymbol) type).resolve();
     }
     return resolveClass(type.getTypeName(), optional);
   }
 
-  private static final Class<?>[] NO_CLASSES = {};
+  private static List<String> toInternalTypeNames(Class<?>[] types) {
+    String[] res = new String[types.length];
+    for (int i = 0; i < types.length; i++) {
+      res[i] = MetaUtil.toInternalName(types[i].getTypeName());
+    }
+    return Arrays.asList(res);
+  }
 
   /**
-   * Resolves an array of {@link Type}s to an array of {@link Class}es.
+   * Resolves a given binding to a method in a given class. If more than one method with the
+   * parameter types matching {@code binding} is found and the return types of all the matching
+   * methods form an inheritance chain, the one with the most specific type is returned; otherwise
+   * {@link NoSuchMethodError} is thrown.
   *
-   * @param types the types to resolve
-   * @param from the initial index of the range to be resolved, inclusive
-   * @param to the final index of the range to be resolved, exclusive
-   * @return the resolved class or null if resolution fails and {@code optional} is true
+   * @param declaringClass the class to search for a method matching {@code binding}
+   * @return the method (if any) in {@code declaringClass} matching binding
   */
-  public static Class<?>[] resolveTypes(Type[] types, int from, int to) {
-    int length = to - from;
-    if (length <= 0) {
-      return NO_CLASSES;
+  public static Method resolveMethod(Class<?> declaringClass, Binding binding) {
+    if (binding.name.equals("<init>")) {
+      return null;
     }
-    Class<?>[] classes = new Class<?>[length];
-    for (int i = 0; i < length; i++) {
-      classes[i] = resolveType(types[i + from], false);
+    Method[] methods = declaringClass.getDeclaredMethods();
+    List<String> parameterTypeNames = parseParameters(binding.argumentsDescriptor);
+    for (int i = 0; i < methods.length; ++i) {
+      Method m = methods[i];
+      if (binding.isStatic == Modifier.isStatic(m.getModifiers()) && m.getName().equals(binding.name)) {
+        if (parameterTypeNames.equals(toInternalTypeNames(m.getParameterTypes()))) {
+          for (int j = i + 1; j < methods.length; ++j) {
+            Method other = methods[j];
+            if (binding.isStatic == Modifier.isStatic(other.getModifiers()) && other.getName().equals(binding.name)) {
+              if (parameterTypeNames.equals(toInternalTypeNames(other.getParameterTypes()))) {
+                if (m.getReturnType().isAssignableFrom(other.getReturnType())) {
+                  // `other` has a more specific return type - choose it
+                  // (m is most likely a bridge method)
+                  m = other;
+                } else {
+                  if (!other.getReturnType().isAssignableFrom(m.getReturnType())) {
+                    throw new NoSuchMethodError(String.format(
+                            "Found 2 methods with same name and parameter types but unrelated return types:%n %s%n %s", m, other));
+                  }
+                }
+              }
+            }
+          }
+          return m;
+        }
+      }
     }
-    return classes;
+    return null;
+  }
+
+  /**
+   * Resolves a given binding to a constructor in a given class.
+   *
+   * @param declaringClass the class to search for a constructor matching {@code binding}
+   * @return the constructor (if any) in {@code declaringClass} matching binding
+   */
+  public static Constructor<?> resolveConstructor(Class<?> declaringClass, Binding binding) {
+    if (!binding.name.equals("<init>")) {
+      return null;
+    }
+    Constructor<?>[] constructors = declaringClass.getDeclaredConstructors();
+    List<String> parameterTypeNames = parseParameters(binding.argumentsDescriptor);
+    for (int i = 0; i < constructors.length; ++i) {
+      Constructor<?> c = constructors[i];
+      if (parameterTypeNames.equals(toInternalTypeNames(c.getParameterTypes()))) {
+        return c;
+      }
+    }
+    return null;
+  }
+
+  private static List<String> parseParameters(String argumentsDescriptor) {
+    assert argumentsDescriptor.startsWith("(") && argumentsDescriptor.endsWith(")") : argumentsDescriptor;
+    List<String> res = new ArrayList<>();
+    int cur = 1;
+    int end = argumentsDescriptor.length() - 1;
+    while (cur != end) {
+      char first;
+      int start = cur;
+      do {
+        first = argumentsDescriptor.charAt(cur++);
+      } while (first == '[');
+
+      switch (first) {
+        case 'L':
+          int endObject = argumentsDescriptor.indexOf(';', cur);
+          if (endObject == -1) {
+            throw new GraalError("Invalid object type at index %d in signature: %s", cur, argumentsDescriptor);
+          }
+          cur = endObject + 1;
+          break;
+        case 'V':
+        case 'I':
+        case 'B':
+        case 'C':
+        case 'D':
+        case 'F':
+        case 'J':
+        case 'S':
+        case 'Z':
+          break;
+        default:
+          throw new GraalError("Invalid character at index %d in signature: %s", cur, argumentsDescriptor);
+      }
+      res.add(argumentsDescriptor.substring(start, cur));
+    }
+    return res;
   }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/GraphPrinter.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/GraphPrinter.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -69,8 +69,7 @@
   void close();
 
   /**
-   * A JVMCI package {@linkplain Services#exportJVMCITo(Class) dynamically exported} to trusted
-   * modules.
+   * A JVMCI package dynamically exported to trusted modules.
   */
   String JVMCI_RUNTIME_PACKAGE = JVMCI.class.getPackage().getName();
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.test/src/org/graalvm/compiler/replacements/test/DeoptimizeOnExceptionTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.test/src/org/graalvm/compiler/replacements/test/DeoptimizeOnExceptionTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -30,10 +30,10 @@
 import org.junit.Assert;
 import org.junit.Test;
 
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.ClassWriter;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Label;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.MethodVisitor;
-import jdk.internal.org.objectweb.asm.Opcodes;
+import org.objectweb.asm.ClassWriter;
+import org.objectweb.asm.Label;
+import org.objectweb.asm.MethodVisitor;
+import org.objectweb.asm.Opcodes;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 
 /**
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.serviceprovider/src/org/graalvm/compiler/serviceprovider/GraalServices.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.serviceprovider/src/org/graalvm/compiler/serviceprovider/GraalServices.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -22,9 +22,17 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.serviceprovider;
 
+import static org.graalvm.compiler.serviceprovider.JDK9Method.Java8OrEarlier;
+import static org.graalvm.compiler.serviceprovider.JDK9Method.addOpens;
+import static org.graalvm.compiler.serviceprovider.JDK9Method.getModule;
+import static org.graalvm.compiler.serviceprovider.JDK9Method.getPackages;
+import static org.graalvm.compiler.serviceprovider.JDK9Method.isOpenTo;
+
+import java.lang.reflect.Method;
 import java.util.Iterator;
 import java.util.ServiceConfigurationError;
 import java.util.ServiceLoader;
+import java.util.Set;
 
 import jdk.vm.ci.services.JVMCIPermission;
 import jdk.vm.ci.services.Services;
@@ -32,14 +40,32 @@
 /**
 * A mechanism for accessing service providers that abstracts over whether Graal is running on
 * JVMCI-8 or JVMCI-9. In JVMCI-8, a JVMCI specific mechanism is used to lookup services via the
- * hidden JVMCI class loader. in JVMCI-9, the standard {@link ServiceLoader} mechanism is used.
+ * hidden JVMCI class loader. In JVMCI-9, the standard {@link ServiceLoader} mechanism is used.
 */
 public final class GraalServices {
 
   private GraalServices() {
   }
 
-  public static final boolean Java8OrEarlier = System.getProperty("java.specification.version").compareTo("1.9") < 0;
+  /**
+   * Opens all JVMCI packages to the module of a given class. This relies on JVMCI already having
+   * opened all its packages to the module defining {@link GraalServices}.
+   *
+   * @param other all JVMCI packages will be opened to the module defining this class
+   */
+  public static void openJVMCITo(Class<?> other) {
+    Object jvmci = getModule.invoke(Services.class);
+    Object otherModule = getModule.invoke(other);
+    if (jvmci != otherModule) {
+      Set<String> packages = getPackages.invoke(jvmci);
+      for (String pkg : packages) {
+        boolean opened = isOpenTo.invoke(jvmci, pkg, otherModule);
+        if (!opened) {
+          addOpens.invoke(jvmci, pkg, otherModule);
+        }
+      }
+    }
+  }
 
   /**
   * Gets an {@link Iterable} of the providers available for a given service.
@@ -50,9 +76,9 @@
   public static <S> Iterable<S> load(Class<S> service) {
     assert !service.getName().startsWith("jdk.vm.ci") : "JVMCI services must be loaded via " + Services.class.getName();
     if (Java8OrEarlier) {
-      return Services.load(service);
+      return load8(service);
     }
-    ServiceLoader<S> iterable = ServiceLoader.load(service);
+    Iterable<S> iterable = ServiceLoader.load(service);
     return new Iterable<S>() {
       @Override
       public Iterator<S> iterator() {
@@ -66,8 +92,8 @@
           @Override
           public S next() {
             S provider = iterator.next();
-            // Allow Graal extensions to access JVMCI assuming they have JVMCIPermission
-            Services.exportJVMCITo(provider.getClass());
+            // Allow Graal extensions to access JVMCI
+            openJVMCITo(provider.getClass());
             return provider;
           }
 
@@ -81,6 +107,23 @@
   }
 
   /**
+   * {@code Services.load(Class)} is only defined in JVMCI-8.
+   */
+  private static volatile Method loadMethod;
+
+  @SuppressWarnings("unchecked")
+  private static <S> Iterable<S> load8(Class<S> service) throws InternalError {
+    try {
+      if (loadMethod == null) {
+        loadMethod = Services.class.getMethod("load", Class.class);
+      }
+      return (Iterable<S>) loadMethod.invoke(null, service);
+    } catch (Exception e) {
+      throw new InternalError(e);
+    }
+  }
+
+  /**
   * Gets the provider for a given service for which at most one provider must be available.
   *
   * @param service the service whose provider is being requested
@@ -92,16 +135,14 @@
   */
   public static <S> S loadSingle(Class<S> service, boolean required) {
     assert !service.getName().startsWith("jdk.vm.ci") : "JVMCI services must be loaded via " + Services.class.getName();
-    if (Java8OrEarlier) {
-      return Services.loadSingle(service, required);
-    }
-    Iterable<S> providers = ServiceLoader.load(service);
+    Iterable<S> providers = load(service);
     S singleProvider = null;
     try {
       for (Iterator<S> it = providers.iterator(); it.hasNext();) {
         singleProvider = it.next();
         if (it.hasNext()) {
-          throw new InternalError(String.format("Multiple %s providers found", service.getName()));
+          S other = it.next();
+          throw new InternalError(String.format("Multiple %s providers found: %s, %s", service.getName(), singleProvider.getClass().getName(), other.getClass().getName()));
         }
       }
     } catch (ServiceConfigurationError e) {
@@ -111,9 +152,6 @@
       if (required) {
         throw new InternalError(String.format("No provider for %s found", service.getName()));
       }
-    } else {
-      // Allow Graal extensions to access JVMCI assuming they have JVMCIPermission
-      Services.exportJVMCITo(singleProvider.getClass());
     }
     return singleProvider;
   }
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.serviceprovider/src/org/graalvm/compiler/serviceprovider/JDK9Method.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -0,0 +1,148 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.serviceprovider;
+
+import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
+import java.lang.reflect.Method;
+import java.lang.reflect.Modifier;
+
+/**
+ * Reflection based access to API introduced by JDK 9. This allows the API to be used in code that
+ * must be compiled on a JDK prior to 9.
+ */
+public final class JDK9Method {
+
+  private static int getJavaSpecificationVersion() {
+    String value = System.getProperty("java.specification.version");
+    if (value.startsWith("1.")) {
+      value = value.substring(2);
+    }
+    return Integer.parseInt(value);
+  }
+
+  /**
+   * The integer value corresponding to the value of the {@code java.specification.version} system
+   * property after any leading {@code "1."} has been stripped.
+   */
+  public static final int JAVA_SPECIFICATION_VERSION = getJavaSpecificationVersion();
+
+  public JDK9Method(Class<?> declaringClass, String name, Class<?>... parameterTypes) {
+    try {
+      this.method = declaringClass.getMethod(name, parameterTypes);
+    } catch (Exception e) {
+      throw new InternalError(e);
+    }
+  }
+
+  /**
+   * Determines if the Java runtime is version 8 or earlier.
+   */
+  public static final boolean Java8OrEarlier = JAVA_SPECIFICATION_VERSION <= 8;
+
+  public final Method method;
+
+  public Class<?> getReturnType() {
+    return method.getReturnType();
+  }
+
+  /**
+   * {@code Class.getModule()}.
+   */
+  public static final JDK9Method getModule;
+
+  /**
+   * {@code java.lang.Module.getPackages()}.
+   */
+  public static final JDK9Method getPackages;
+
+  /**
+   * {@code java.lang.Module.getResourceAsStream(String)}.
+   */
+  public static final JDK9Method getResourceAsStream;
+
+  /**
+   * {@code java.lang.Module.addOpens(String, Module)}.
+   */
+  public static final JDK9Method addOpens;
+
+  /**
+   * {@code java.lang.Module.isOpen(String, Module)}.
+   */
+  public static final JDK9Method isOpenTo;
+
+  /**
+   * Invokes the static Module API method represented by this object.
+   */
+  @SuppressWarnings("unchecked")
+  public <T> T invokeStatic(Object... args) {
+    checkAvailability();
+    assert Modifier.isStatic(method.getModifiers());
+    try {
+      return (T) method.invoke(null, args);
+    } catch (IllegalAccessException | IllegalArgumentException | InvocationTargetException e) {
+      throw new InternalError(e);
+    }
+  }
+
+  /**
+   * Invokes the non-static Module API method represented by this object.
+   */
+  @SuppressWarnings("unchecked")
+  public <T> T invoke(Object receiver, Object... args) {
+    checkAvailability();
+    assert !Modifier.isStatic(method.getModifiers());
+    try {
+      return (T) method.invoke(receiver, args);
+    } catch (IllegalAccessException | IllegalArgumentException | InvocationTargetException e) {
+      throw new InternalError(e);
+    }
+  }
+
+  private void checkAvailability() throws InternalError {
+    if (method == null) {
+      throw new InternalError("Cannot use Module API on JDK " + JAVA_SPECIFICATION_VERSION);
+    }
+  }
+
+  static {
+    if (JAVA_SPECIFICATION_VERSION >= 9) {
+      getModule = new JDK9Method(Class.class, "getModule");
+      Class<?> moduleClass = getModule.getReturnType();
+      getPackages = new JDK9Method(moduleClass, "getPackages");
+      addOpens = new JDK9Method(moduleClass, "addOpens", String.class, moduleClass);
+      getResourceAsStream = new JDK9Method(moduleClass, "getResourceAsStream", String.class);
+      isOpenTo = new JDK9Method(moduleClass, "isOpen", String.class, moduleClass);
+    } else {
+      JDK9Method unavailable = new JDK9Method();
+      getModule = unavailable;
+      getPackages = unavailable;
+      addOpens = unavailable;
+      getResourceAsStream = unavailable;
+      isOpenTo = unavailable;
+    }
+  }
+
+  private JDK9Method() {
+    method = null;
+  }
+}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.test/src/org/graalvm/compiler/test/JLModule.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.test/src/org/graalvm/compiler/test/JLModule.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -96,6 +96,7 @@
     }
   }
 
+  @SuppressWarnings("unchecked")
   public Set<String> getPackages() {
     try {
       return (Set<String>) getPackagesMethod.invoke(realModule);
--- a/hotspot/src/share/vm/runtime/arguments.cpp	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/share/vm/runtime/arguments.cpp	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -2515,6 +2515,9 @@
  status = status && check_jvmci_args_consistency();
 
  if (EnableJVMCI) {
+  PropertyList_unique_add(&_system_properties, "jdk.internal.vm.ci.enabled", "true",
+    AddProperty, UnwriteableProperty, InternalProperty);
+
   if (!ScavengeRootsInCode) {
    warning("forcing ScavengeRootsInCode non-zero because JVMCI is enabled");
    ScavengeRootsInCode = 1;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/JVM_GetJVMCIRuntimeTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/JVM_GetJVMCIRuntimeTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -30,7 +30,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
 *   -Dcompiler.jvmci.JVM_GetJVMCIRuntimeTest.positive=true
- *   -XX:+EnableJVMCI
+ *   -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null
 *   compiler.jvmci.JVM_GetJVMCIRuntimeTest
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
 *   -Dcompiler.jvmci.JVM_GetJVMCIRuntimeTest.positive=false
@@ -39,7 +39,7 @@
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
 *   -Dcompiler.jvmci.JVM_GetJVMCIRuntimeTest.positive=true
 *   -Dcompiler.jvmci.JVM_GetJVMCIRuntimeTest.threaded=true
- *   -XX:+EnableJVMCI
+ *   -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null
 *   compiler.jvmci.JVM_GetJVMCIRuntimeTest
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
 *   -Dcompiler.jvmci.JVM_GetJVMCIRuntimeTest.positive=false
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/TestJVMCIPrintProperties.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/TestJVMCIPrintProperties.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -36,11 +36,11 @@
   public static void main(String[] args) throws Exception {
     ProcessBuilder pb = ProcessTools.createJavaProcessBuilder(
       "-XX:+UnlockExperimentalVMOptions",
-      "-XX:+EnableJVMCI",
+      "-XX:+EnableJVMCI", "-Djvmci.Compiler=null",
       "-XX:+JVMCIPrintProperties");
     OutputAnalyzer output = new OutputAnalyzer(pb.start());
     output.shouldContain("[JVMCI properties]"); // expected message
-    output.shouldContain("jvmci.Compiler = null"); // expected message
+    output.shouldContain("jvmci.Compiler := \"null\""); // expected message
     output.shouldContain("jvmci.InitTimer = false"); // expected message
     output.shouldContain("jvmci.PrintConfig = false"); // expected message
     output.shouldContain("jvmci.TraceMethodDataFilter = null"); // expected message
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/AsResolvedJavaMethodTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/AsResolvedJavaMethodTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -34,7 +34,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.code
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
- * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.AsResolvedJavaMethodTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/DoNotInlineOrCompileTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/DoNotInlineOrCompileTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -39,6 +39,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.DoNotInlineOrCompileTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/FindUniqueConcreteMethodTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/FindUniqueConcreteMethodTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -36,6 +36,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.FindUniqueConcreteMethodTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetBytecodeTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetBytecodeTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -34,6 +34,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.code
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetBytecodeTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetClassInitializerTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetClassInitializerTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -31,6 +31,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetClassInitializerTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetConstantPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetConstantPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -38,6 +38,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetConstantPoolTest
 */
 package compiler.jvmci.compilerToVM;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetExceptionTableTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetExceptionTableTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -34,6 +34,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.code
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetExceptionTableTest
 */
 
@@ -137,4 +138,3 @@
     }
   }
 }
-
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetImplementorTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetImplementorTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -31,6 +31,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetImplementorTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetLineNumberTableTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetLineNumberTableTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -35,6 +35,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.code
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetLineNumberTableTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetLocalVariableTableTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetLocalVariableTableTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -38,6 +38,7 @@
 * @compile -g DummyClass.java
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetLocalVariableTableTest
 * @clean compiler.jvmci.compilerToVM.*
 */
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetNextStackFrameTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetNextStackFrameTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -35,6 +35,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetNextStackFrameTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetResolvedJavaMethodTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetResolvedJavaMethodTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -38,6 +38,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetResolvedJavaMethodTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetResolvedJavaTypeTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetResolvedJavaTypeTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -44,7 +44,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
- *          -XX:-UseCompressedOops
+ *          -XX:-UseCompressedOops -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetResolvedJavaTypeTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetStackTraceElementTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetStackTraceElementTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -34,6 +34,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.code
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetStackTraceElementTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetSymbolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetSymbolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -35,6 +35,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *         compiler.jvmci.compilerToVM.GetSymbolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetVtableIndexForInterfaceTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/GetVtableIndexForInterfaceTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -34,6 +34,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.code
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.GetVtableIndexForInterfaceTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/HasCompiledCodeForOSRTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/HasCompiledCodeForOSRTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -39,7 +39,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
- *          -XX:-BackgroundCompilation
+ *          -XX:-BackgroundCompilation -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.HasCompiledCodeForOSRTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/HasFinalizableSubclassTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/HasFinalizableSubclassTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -31,7 +31,8 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
- *         compiler.jvmci.compilerToVM.HasFinalizableSubclassTest
+ *          -Djvmci.Compiler=null
+ *          compiler.jvmci.compilerToVM.HasFinalizableSubclassTest
 */
 
 package compiler.jvmci.compilerToVM;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/HasNeverInlineDirectiveTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/HasNeverInlineDirectiveTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -39,6 +39,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.HasNeverInlineDirectiveTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/InvalidateInstalledCodeTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/InvalidateInstalledCodeTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -42,6 +42,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.InvalidateInstalledCodeTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/IsCompilableTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/IsCompilableTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -39,10 +39,12 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -XX:+UseJVMCICompiler
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.IsCompilableTest
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -XX:-UseJVMCICompiler
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.IsCompilableTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/IsMatureVsReprofileTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/IsMatureVsReprofileTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -38,6 +38,7 @@
 *                sun.hotspot.WhiteBox$WhiteBoxPermission
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:. -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
 *   -XX:+WhiteBoxAPI -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Xbatch
+ *   -Djvmci.Compiler=null
 *   compiler.jvmci.compilerToVM.IsMatureVsReprofileTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupKlassInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupKlassInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -42,6 +42,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.LookupKlassInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupKlassRefIndexInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupKlassRefIndexInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -40,6 +40,7 @@
 *                sun.hotspot.WhiteBox$WhiteBoxPermission
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:. -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
 *          -XX:+WhiteBoxAPI -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.LookupKlassRefIndexInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupMethodInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupMethodInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -40,6 +40,7 @@
 *                sun.hotspot.WhiteBox$WhiteBoxPermission
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:. -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
 *          -XX:+WhiteBoxAPI -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.LookupMethodInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupNameAndTypeRefIndexInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupNameAndTypeRefIndexInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -40,6 +40,7 @@
 *                sun.hotspot.WhiteBox$WhiteBoxPermission
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:. -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
 *          -XX:+WhiteBoxAPI -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.LookupNameAndTypeRefIndexInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupNameInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupNameInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -41,6 +41,7 @@
 *                sun.hotspot.WhiteBox$WhiteBoxPermission
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:. -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
 *          -XX:+WhiteBoxAPI -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.LookupNameInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupSignatureInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupSignatureInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -41,6 +41,7 @@
 *                sun.hotspot.WhiteBox$WhiteBoxPermission
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:. -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
 *          -XX:+WhiteBoxAPI -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.LookupSignatureInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupTypeTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/LookupTypeTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -31,6 +31,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.LookupTypeTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/MaterializeVirtualObjectTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/MaterializeVirtualObjectTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -49,6 +49,7 @@
 *          -XX:+DoEscapeAnalysis -XX:-UseCounterDecay
 *          -Dcompiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest.materializeFirst=true
 *          -Dcompiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest.invalidate=false
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest
 * @run main/othervm -Xmixed -Xbatch -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
@@ -60,6 +61,7 @@
 *          -XX:+DoEscapeAnalysis -XX:-UseCounterDecay
 *          -Dcompiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest.materializeFirst=false
 *          -Dcompiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest.invalidate=false
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest
 * @run main/othervm -Xmixed -Xbatch -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
@@ -71,6 +73,7 @@
 *          -XX:+DoEscapeAnalysis -XX:-UseCounterDecay
 *          -Dcompiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest.materializeFirst=true
 *          -Dcompiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest.invalidate=true
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest
 * @run main/othervm -Xmixed -Xbatch -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
@@ -82,6 +85,7 @@
 *          -XX:+DoEscapeAnalysis -XX:-UseCounterDecay
 *          -Dcompiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest.materializeFirst=false
 *          -Dcompiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest.invalidate=true
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.MaterializeVirtualObjectTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/MethodIsIgnoredBySecurityStackWalkTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/MethodIsIgnoredBySecurityStackWalkTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -35,6 +35,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.code
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.MethodIsIgnoredBySecurityStackWalkTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ReadConfigurationTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ReadConfigurationTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -32,6 +32,7 @@
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @build compiler.jvmci.compilerToVM.ReadConfigurationTest
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.ReadConfigurationTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ReprofileTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ReprofileTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -40,7 +40,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
- *          -Xmixed -Xbatch
+ *          -Xmixed -Xbatch -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.ReprofileTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveConstantInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveConstantInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -40,6 +40,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.ResolveConstantInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveFieldInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveFieldInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -40,6 +40,7 @@
 *                sun.hotspot.WhiteBox$WhiteBoxPermission
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:. -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
 *          -XX:+WhiteBoxAPI -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.ResolveFieldInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveMethodTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveMethodTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -34,6 +34,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.code
 * @build jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot.CompilerToVMHelper
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.ResolveMethodTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolvePossiblyCachedConstantInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolvePossiblyCachedConstantInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -40,6 +40,7 @@
 *                sun.hotspot.WhiteBox$WhiteBoxPermission
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:. -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions
 *          -XX:+WhiteBoxAPI -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.ResolvePossiblyCachedConstantInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveTypeInPoolTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ResolveTypeInPoolTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -41,6 +41,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.ResolveTypeInPoolTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ShouldInlineMethodTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/compilerToVM/ShouldInlineMethodTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -39,6 +39,7 @@
 * @run main/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *          -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *          -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null
 *          compiler.jvmci.compilerToVM.ShouldInlineMethodTest
 */
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/errors/TestInvalidCompilationResult.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/errors/TestInvalidCompilationResult.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -31,7 +31,8 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.common
 * @compile CodeInstallerTest.java
- * @run junit/othervm -da:jdk.vm.ci... -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI compiler.jvmci.errors.TestInvalidCompilationResult
+ * @run junit/othervm -da:jdk.vm.ci... -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *          -Djvmci.Compiler=null compiler.jvmci.errors.TestInvalidCompilationResult
 */
 
 package compiler.jvmci.errors;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/errors/TestInvalidDebugInfo.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/errors/TestInvalidDebugInfo.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -31,7 +31,8 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.common
 * @compile CodeInstallerTest.java
- * @run junit/othervm -da:jdk.vm.ci... -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI compiler.jvmci.errors.TestInvalidDebugInfo
+ * @run junit/othervm -da:jdk.vm.ci... -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *       -Djvmci.Compiler=null compiler.jvmci.errors.TestInvalidDebugInfo
 */
 
 package compiler.jvmci.errors;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/errors/TestInvalidOopMap.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/errors/TestInvalidOopMap.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -31,7 +31,8 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.common
 * @compile CodeInstallerTest.java
- * @run junit/othervm -da:jdk.vm.ci... -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI compiler.jvmci.errors.TestInvalidOopMap
+ * @run junit/othervm -da:jdk.vm.ci... -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
+ *       -Djvmci.Compiler=null compiler.jvmci.errors.TestInvalidOopMap
 */
 
 package compiler.jvmci.errors;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/events/JvmciNotifyInstallEventTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/events/JvmciNotifyInstallEventTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -49,21 +49,14 @@
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
 *   -Xbootclasspath/a:. -Xmixed
 *   -XX:+UseJVMCICompiler -XX:-BootstrapJVMCI
- *   -Dcompiler.jvmci.events.JvmciNotifyInstallEventTest.failoninit=false
 *   compiler.jvmci.events.JvmciNotifyInstallEventTest
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
- *   -Djvmci.compiler=EmptyCompiler -Xbootclasspath/a:. -Xmixed
+ *   -Djvmci.Compiler=EmptyCompiler -Xbootclasspath/a:. -Xmixed
 *   -XX:+UseJVMCICompiler -XX:-BootstrapJVMCI
- *   -Dcompiler.jvmci.events.JvmciNotifyInstallEventTest.failoninit=false
 *   compiler.jvmci.events.JvmciNotifyInstallEventTest
 * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
- *   -Djvmci.compiler=EmptyCompiler -Xbootclasspath/a:. -Xmixed
+ *   -Djvmci.Compiler=EmptyCompiler -Xbootclasspath/a:. -Xmixed
 *   -XX:+UseJVMCICompiler -XX:-BootstrapJVMCI -XX:JVMCINMethodSizeLimit=0
- *   -Dcompiler.jvmci.events.JvmciNotifyInstallEventTest.failoninit=false
- *   compiler.jvmci.events.JvmciNotifyInstallEventTest
- * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:-EnableJVMCI
- *   -Djvmci.compiler=EmptyCompiler -Xbootclasspath/a:. -Xmixed
- *   -Dcompiler.jvmci.events.JvmciNotifyInstallEventTest.failoninit=true
 *   compiler.jvmci.events.JvmciNotifyInstallEventTest
 */
 
@@ -91,8 +84,6 @@
 
 public class JvmciNotifyInstallEventTest extends JVMCIServiceLocator implements HotSpotVMEventListener {
   private static final String METHOD_NAME = "testMethod";
-  private static final boolean FAIL_ON_INIT = !Boolean.getBoolean(
-      "compiler.jvmci.events.JvmciNotifyInstallEventTest.failoninit");
   private static volatile int gotInstallNotification = 0;
 
   public static void main(String args[]) {
@@ -116,16 +107,9 @@
       codeCache = (HotSpotCodeCacheProvider) HotSpotJVMCIRuntime.runtime()
           .getHostJVMCIBackend().getCodeCache();
     } catch (InternalError ie) {
-      if (FAIL_ON_INIT) {
-        throw new AssertionError(
-            "Got unexpected InternalError trying to get code cache",
-            ie);
-      }
       // passed
       return;
     }
-    Asserts.assertTrue(FAIL_ON_INIT,
-          "Haven't caught InternalError in negative case");
     Method testMethod;
     try {
       testMethod = SimpleClass.class.getDeclaredMethod(METHOD_NAME);
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/DataPatchTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/DataPatchTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -33,7 +33,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.amd64
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.sparc
 * @compile CodeInstallationTest.java DebugInfoTest.java TestAssembler.java TestHotSpotVMConfig.java amd64/AMD64TestAssembler.java sparc/SPARCTestAssembler.java
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.code.test.DataPatchTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.code.test.DataPatchTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.code.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/InterpreterFrameSizeTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/InterpreterFrameSizeTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -33,7 +33,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.amd64
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.sparc
 * @compile CodeInstallationTest.java TestAssembler.java TestHotSpotVMConfig.java amd64/AMD64TestAssembler.java sparc/SPARCTestAssembler.java
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.code.test.InterpreterFrameSizeTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.code.test.InterpreterFrameSizeTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.code.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/MaxOopMapStackOffsetTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/MaxOopMapStackOffsetTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -34,7 +34,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.amd64
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.sparc
 * @compile CodeInstallationTest.java DebugInfoTest.java TestAssembler.java TestHotSpotVMConfig.java amd64/AMD64TestAssembler.java sparc/SPARCTestAssembler.java
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.code.test.MaxOopMapStackOffsetTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.code.test.MaxOopMapStackOffsetTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.code.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/SimpleCodeInstallationTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/SimpleCodeInstallationTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -33,7 +33,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.amd64
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.sparc
 * @compile CodeInstallationTest.java DebugInfoTest.java TestAssembler.java TestHotSpotVMConfig.java amd64/AMD64TestAssembler.java sparc/SPARCTestAssembler.java
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.code.test.SimpleCodeInstallationTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.code.test.SimpleCodeInstallationTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.code.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/SimpleDebugInfoTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/SimpleDebugInfoTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -33,7 +33,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.amd64
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.sparc
 * @compile CodeInstallationTest.java DebugInfoTest.java TestAssembler.java TestHotSpotVMConfig.java amd64/AMD64TestAssembler.java sparc/SPARCTestAssembler.java
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.code.test.SimpleDebugInfoTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.code.test.SimpleDebugInfoTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.code.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/VirtualObjectDebugInfoTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.code.test/src/jdk/vm/ci/code/test/VirtualObjectDebugInfoTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -33,7 +33,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.amd64
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.sparc
 * @compile CodeInstallationTest.java DebugInfoTest.java TestAssembler.java TestHotSpotVMConfig.java amd64/AMD64TestAssembler.java sparc/SPARCTestAssembler.java
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.code.test.VirtualObjectDebugInfoTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.code.test.VirtualObjectDebugInfoTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.code.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.hotspot.test/src/jdk/vm/ci/hotspot/test/HotSpotConstantReflectionProviderTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.hotspot.test/src/jdk/vm/ci/hotspot/test/HotSpotConstantReflectionProviderTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -34,7 +34,7 @@
 * @run driver ClassFileInstaller jdk.vm.ci.hotspot.test.DummyClass
 * @run testng/othervm/timeout=300 -Xbootclasspath/a:.
 *   -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
- *    jdk.vm.ci.hotspot.test.HotSpotConstantReflectionProviderTest
+ *   -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.hotspot.test.HotSpotConstantReflectionProviderTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.hotspot.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.hotspot.test/src/jdk/vm/ci/hotspot/test/MemoryAccessProviderTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.hotspot.test/src/jdk/vm/ci/hotspot/test/MemoryAccessProviderTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -37,7 +37,7 @@
 * @run testng/othervm -Xbootclasspath/a:.
 *   -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+WhiteBoxAPI
 *   -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
- *   jdk.vm.ci.hotspot.test.MemoryAccessProviderTest
+ *   -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.hotspot.test.MemoryAccessProviderTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.hotspot.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.hotspot.test/src/jdk/vm/ci/hotspot/test/MethodHandleAccessProviderTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.hotspot.test/src/jdk/vm/ci/hotspot/test/MethodHandleAccessProviderTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -32,7 +32,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.hotspot:+open
 * @run testng/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI
- *   jdk.vm.ci.hotspot.test.MethodHandleAccessProviderTest
+ *   -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.hotspot.test.MethodHandleAccessProviderTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.hotspot.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/ConstantTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/ConstantTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -28,7 +28,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.ConstantTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.ConstantTest
 */
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
 
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/RedefineClassTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/RedefineClassTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -29,7 +29,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     jdk.attach
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.RedefineClassTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.RedefineClassTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/ResolvedJavaTypeResolveConcreteMethodTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/ResolvedJavaTypeResolveConcreteMethodTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -26,7 +26,7 @@
 * @requires vm.jvmci
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.ResolvedJavaTypeResolveConcreteMethodTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.ResolvedJavaTypeResolveConcreteMethodTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/ResolvedJavaTypeResolveMethodTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/ResolvedJavaTypeResolveMethodTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -26,7 +26,7 @@
 * @requires vm.jvmci
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.ResolvedJavaTypeResolveMethodTest
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.ResolvedJavaTypeResolveMethodTest
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestConstantReflectionProvider.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestConstantReflectionProvider.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -28,7 +28,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.TestConstantReflectionProvider
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.TestConstantReflectionProvider
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestJavaField.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestJavaField.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -28,7 +28,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.TestJavaField
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.TestJavaField
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestJavaMethod.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestJavaMethod.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -28,7 +28,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.TestJavaMethod
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.TestJavaMethod
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestJavaType.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestJavaType.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -28,7 +28,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.TestJavaType
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.TestJavaType
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestMetaAccessProvider.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestMetaAccessProvider.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -28,7 +28,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.TestMetaAccessProvider
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.TestMetaAccessProvider
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestResolvedJavaField.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestResolvedJavaField.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -28,7 +28,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.TestResolvedJavaField
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.TestResolvedJavaField
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestResolvedJavaMethod.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestResolvedJavaMethod.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -28,7 +28,7 @@
 * @modules jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.meta
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.TestResolvedJavaMethod
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.TestResolvedJavaMethod
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestResolvedJavaType.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/jdk.vm.ci.runtime.test/src/jdk/vm/ci/runtime/test/TestResolvedJavaType.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -30,7 +30,7 @@
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.runtime
 *     jdk.internal.vm.ci/jdk.vm.ci.common
 *     java.base/jdk.internal.misc
- * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI jdk.vm.ci.runtime.test.TestResolvedJavaType
+ * @run junit/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null jdk.vm.ci.runtime.test.TestResolvedJavaType
 */
 
 package jdk.vm.ci.runtime.test;
--- a/hotspot/test/compiler/jvmci/meta/StableFieldTest.java	Thu Apr 27 21:16:33 2017 +0000
+++ b/hotspot/test/compiler/jvmci/meta/StableFieldTest.java	Fri Apr 28 02:54:05 2017 -0700
@@ -34,7 +34,7 @@
 *
 * @compile StableFieldTest.java
 * @run driver ClassFileInstaller compiler.jvmci.meta.StableFieldTest
- * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Xbootclasspath/a:. compiler.jvmci.meta.StableFieldTest
+ * @run main/othervm -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+EnableJVMCI -Djvmci.Compiler=null -Xbootclasspath/a:. compiler.jvmci.meta.StableFieldTest
 */
 
 package compiler.jvmci.meta;