changeset 46369:3bf4544bec14

Merge
author jwilhelm
date Thu, 06 Apr 2017 22:58:55 +0200
parents d10b1eca0b45 b9a1aa504eb5
children 7a0ae73888ff
files hotspot/make/lib/Lib-jdk.aot.gmk hotspot/make/test/JtregNative.gmk hotspot/src/cpu/aarch64/vm/metaspaceShared_aarch64.cpp hotspot/src/cpu/aarch64/vm/templateInterpreterGenerator_aarch64.cpp hotspot/src/cpu/arm/vm/interp_masm_arm.cpp hotspot/src/cpu/arm/vm/interp_masm_arm.hpp hotspot/src/cpu/arm/vm/macroAssembler_arm.hpp hotspot/src/cpu/arm/vm/metaspaceShared_arm.cpp hotspot/src/cpu/arm/vm/templateInterpreterGenerator_arm.cpp hotspot/src/cpu/ppc/vm/macroAssembler_ppc.cpp hotspot/src/cpu/ppc/vm/macroAssembler_ppc.hpp hotspot/src/cpu/ppc/vm/metaspaceShared_ppc.cpp hotspot/src/cpu/ppc/vm/templateInterpreterGenerator_ppc.cpp hotspot/src/cpu/s390/vm/macroAssembler_s390.cpp hotspot/src/cpu/s390/vm/macroAssembler_s390.hpp hotspot/src/cpu/s390/vm/metaspaceShared_s390.cpp hotspot/src/cpu/s390/vm/templateInterpreterGenerator_s390.cpp hotspot/src/cpu/sparc/vm/metaspaceShared_sparc.cpp hotspot/src/cpu/sparc/vm/templateInterpreterGenerator_sparc.cpp hotspot/src/cpu/x86/vm/macroAssembler_x86.hpp hotspot/src/cpu/x86/vm/metaspaceShared_x86_32.cpp hotspot/src/cpu/x86/vm/metaspaceShared_x86_64.cpp hotspot/src/cpu/x86/vm/templateInterpreterGenerator_x86.cpp hotspot/src/cpu/zero/vm/metaspaceShared_zero.cpp hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/ELFContainer.java hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/ELFSymbol.java hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/JNIELFContainer.java hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/JNIELFRelocation.java hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/JNIELFTargetInfo.java hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/JNILibELFAPI.java hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/Pointer.java hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/UnsafeAccess.java hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/linux/Elf_Cmd.java hotspot/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.jnilibelf/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/sunos/Elf_Cmd.java hotspot/src/jdk.aot/unix/native/libjelfshim/jdk_tools_jaotc_jnilibelf_JNILibELFAPI.c hotspot/src/jdk.aot/unix/native/libjelfshim/shim_functions.c hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.collections/src/org/graalvm/compiler/api/collections/CollectionsProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.collections/src/org/graalvm/compiler/api/collections/DefaultCollectionsProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/AllocationInstrumentationTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/IsMethodInlineDirectiveTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/LockInstrumentationTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/RootNameDirectiveTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/TinyInstrumentor.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm/src/org/graalvm/compiler/asm/NumUtil.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.common/src/org/graalvm/compiler/common/PermanentBailoutException.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.common/src/org/graalvm/compiler/common/RetryableBailoutException.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/CollectionsFactory.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/LinkedIdentityHashMap.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/util/ArrayMap.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/util/ArraySet.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ConditionalEliminationLoadFieldConstantFoldTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GuardEliminationCornerCasesTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/inlining/RecursiveInliningTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/DefaultNodeCollectionsProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/NodeCollectionsProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/NodeNodeMap.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64DeoptimizationStub.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotEnterUnpackFramesStackFrameOp.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotLeaveUnpackFramesStackFrameOp.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64UncommonTrapStub.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCDeoptimizationStub.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotEnterUnpackFramesStackFrameOp.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotLeaveUnpackFramesStackFrameOp.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCUncommonTrapStub.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/CompressEncoding.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/PrintStreamOption.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/DeoptimizationFetchUnrollInfoCallNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/DirectCompareAndSwapNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/EnterUnpackFramesStackFrameNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/LeaveCurrentStackFrameNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/LeaveDeoptimizedStackFrameNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/LeaveUnpackFramesStackFrameNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/PushInterpreterFrameNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/SaveAllRegistersNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/SnippetAnchorNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/SnippetLocationProxyNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/UncommonTrapCallNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/stubs/DeoptimizationStub.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/stubs/UncommonTrapStub.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/ssi/FastSSIBuilder.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/ssi/SSIBuilder.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/ssi/SSIBuilderBase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/ssi/SSIConstructionPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/ssi/SSIUtil.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/ssi/SSIVerifier.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/instrumentation/InstrumentationBeginNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/instrumentation/InstrumentationEndNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/instrumentation/InstrumentationInliningCallback.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/instrumentation/InstrumentationNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/instrumentation/IsMethodInlinedNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/instrumentation/MonitorProxyNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/instrumentation/RootNameNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/UnsafeLoadNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/UnsafeStoreNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/CompareAndSwapNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/LoweredCompareAndSwapNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/spi/PiPushable.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.options.test/src/org/graalvm/compiler/options/test/NestedBooleanOptionValueTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.options.test/src/org/graalvm/compiler/options/test/TestOptionValue.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.options/src/org/graalvm/compiler/options/DerivedOptionValue.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.options/src/org/graalvm/compiler/options/EnumOptionValue.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.options/src/org/graalvm/compiler/options/NestedBooleanOptionValue.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.options/src/org/graalvm/compiler/options/OptionValue.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.options/src/org/graalvm/compiler/options/StableOptionValue.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/OptimizeGuardAnchorsPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/PushThroughPiPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/ValueAnchorCleanupPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/instrumentation/ExtractInstrumentationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/instrumentation/HighTierReconcileInstrumentationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/instrumentation/InlineInstrumentationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/instrumentation/MidTierReconcileInstrumentationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.test/src/org/graalvm/compiler/replacements/test/IntegerMulExactFoldTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/InlineGraalDirectivesPlugin.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/DirectObjectStoreNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/Salver.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/SalverDebugConfigCustomizer.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/SalverOptions.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/data/DataDict.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/data/DataList.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/dumper/AbstractGraalDumper.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/dumper/AbstractMethodScopeDumper.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/dumper/AbstractSerializerDumper.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/dumper/Dumper.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/dumper/GraphDumper.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/handler/AbstractDumpHandler.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/handler/AbstractGraalDumpHandler.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/handler/DumpHandler.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/handler/GraphDumpHandler.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/package-info.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/serialize/AbstractSerializer.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/serialize/JSONSerializer.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/serialize/Serializer.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/util/ECIDUtil.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/util/MethodContext.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/writer/ChannelDumpWriter.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.salver/src/org/graalvm/compiler/salver/writer/DumpWriter.java hotspot/src/share/vm/c1/c1_GraphBuilder.cpp hotspot/src/share/vm/classfile/modules.cpp hotspot/src/share/vm/classfile/stringTable.cpp hotspot/src/share/vm/oops/instanceKlass.cpp hotspot/src/share/vm/opto/library_call.cpp hotspot/src/share/vm/prims/jni.cpp hotspot/src/share/vm/prims/jvmtiEnv.cpp hotspot/src/share/vm/runtime/java.cpp hotspot/src/share/vm/runtime/javaCalls.cpp hotspot/src/share/vm/runtime/javaCalls.hpp hotspot/src/share/vm/runtime/mutexLocker.cpp hotspot/src/share/vm/runtime/thread.cpp hotspot/test/compiler/aot/jdk.tools.jaotc.jnilibelf.test/src/jdk/tools/jaotc/jnilibelf/test/JNILibELFTest.java hotspot/test/runtime/modules/JVMGetModuleByPkgName.java
diffstat 1397 files changed, 39077 insertions(+), 32280 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/hotspot/make/CompileTools.gmk	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/make/CompileTools.gmk	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -47,11 +47,9 @@
  $(eval $(call SetupJavaCompilation, BUILD_VM_COMPILER_MATCH_PROCESSOR, \
    SETUP := GENERATE_OLDBYTECODE, \
    SRC := \
-     $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.common/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.core/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.core.common/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.core.match.processor/src \
-     $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.api.collections/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.api.replacements/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.asm/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.bytecode/src \
@@ -68,6 +66,7 @@
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.phases.common/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.serviceprovider/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.virtual/src \
+     $(SRC_DIR)/org.graalvm.util/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.code/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.common/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.meta/src \
@@ -102,6 +101,7 @@
    SRC := \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.options/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.options.processor/src \
+     $(SRC_DIR)/org.graalvm.util/src \
      , \
    BIN := $(BUILDTOOLS_OUTPUTDIR)/jdk.vm.compiler.options.processor, \
    JAR := $(BUILDTOOLS_OUTPUTDIR)/jdk.vm.compiler.options.processor.jar, \
@@ -114,9 +114,7 @@
  $(eval $(call SetupJavaCompilation, BUILD_VM_COMPILER_REPLACEMENTS_VERIFIER, \
    SETUP := GENERATE_OLDBYTECODE, \
    SRC := \
-     $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.common/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.replacements.verifier/src \
-     $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.api.collections/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.api.replacements/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.code/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.core.common/src \
@@ -125,6 +123,7 @@
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.nodeinfo/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.options/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.serviceprovider/src \
+     $(SRC_DIR)/org.graalvm.util/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.code/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.common/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.meta/src \
--- a/hotspot/make/gensrc/Gensrc-jdk.internal.vm.compiler.gmk	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/make/gensrc/Gensrc-jdk.internal.vm.compiler.gmk	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -37,7 +37,6 @@
 
 PROC_SRC_SUBDIRS := \
   org.graalvm.compiler.code \
-  org.graalvm.compiler.common \
   org.graalvm.compiler.core \
   org.graalvm.compiler.core.aarch64 \
   org.graalvm.compiler.core.amd64 \
--- a/hotspot/make/lib/Lib-jdk.aot.gmk	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,53 +0,0 @@
-#
-# Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
-# DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
-#
-# This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
-# under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
-# published by the Free Software Foundation. Oracle designates this
-# particular file as subject to the "Classpath" exception as provided
-# by Oracle in the LICENSE file that accompanied this code.
-#
-# This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
-# ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
-# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
-# version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
-# accompanied this code).
-#
-# You should have received a copy of the GNU General Public License version
-# 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
-# Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
-#
-# Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
-# or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
-# questions.
-#
-
-include $(SPEC)
-include NativeCompilation.gmk
-
-$(eval $(call IncludeCustomExtension, hotspot, lib/Lib-jdk.aot.gmk))
-
-##############################################################################
-# Build libjelfshim only when AOT is enabled.
-ifeq ($(ENABLE_AOT), true)
- JELFSHIM_NAME := jelfshim
-
- $(eval $(call SetupNativeCompilation, BUILD_LIBJELFSHIM, \
-   TOOLCHAIN := TOOLCHAIN_DEFAULT, \
-   OPTIMIZATION := LOW, \
-   LIBRARY := $(JELFSHIM_NAME), \
-   OUTPUT_DIR := $(call FindLibDirForModule, $(MODULE)), \
-   SRC := $(HOTSPOT_TOPDIR)/src/jdk.aot/unix/native/libjelfshim, \
-   CFLAGS := $(CFLAGS_JDKLIB) $(ELF_CFLAGS) \
-     -DAOT_VERSION_STRING='"$(VERSION_STRING)"' \
-     -I$(SUPPORT_OUTPUTDIR)/headers/$(MODULE), \
-   LDFLAGS := $(LDFLAGS_JDKLIB), \
-   OBJECT_DIR := $(SUPPORT_OUTPUTDIR)/native/$(MODULE)/lib$(JELFSHIM_NAME), \
-   LIBS := $(ELF_LIBS) $(LIBS_JDKLIB), \
- ))
-
- TARGETS += $(BUILD_LIBJELFSHIM)
-endif
-
-##############################################################################
--- a/hotspot/make/test/JtregNative.gmk	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/make/test/JtregNative.gmk	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -35,12 +35,14 @@
 include MakeBase.gmk
 include TestFilesCompilation.gmk
 
+$(eval $(call IncludeCustomExtension, hotspot, test/JtregNative.gmk))
+
 ################################################################################
 # Targets for building the native tests themselves.
 ################################################################################
 
 # Add more directories here when needed.
-BUILD_HOTSPOT_JTREG_NATIVE_SRC := \
+BUILD_HOTSPOT_JTREG_NATIVE_SRC += \
   $(HOTSPOT_TOPDIR)/test/native_sanity \
   $(HOTSPOT_TOPDIR)/test/runtime/jni/8025979 \
   $(HOTSPOT_TOPDIR)/test/runtime/jni/8033445 \
--- a/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/interp_masm_aarch64.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/interp_masm_aarch64.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2003, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2003, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2014, 2015, Red Hat Inc. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
@@ -54,9 +54,6 @@
               int number_of_arguments,
               bool check_exceptions);
 
- virtual void check_and_handle_popframe(Register java_thread);
- virtual void check_and_handle_earlyret(Register java_thread);
-
  // base routine for all dispatches
  void dispatch_base(TosState state, address* table, bool verifyoop = true);
 
@@ -67,6 +64,9 @@
 
  void jump_to_entry(address entry);
 
+ virtual void check_and_handle_popframe(Register java_thread);
+ virtual void check_and_handle_earlyret(Register java_thread);
+
  // Interpreter-specific registers
  void save_bcp() {
   str(rbcp, Address(rfp, frame::interpreter_frame_bcp_offset * wordSize));
--- a/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/jvmciCodeInstaller_aarch64.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/jvmciCodeInstaller_aarch64.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2015, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -55,7 +55,7 @@
   }
  }
 #endif // ASSERT
- Handle obj = HotSpotObjectConstantImpl::object(constant);
+ Handle obj(THREAD, HotSpotObjectConstantImpl::object(constant));
  jobject value = JNIHandles::make_local(obj());
  MacroAssembler::patch_oop(pc, (address)obj());
  int oop_index = _oop_recorder->find_index(value);
--- a/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/macroAssembler_aarch64.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/macroAssembler_aarch64.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 1997, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 1997, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2014, 2015, Red Hat Inc. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
@@ -77,12 +77,6 @@
   bool   check_exceptions     // whether to check for pending exceptions after return
  );
 
- // These routines should emit JVMTI PopFrame and ForceEarlyReturn handling code.
- // The implementation is only non-empty for the InterpreterMacroAssembler,
- // as only the interpreter handles PopFrame and ForceEarlyReturn requests.
- virtual void check_and_handle_popframe(Register java_thread);
- virtual void check_and_handle_earlyret(Register java_thread);
-
  void call_VM_helper(Register oop_result, address entry_point, int number_of_arguments, bool check_exceptions = true);
 
  // Maximum size of class area in Metaspace when compressed
@@ -97,6 +91,12 @@
       > (1u << log2_intptr(CompressedClassSpaceSize))));
  }
 
+ // These routines should emit JVMTI PopFrame and ForceEarlyReturn handling code.
+ // The implementation is only non-empty for the InterpreterMacroAssembler,
+ // as only the interpreter handles PopFrame and ForceEarlyReturn requests.
+ virtual void check_and_handle_popframe(Register java_thread);
+ virtual void check_and_handle_earlyret(Register java_thread);
+
  // Biased locking support
  // lock_reg and obj_reg must be loaded up with the appropriate values.
  // swap_reg is killed.
--- a/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/metaspaceShared_aarch64.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,126 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2004, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2014, Red Hat Inc. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- *
- */
-
-#include "precompiled.hpp"
-#include "asm/macroAssembler.hpp"
-#include "memory/metaspaceShared.hpp"
-
-// Generate the self-patching vtable method:
-//
-// This method will be called (as any other Klass virtual method) with
-// the Klass itself as the first argument. Example:
-//
-//   oop obj;
-//   int size = obj->klass()->oop_size(this);
-//
-// for which the virtual method call is Klass::oop_size();
-//
-// The dummy method is called with the Klass object as the first
-// operand, and an object as the second argument.
-//
-
-//=====================================================================
-
-// All of the dummy methods in the vtable are essentially identical,
-// differing only by an ordinal constant, and they bear no relationship
-// to the original method which the caller intended. Also, there needs
-// to be 'vtbl_list_size' instances of the vtable in order to
-// differentiate between the 'vtable_list_size' original Klass objects.
-
-#define __ masm->
-
-extern "C" {
- void aarch64_prolog(void);
-}
-
-void MetaspaceShared::generate_vtable_methods(void** vtbl_list,
-                          void** vtable,
-                          char** md_top,
-                          char* md_end,
-                          char** mc_top,
-                          char* mc_end) {
-
-#ifdef BUILTIN_SIM
- // Write a dummy word to the writable shared metaspace.
- // MetaspaceShared::initialize_shared_spaces will fill it with the
- // address of aarch64_prolog().
- address *prolog_ptr = (address*)*md_top;
- *(intptr_t *)(*md_top) = (intptr_t)0;
- (*md_top) += sizeof(intptr_t);
-#endif
-
- intptr_t vtable_bytes = (num_virtuals * vtbl_list_size) * sizeof(void*);
- *(intptr_t *)(*md_top) = vtable_bytes;
- *md_top += sizeof(intptr_t);
- void** dummy_vtable = (void**)*md_top;
- *vtable = dummy_vtable;
- *md_top += vtable_bytes;
-
- // Get ready to generate dummy methods.
-
- CodeBuffer cb((unsigned char*)*mc_top, mc_end - *mc_top);
- MacroAssembler* masm = new MacroAssembler(&cb);
-
- Label common_code;
- for (int i = 0; i < vtbl_list_size; ++i) {
-  for (int j = 0; j < num_virtuals; ++j) {
-   dummy_vtable[num_virtuals * i + j] = (void*)masm->pc();
-
-   // We're called directly from C code.
-#ifdef BUILTIN_SIM
-   __ c_stub_prolog(8, 0, MacroAssembler::ret_type_integral, prolog_ptr);
-#endif
-   // Load rscratch1 with a value indicating vtable/offset pair.
-   // -- bits[ 7..0] (8 bits) which virtual method in table?
-   // -- bits[12..8] (5 bits) which virtual method table?
-   __ mov(rscratch1, (i << 8) + j);
-   __ b(common_code);
-  }
- }
-
- __ bind(common_code);
-
- Register tmp0 = r10, tmp1 = r11;    // AAPCS64 temporary registers
- __ enter();
- __ lsr(tmp0, rscratch1, 8);      // isolate vtable identifier.
- __ mov(tmp1, (address)vtbl_list);   // address of list of vtable pointers.
- __ ldr(tmp1, Address(tmp1, tmp0, Address::lsl(LogBytesPerWord))); // get correct vtable pointer.
- __ str(tmp1, Address(c_rarg0));    // update vtable pointer in obj.
- __ add(rscratch1, tmp1, rscratch1, ext::uxtb, LogBytesPerWord); // address of real method pointer.
- __ ldr(rscratch1, Address(rscratch1)); // get real method pointer.
- __ blrt(rscratch1, 8, 0, 1);      // jump to the real method.
- __ leave();
- __ ret(lr);
-
- *mc_top = (char*)__ pc();
-}
-
-#ifdef BUILTIN_SIM
-void MetaspaceShared::relocate_vtbl_list(char **buffer) {
- void **sim_entry = (void**)*buffer;
- *sim_entry = (void*)aarch64_prolog;
- *buffer += sizeof(intptr_t);
-}
-#endif
--- a/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/methodHandles_aarch64.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/methodHandles_aarch64.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 1997, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 1997, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2014, Red Hat Inc. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
@@ -63,7 +63,7 @@
                 Register obj, SystemDictionary::WKID klass_id,
                 const char* error_message) {
  InstanceKlass** klass_addr = SystemDictionary::well_known_klass_addr(klass_id);
- KlassHandle klass = SystemDictionary::well_known_klass(klass_id);
+ Klass* klass = SystemDictionary::well_known_klass(klass_id);
  Register temp = rscratch2;
  Register temp2 = rscratch1; // used by MacroAssembler::cmpptr
  Label L_ok, L_bad;
--- a/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/templateInterpreterGenerator_aarch64.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/templateInterpreterGenerator_aarch64.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -402,14 +402,6 @@
  return entry;
 }
 
-address TemplateInterpreterGenerator::generate_continuation_for(TosState state) {
- address entry = __ pc();
- // NULL last_sp until next java call
- __ str(zr, Address(rfp, frame::interpreter_frame_last_sp_offset * wordSize));
- __ dispatch_next(state);
- return entry;
-}
-
 address TemplateInterpreterGenerator::generate_return_entry_for(TosState state, int step, size_t index_size) {
  address entry = __ pc();
 
@@ -444,6 +436,10 @@
   __ notify(Assembler::method_reentry);
  }
 #endif
+
+ __ check_and_handle_popframe(rthread);
+ __ check_and_handle_earlyret(rthread);
+
  __ get_dispatch();
  __ dispatch_next(state, step);
 
--- a/hotspot/src/cpu/arm/vm/abstractInterpreter_arm.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/arm/vm/abstractInterpreter_arm.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2008, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2008, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -234,8 +234,15 @@
 #ifdef AARCH64
  interpreter_frame->interpreter_frame_set_stack_top(stack_top);
 
+ // We have to add extra reserved slots to max_stack. There are 3 users of the extra slots,
+ // none of which are at the same time, so we just need to make sure there is enough room
+ // for the biggest user:
+ //  -reserved slot for exception handler
+ //  -reserved slots for JSR292. Method::extra_stack_entries() is the size.
+ //  -3 reserved slots so get_method_counters() can save some registers before call_VM().
+ int max_stack = method->constMethod()->max_stack() + MAX2(3, Method::extra_stack_entries());
  intptr_t* extended_sp = (intptr_t*) monbot -
-  (method->max_stack() + 1) * Interpreter::stackElementWords - // +1 is reserved slot for exception handler
+  (max_stack * Interpreter::stackElementWords) -
   popframe_extra_args;
  extended_sp = (intptr_t*)round_down((intptr_t)extended_sp, StackAlignmentInBytes);
  interpreter_frame->interpreter_frame_set_extended_sp(extended_sp);
--- a/hotspot/src/cpu/arm/vm/interp_masm_arm.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/arm/vm/interp_masm_arm.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -2016,75 +2016,42 @@
 
 void InterpreterMacroAssembler::get_method_counters(Register method,
                           Register Rcounters,
-                          Label& skip) {
+                          Label& skip,
+                          bool saveRegs,
+                          Register reg1,
+                          Register reg2,
+                          Register reg3) {
  const Address method_counters(method, Method::method_counters_offset());
  Label has_counters;
 
  ldr(Rcounters, method_counters);
  cbnz(Rcounters, has_counters);
 
+ if (saveRegs) {
+  // Save and restore in use caller-saved registers since they will be trashed by call_VM
+  assert(reg1 != noreg, "must specify reg1");
+  assert(reg2 != noreg, "must specify reg2");
 #ifdef AARCH64
- const Register tmp = Rcounters;
- const int saved_regs_size = 20*wordSize;
-
- // Note: call_VM will cut SP according to Rstack_top value before call, and restore SP to
- // extended_sp value from frame after the call.
- // So make sure there is enough stack space to save registers and adjust Rstack_top accordingly.
- {
-  Label enough_stack_space;
-  check_extended_sp(tmp);
-  sub(Rstack_top, Rstack_top, saved_regs_size);
-  cmp(SP, Rstack_top);
-  b(enough_stack_space, ls);
-
-  align_reg(tmp, Rstack_top, StackAlignmentInBytes);
-  mov(SP, tmp);
-  str(tmp, Address(FP, frame::interpreter_frame_extended_sp_offset * wordSize));
-
-  bind(enough_stack_space);
-  check_stack_top();
-
-  int offset = 0;
-  stp(R0, R1, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  stp(R2, R3, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  stp(R4, R5, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  stp(R6, R7, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  stp(R8, R9, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  stp(R10, R11, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  stp(R12, R13, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  stp(R14, R15, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  stp(R16, R17, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  stp(R18, LR, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  assert (offset == saved_regs_size, "should be");
+  assert(reg3 != noreg, "must specify reg3");
+  stp(reg1, reg2, Address(Rstack_top, -2*wordSize, pre_indexed));
+  stp(reg3, ZR, Address(Rstack_top, -2*wordSize, pre_indexed));
+#else
+  assert(reg3 == noreg, "must not specify reg3");
+  push(RegisterSet(reg1) | RegisterSet(reg2));
+#endif
  }
-#else
- push(RegisterSet(R0, R3) | RegisterSet(R12) | RegisterSet(R14));
-#endif // AARCH64
 
  mov(R1, method);
- call_VM(noreg, CAST_FROM_FN_PTR(address,
-     InterpreterRuntime::build_method_counters), R1);
+ call_VM(noreg, CAST_FROM_FN_PTR(address, InterpreterRuntime::build_method_counters), R1);
 
+ if (saveRegs) {
 #ifdef AARCH64
- {
-  int offset = 0;
-  ldp(R0, R1, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  ldp(R2, R3, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  ldp(R4, R5, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  ldp(R6, R7, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  ldp(R8, R9, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  ldp(R10, R11, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  ldp(R12, R13, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  ldp(R14, R15, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  ldp(R16, R17, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  ldp(R18, LR, Address(Rstack_top, offset)); offset += 2*wordSize;
-  assert (offset == saved_regs_size, "should be");
-
-  add(Rstack_top, Rstack_top, saved_regs_size);
+  ldp(reg3, ZR, Address(Rstack_top, 2*wordSize, post_indexed));
+  ldp(reg1, reg2, Address(Rstack_top, 2*wordSize, post_indexed));
+#else
+  pop(RegisterSet(reg1) | RegisterSet(reg2));
+#endif
  }
-#else
- pop(RegisterSet(R0, R3) | RegisterSet(R12) | RegisterSet(R14));
-#endif // AARCH64
 
  ldr(Rcounters, method_counters);
  cbz(Rcounters, skip); // No MethodCounters created, OutOfMemory
--- a/hotspot/src/cpu/arm/vm/interp_masm_arm.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/arm/vm/interp_masm_arm.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -53,9 +53,6 @@
  // Template interpreter specific version of call_VM_helper
  virtual void call_VM_helper(Register oop_result, address entry_point, int number_of_arguments, bool check_exceptions);
 
- virtual void check_and_handle_popframe();
- virtual void check_and_handle_earlyret();
-
  // base routine for all dispatches
  typedef enum { DispatchDefault, DispatchNormal } DispatchTableMode;
  void dispatch_base(TosState state, DispatchTableMode table_mode, bool verifyoop = true);
@@ -63,6 +60,9 @@
 public:
  InterpreterMacroAssembler(CodeBuffer* code);
 
+ virtual void check_and_handle_popframe();
+ virtual void check_and_handle_earlyret();
+
  // Interpreter-specific registers
 #if defined(AARCH64) && defined(ASSERT)
 
@@ -328,7 +328,13 @@
 
  void trace_state(const char* msg) PRODUCT_RETURN;
 
- void get_method_counters(Register method, Register Rcounters, Label& skip);
+void get_method_counters(Register method,
+             Register Rcounters,
+             Label& skip,
+             bool saveRegs = false,
+             Register reg1 = noreg,
+             Register reg2 = noreg,
+             Register reg3 = noreg);
 };
 
 #endif // CPU_ARM_VM_INTERP_MASM_ARM_HPP
--- a/hotspot/src/cpu/arm/vm/macroAssembler_arm.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/arm/vm/macroAssembler_arm.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -206,6 +206,9 @@
  // may customize this version by overriding it for its purposes (e.g., to save/restore
  // additional registers when doing a VM call).
  virtual void call_VM_helper(Register oop_result, address entry_point, int number_of_arguments, bool check_exceptions);
+public:
+
+ MacroAssembler(CodeBuffer* code) : Assembler(code) {}
 
  // These routines should emit JVMTI PopFrame and ForceEarlyReturn handling code.
  // The implementation is only non-empty for the InterpreterMacroAssembler,
@@ -213,10 +216,6 @@
  virtual void check_and_handle_popframe() {}
  virtual void check_and_handle_earlyret() {}
 
-public:
-
- MacroAssembler(CodeBuffer* code) : Assembler(code) {}
-
  // By default, we do not need relocation information for non
  // patchable absolute addresses. However, when needed by some
  // extensions, ignore_non_patchable_relocations can be modified,
--- a/hotspot/src/cpu/arm/vm/metaspaceShared_arm.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,99 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2008, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- *
- */
-
-#include "precompiled.hpp"
-#include "asm/macroAssembler.hpp"
-#include "assembler_arm.inline.hpp"
-#include "memory/metaspaceShared.hpp"
-
-// Generate the self-patching vtable method:
-//
-// This method will be called (as any other Klass virtual method) with
-// the Klass itself as the first argument. Example:
-//
-//   oop obj;
-//   int size = obj->klass()->oop_size(this);
-//
-// for which the virtual method call is Klass::oop_size();
-//
-// The dummy method is called with the Klass object as the first
-// operand, and an object as the second argument.
-//
-
-//=====================================================================
-
-// All of the dummy methods in the vtable are essentially identical,
-// differing only by an ordinal constant, and they bear no relationship
-// to the original method which the caller intended. Also, there needs
-// to be 'vtbl_list_size' instances of the vtable in order to
-// differentiate between the 'vtable_list_size' original Klass objects.
-
-#define __ masm->
-
-void MetaspaceShared::generate_vtable_methods(void** vtbl_list,
-                          void** vtable,
-                          char** md_top,
-                          char* md_end,
-                          char** mc_top,
-                          char* mc_end) {
- intptr_t vtable_bytes = (num_virtuals * vtbl_list_size) * sizeof(void*);
- *(intptr_t *)(*md_top) = vtable_bytes;
- *md_top += sizeof(intptr_t);
- void** dummy_vtable = (void**)*md_top;
- *vtable = dummy_vtable;
- *md_top += vtable_bytes;
-
- CodeBuffer cb((unsigned char*)*mc_top, mc_end - *mc_top);
- MacroAssembler* masm = new MacroAssembler(&cb);
-
- for (int i = 0; i < vtbl_list_size; ++i) {
-  Label common_code;
-  for (int j = 0; j < num_virtuals; ++j) {
-   dummy_vtable[num_virtuals * i + j] = (void*) __ pc();
-   __ mov(Rtemp, j); // Rtemp contains an index of a virtual method in the table
-   __ b(common_code);
-  }
-
-  InlinedAddress vtable_address((address)&vtbl_list[i]);
-  __ bind(common_code);
-  const Register tmp2 = AARCH64_ONLY(Rtemp2) NOT_AARCH64(R4);
-  assert_different_registers(Rtemp, tmp2);
-#ifndef AARCH64
-  __ push(tmp2);
-#endif // !AARCH64
-  // Do not use ldr_global since the code must be portable across all ARM architectures
-  __ ldr_literal(tmp2, vtable_address);
-  __ ldr(tmp2, Address(tmp2));               // get correct vtable address
-  __ ldr(Rtemp, Address::indexed_ptr(tmp2, Rtemp));     // get real method pointer
-  __ str(tmp2, Address(R0));                // update vtable. R0 = "this"
-#ifndef AARCH64
-  __ pop(tmp2);
-#endif // !AARCH64
-  __ jump(Rtemp);
-  __ bind_literal(vtable_address);
- }
-
- __ flush();
- *mc_top = (char*) __ pc();
-}
--- a/hotspot/src/cpu/arm/vm/methodHandles_arm.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/arm/vm/methodHandles_arm.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2008, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2008, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -67,7 +67,7 @@
                 Register obj, Register temp1, Register temp2, SystemDictionary::WKID klass_id,
                 const char* error_message) {
  InstanceKlass** klass_addr = SystemDictionary::well_known_klass_addr(klass_id);
- KlassHandle klass = SystemDictionary::well_known_klass(klass_id);
+ Klass* klass = SystemDictionary::well_known_klass(klass_id);
  Label L_ok, L_bad;
  BLOCK_COMMENT("verify_klass {");
  __ verify_oop(obj);
--- a/hotspot/src/cpu/arm/vm/templateInterpreterGenerator_arm.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/arm/vm/templateInterpreterGenerator_arm.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -270,12 +270,6 @@
  return entry;
 }
 
-address TemplateInterpreterGenerator::generate_continuation_for(TosState state) {
- // Not used.
- STOP("generate_continuation_for");
- return NULL;
-}
-
 address TemplateInterpreterGenerator::generate_return_entry_for(TosState state, int step, size_t index_size) {
  address entry = __ pc();
 
@@ -310,6 +304,9 @@
  __ convert_retval_to_tos(state);
 #endif // !AARCH64
 
+ __ check_and_handle_popframe();
+ __ check_and_handle_earlyret();
+
  __ dispatch_next(state, step);
 
  return entry;
@@ -1401,7 +1398,13 @@
 #ifdef AARCH64
  // setup RmaxStack
  __ ldrh(RmaxStack, Address(RconstMethod, ConstMethod::max_stack_offset()));
- __ add(RmaxStack, RmaxStack, MAX2(1, Method::extra_stack_entries())); // reserve slots for exception handler and JSR292 appendix argument
+ // We have to add extra reserved slots to max_stack. There are 3 users of the extra slots,
+ // none of which are at the same time, so we just need to make sure there is enough room
+ // for the biggest user:
+ //  -reserved slot for exception handler
+ //  -reserved slots for JSR292. Method::extra_stack_entries() is the size.
+ //  -3 reserved slots so get_method_counters() can save some registers before call_VM().
+ __ add(RmaxStack, RmaxStack, MAX2(3, Method::extra_stack_entries()));
 #endif // AARCH64
 
  // see if we've got enough room on the stack for locals plus overhead.
--- a/hotspot/src/cpu/arm/vm/templateTable_arm.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/arm/vm/templateTable_arm.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2008, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2008, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -2286,13 +2286,18 @@
    }
    __ bind(no_mdo);
    // Increment backedge counter in MethodCounters*
-   __ get_method_counters(Rmethod, Rcounters, dispatch);
+   // Note Rbumped_taken_count is a callee saved registers for ARM32, but caller saved for ARM64
+   __ get_method_counters(Rmethod, Rcounters, dispatch, true /*saveRegs*/,
+               Rdisp, R3_bytecode,
+               AARCH64_ONLY(Rbumped_taken_count) NOT_AARCH64(noreg));
    const Address mask(Rcounters, in_bytes(MethodCounters::backedge_mask_offset()));
    __ increment_mask_and_jump(Address(Rcounters, be_offset), increment, mask,
                 Rcnt, R4_tmp, eq, &backedge_counter_overflow);
   } else {
-   // increment counter
-   __ get_method_counters(Rmethod, Rcounters, dispatch);
+   // Increment backedge counter in MethodCounters*
+   __ get_method_counters(Rmethod, Rcounters, dispatch, true /*saveRegs*/,
+               Rdisp, R3_bytecode,
+               AARCH64_ONLY(Rbumped_taken_count) NOT_AARCH64(noreg));
    __ ldr_u32(Rtemp, Address(Rcounters, be_offset));      // load backedge counter
    __ add(Rtemp, Rtemp, InvocationCounter::count_increment);  // increment counter
    __ str_32(Rtemp, Address(Rcounters, be_offset));      // store counter
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/c1_LIRAssembler_ppc.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/c1_LIRAssembler_ppc.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2012, 2016 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2012, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -3177,9 +3177,8 @@
  assert_different_registers(val, crc, res);
 
  __ load_const_optimized(res, StubRoutines::crc_table_addr(), R0);
- __ nand(crc, crc, crc); // ~crc
- __ update_byte_crc32(crc, val, res);
- __ nand(res, crc, crc); // ~crc
+ __ kernel_crc32_singleByteReg(crc, val, res, true);
+ __ mr(res, crc);
 }
 
 #undef __
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/c1_LIRGenerator_ppc.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/c1_LIRGenerator_ppc.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 2005, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2012, 2015 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2005, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2012, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -63,18 +63,6 @@
 }
 
 
-inline void load_int_as_long(LIR_List *ll, LIRItem &li, LIR_Opr dst) {
- LIR_Opr r = li.value()->operand();
- if (r->is_register()) {
-  LIR_Opr dst_l = FrameMap::as_long_opr(dst->as_register());
-  ll->convert(Bytecodes::_i2l, li.result(), dst_l); // Convert.
- } else {
-  // Constants or memory get loaded with sign extend on this platform.
-  ll->move(li.result(), dst);
- }
-}
-
-
 //--------------------------------------------------------------
 //        LIRGenerator
 //--------------------------------------------------------------
@@ -1419,10 +1407,9 @@
        arg2 = cc->at(1),
        arg3 = cc->at(2);
 
-   // CCallingConventionRequiresIntsAsLongs
    crc.load_item_force(arg1); // We skip int->long conversion here, because CRC32 stub doesn't care about high bits.
    __ leal(LIR_OprFact::address(a), arg2);
-   load_int_as_long(gen()->lir(), len, arg3);
+   len.load_item_force(arg3); // We skip int->long conversion here, , because CRC32 stub expects int.
 
    __ call_runtime_leaf(StubRoutines::updateBytesCRC32(), LIR_OprFact::illegalOpr, result_reg, cc->args());
    __ move(result_reg, result);
@@ -1434,6 +1421,66 @@
  }
 }
 
+void LIRGenerator::do_update_CRC32C(Intrinsic* x) {
+ assert(UseCRC32CIntrinsics, "or should not be here");
+ LIR_Opr result = rlock_result(x);
+
+ switch (x->id()) {
+  case vmIntrinsics::_updateBytesCRC32C:
+  case vmIntrinsics::_updateDirectByteBufferCRC32C: {
+   bool is_updateBytes = (x->id() == vmIntrinsics::_updateBytesCRC32C);
+
+   LIRItem crc(x->argument_at(0), this);
+   LIRItem buf(x->argument_at(1), this);
+   LIRItem off(x->argument_at(2), this);
+   LIRItem len(x->argument_at(3), this);
+   buf.load_item();
+   off.load_nonconstant();
+
+   LIR_Opr index = off.result();
+   int offset = is_updateBytes ? arrayOopDesc::base_offset_in_bytes(T_BYTE) : 0;
+   if (off.result()->is_constant()) {
+    index = LIR_OprFact::illegalOpr;
+    offset += off.result()->as_jint();
+   }
+   LIR_Opr base_op = buf.result();
+   LIR_Address* a = NULL;
+
+   if (index->is_valid()) {
+    LIR_Opr tmp = new_register(T_LONG);
+    __ convert(Bytecodes::_i2l, index, tmp);
+    index = tmp;
+    __ add(index, LIR_OprFact::intptrConst(offset), index);
+    a = new LIR_Address(base_op, index, T_BYTE);
+   } else {
+    a = new LIR_Address(base_op, offset, T_BYTE);
+   }
+
+   BasicTypeList signature(3);
+   signature.append(T_INT);
+   signature.append(T_ADDRESS);
+   signature.append(T_INT);
+   CallingConvention* cc = frame_map()->c_calling_convention(&signature);
+   const LIR_Opr result_reg = result_register_for(x->type());
+
+   LIR_Opr arg1 = cc->at(0),
+       arg2 = cc->at(1),
+       arg3 = cc->at(2);
+
+   crc.load_item_force(arg1); // We skip int->long conversion here, because CRC32 stub doesn't care about high bits.
+   __ leal(LIR_OprFact::address(a), arg2);
+   len.load_item_force(arg3); // We skip int->long conversion here, , because CRC32 stub expects int.
+
+   __ call_runtime_leaf(StubRoutines::updateBytesCRC32C(), LIR_OprFact::illegalOpr, result_reg, cc->args());
+   __ move(result_reg, result);
+   break;
+  }
+  default: {
+   ShouldNotReachHere();
+  }
+ }
+}
+
 void LIRGenerator::do_FmaIntrinsic(Intrinsic* x) {
  assert(x->number_of_arguments() == 3, "wrong type");
  assert(UseFMA, "Needs FMA instructions support.");
@@ -1460,7 +1507,3 @@
 void LIRGenerator::do_vectorizedMismatch(Intrinsic* x) {
  fatal("vectorizedMismatch intrinsic is not implemented on this platform");
 }
-
-void LIRGenerator::do_update_CRC32C(Intrinsic* x) {
- Unimplemented();
-}
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/interp_masm_ppc.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/interp_masm_ppc.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -45,8 +45,8 @@
 #define thread_(field_name) in_bytes(JavaThread::field_name ## _offset()), R16_thread
 #define method_(field_name) in_bytes(Method::field_name ## _offset()), R19_method
 
- virtual void check_and_handle_popframe(Register java_thread);
- virtual void check_and_handle_earlyret(Register java_thread);
+ virtual void check_and_handle_popframe(Register scratch_reg);
+ virtual void check_and_handle_earlyret(Register scratch_reg);
 
  // Base routine for all dispatches.
  void dispatch_base(TosState state, address* table);
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/macroAssembler_ppc.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/macroAssembler_ppc.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
 * Copyright (c) 1997, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2012, 2017 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2012, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -4120,7 +4120,7 @@
 * @param table register pointing to CRC table
 */
 void MacroAssembler::update_byteLoop_crc32(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-                      Register data, bool loopAlignment, bool invertCRC) {
+                      Register data, bool loopAlignment) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table, data);
 
  Label L_mainLoop, L_done;
@@ -4131,10 +4131,6 @@
  clrldi_(len, len, 32);             // Enforce 32 bit. Anything to do?
  beq(CCR0, L_done);
 
- if (invertCRC) {
-  nand(crc, crc, crc);             // ~c
- }
-
  mtctr(len);
  align(mainLoop_alignment);
  BIND(L_mainLoop);
@@ -4143,10 +4139,6 @@
   update_byte_crc32(crc, data, table);
   bdnz(L_mainLoop);              // Iterate.
 
- if (invertCRC) {
-  nand(crc, crc, crc);             // ~c
- }
-
  bind(L_done);
 }
 
@@ -4203,7 +4195,8 @@
 */
 void MacroAssembler::kernel_crc32_2word(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
                     Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
-                    Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3) {
+                    Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3,
+                    bool invertCRC) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table);
 
  Label L_mainLoop, L_tail;
@@ -4217,14 +4210,16 @@
  const int complexThreshold  = 2*mainLoop_stepping;
 
  // Don't test for len <= 0 here. This pathological case should not occur anyway.
- // Optimizing for it by adding a test and a branch seems to be a waste of CPU cycles.
- // The situation itself is detected and handled correctly by the conditional branches
- // following aghi(len, -stepping) and aghi(len, +stepping).
+ // Optimizing for it by adding a test and a branch seems to be a waste of CPU cycles
+ // for all well-behaved cases. The situation itself is detected and handled correctly
+ // within update_byteLoop_crc32.
  assert(tailLoop_stepping == 1, "check tailLoop_stepping!");
 
  BLOCK_COMMENT("kernel_crc32_2word {");
 
- nand(crc, crc, crc);              // ~c
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);           // 1s complement of crc
+ }
 
  // Check for short (<mainLoop_stepping) buffer.
  cmpdi(CCR0, len, complexThreshold);
@@ -4245,7 +4240,7 @@
    blt(CCR0, L_tail);             // For less than one mainloop_stepping left, do only tail processing
    mr(len, tmp);               // remaining bytes for main loop (>=mainLoop_stepping is guaranteed).
   }
-  update_byteLoop_crc32(crc, buf, tmp2, table, data, false, false);
+  update_byteLoop_crc32(crc, buf, tmp2, table, data, false);
  }
 
  srdi(tmp2, len, log_stepping);         // #iterations for mainLoop
@@ -4281,9 +4276,11 @@
 
  // Process last few (<complexThreshold) bytes of buffer.
  BIND(L_tail);
- update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data, false, false);
-
- nand(crc, crc, crc);              // ~c
+ update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data, false);
+
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);           // 1s complement of crc
+ }
  BLOCK_COMMENT("} kernel_crc32_2word");
 }
 
@@ -4297,7 +4294,8 @@
 */
 void MacroAssembler::kernel_crc32_1word(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
                     Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
-                    Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3) {
+                    Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3,
+                    bool invertCRC) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table);
 
  Label L_mainLoop, L_tail;
@@ -4311,14 +4309,16 @@
  const int complexThreshold  = 2*mainLoop_stepping;
 
  // Don't test for len <= 0 here. This pathological case should not occur anyway.
- // Optimizing for it by adding a test and a branch seems to be a waste of CPU cycles.
- // The situation itself is detected and handled correctly by the conditional branches
- // following aghi(len, -stepping) and aghi(len, +stepping).
+ // Optimizing for it by adding a test and a branch seems to be a waste of CPU cycles
+ // for all well-behaved cases. The situation itself is detected and handled correctly
+ // within update_byteLoop_crc32.
  assert(tailLoop_stepping == 1, "check tailLoop_stepping!");
 
  BLOCK_COMMENT("kernel_crc32_1word {");
 
- nand(crc, crc, crc);              // ~c
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);           // 1s complement of crc
+ }
 
  // Check for short (<mainLoop_stepping) buffer.
  cmpdi(CCR0, len, complexThreshold);
@@ -4339,7 +4339,7 @@
    blt(CCR0, L_tail);             // For less than one mainloop_stepping left, do only tail processing
    mr(len, tmp);               // remaining bytes for main loop (>=mainLoop_stepping is guaranteed).
   }
-  update_byteLoop_crc32(crc, buf, tmp2, table, data, false, false);
+  update_byteLoop_crc32(crc, buf, tmp2, table, data, false);
  }
 
  srdi(tmp2, len, log_stepping);         // #iterations for mainLoop
@@ -4374,9 +4374,11 @@
 
  // Process last few (<complexThreshold) bytes of buffer.
  BIND(L_tail);
- update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data, false, false);
-
- nand(crc, crc, crc);              // ~c
+ update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data, false);
+
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);           // 1s complement of crc
+ }
  BLOCK_COMMENT("} kernel_crc32_1word");
 }
 
@@ -4389,16 +4391,24 @@
 * Uses R7_ARG5, R8_ARG6 as work registers.
 */
 void MacroAssembler::kernel_crc32_1byte(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-                    Register t0, Register t1, Register t2, Register t3) {
+                    Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
+                    bool invertCRC) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table);
 
  Register data = t0;          // Holds the current byte to be folded into crc.
 
  BLOCK_COMMENT("kernel_crc32_1byte {");
 
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);           // 1s complement of crc
+ }
+
  // Process all bytes in a single-byte loop.
- update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data, true, true);
-
+ update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data, true);
+
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);           // 1s complement of crc
+ }
  BLOCK_COMMENT("} kernel_crc32_1byte");
 }
 
@@ -4416,7 +4426,8 @@
 */
 void MacroAssembler::kernel_crc32_1word_vpmsumd(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
                         Register constants, Register barretConstants,
-                        Register t0, Register t1, Register t2, Register t3, Register t4) {
+                        Register t0, Register t1, Register t2, Register t3, Register t4,
+                        bool invertCRC) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table);
 
  Label L_alignedHead, L_tail, L_alignTail, L_start, L_end;
@@ -4434,13 +4445,15 @@
   Register tc0 = t4;
   Register tc1 = constants;
   Register tc2 = barretConstants;
-  kernel_crc32_1word(crc, buf, len, table,t0, t1, t2, t3, tc0, tc1, tc2, table);
+  kernel_crc32_1word(crc, buf, len, table,t0, t1, t2, t3, tc0, tc1, tc2, table, invertCRC);
   b(L_end);
 
  BIND(L_start);
 
   // 2. ~c
-  nand(crc, crc, crc);
+  if (invertCRC) {
+   nand(crc, crc, crc);           // 1s complement of crc
+  }
 
   // 3. calculate from 0 to first 128bit-aligned address
   clrldi_(prealign, buf, 57);
@@ -4449,7 +4462,7 @@
   subfic(prealign, prealign, 128);
 
   subf(len, prealign, len);
-  update_byteLoop_crc32(crc, buf, prealign, table, t2, false, false);
+  update_byteLoop_crc32(crc, buf, prealign, table, t2, false);
 
   // 4. calculate from first 128bit-aligned address to last 128bit-aligned address
   BIND(L_alignedHead);
@@ -4464,12 +4477,14 @@
   cmpdi(CCR0, postalign, 0);
   beq(CCR0, L_tail);
 
-  update_byteLoop_crc32(crc, buf, postalign, table, t2, false, false);
+  update_byteLoop_crc32(crc, buf, postalign, table, t2, false);
 
   BIND(L_tail);
 
   // 6. ~c
-  nand(crc, crc, crc);
+  if (invertCRC) {
+   nand(crc, crc, crc);           // 1s complement of crc
+  }
 
  BIND(L_end);
 
@@ -4961,16 +4976,35 @@
  offsetInt -= 8; ld(R31, offsetInt, R1_SP);
 }
 
-void MacroAssembler::kernel_crc32_singleByte(Register crc, Register buf, Register len, Register table, Register tmp) {
+void MacroAssembler::kernel_crc32_singleByte(Register crc, Register buf, Register len, Register table, Register tmp, bool invertCRC) {
  assert_different_registers(crc, buf, /* len, not used!! */ table, tmp);
 
  BLOCK_COMMENT("kernel_crc32_singleByte:");
- nand(crc, crc, crc);    // ~c
-
- lbz(tmp, 0, buf);     // Byte from buffer, zero-extended.
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);        // 1s complement of crc
+ }
+
+ lbz(tmp, 0, buf);           // Byte from buffer, zero-extended.
  update_byte_crc32(crc, tmp, table);
 
- nand(crc, crc, crc);    // ~c
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);        // 1s complement of crc
+ }
+}
+
+void MacroAssembler::kernel_crc32_singleByteReg(Register crc, Register val, Register table, bool invertCRC) {
+ assert_different_registers(crc, val, table);
+
+ BLOCK_COMMENT("kernel_crc32_singleByteReg:");
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);        // 1s complement of crc
+ }
+
+ update_byte_crc32(crc, val, table);
+
+ if (invertCRC) {
+  nand(crc, crc, crc);        // 1s complement of crc
+ }
 }
 
 // dest_lo += src1 + src2
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/macroAssembler_ppc.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/macroAssembler_ppc.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
 * Copyright (c) 2002, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2012, 2017 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2012, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -819,33 +819,47 @@
            Register tmp6, Register tmp7, Register tmp8, Register tmp9, Register tmp10,
            Register tmp11, Register tmp12, Register tmp13);
 
- // CRC32 Intrinsics.
+ // Emitters for CRC32 calculation.
+ // A note on invertCRC:
+ //  Unfortunately, internal representation of crc differs between CRC32 and CRC32C.
+ //  CRC32 holds it's current crc value in the externally visible representation.
+ //  CRC32C holds it's current crc value in internal format, ready for updating.
+ //  Thus, the crc value must be bit-flipped before updating it in the CRC32 case.
+ //  In the CRC32C case, it must be bit-flipped when it is given to the outside world (getValue()).
+ //  The bool invertCRC parameter indicates whether bit-flipping is required before updates.
  void load_reverse_32(Register dst, Register src);
  int crc32_table_columns(Register table, Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3);
  void fold_byte_crc32(Register crc, Register val, Register table, Register tmp);
  void fold_8bit_crc32(Register crc, Register table, Register tmp);
  void update_byte_crc32(Register crc, Register val, Register table);
  void update_byteLoop_crc32(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-               Register data, bool loopAlignment, bool invertCRC);
+               Register data, bool loopAlignment);
  void update_1word_crc32(Register crc, Register buf, Register table, int bufDisp, int bufInc,
              Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
              Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3);
  void kernel_crc32_2word(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
              Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
-             Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3);
+             Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3,
+             bool invertCRC);
  void kernel_crc32_1word(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
              Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
-             Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3);
+             Register tc0, Register tc1, Register tc2, Register tc3,
+             bool invertCRC);
  void kernel_crc32_1byte(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3);
+             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
+             bool invertCRC);
  void kernel_crc32_1word_vpmsumd(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
              Register constants, Register barretConstants,
-             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3, Register t4);
+             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3, Register t4,
+             bool invertCRC);
  void kernel_crc32_1word_aligned(Register crc, Register buf, Register len,
              Register constants, Register barretConstants,
              Register t0, Register t1, Register t2);
 
- void kernel_crc32_singleByte(Register crc, Register buf, Register len, Register table, Register tmp);
+ void kernel_crc32_singleByte(Register crc, Register buf, Register len, Register table, Register tmp,
+                bool invertCRC);
+ void kernel_crc32_singleByteReg(Register crc, Register val, Register table,
+                 bool invertCRC);
 
  //
  // Debugging
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/metaspaceShared_ppc.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,78 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 1997, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2012, 2013 SAP SE. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- *
- */
-
-#include "precompiled.hpp"
-#include "asm/macroAssembler.inline.hpp"
-#include "asm/codeBuffer.hpp"
-#include "memory/metaspaceShared.hpp"
-
-// Generate the self-patching vtable method:
-//
-// This method will be called (as any other Klass virtual method) with
-// the Klass itself as the first argument. Example:
-//
-//  oop obj;
-//  int size = obj->klass()->klass_part()->oop_size(this);
-//
-// for which the virtual method call is Klass::oop_size();
-//
-// The dummy method is called with the Klass object as the first
-// operand, and an object as the second argument.
-//
-
-//=====================================================================
-
-// All of the dummy methods in the vtable are essentially identical,
-// differing only by an ordinal constant, and they bear no releationship
-// to the original method which the caller intended. Also, there needs
-// to be 'vtbl_list_size' instances of the vtable in order to
-// differentiate between the 'vtable_list_size' original Klass objects.
-
-#define __ masm->
-
-void MetaspaceShared::generate_vtable_methods(void** vtbl_list,
-                       void** vtable,
-                       char** md_top,
-                       char* md_end,
-                       char** mc_top,
-                       char* mc_end) {
- intptr_t vtable_bytes = (num_virtuals * vtbl_list_size) * sizeof(void*);
- *(intptr_t *)(*md_top) = vtable_bytes;
- *md_top += sizeof(intptr_t);
- void** dummy_vtable = (void**)*md_top;
- *vtable = dummy_vtable;
- *md_top += vtable_bytes;
-
- // Get ready to generate dummy methods.
-
- CodeBuffer cb((unsigned char*)*mc_top, mc_end - *mc_top);
- MacroAssembler* masm = new MacroAssembler(&cb);
-
- // There are more general problems with CDS on ppc, so I can not
- // really test this. But having this instead of Unimplementd() allows
- // us to pass TestOptionsWithRanges.java.
- __ unimplemented();
-}
-
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/methodHandles_ppc.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/methodHandles_ppc.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 1997, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 1997, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2012, 2015 SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
@@ -71,7 +71,7 @@
                 Register temp_reg, Register temp2_reg,
                 const char* error_message) {
  InstanceKlass** klass_addr = SystemDictionary::well_known_klass_addr(klass_id);
- KlassHandle klass = SystemDictionary::well_known_klass(klass_id);
+ Klass* klass = SystemDictionary::well_known_klass(klass_id);
  Label L_ok, L_bad;
  BLOCK_COMMENT("verify_klass {");
  __ verify_oop(obj_reg);
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/stubGenerator_ppc.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/stubGenerator_ppc.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 1997, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2012, 2016 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 1997, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2012, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -3276,6 +3276,36 @@
   return start;
  }
 
+
+ // Compute CRC32/CRC32C function.
+ void generate_CRC_updateBytes(const char* name, Register table, bool invertCRC) {
+
+   // arguments to kernel_crc32:
+   const Register crc   = R3_ARG1; // Current checksum, preset by caller or result from previous call.
+   const Register data  = R4_ARG2; // source byte array
+   const Register dataLen = R5_ARG3; // #bytes to process
+
+   const Register t0   = R2;
+   const Register t1   = R7;
+   const Register t2   = R8;
+   const Register t3   = R9;
+   const Register tc0   = R10;
+   const Register tc1   = R11;
+   const Register tc2   = R12;
+
+   BLOCK_COMMENT("Stub body {");
+   assert_different_registers(crc, data, dataLen, table);
+
+   __ kernel_crc32_1word(crc, data, dataLen, table, t0, t1, t2, t3, tc0, tc1, tc2, table, invertCRC);
+
+   BLOCK_COMMENT("return");
+   __ mr_if_needed(R3_RET, crc);   // Updated crc is function result. No copying required (R3_ARG1 == R3_RET).
+   __ blr();
+
+   BLOCK_COMMENT("} Stub body");
+ }
+
+
  /**
  * Arguments:
  *
@@ -3296,14 +3326,14 @@
   StubCodeMark mark(this, "StubRoutines", name);
   address start = __ function_entry(); // Remember stub start address (is rtn value).
 
+  const Register table  = R6;    // crc table address
+
+#ifdef VM_LITTLE_ENDIAN
   // arguments to kernel_crc32:
   const Register crc   = R3_ARG1; // Current checksum, preset by caller or result from previous call.
   const Register data  = R4_ARG2; // source byte array
   const Register dataLen = R5_ARG3; // #bytes to process
 
-  const Register table  = R6;    // crc table address
-
-#ifdef VM_LITTLE_ENDIAN
   if (VM_Version::has_vpmsumb()) {
    const Register constants  = R2; // constants address
    const Register bconstants  = R8; // barret table address
@@ -3321,7 +3351,7 @@
    StubRoutines::ppc64::generate_load_crc_constants_addr(_masm, constants);
    StubRoutines::ppc64::generate_load_crc_barret_constants_addr(_masm, bconstants);
 
-   __ kernel_crc32_1word_vpmsumd(crc, data, dataLen, table, constants, bconstants, t0, t1, t2, t3, t4);
+   __ kernel_crc32_1word_vpmsumd(crc, data, dataLen, table, constants, bconstants, t0, t1, t2, t3, t4, true);
 
    BLOCK_COMMENT("return");
    __ mr_if_needed(R3_RET, crc);   // Updated crc is function result. No copying required (R3_ARG1 == R3_RET).
@@ -3331,31 +3361,79 @@
   } else
 #endif
   {
-   const Register t0   = R2;
-   const Register t1   = R7;
-   const Register t2   = R8;
-   const Register t3   = R9;
-   const Register tc0   = R10;
-   const Register tc1   = R11;
-   const Register tc2   = R12;
+   StubRoutines::ppc64::generate_load_crc_table_addr(_masm, table);
+   generate_CRC_updateBytes(name, table, true);
+  }
+
+  return start;
+ }
+
+
+ /**
+  * Arguments:
+  *
+  * Inputs:
+  *  R3_ARG1  - int  crc
+  *  R4_ARG2  - byte* buf
+  *  R5_ARG3  - int  length (of buffer)
+  *
+  * scratch:
+  *  R2, R6-R12
+  *
+  * Ouput:
+  *  R3_RET   - int  crc result
+  */
+ // Compute CRC32C function.
+ address generate_CRC32C_updateBytes(const char* name) {
+  __ align(CodeEntryAlignment);
+  StubCodeMark mark(this, "StubRoutines", name);
+  address start = __ function_entry(); // Remember stub start address (is rtn value).
+
+  const Register table  = R6;    // crc table address
+
+#if 0  // no vector support yet for CRC32C
+#ifdef VM_LITTLE_ENDIAN
+  // arguments to kernel_crc32:
+  const Register crc   = R3_ARG1; // Current checksum, preset by caller or result from previous call.
+  const Register data  = R4_ARG2; // source byte array
+  const Register dataLen = R5_ARG3; // #bytes to process
+
+  if (VM_Version::has_vpmsumb()) {
+   const Register constants  = R2; // constants address
+   const Register bconstants  = R8; // barret table address
+
+   const Register t0   = R9;
+   const Register t1   = R10;
+   const Register t2   = R11;
+   const Register t3   = R12;
+   const Register t4   = R7;
 
    BLOCK_COMMENT("Stub body {");
    assert_different_registers(crc, data, dataLen, table);
 
-   StubRoutines::ppc64::generate_load_crc_table_addr(_masm, table);
-
-   __ kernel_crc32_1word(crc, data, dataLen, table, t0, t1, t2, t3, tc0, tc1, tc2, table);
+   StubRoutines::ppc64::generate_load_crc32c_table_addr(_masm, table);
+   StubRoutines::ppc64::generate_load_crc32c_constants_addr(_masm, constants);
+   StubRoutines::ppc64::generate_load_crc32c_barret_constants_addr(_masm, bconstants);
+
+   __ kernel_crc32_1word_vpmsumd(crc, data, dataLen, table, constants, bconstants, t0, t1, t2, t3, t4, false);
 
    BLOCK_COMMENT("return");
    __ mr_if_needed(R3_RET, crc);   // Updated crc is function result. No copying required (R3_ARG1 == R3_RET).
    __ blr();
 
    BLOCK_COMMENT("} Stub body");
+  } else
+#endif
+#endif
+  {
+   StubRoutines::ppc64::generate_load_crc32c_table_addr(_masm, table);
+   generate_CRC_updateBytes(name, table, false);
   }
 
   return start;
  }
 
+
  // Initialization
  void generate_initial() {
   // Generates all stubs and initializes the entry points
@@ -3383,6 +3461,12 @@
    StubRoutines::_crc_table_adr  = (address)StubRoutines::ppc64::_crc_table;
    StubRoutines::_updateBytesCRC32 = generate_CRC32_updateBytes("CRC32_updateBytes");
   }
+
+  // CRC32C Intrinsics.
+  if (UseCRC32CIntrinsics) {
+   StubRoutines::_crc32c_table_addr = (address)StubRoutines::ppc64::_crc32c_table;
+   StubRoutines::_updateBytesCRC32C = generate_CRC32C_updateBytes("CRC32C_updateBytes");
+  }
  }
 
  void generate_all() {
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/stubRoutines_ppc.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/stubRoutines_ppc.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 2002, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2012, 2016 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2002, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2012, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -55,13 +55,16 @@
 
  // CRC32 Intrinsics.
  static juint _crc_table[CRC32_TABLES][CRC32_COLUMN_SIZE];
+ static juint _crc32c_table[CRC32_TABLES][CRC32_COLUMN_SIZE];
  static juint* _constants;
  static juint* _barret_constants;
 
 public:
 
  // CRC32 Intrinsics.
+ static void generate_load_table_addr(MacroAssembler* masm, Register table, address table_addr, uint64_t table_contents);
  static void generate_load_crc_table_addr(MacroAssembler* masm, Register table);
+ static void generate_load_crc32c_table_addr(MacroAssembler* masm, Register table);
  static void generate_load_crc_constants_addr(MacroAssembler* masm, Register table);
  static void generate_load_crc_barret_constants_addr(MacroAssembler* masm, Register table);
  static juint* generate_crc_constants();
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/stubRoutines_ppc_64.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/stubRoutines_ppc_64.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 2002, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2012, 2015 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2002, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2012, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -32,7 +32,11 @@
 
 #define __ masm->
 
-// CRC32 Intrinsics.
+// CRC32(C) Intrinsics.
+void StubRoutines::ppc64::generate_load_crc32c_table_addr(MacroAssembler* masm, Register table) {
+ __ load_const_optimized(table, StubRoutines::_crc32c_table_addr, R0);
+}
+
 void StubRoutines::ppc64::generate_load_crc_table_addr(MacroAssembler* masm, Register table) {
  __ load_const_optimized(table, StubRoutines::_crc_table_adr, R0);
 }
@@ -347,441 +351,592 @@
 * crc_table[] from jdk/src/share/native/java/util/zip/zlib-1.2.8/crc32.h
 */
 juint StubRoutines::ppc64::_crc_table[CRC32_TABLES][CRC32_COLUMN_SIZE] = {
- {
-  0x00000000UL, 0x77073096UL, 0xee0e612cUL, 0x990951baUL, 0x076dc419UL,
-  0x706af48fUL, 0xe963a535UL, 0x9e6495a3UL, 0x0edb8832UL, 0x79dcb8a4UL,
-  0xe0d5e91eUL, 0x97d2d988UL, 0x09b64c2bUL, 0x7eb17cbdUL, 0xe7b82d07UL,
-  0x90bf1d91UL, 0x1db71064UL, 0x6ab020f2UL, 0xf3b97148UL, 0x84be41deUL,
-  0x1adad47dUL, 0x6ddde4ebUL, 0xf4d4b551UL, 0x83d385c7UL, 0x136c9856UL,
-  0x646ba8c0UL, 0xfd62f97aUL, 0x8a65c9ecUL, 0x14015c4fUL, 0x63066cd9UL,
-  0xfa0f3d63UL, 0x8d080df5UL, 0x3b6e20c8UL, 0x4c69105eUL, 0xd56041e4UL,
-  0xa2677172UL, 0x3c03e4d1UL, 0x4b04d447UL, 0xd20d85fdUL, 0xa50ab56bUL,
-  0x35b5a8faUL, 0x42b2986cUL, 0xdbbbc9d6UL, 0xacbcf940UL, 0x32d86ce3UL,
-  0x45df5c75UL, 0xdcd60dcfUL, 0xabd13d59UL, 0x26d930acUL, 0x51de003aUL,
-  0xc8d75180UL, 0xbfd06116UL, 0x21b4f4b5UL, 0x56b3c423UL, 0xcfba9599UL,
-  0xb8bda50fUL, 0x2802b89eUL, 0x5f058808UL, 0xc60cd9b2UL, 0xb10be924UL,
-  0x2f6f7c87UL, 0x58684c11UL, 0xc1611dabUL, 0xb6662d3dUL, 0x76dc4190UL,
-  0x01db7106UL, 0x98d220bcUL, 0xefd5102aUL, 0x71b18589UL, 0x06b6b51fUL,
-  0x9fbfe4a5UL, 0xe8b8d433UL, 0x7807c9a2UL, 0x0f00f934UL, 0x9609a88eUL,
-  0xe10e9818UL, 0x7f6a0dbbUL, 0x086d3d2dUL, 0x91646c97UL, 0xe6635c01UL,
-  0x6b6b51f4UL, 0x1c6c6162UL, 0x856530d8UL, 0xf262004eUL, 0x6c0695edUL,
-  0x1b01a57bUL, 0x8208f4c1UL, 0xf50fc457UL, 0x65b0d9c6UL, 0x12b7e950UL,
-  0x8bbeb8eaUL, 0xfcb9887cUL, 0x62dd1ddfUL, 0x15da2d49UL, 0x8cd37cf3UL,
-  0xfbd44c65UL, 0x4db26158UL, 0x3ab551ceUL, 0xa3bc0074UL, 0xd4bb30e2UL,
-  0x4adfa541UL, 0x3dd895d7UL, 0xa4d1c46dUL, 0xd3d6f4fbUL, 0x4369e96aUL,
-  0x346ed9fcUL, 0xad678846UL, 0xda60b8d0UL, 0x44042d73UL, 0x33031de5UL,
-  0xaa0a4c5fUL, 0xdd0d7cc9UL, 0x5005713cUL, 0x270241aaUL, 0xbe0b1010UL,
-  0xc90c2086UL, 0x5768b525UL, 0x206f85b3UL, 0xb966d409UL, 0xce61e49fUL,
-  0x5edef90eUL, 0x29d9c998UL, 0xb0d09822UL, 0xc7d7a8b4UL, 0x59b33d17UL,
-  0x2eb40d81UL, 0xb7bd5c3bUL, 0xc0ba6cadUL, 0xedb88320UL, 0x9abfb3b6UL,
-  0x03b6e20cUL, 0x74b1d29aUL, 0xead54739UL, 0x9dd277afUL, 0x04db2615UL,
-  0x73dc1683UL, 0xe3630b12UL, 0x94643b84UL, 0x0d6d6a3eUL, 0x7a6a5aa8UL,
-  0xe40ecf0bUL, 0x9309ff9dUL, 0x0a00ae27UL, 0x7d079eb1UL, 0xf00f9344UL,
-  0x8708a3d2UL, 0x1e01f268UL, 0x6906c2feUL, 0xf762575dUL, 0x806567cbUL,
-  0x196c3671UL, 0x6e6b06e7UL, 0xfed41b76UL, 0x89d32be0UL, 0x10da7a5aUL,
-  0x67dd4accUL, 0xf9b9df6fUL, 0x8ebeeff9UL, 0x17b7be43UL, 0x60b08ed5UL,
-  0xd6d6a3e8UL, 0xa1d1937eUL, 0x38d8c2c4UL, 0x4fdff252UL, 0xd1bb67f1UL,
-  0xa6bc5767UL, 0x3fb506ddUL, 0x48b2364bUL, 0xd80d2bdaUL, 0xaf0a1b4cUL,
-  0x36034af6UL, 0x41047a60UL, 0xdf60efc3UL, 0xa867df55UL, 0x316e8eefUL,
-  0x4669be79UL, 0xcb61b38cUL, 0xbc66831aUL, 0x256fd2a0UL, 0x5268e236UL,
-  0xcc0c7795UL, 0xbb0b4703UL, 0x220216b9UL, 0x5505262fUL, 0xc5ba3bbeUL,
-  0xb2bd0b28UL, 0x2bb45a92UL, 0x5cb36a04UL, 0xc2d7ffa7UL, 0xb5d0cf31UL,
-  0x2cd99e8bUL, 0x5bdeae1dUL, 0x9b64c2b0UL, 0xec63f226UL, 0x756aa39cUL,
-  0x026d930aUL, 0x9c0906a9UL, 0xeb0e363fUL, 0x72076785UL, 0x05005713UL,
-  0x95bf4a82UL, 0xe2b87a14UL, 0x7bb12baeUL, 0x0cb61b38UL, 0x92d28e9bUL,
-  0xe5d5be0dUL, 0x7cdcefb7UL, 0x0bdbdf21UL, 0x86d3d2d4UL, 0xf1d4e242UL,
-  0x68ddb3f8UL, 0x1fda836eUL, 0x81be16cdUL, 0xf6b9265bUL, 0x6fb077e1UL,
-  0x18b74777UL, 0x88085ae6UL, 0xff0f6a70UL, 0x66063bcaUL, 0x11010b5cUL,
-  0x8f659effUL, 0xf862ae69UL, 0x616bffd3UL, 0x166ccf45UL, 0xa00ae278UL,
-  0xd70dd2eeUL, 0x4e048354UL, 0x3903b3c2UL, 0xa7672661UL, 0xd06016f7UL,
-  0x4969474dUL, 0x3e6e77dbUL, 0xaed16a4aUL, 0xd9d65adcUL, 0x40df0b66UL,
-  0x37d83bf0UL, 0xa9bcae53UL, 0xdebb9ec5UL, 0x47b2cf7fUL, 0x30b5ffe9UL,
-  0xbdbdf21cUL, 0xcabac28aUL, 0x53b39330UL, 0x24b4a3a6UL, 0xbad03605UL,
-  0xcdd70693UL, 0x54de5729UL, 0x23d967bfUL, 0xb3667a2eUL, 0xc4614ab8UL,
-  0x5d681b02UL, 0x2a6f2b94UL, 0xb40bbe37UL, 0xc30c8ea1UL, 0x5a05df1bUL,
-  0x2d02ef8dUL
-#ifdef CRC32_BYFOUR
- },
- {
-  0x00000000UL, 0x191b3141UL, 0x32366282UL, 0x2b2d53c3UL, 0x646cc504UL,
-  0x7d77f445UL, 0x565aa786UL, 0x4f4196c7UL, 0xc8d98a08UL, 0xd1c2bb49UL,
-  0xfaefe88aUL, 0xe3f4d9cbUL, 0xacb54f0cUL, 0xb5ae7e4dUL, 0x9e832d8eUL,
-  0x87981ccfUL, 0x4ac21251UL, 0x53d92310UL, 0x78f470d3UL, 0x61ef4192UL,
-  0x2eaed755UL, 0x37b5e614UL, 0x1c98b5d7UL, 0x05838496UL, 0x821b9859UL,
-  0x9b00a918UL, 0xb02dfadbUL, 0xa936cb9aUL, 0xe6775d5dUL, 0xff6c6c1cUL,
-  0xd4413fdfUL, 0xcd5a0e9eUL, 0x958424a2UL, 0x8c9f15e3UL, 0xa7b24620UL,
-  0xbea97761UL, 0xf1e8e1a6UL, 0xe8f3d0e7UL, 0xc3de8324UL, 0xdac5b265UL,
-  0x5d5daeaaUL, 0x44469febUL, 0x6f6bcc28UL, 0x7670fd69UL, 0x39316baeUL,
-  0x202a5aefUL, 0x0b07092cUL, 0x121c386dUL, 0xdf4636f3UL, 0xc65d07b2UL,
-  0xed705471UL, 0xf46b6530UL, 0xbb2af3f7UL, 0xa231c2b6UL, 0x891c9175UL,
-  0x9007a034UL, 0x179fbcfbUL, 0x0e848dbaUL, 0x25a9de79UL, 0x3cb2ef38UL,
-  0x73f379ffUL, 0x6ae848beUL, 0x41c51b7dUL, 0x58de2a3cUL, 0xf0794f05UL,
-  0xe9627e44UL, 0xc24f2d87UL, 0xdb541cc6UL, 0x94158a01UL, 0x8d0ebb40UL,
-  0xa623e883UL, 0xbf38d9c2UL, 0x38a0c50dUL, 0x21bbf44cUL, 0x0a96a78fUL,
-  0x138d96ceUL, 0x5ccc0009UL, 0x45d73148UL, 0x6efa628bUL, 0x77e153caUL,
-  0xbabb5d54UL, 0xa3a06c15UL, 0x888d3fd6UL, 0x91960e97UL, 0xded79850UL,
-  0xc7cca911UL, 0xece1fad2UL, 0xf5facb93UL, 0x7262d75cUL, 0x6b79e61dUL,
-  0x4054b5deUL, 0x594f849fUL, 0x160e1258UL, 0x0f152319UL, 0x243870daUL,
-  0x3d23419bUL, 0x65fd6ba7UL, 0x7ce65ae6UL, 0x57cb0925UL, 0x4ed03864UL,
-  0x0191aea3UL, 0x188a9fe2UL, 0x33a7cc21UL, 0x2abcfd60UL, 0xad24e1afUL,
-  0xb43fd0eeUL, 0x9f12832dUL, 0x8609b26cUL, 0xc94824abUL, 0xd05315eaUL,
-  0xfb7e4629UL, 0xe2657768UL, 0x2f3f79f6UL, 0x362448b7UL, 0x1d091b74UL,
-  0x04122a35UL, 0x4b53bcf2UL, 0x52488db3UL, 0x7965de70UL, 0x607eef31UL,
-  0xe7e6f3feUL, 0xfefdc2bfUL, 0xd5d0917cUL, 0xcccba03dUL, 0x838a36faUL,
-  0x9a9107bbUL, 0xb1bc5478UL, 0xa8a76539UL, 0x3b83984bUL, 0x2298a90aUL,
-  0x09b5fac9UL, 0x10aecb88UL, 0x5fef5d4fUL, 0x46f46c0eUL, 0x6dd93fcdUL,
-  0x74c20e8cUL, 0xf35a1243UL, 0xea412302UL, 0xc16c70c1UL, 0xd8774180UL,
-  0x9736d747UL, 0x8e2de606UL, 0xa500b5c5UL, 0xbc1b8484UL, 0x71418a1aUL,
-  0x685abb5bUL, 0x4377e898UL, 0x5a6cd9d9UL, 0x152d4f1eUL, 0x0c367e5fUL,
-  0x271b2d9cUL, 0x3e001cddUL, 0xb9980012UL, 0xa0833153UL, 0x8bae6290UL,
-  0x92b553d1UL, 0xddf4c516UL, 0xc4eff457UL, 0xefc2a794UL, 0xf6d996d5UL,
-  0xae07bce9UL, 0xb71c8da8UL, 0x9c31de6bUL, 0x852aef2aUL, 0xca6b79edUL,
-  0xd37048acUL, 0xf85d1b6fUL, 0xe1462a2eUL, 0x66de36e1UL, 0x7fc507a0UL,
-  0x54e85463UL, 0x4df36522UL, 0x02b2f3e5UL, 0x1ba9c2a4UL, 0x30849167UL,
-  0x299fa026UL, 0xe4c5aeb8UL, 0xfdde9ff9UL, 0xd6f3cc3aUL, 0xcfe8fd7bUL,
-  0x80a96bbcUL, 0x99b25afdUL, 0xb29f093eUL, 0xab84387fUL, 0x2c1c24b0UL,
-  0x350715f1UL, 0x1e2a4632UL, 0x07317773UL, 0x4870e1b4UL, 0x516bd0f5UL,
-  0x7a468336UL, 0x635db277UL, 0xcbfad74eUL, 0xd2e1e60fUL, 0xf9ccb5ccUL,
-  0xe0d7848dUL, 0xaf96124aUL, 0xb68d230bUL, 0x9da070c8UL, 0x84bb4189UL,
-  0x03235d46UL, 0x1a386c07UL, 0x31153fc4UL, 0x280e0e85UL, 0x674f9842UL,
-  0x7e54a903UL, 0x5579fac0UL, 0x4c62cb81UL, 0x8138c51fUL, 0x9823f45eUL,
-  0xb30ea79dUL, 0xaa1596dcUL, 0xe554001bUL, 0xfc4f315aUL, 0xd7626299UL,
-  0xce7953d8UL, 0x49e14f17UL, 0x50fa7e56UL, 0x7bd72d95UL, 0x62cc1cd4UL,
-  0x2d8d8a13UL, 0x3496bb52UL, 0x1fbbe891UL, 0x06a0d9d0UL, 0x5e7ef3ecUL,
-  0x4765c2adUL, 0x6c48916eUL, 0x7553a02fUL, 0x3a1236e8UL, 0x230907a9UL,
-  0x0824546aUL, 0x113f652bUL, 0x96a779e4UL, 0x8fbc48a5UL, 0xa4911b66UL,
-  0xbd8a2a27UL, 0xf2cbbce0UL, 0xebd08da1UL, 0xc0fdde62UL, 0xd9e6ef23UL,
-  0x14bce1bdUL, 0x0da7d0fcUL, 0x268a833fUL, 0x3f91b27eUL, 0x70d024b9UL,
-  0x69cb15f8UL, 0x42e6463bUL, 0x5bfd777aUL, 0xdc656bb5UL, 0xc57e5af4UL,
-  0xee530937UL, 0xf7483876UL, 0xb809aeb1UL, 0xa1129ff0UL, 0x8a3fcc33UL,
-  0x9324fd72UL
- },
- {
-  0x00000000UL, 0x01c26a37UL, 0x0384d46eUL, 0x0246be59UL, 0x0709a8dcUL,
-  0x06cbc2ebUL, 0x048d7cb2UL, 0x054f1685UL, 0x0e1351b8UL, 0x0fd13b8fUL,
-  0x0d9785d6UL, 0x0c55efe1UL, 0x091af964UL, 0x08d89353UL, 0x0a9e2d0aUL,
-  0x0b5c473dUL, 0x1c26a370UL, 0x1de4c947UL, 0x1fa2771eUL, 0x1e601d29UL,
-  0x1b2f0bacUL, 0x1aed619bUL, 0x18abdfc2UL, 0x1969b5f5UL, 0x1235f2c8UL,
-  0x13f798ffUL, 0x11b126a6UL, 0x10734c91UL, 0x153c5a14UL, 0x14fe3023UL,
-  0x16b88e7aUL, 0x177ae44dUL, 0x384d46e0UL, 0x398f2cd7UL, 0x3bc9928eUL,
-  0x3a0bf8b9UL, 0x3f44ee3cUL, 0x3e86840bUL, 0x3cc03a52UL, 0x3d025065UL,
-  0x365e1758UL, 0x379c7d6fUL, 0x35dac336UL, 0x3418a901UL, 0x3157bf84UL,
-  0x3095d5b3UL, 0x32d36beaUL, 0x331101ddUL, 0x246be590UL, 0x25a98fa7UL,
-  0x27ef31feUL, 0x262d5bc9UL, 0x23624d4cUL, 0x22a0277bUL, 0x20e69922UL,
-  0x2124f315UL, 0x2a78b428UL, 0x2bbade1fUL, 0x29fc6046UL, 0x283e0a71UL,
-  0x2d711cf4UL, 0x2cb376c3UL, 0x2ef5c89aUL, 0x2f37a2adUL, 0x709a8dc0UL,
-  0x7158e7f7UL, 0x731e59aeUL, 0x72dc3399UL, 0x7793251cUL, 0x76514f2bUL,
-  0x7417f172UL, 0x75d59b45UL, 0x7e89dc78UL, 0x7f4bb64fUL, 0x7d0d0816UL,
-  0x7ccf6221UL, 0x798074a4UL, 0x78421e93UL, 0x7a04a0caUL, 0x7bc6cafdUL,
-  0x6cbc2eb0UL, 0x6d7e4487UL, 0x6f38fadeUL, 0x6efa90e9UL, 0x6bb5866cUL,
-  0x6a77ec5bUL, 0x68315202UL, 0x69f33835UL, 0x62af7f08UL, 0x636d153fUL,
-  0x612bab66UL, 0x60e9c151UL, 0x65a6d7d4UL, 0x6464bde3UL, 0x662203baUL,
-  0x67e0698dUL, 0x48d7cb20UL, 0x4915a117UL, 0x4b531f4eUL, 0x4a917579UL,
-  0x4fde63fcUL, 0x4e1c09cbUL, 0x4c5ab792UL, 0x4d98dda5UL, 0x46c49a98UL,
-  0x4706f0afUL, 0x45404ef6UL, 0x448224c1UL, 0x41cd3244UL, 0x400f5873UL,
-  0x4249e62aUL, 0x438b8c1dUL, 0x54f16850UL, 0x55330267UL, 0x5775bc3eUL,
-  0x56b7d609UL, 0x53f8c08cUL, 0x523aaabbUL, 0x507c14e2UL, 0x51be7ed5UL,
-  0x5ae239e8UL, 0x5b2053dfUL, 0x5966ed86UL, 0x58a487b1UL, 0x5deb9134UL,
-  0x5c29fb03UL, 0x5e6f455aUL, 0x5fad2f6dUL, 0xe1351b80UL, 0xe0f771b7UL,
-  0xe2b1cfeeUL, 0xe373a5d9UL, 0xe63cb35cUL, 0xe7fed96bUL, 0xe5b86732UL,
-  0xe47a0d05UL, 0xef264a38UL, 0xeee4200fUL, 0xeca29e56UL, 0xed60f461UL,
-  0xe82fe2e4UL, 0xe9ed88d3UL, 0xebab368aUL, 0xea695cbdUL, 0xfd13b8f0UL,
-  0xfcd1d2c7UL, 0xfe976c9eUL, 0xff5506a9UL, 0xfa1a102cUL, 0xfbd87a1bUL,
-  0xf99ec442UL, 0xf85cae75UL, 0xf300e948UL, 0xf2c2837fUL, 0xf0843d26UL,
-  0xf1465711UL, 0xf4094194UL, 0xf5cb2ba3UL, 0xf78d95faUL, 0xf64fffcdUL,
-  0xd9785d60UL, 0xd8ba3757UL, 0xdafc890eUL, 0xdb3ee339UL, 0xde71f5bcUL,
-  0xdfb39f8bUL, 0xddf521d2UL, 0xdc374be5UL, 0xd76b0cd8UL, 0xd6a966efUL,
-  0xd4efd8b6UL, 0xd52db281UL, 0xd062a404UL, 0xd1a0ce33UL, 0xd3e6706aUL,
-  0xd2241a5dUL, 0xc55efe10UL, 0xc49c9427UL, 0xc6da2a7eUL, 0xc7184049UL,
-  0xc25756ccUL, 0xc3953cfbUL, 0xc1d382a2UL, 0xc011e895UL, 0xcb4dafa8UL,
-  0xca8fc59fUL, 0xc8c97bc6UL, 0xc90b11f1UL, 0xcc440774UL, 0xcd866d43UL,
-  0xcfc0d31aUL, 0xce02b92dUL, 0x91af9640UL, 0x906dfc77UL, 0x922b422eUL,
-  0x93e92819UL, 0x96a63e9cUL, 0x976454abUL, 0x9522eaf2UL, 0x94e080c5UL,
-  0x9fbcc7f8UL, 0x9e7eadcfUL, 0x9c381396UL, 0x9dfa79a1UL, 0x98b56f24UL,
-  0x99770513UL, 0x9b31bb4aUL, 0x9af3d17dUL, 0x8d893530UL, 0x8c4b5f07UL,
-  0x8e0de15eUL, 0x8fcf8b69UL, 0x8a809decUL, 0x8b42f7dbUL, 0x89044982UL,
-  0x88c623b5UL, 0x839a6488UL, 0x82580ebfUL, 0x801eb0e6UL, 0x81dcdad1UL,
-  0x8493cc54UL, 0x8551a663UL, 0x8717183aUL, 0x86d5720dUL, 0xa9e2d0a0UL,
-  0xa820ba97UL, 0xaa6604ceUL, 0xaba46ef9UL, 0xaeeb787cUL, 0xaf29124bUL,
-  0xad6fac12UL, 0xacadc625UL, 0xa7f18118UL, 0xa633eb2fUL, 0xa4755576UL,
-  0xa5b73f41UL, 0xa0f829c4UL, 0xa13a43f3UL, 0xa37cfdaaUL, 0xa2be979dUL,
-  0xb5c473d0UL, 0xb40619e7UL, 0xb640a7beUL, 0xb782cd89UL, 0xb2cddb0cUL,
-  0xb30fb13bUL, 0xb1490f62UL, 0xb08b6555UL, 0xbbd72268UL, 0xba15485fUL,
-  0xb853f606UL, 0xb9919c31UL, 0xbcde8ab4UL, 0xbd1ce083UL, 0xbf5a5edaUL,
-  0xbe9834edUL
- },
- {
-  0x00000000UL, 0xb8bc6765UL, 0xaa09c88bUL, 0x12b5afeeUL, 0x8f629757UL,
-  0x37def032UL, 0x256b5fdcUL, 0x9dd738b9UL, 0xc5b428efUL, 0x7d084f8aUL,
-  0x6fbde064UL, 0xd7018701UL, 0x4ad6bfb8UL, 0xf26ad8ddUL, 0xe0df7733UL,
-  0x58631056UL, 0x5019579fUL, 0xe8a530faUL, 0xfa109f14UL, 0x42acf871UL,
-  0xdf7bc0c8UL, 0x67c7a7adUL, 0x75720843UL, 0xcdce6f26UL, 0x95ad7f70UL,
-  0x2d111815UL, 0x3fa4b7fbUL, 0x8718d09eUL, 0x1acfe827UL, 0xa2738f42UL,
-  0xb0c620acUL, 0x087a47c9UL, 0xa032af3eUL, 0x188ec85bUL, 0x0a3b67b5UL,
-  0xb28700d0UL, 0x2f503869UL, 0x97ec5f0cUL, 0x8559f0e2UL, 0x3de59787UL,
-  0x658687d1UL, 0xdd3ae0b4UL, 0xcf8f4f5aUL, 0x7733283fUL, 0xeae41086UL,
-  0x525877e3UL, 0x40edd80dUL, 0xf851bf68UL, 0xf02bf8a1UL, 0x48979fc4UL,
-  0x5a22302aUL, 0xe29e574fUL, 0x7f496ff6UL, 0xc7f50893UL, 0xd540a77dUL,
-  0x6dfcc018UL, 0x359fd04eUL, 0x8d23b72bUL, 0x9f9618c5UL, 0x272a7fa0UL,
-  0xbafd4719UL, 0x0241207cUL, 0x10f48f92UL, 0xa848e8f7UL, 0x9b14583dUL,
-  0x23a83f58UL, 0x311d90b6UL, 0x89a1f7d3UL, 0x1476cf6aUL, 0xaccaa80fUL,
-  0xbe7f07e1UL, 0x06c36084UL, 0x5ea070d2UL, 0xe61c17b7UL, 0xf4a9b859UL,
-  0x4c15df3cUL, 0xd1c2e785UL, 0x697e80e0UL, 0x7bcb2f0eUL, 0xc377486bUL,
-  0xcb0d0fa2UL, 0x73b168c7UL, 0x6104c729UL, 0xd9b8a04cUL, 0x446f98f5UL,
-  0xfcd3ff90UL, 0xee66507eUL, 0x56da371bUL, 0x0eb9274dUL, 0xb6054028UL,
-  0xa4b0efc6UL, 0x1c0c88a3UL, 0x81dbb01aUL, 0x3967d77fUL, 0x2bd27891UL,
-  0x936e1ff4UL, 0x3b26f703UL, 0x839a9066UL, 0x912f3f88UL, 0x299358edUL,
-  0xb4446054UL, 0x0cf80731UL, 0x1e4da8dfUL, 0xa6f1cfbaUL, 0xfe92dfecUL,
-  0x462eb889UL, 0x549b1767UL, 0xec277002UL, 0x71f048bbUL, 0xc94c2fdeUL,
-  0xdbf98030UL, 0x6345e755UL, 0x6b3fa09cUL, 0xd383c7f9UL, 0xc1366817UL,
-  0x798a0f72UL, 0xe45d37cbUL, 0x5ce150aeUL, 0x4e54ff40UL, 0xf6e89825UL,
-  0xae8b8873UL, 0x1637ef16UL, 0x048240f8UL, 0xbc3e279dUL, 0x21e91f24UL,
-  0x99557841UL, 0x8be0d7afUL, 0x335cb0caUL, 0xed59b63bUL, 0x55e5d15eUL,
-  0x47507eb0UL, 0xffec19d5UL, 0x623b216cUL, 0xda874609UL, 0xc832e9e7UL,
-  0x708e8e82UL, 0x28ed9ed4UL, 0x9051f9b1UL, 0x82e4565fUL, 0x3a58313aUL,
-  0xa78f0983UL, 0x1f336ee6UL, 0x0d86c108UL, 0xb53aa66dUL, 0xbd40e1a4UL,
-  0x05fc86c1UL, 0x1749292fUL, 0xaff54e4aUL, 0x322276f3UL, 0x8a9e1196UL,
-  0x982bbe78UL, 0x2097d91dUL, 0x78f4c94bUL, 0xc048ae2eUL, 0xd2fd01c0UL,
-  0x6a4166a5UL, 0xf7965e1cUL, 0x4f2a3979UL, 0x5d9f9697UL, 0xe523f1f2UL,
-  0x4d6b1905UL, 0xf5d77e60UL, 0xe762d18eUL, 0x5fdeb6ebUL, 0xc2098e52UL,
-  0x7ab5e937UL, 0x680046d9UL, 0xd0bc21bcUL, 0x88df31eaUL, 0x3063568fUL,
-  0x22d6f961UL, 0x9a6a9e04UL, 0x07bda6bdUL, 0xbf01c1d8UL, 0xadb46e36UL,
-  0x15080953UL, 0x1d724e9aUL, 0xa5ce29ffUL, 0xb77b8611UL, 0x0fc7e174UL,
-  0x9210d9cdUL, 0x2aacbea8UL, 0x38191146UL, 0x80a57623UL, 0xd8c66675UL,
-  0x607a0110UL, 0x72cfaefeUL, 0xca73c99bUL, 0x57a4f122UL, 0xef189647UL,
-  0xfdad39a9UL, 0x45115eccUL, 0x764dee06UL, 0xcef18963UL, 0xdc44268dUL,
-  0x64f841e8UL, 0xf92f7951UL, 0x41931e34UL, 0x5326b1daUL, 0xeb9ad6bfUL,
-  0xb3f9c6e9UL, 0x0b45a18cUL, 0x19f00e62UL, 0xa14c6907UL, 0x3c9b51beUL,
-  0x842736dbUL, 0x96929935UL, 0x2e2efe50UL, 0x2654b999UL, 0x9ee8defcUL,
-  0x8c5d7112UL, 0x34e11677UL, 0xa9362eceUL, 0x118a49abUL, 0x033fe645UL,
-  0xbb838120UL, 0xe3e09176UL, 0x5b5cf613UL, 0x49e959fdUL, 0xf1553e98UL,
-  0x6c820621UL, 0xd43e6144UL, 0xc68bceaaUL, 0x7e37a9cfUL, 0xd67f4138UL,
-  0x6ec3265dUL, 0x7c7689b3UL, 0xc4caeed6UL, 0x591dd66fUL, 0xe1a1b10aUL,
-  0xf3141ee4UL, 0x4ba87981UL, 0x13cb69d7UL, 0xab770eb2UL, 0xb9c2a15cUL,
-  0x017ec639UL, 0x9ca9fe80UL, 0x241599e5UL, 0x36a0360bUL, 0x8e1c516eUL,
-  0x866616a7UL, 0x3eda71c2UL, 0x2c6fde2cUL, 0x94d3b949UL, 0x090481f0UL,
-  0xb1b8e695UL, 0xa30d497bUL, 0x1bb12e1eUL, 0x43d23e48UL, 0xfb6e592dUL,
-  0xe9dbf6c3UL, 0x516791a6UL, 0xccb0a91fUL, 0x740cce7aUL, 0x66b96194UL,
-  0xde0506f1UL
- },
- {
-  0x00000000UL, 0x96300777UL, 0x2c610eeeUL, 0xba510999UL, 0x19c46d07UL,
-  0x8ff46a70UL, 0x35a563e9UL, 0xa395649eUL, 0x3288db0eUL, 0xa4b8dc79UL,
-  0x1ee9d5e0UL, 0x88d9d297UL, 0x2b4cb609UL, 0xbd7cb17eUL, 0x072db8e7UL,
-  0x911dbf90UL, 0x6410b71dUL, 0xf220b06aUL, 0x4871b9f3UL, 0xde41be84UL,
-  0x7dd4da1aUL, 0xebe4dd6dUL, 0x51b5d4f4UL, 0xc785d383UL, 0x56986c13UL,
-  0xc0a86b64UL, 0x7af962fdUL, 0xecc9658aUL, 0x4f5c0114UL, 0xd96c0663UL,
-  0x633d0ffaUL, 0xf50d088dUL, 0xc8206e3bUL, 0x5e10694cUL, 0xe44160d5UL,
-  0x727167a2UL, 0xd1e4033cUL, 0x47d4044bUL, 0xfd850dd2UL, 0x6bb50aa5UL,
-  0xfaa8b535UL, 0x6c98b242UL, 0xd6c9bbdbUL, 0x40f9bcacUL, 0xe36cd832UL,
-  0x755cdf45UL, 0xcf0dd6dcUL, 0x593dd1abUL, 0xac30d926UL, 0x3a00de51UL,
-  0x8051d7c8UL, 0x1661d0bfUL, 0xb5f4b421UL, 0x23c4b356UL, 0x9995bacfUL,
-  0x0fa5bdb8UL, 0x9eb80228UL, 0x0888055fUL, 0xb2d90cc6UL, 0x24e90bb1UL,
-  0x877c6f2fUL, 0x114c6858UL, 0xab1d61c1UL, 0x3d2d66b6UL, 0x9041dc76UL,
-  0x0671db01UL, 0xbc20d298UL, 0x2a10d5efUL, 0x8985b171UL, 0x1fb5b606UL,
-  0xa5e4bf9fUL, 0x33d4b8e8UL, 0xa2c90778UL, 0x34f9000fUL, 0x8ea80996UL,
-  0x18980ee1UL, 0xbb0d6a7fUL, 0x2d3d6d08UL, 0x976c6491UL, 0x015c63e6UL,
-  0xf4516b6bUL, 0x62616c1cUL, 0xd8306585UL, 0x4e0062f2UL, 0xed95066cUL,
-  0x7ba5011bUL, 0xc1f40882UL, 0x57c40ff5UL, 0xc6d9b065UL, 0x50e9b712UL,
-  0xeab8be8bUL, 0x7c88b9fcUL, 0xdf1ddd62UL, 0x492dda15UL, 0xf37cd38cUL,
-  0x654cd4fbUL, 0x5861b24dUL, 0xce51b53aUL, 0x7400bca3UL, 0xe230bbd4UL,
-  0x41a5df4aUL, 0xd795d83dUL, 0x6dc4d1a4UL, 0xfbf4d6d3UL, 0x6ae96943UL,
-  0xfcd96e34UL, 0x468867adUL, 0xd0b860daUL, 0x732d0444UL, 0xe51d0333UL,
-  0x5f4c0aaaUL, 0xc97c0dddUL, 0x3c710550UL, 0xaa410227UL, 0x10100bbeUL,
-  0x86200cc9UL, 0x25b56857UL, 0xb3856f20UL, 0x09d466b9UL, 0x9fe461ceUL,
-  0x0ef9de5eUL, 0x98c9d929UL, 0x2298d0b0UL, 0xb4a8d7c7UL, 0x173db359UL,
-  0x810db42eUL, 0x3b5cbdb7UL, 0xad6cbac0UL, 0x2083b8edUL, 0xb6b3bf9aUL,
-  0x0ce2b603UL, 0x9ad2b174UL, 0x3947d5eaUL, 0xaf77d29dUL, 0x1526db04UL,
-  0x8316dc73UL, 0x120b63e3UL, 0x843b6494UL, 0x3e6a6d0dUL, 0xa85a6a7aUL,
-  0x0bcf0ee4UL, 0x9dff0993UL, 0x27ae000aUL, 0xb19e077dUL, 0x44930ff0UL,
-  0xd2a30887UL, 0x68f2011eUL, 0xfec20669UL, 0x5d5762f7UL, 0xcb676580UL,
-  0x71366c19UL, 0xe7066b6eUL, 0x761bd4feUL, 0xe02bd389UL, 0x5a7ada10UL,
-  0xcc4add67UL, 0x6fdfb9f9UL, 0xf9efbe8eUL, 0x43beb717UL, 0xd58eb060UL,
-  0xe8a3d6d6UL, 0x7e93d1a1UL, 0xc4c2d838UL, 0x52f2df4fUL, 0xf167bbd1UL,
-  0x6757bca6UL, 0xdd06b53fUL, 0x4b36b248UL, 0xda2b0dd8UL, 0x4c1b0aafUL,
-  0xf64a0336UL, 0x607a0441UL, 0xc3ef60dfUL, 0x55df67a8UL, 0xef8e6e31UL,
-  0x79be6946UL, 0x8cb361cbUL, 0x1a8366bcUL, 0xa0d26f25UL, 0x36e26852UL,
-  0x95770cccUL, 0x03470bbbUL, 0xb9160222UL, 0x2f260555UL, 0xbe3bbac5UL,
-  0x280bbdb2UL, 0x925ab42bUL, 0x046ab35cUL, 0xa7ffd7c2UL, 0x31cfd0b5UL,
-  0x8b9ed92cUL, 0x1daede5bUL, 0xb0c2649bUL, 0x26f263ecUL, 0x9ca36a75UL,
-  0x0a936d02UL, 0xa906099cUL, 0x3f360eebUL, 0x85670772UL, 0x13570005UL,
-  0x824abf95UL, 0x147ab8e2UL, 0xae2bb17bUL, 0x381bb60cUL, 0x9b8ed292UL,
-  0x0dbed5e5UL, 0xb7efdc7cUL, 0x21dfdb0bUL, 0xd4d2d386UL, 0x42e2d4f1UL,
-  0xf8b3dd68UL, 0x6e83da1fUL, 0xcd16be81UL, 0x5b26b9f6UL, 0xe177b06fUL,
-  0x7747b718UL, 0xe65a0888UL, 0x706a0fffUL, 0xca3b0666UL, 0x5c0b0111UL,
-  0xff9e658fUL, 0x69ae62f8UL, 0xd3ff6b61UL, 0x45cf6c16UL, 0x78e20aa0UL,
-  0xeed20dd7UL, 0x5483044eUL, 0xc2b30339UL, 0x612667a7UL, 0xf71660d0UL,
-  0x4d476949UL, 0xdb776e3eUL, 0x4a6ad1aeUL, 0xdc5ad6d9UL, 0x660bdf40UL,
-  0xf03bd837UL, 0x53aebca9UL, 0xc59ebbdeUL, 0x7fcfb247UL, 0xe9ffb530UL,
-  0x1cf2bdbdUL, 0x8ac2bacaUL, 0x3093b353UL, 0xa6a3b424UL, 0x0536d0baUL,
-  0x9306d7cdUL, 0x2957de54UL, 0xbf67d923UL, 0x2e7a66b3UL, 0xb84a61c4UL,
-  0x021b685dUL, 0x942b6f2aUL, 0x37be0bb4UL, 0xa18e0cc3UL, 0x1bdf055aUL,
-  0x8def022dUL
- },
- {
-  0x00000000UL, 0x41311b19UL, 0x82623632UL, 0xc3532d2bUL, 0x04c56c64UL,
-  0x45f4777dUL, 0x86a75a56UL, 0xc796414fUL, 0x088ad9c8UL, 0x49bbc2d1UL,
-  0x8ae8effaUL, 0xcbd9f4e3UL, 0x0c4fb5acUL, 0x4d7eaeb5UL, 0x8e2d839eUL,
-  0xcf1c9887UL, 0x5112c24aUL, 0x1023d953UL, 0xd370f478UL, 0x9241ef61UL,
-  0x55d7ae2eUL, 0x14e6b537UL, 0xd7b5981cUL, 0x96848305UL, 0x59981b82UL,
-  0x18a9009bUL, 0xdbfa2db0UL, 0x9acb36a9UL, 0x5d5d77e6UL, 0x1c6c6cffUL,
-  0xdf3f41d4UL, 0x9e0e5acdUL, 0xa2248495UL, 0xe3159f8cUL, 0x2046b2a7UL,
-  0x6177a9beUL, 0xa6e1e8f1UL, 0xe7d0f3e8UL, 0x2483dec3UL, 0x65b2c5daUL,
-  0xaaae5d5dUL, 0xeb9f4644UL, 0x28cc6b6fUL, 0x69fd7076UL, 0xae6b3139UL,
-  0xef5a2a20UL, 0x2c09070bUL, 0x6d381c12UL, 0xf33646dfUL, 0xb2075dc6UL,
-  0x715470edUL, 0x30656bf4UL, 0xf7f32abbUL, 0xb6c231a2UL, 0x75911c89UL,
-  0x34a00790UL, 0xfbbc9f17UL, 0xba8d840eUL, 0x79dea925UL, 0x38efb23cUL,
-  0xff79f373UL, 0xbe48e86aUL, 0x7d1bc541UL, 0x3c2ade58UL, 0x054f79f0UL,
-  0x447e62e9UL, 0x872d4fc2UL, 0xc61c54dbUL, 0x018a1594UL, 0x40bb0e8dUL,
-  0x83e823a6UL, 0xc2d938bfUL, 0x0dc5a038UL, 0x4cf4bb21UL, 0x8fa7960aUL,
-  0xce968d13UL, 0x0900cc5cUL, 0x4831d745UL, 0x8b62fa6eUL, 0xca53e177UL,
-  0x545dbbbaUL, 0x156ca0a3UL, 0xd63f8d88UL, 0x970e9691UL, 0x5098d7deUL,
-  0x11a9ccc7UL, 0xd2fae1ecUL, 0x93cbfaf5UL, 0x5cd76272UL, 0x1de6796bUL,
-  0xdeb55440UL, 0x9f844f59UL, 0x58120e16UL, 0x1923150fUL, 0xda703824UL,
-  0x9b41233dUL, 0xa76bfd65UL, 0xe65ae67cUL, 0x2509cb57UL, 0x6438d04eUL,
-  0xa3ae9101UL, 0xe29f8a18UL, 0x21cca733UL, 0x60fdbc2aUL, 0xafe124adUL,
-  0xeed03fb4UL, 0x2d83129fUL, 0x6cb20986UL, 0xab2448c9UL, 0xea1553d0UL,
-  0x29467efbUL, 0x687765e2UL, 0xf6793f2fUL, 0xb7482436UL, 0x741b091dUL,
-  0x352a1204UL, 0xf2bc534bUL, 0xb38d4852UL, 0x70de6579UL, 0x31ef7e60UL,
-  0xfef3e6e7UL, 0xbfc2fdfeUL, 0x7c91d0d5UL, 0x3da0cbccUL, 0xfa368a83UL,
-  0xbb07919aUL, 0x7854bcb1UL, 0x3965a7a8UL, 0x4b98833bUL, 0x0aa99822UL,
-  0xc9fab509UL, 0x88cbae10UL, 0x4f5def5fUL, 0x0e6cf446UL, 0xcd3fd96dUL,
-  0x8c0ec274UL, 0x43125af3UL, 0x022341eaUL, 0xc1706cc1UL, 0x804177d8UL,
-  0x47d73697UL, 0x06e62d8eUL, 0xc5b500a5UL, 0x84841bbcUL, 0x1a8a4171UL,
-  0x5bbb5a68UL, 0x98e87743UL, 0xd9d96c5aUL, 0x1e4f2d15UL, 0x5f7e360cUL,
-  0x9c2d1b27UL, 0xdd1c003eUL, 0x120098b9UL, 0x533183a0UL, 0x9062ae8bUL,
-  0xd153b592UL, 0x16c5f4ddUL, 0x57f4efc4UL, 0x94a7c2efUL, 0xd596d9f6UL,
-  0xe9bc07aeUL, 0xa88d1cb7UL, 0x6bde319cUL, 0x2aef2a85UL, 0xed796bcaUL,
-  0xac4870d3UL, 0x6f1b5df8UL, 0x2e2a46e1UL, 0xe136de66UL, 0xa007c57fUL,
-  0x6354e854UL, 0x2265f34dUL, 0xe5f3b202UL, 0xa4c2a91bUL, 0x67918430UL,
-  0x26a09f29UL, 0xb8aec5e4UL, 0xf99fdefdUL, 0x3accf3d6UL, 0x7bfde8cfUL,
-  0xbc6ba980UL, 0xfd5ab299UL, 0x3e099fb2UL, 0x7f3884abUL, 0xb0241c2cUL,
-  0xf1150735UL, 0x32462a1eUL, 0x73773107UL, 0xb4e17048UL, 0xf5d06b51UL,
-  0x3683467aUL, 0x77b25d63UL, 0x4ed7facbUL, 0x0fe6e1d2UL, 0xccb5ccf9UL,
-  0x8d84d7e0UL, 0x4a1296afUL, 0x0b238db6UL, 0xc870a09dUL, 0x8941bb84UL,
-  0x465d2303UL, 0x076c381aUL, 0xc43f1531UL, 0x850e0e28UL, 0x42984f67UL,
-  0x03a9547eUL, 0xc0fa7955UL, 0x81cb624cUL, 0x1fc53881UL, 0x5ef42398UL,
-  0x9da70eb3UL, 0xdc9615aaUL, 0x1b0054e5UL, 0x5a314ffcUL, 0x996262d7UL,
-  0xd85379ceUL, 0x174fe149UL, 0x567efa50UL, 0x952dd77bUL, 0xd41ccc62UL,
-  0x138a8d2dUL, 0x52bb9634UL, 0x91e8bb1fUL, 0xd0d9a006UL, 0xecf37e5eUL,
-  0xadc26547UL, 0x6e91486cUL, 0x2fa05375UL, 0xe836123aUL, 0xa9070923UL,
-  0x6a542408UL, 0x2b653f11UL, 0xe479a796UL, 0xa548bc8fUL, 0x661b91a4UL,
-  0x272a8abdUL, 0xe0bccbf2UL, 0xa18dd0ebUL, 0x62defdc0UL, 0x23efe6d9UL,
-  0xbde1bc14UL, 0xfcd0a70dUL, 0x3f838a26UL, 0x7eb2913fUL, 0xb924d070UL,
-  0xf815cb69UL, 0x3b46e642UL, 0x7a77fd5bUL, 0xb56b65dcUL, 0xf45a7ec5UL,
-  0x370953eeUL, 0x763848f7UL, 0xb1ae09b8UL, 0xf09f12a1UL, 0x33cc3f8aUL,
-  0x72fd2493UL
- },
- {
-  0x00000000UL, 0x376ac201UL, 0x6ed48403UL, 0x59be4602UL, 0xdca80907UL,
-  0xebc2cb06UL, 0xb27c8d04UL, 0x85164f05UL, 0xb851130eUL, 0x8f3bd10fUL,
-  0xd685970dUL, 0xe1ef550cUL, 0x64f91a09UL, 0x5393d808UL, 0x0a2d9e0aUL,
-  0x3d475c0bUL, 0x70a3261cUL, 0x47c9e41dUL, 0x1e77a21fUL, 0x291d601eUL,
-  0xac0b2f1bUL, 0x9b61ed1aUL, 0xc2dfab18UL, 0xf5b56919UL, 0xc8f23512UL,
-  0xff98f713UL, 0xa626b111UL, 0x914c7310UL, 0x145a3c15UL, 0x2330fe14UL,
-  0x7a8eb816UL, 0x4de47a17UL, 0xe0464d38UL, 0xd72c8f39UL, 0x8e92c93bUL,
-  0xb9f80b3aUL, 0x3cee443fUL, 0x0b84863eUL, 0x523ac03cUL, 0x6550023dUL,
-  0x58175e36UL, 0x6f7d9c37UL, 0x36c3da35UL, 0x01a91834UL, 0x84bf5731UL,
-  0xb3d59530UL, 0xea6bd332UL, 0xdd011133UL, 0x90e56b24UL, 0xa78fa925UL,
-  0xfe31ef27UL, 0xc95b2d26UL, 0x4c4d6223UL, 0x7b27a022UL, 0x2299e620UL,
-  0x15f32421UL, 0x28b4782aUL, 0x1fdeba2bUL, 0x4660fc29UL, 0x710a3e28UL,
-  0xf41c712dUL, 0xc376b32cUL, 0x9ac8f52eUL, 0xada2372fUL, 0xc08d9a70UL,
-  0xf7e75871UL, 0xae591e73UL, 0x9933dc72UL, 0x1c259377UL, 0x2b4f5176UL,
-  0x72f11774UL, 0x459bd575UL, 0x78dc897eUL, 0x4fb64b7fUL, 0x16080d7dUL,
-  0x2162cf7cUL, 0xa4748079UL, 0x931e4278UL, 0xcaa0047aUL, 0xfdcac67bUL,
-  0xb02ebc6cUL, 0x87447e6dUL, 0xdefa386fUL, 0xe990fa6eUL, 0x6c86b56bUL,
-  0x5bec776aUL, 0x02523168UL, 0x3538f369UL, 0x087faf62UL, 0x3f156d63UL,
-  0x66ab2b61UL, 0x51c1e960UL, 0xd4d7a665UL, 0xe3bd6464UL, 0xba032266UL,
-  0x8d69e067UL, 0x20cbd748UL, 0x17a11549UL, 0x4e1f534bUL, 0x7975914aUL,
-  0xfc63de4fUL, 0xcb091c4eUL, 0x92b75a4cUL, 0xa5dd984dUL, 0x989ac446UL,
-  0xaff00647UL, 0xf64e4045UL, 0xc1248244UL, 0x4432cd41UL, 0x73580f40UL,
-  0x2ae64942UL, 0x1d8c8b43UL, 0x5068f154UL, 0x67023355UL, 0x3ebc7557UL,
-  0x09d6b756UL, 0x8cc0f853UL, 0xbbaa3a52UL, 0xe2147c50UL, 0xd57ebe51UL,
-  0xe839e25aUL, 0xdf53205bUL, 0x86ed6659UL, 0xb187a458UL, 0x3491eb5dUL,
-  0x03fb295cUL, 0x5a456f5eUL, 0x6d2fad5fUL, 0x801b35e1UL, 0xb771f7e0UL,
-  0xeecfb1e2UL, 0xd9a573e3UL, 0x5cb33ce6UL, 0x6bd9fee7UL, 0x3267b8e5UL,
-  0x050d7ae4UL, 0x384a26efUL, 0x0f20e4eeUL, 0x569ea2ecUL, 0x61f460edUL,
-  0xe4e22fe8UL, 0xd388ede9UL, 0x8a36abebUL, 0xbd5c69eaUL, 0xf0b813fdUL,
-  0xc7d2d1fcUL, 0x9e6c97feUL, 0xa90655ffUL, 0x2c101afaUL, 0x1b7ad8fbUL,
-  0x42c49ef9UL, 0x75ae5cf8UL, 0x48e900f3UL, 0x7f83c2f2UL, 0x263d84f0UL,
-  0x115746f1UL, 0x944109f4UL, 0xa32bcbf5UL, 0xfa958df7UL, 0xcdff4ff6UL,
-  0x605d78d9UL, 0x5737bad8UL, 0x0e89fcdaUL, 0x39e33edbUL, 0xbcf571deUL,
-  0x8b9fb3dfUL, 0xd221f5ddUL, 0xe54b37dcUL, 0xd80c6bd7UL, 0xef66a9d6UL,
-  0xb6d8efd4UL, 0x81b22dd5UL, 0x04a462d0UL, 0x33cea0d1UL, 0x6a70e6d3UL,
-  0x5d1a24d2UL, 0x10fe5ec5UL, 0x27949cc4UL, 0x7e2adac6UL, 0x494018c7UL,
-  0xcc5657c2UL, 0xfb3c95c3UL, 0xa282d3c1UL, 0x95e811c0UL, 0xa8af4dcbUL,
-  0x9fc58fcaUL, 0xc67bc9c8UL, 0xf1110bc9UL, 0x740744ccUL, 0x436d86cdUL,
-  0x1ad3c0cfUL, 0x2db902ceUL, 0x4096af91UL, 0x77fc6d90UL, 0x2e422b92UL,
-  0x1928e993UL, 0x9c3ea696UL, 0xab546497UL, 0xf2ea2295UL, 0xc580e094UL,
-  0xf8c7bc9fUL, 0xcfad7e9eUL, 0x9613389cUL, 0xa179fa9dUL, 0x246fb598UL,
-  0x13057799UL, 0x4abb319bUL, 0x7dd1f39aUL, 0x3035898dUL, 0x075f4b8cUL,
-  0x5ee10d8eUL, 0x698bcf8fUL, 0xec9d808aUL, 0xdbf7428bUL, 0x82490489UL,
-  0xb523c688UL, 0x88649a83UL, 0xbf0e5882UL, 0xe6b01e80UL, 0xd1dadc81UL,
-  0x54cc9384UL, 0x63a65185UL, 0x3a181787UL, 0x0d72d586UL, 0xa0d0e2a9UL,
-  0x97ba20a8UL, 0xce0466aaUL, 0xf96ea4abUL, 0x7c78ebaeUL, 0x4b1229afUL,
-  0x12ac6fadUL, 0x25c6adacUL, 0x1881f1a7UL, 0x2feb33a6UL, 0x765575a4UL,
-  0x413fb7a5UL, 0xc429f8a0UL, 0xf3433aa1UL, 0xaafd7ca3UL, 0x9d97bea2UL,
-  0xd073c4b5UL, 0xe71906b4UL, 0xbea740b6UL, 0x89cd82b7UL, 0x0cdbcdb2UL,
-  0x3bb10fb3UL, 0x620f49b1UL, 0x55658bb0UL, 0x6822d7bbUL, 0x5f4815baUL,
-  0x06f653b8UL, 0x319c91b9UL, 0xb48adebcUL, 0x83e01cbdUL, 0xda5e5abfUL,
-  0xed3498beUL
- },
- {
-  0x00000000UL, 0x6567bcb8UL, 0x8bc809aaUL, 0xeeafb512UL, 0x5797628fUL,
-  0x32f0de37UL, 0xdc5f6b25UL, 0xb938d79dUL, 0xef28b4c5UL, 0x8a4f087dUL,
-  0x64e0bd6fUL, 0x018701d7UL, 0xb8bfd64aUL, 0xddd86af2UL, 0x3377dfe0UL,
-  0x56106358UL, 0x9f571950UL, 0xfa30a5e8UL, 0x149f10faUL, 0x71f8ac42UL,
-  0xc8c07bdfUL, 0xada7c767UL, 0x43087275UL, 0x266fcecdUL, 0x707fad95UL,
-  0x1518112dUL, 0xfbb7a43fUL, 0x9ed01887UL, 0x27e8cf1aUL, 0x428f73a2UL,
-  0xac20c6b0UL, 0xc9477a08UL, 0x3eaf32a0UL, 0x5bc88e18UL, 0xb5673b0aUL,
-  0xd00087b2UL, 0x6938502fUL, 0x0c5fec97UL, 0xe2f05985UL, 0x8797e53dUL,
-  0xd1878665UL, 0xb4e03addUL, 0x5a4f8fcfUL, 0x3f283377UL, 0x8610e4eaUL,
-  0xe3775852UL, 0x0dd8ed40UL, 0x68bf51f8UL, 0xa1f82bf0UL, 0xc49f9748UL,
-  0x2a30225aUL, 0x4f579ee2UL, 0xf66f497fUL, 0x9308f5c7UL, 0x7da740d5UL,
-  0x18c0fc6dUL, 0x4ed09f35UL, 0x2bb7238dUL, 0xc518969fUL, 0xa07f2a27UL,
-  0x1947fdbaUL, 0x7c204102UL, 0x928ff410UL, 0xf7e848a8UL, 0x3d58149bUL,
-  0x583fa823UL, 0xb6901d31UL, 0xd3f7a189UL, 0x6acf7614UL, 0x0fa8caacUL,
-  0xe1077fbeUL, 0x8460c306UL, 0xd270a05eUL, 0xb7171ce6UL, 0x59b8a9f4UL,
-  0x3cdf154cUL, 0x85e7c2d1UL, 0xe0807e69UL, 0x0e2fcb7bUL, 0x6b4877c3UL,
-  0xa20f0dcbUL, 0xc768b173UL, 0x29c70461UL, 0x4ca0b8d9UL, 0xf5986f44UL,
-  0x90ffd3fcUL, 0x7e5066eeUL, 0x1b37da56UL, 0x4d27b90eUL, 0x284005b6UL,
-  0xc6efb0a4UL, 0xa3880c1cUL, 0x1ab0db81UL, 0x7fd76739UL, 0x9178d22bUL,
-  0xf41f6e93UL, 0x03f7263bUL, 0x66909a83UL, 0x883f2f91UL, 0xed589329UL,
-  0x546044b4UL, 0x3107f80cUL, 0xdfa84d1eUL, 0xbacff1a6UL, 0xecdf92feUL,
-  0x89b82e46UL, 0x67179b54UL, 0x027027ecUL, 0xbb48f071UL, 0xde2f4cc9UL,
-  0x3080f9dbUL, 0x55e74563UL, 0x9ca03f6bUL, 0xf9c783d3UL, 0x176836c1UL,
-  0x720f8a79UL, 0xcb375de4UL, 0xae50e15cUL, 0x40ff544eUL, 0x2598e8f6UL,
-  0x73888baeUL, 0x16ef3716UL, 0xf8408204UL, 0x9d273ebcUL, 0x241fe921UL,
-  0x41785599UL, 0xafd7e08bUL, 0xcab05c33UL, 0x3bb659edUL, 0x5ed1e555UL,
-  0xb07e5047UL, 0xd519ecffUL, 0x6c213b62UL, 0x094687daUL, 0xe7e932c8UL,
-  0x828e8e70UL, 0xd49eed28UL, 0xb1f95190UL, 0x5f56e482UL, 0x3a31583aUL,
-  0x83098fa7UL, 0xe66e331fUL, 0x08c1860dUL, 0x6da63ab5UL, 0xa4e140bdUL,
-  0xc186fc05UL, 0x2f294917UL, 0x4a4ef5afUL, 0xf3762232UL, 0x96119e8aUL,
-  0x78be2b98UL, 0x1dd99720UL, 0x4bc9f478UL, 0x2eae48c0UL, 0xc001fdd2UL,
-  0xa566416aUL, 0x1c5e96f7UL, 0x79392a4fUL, 0x97969f5dUL, 0xf2f123e5UL,
-  0x05196b4dUL, 0x607ed7f5UL, 0x8ed162e7UL, 0xebb6de5fUL, 0x528e09c2UL,
-  0x37e9b57aUL, 0xd9460068UL, 0xbc21bcd0UL, 0xea31df88UL, 0x8f566330UL,
-  0x61f9d622UL, 0x049e6a9aUL, 0xbda6bd07UL, 0xd8c101bfUL, 0x366eb4adUL,
-  0x53090815UL, 0x9a4e721dUL, 0xff29cea5UL, 0x11867bb7UL, 0x74e1c70fUL,
-  0xcdd91092UL, 0xa8beac2aUL, 0x46111938UL, 0x2376a580UL, 0x7566c6d8UL,
-  0x10017a60UL, 0xfeaecf72UL, 0x9bc973caUL, 0x22f1a457UL, 0x479618efUL,
-  0xa939adfdUL, 0xcc5e1145UL, 0x06ee4d76UL, 0x6389f1ceUL, 0x8d2644dcUL,
-  0xe841f864UL, 0x51792ff9UL, 0x341e9341UL, 0xdab12653UL, 0xbfd69aebUL,
-  0xe9c6f9b3UL, 0x8ca1450bUL, 0x620ef019UL, 0x07694ca1UL, 0xbe519b3cUL,
-  0xdb362784UL, 0x35999296UL, 0x50fe2e2eUL, 0x99b95426UL, 0xfcdee89eUL,
-  0x12715d8cUL, 0x7716e134UL, 0xce2e36a9UL, 0xab498a11UL, 0x45e63f03UL,
-  0x208183bbUL, 0x7691e0e3UL, 0x13f65c5bUL, 0xfd59e949UL, 0x983e55f1UL,
-  0x2106826cUL, 0x44613ed4UL, 0xaace8bc6UL, 0xcfa9377eUL, 0x38417fd6UL,
-  0x5d26c36eUL, 0xb389767cUL, 0xd6eecac4UL, 0x6fd61d59UL, 0x0ab1a1e1UL,
-  0xe41e14f3UL, 0x8179a84bUL, 0xd769cb13UL, 0xb20e77abUL, 0x5ca1c2b9UL,
-  0x39c67e01UL, 0x80fea99cUL, 0xe5991524UL, 0x0b36a036UL, 0x6e511c8eUL,
-  0xa7166686UL, 0xc271da3eUL, 0x2cde6f2cUL, 0x49b9d394UL, 0xf0810409UL,
-  0x95e6b8b1UL, 0x7b490da3UL, 0x1e2eb11bUL, 0x483ed243UL, 0x2d596efbUL,
-  0xc3f6dbe9UL, 0xa6916751UL, 0x1fa9b0ccUL, 0x7ace0c74UL, 0x9461b966UL,
-  0xf10605deUL
-#endif
- }
-};
+  /* polyBits = 7976584769 0x00000001db710641L, shifted = 0xedb88320 */
+  /* CRC32 table for single bytes, auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  /* CRC32 table 0 for quad-bytes (little-endian), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x77073096U, 0xee0e612cU, 0x990951baU, 0x076dc419U, 0x706af48fU, 0xe963a535U, 0x9e6495a3U
+   /* 8 */ , 0x0edb8832U, 0x79dcb8a4U, 0xe0d5e91eU, 0x97d2d988U, 0x09b64c2bU, 0x7eb17cbdU, 0xe7b82d07U, 0x90bf1d91U
+   /* 16 */ , 0x1db71064U, 0x6ab020f2U, 0xf3b97148U, 0x84be41deU, 0x1adad47dU, 0x6ddde4ebU, 0xf4d4b551U, 0x83d385c7U
+   /* 24 */ , 0x136c9856U, 0x646ba8c0U, 0xfd62f97aU, 0x8a65c9ecU, 0x14015c4fU, 0x63066cd9U, 0xfa0f3d63U, 0x8d080df5U
+   /* 32 */ , 0x3b6e20c8U, 0x4c69105eU, 0xd56041e4U, 0xa2677172U, 0x3c03e4d1U, 0x4b04d447U, 0xd20d85fdU, 0xa50ab56bU
+   /* 40 */ , 0x35b5a8faU, 0x42b2986cU, 0xdbbbc9d6U, 0xacbcf940U, 0x32d86ce3U, 0x45df5c75U, 0xdcd60dcfU, 0xabd13d59U
+   /* 48 */ , 0x26d930acU, 0x51de003aU, 0xc8d75180U, 0xbfd06116U, 0x21b4f4b5U, 0x56b3c423U, 0xcfba9599U, 0xb8bda50fU
+   /* 56 */ , 0x2802b89eU, 0x5f058808U, 0xc60cd9b2U, 0xb10be924U, 0x2f6f7c87U, 0x58684c11U, 0xc1611dabU, 0xb6662d3dU
+   /* 64 */ , 0x76dc4190U, 0x01db7106U, 0x98d220bcU, 0xefd5102aU, 0x71b18589U, 0x06b6b51fU, 0x9fbfe4a5U, 0xe8b8d433U
+   /* 72 */ , 0x7807c9a2U, 0x0f00f934U, 0x9609a88eU, 0xe10e9818U, 0x7f6a0dbbU, 0x086d3d2dU, 0x91646c97U, 0xe6635c01U
+   /* 80 */ , 0x6b6b51f4U, 0x1c6c6162U, 0x856530d8U, 0xf262004eU, 0x6c0695edU, 0x1b01a57bU, 0x8208f4c1U, 0xf50fc457U
+   /* 88 */ , 0x65b0d9c6U, 0x12b7e950U, 0x8bbeb8eaU, 0xfcb9887cU, 0x62dd1ddfU, 0x15da2d49U, 0x8cd37cf3U, 0xfbd44c65U
+   /* 96 */ , 0x4db26158U, 0x3ab551ceU, 0xa3bc0074U, 0xd4bb30e2U, 0x4adfa541U, 0x3dd895d7U, 0xa4d1c46dU, 0xd3d6f4fbU
+   /* 104 */ , 0x4369e96aU, 0x346ed9fcU, 0xad678846U, 0xda60b8d0U, 0x44042d73U, 0x33031de5U, 0xaa0a4c5fU, 0xdd0d7cc9U
+   /* 112 */ , 0x5005713cU, 0x270241aaU, 0xbe0b1010U, 0xc90c2086U, 0x5768b525U, 0x206f85b3U, 0xb966d409U, 0xce61e49fU
+   /* 120 */ , 0x5edef90eU, 0x29d9c998U, 0xb0d09822U, 0xc7d7a8b4U, 0x59b33d17U, 0x2eb40d81U, 0xb7bd5c3bU, 0xc0ba6cadU
+   /* 128 */ , 0xedb88320U, 0x9abfb3b6U, 0x03b6e20cU, 0x74b1d29aU, 0xead54739U, 0x9dd277afU, 0x04db2615U, 0x73dc1683U
+   /* 136 */ , 0xe3630b12U, 0x94643b84U, 0x0d6d6a3eU, 0x7a6a5aa8U, 0xe40ecf0bU, 0x9309ff9dU, 0x0a00ae27U, 0x7d079eb1U
+   /* 144 */ , 0xf00f9344U, 0x8708a3d2U, 0x1e01f268U, 0x6906c2feU, 0xf762575dU, 0x806567cbU, 0x196c3671U, 0x6e6b06e7U
+   /* 152 */ , 0xfed41b76U, 0x89d32be0U, 0x10da7a5aU, 0x67dd4accU, 0xf9b9df6fU, 0x8ebeeff9U, 0x17b7be43U, 0x60b08ed5U
+   /* 160 */ , 0xd6d6a3e8U, 0xa1d1937eU, 0x38d8c2c4U, 0x4fdff252U, 0xd1bb67f1U, 0xa6bc5767U, 0x3fb506ddU, 0x48b2364bU
+   /* 168 */ , 0xd80d2bdaU, 0xaf0a1b4cU, 0x36034af6U, 0x41047a60U, 0xdf60efc3U, 0xa867df55U, 0x316e8eefU, 0x4669be79U
+   /* 176 */ , 0xcb61b38cU, 0xbc66831aU, 0x256fd2a0U, 0x5268e236U, 0xcc0c7795U, 0xbb0b4703U, 0x220216b9U, 0x5505262fU
+   /* 184 */ , 0xc5ba3bbeU, 0xb2bd0b28U, 0x2bb45a92U, 0x5cb36a04U, 0xc2d7ffa7U, 0xb5d0cf31U, 0x2cd99e8bU, 0x5bdeae1dU
+   /* 192 */ , 0x9b64c2b0U, 0xec63f226U, 0x756aa39cU, 0x026d930aU, 0x9c0906a9U, 0xeb0e363fU, 0x72076785U, 0x05005713U
+   /* 200 */ , 0x95bf4a82U, 0xe2b87a14U, 0x7bb12baeU, 0x0cb61b38U, 0x92d28e9bU, 0xe5d5be0dU, 0x7cdcefb7U, 0x0bdbdf21U
+   /* 208 */ , 0x86d3d2d4U, 0xf1d4e242U, 0x68ddb3f8U, 0x1fda836eU, 0x81be16cdU, 0xf6b9265bU, 0x6fb077e1U, 0x18b74777U
+   /* 216 */ , 0x88085ae6U, 0xff0f6a70U, 0x66063bcaU, 0x11010b5cU, 0x8f659effU, 0xf862ae69U, 0x616bffd3U, 0x166ccf45U
+   /* 224 */ , 0xa00ae278U, 0xd70dd2eeU, 0x4e048354U, 0x3903b3c2U, 0xa7672661U, 0xd06016f7U, 0x4969474dU, 0x3e6e77dbU
+   /* 232 */ , 0xaed16a4aU, 0xd9d65adcU, 0x40df0b66U, 0x37d83bf0U, 0xa9bcae53U, 0xdebb9ec5U, 0x47b2cf7fU, 0x30b5ffe9U
+   /* 240 */ , 0xbdbdf21cU, 0xcabac28aU, 0x53b39330U, 0x24b4a3a6U, 0xbad03605U, 0xcdd70693U, 0x54de5729U, 0x23d967bfU
+   /* 248 */ , 0xb3667a2eU, 0xc4614ab8U, 0x5d681b02U, 0x2a6f2b94U, 0xb40bbe37U, 0xc30c8ea1U, 0x5a05df1bU, 0x2d02ef8dU
+  }
+ #ifdef CRC32_BYFOUR
+  ,
+  /* CRC32 table 1 for quad-bytes (little-endian), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x191b3141U, 0x32366282U, 0x2b2d53c3U, 0x646cc504U, 0x7d77f445U, 0x565aa786U, 0x4f4196c7U
+   /* 8 */ , 0xc8d98a08U, 0xd1c2bb49U, 0xfaefe88aU, 0xe3f4d9cbU, 0xacb54f0cU, 0xb5ae7e4dU, 0x9e832d8eU, 0x87981ccfU
+   /* 16 */ , 0x4ac21251U, 0x53d92310U, 0x78f470d3U, 0x61ef4192U, 0x2eaed755U, 0x37b5e614U, 0x1c98b5d7U, 0x05838496U
+   /* 24 */ , 0x821b9859U, 0x9b00a918U, 0xb02dfadbU, 0xa936cb9aU, 0xe6775d5dU, 0xff6c6c1cU, 0xd4413fdfU, 0xcd5a0e9eU
+   /* 32 */ , 0x958424a2U, 0x8c9f15e3U, 0xa7b24620U, 0xbea97761U, 0xf1e8e1a6U, 0xe8f3d0e7U, 0xc3de8324U, 0xdac5b265U
+   /* 40 */ , 0x5d5daeaaU, 0x44469febU, 0x6f6bcc28U, 0x7670fd69U, 0x39316baeU, 0x202a5aefU, 0x0b07092cU, 0x121c386dU
+   /* 48 */ , 0xdf4636f3U, 0xc65d07b2U, 0xed705471U, 0xf46b6530U, 0xbb2af3f7U, 0xa231c2b6U, 0x891c9175U, 0x9007a034U
+   /* 56 */ , 0x179fbcfbU, 0x0e848dbaU, 0x25a9de79U, 0x3cb2ef38U, 0x73f379ffU, 0x6ae848beU, 0x41c51b7dU, 0x58de2a3cU
+   /* 64 */ , 0xf0794f05U, 0xe9627e44U, 0xc24f2d87U, 0xdb541cc6U, 0x94158a01U, 0x8d0ebb40U, 0xa623e883U, 0xbf38d9c2U
+   /* 72 */ , 0x38a0c50dU, 0x21bbf44cU, 0x0a96a78fU, 0x138d96ceU, 0x5ccc0009U, 0x45d73148U, 0x6efa628bU, 0x77e153caU
+   /* 80 */ , 0xbabb5d54U, 0xa3a06c15U, 0x888d3fd6U, 0x91960e97U, 0xded79850U, 0xc7cca911U, 0xece1fad2U, 0xf5facb93U
+   /* 88 */ , 0x7262d75cU, 0x6b79e61dU, 0x4054b5deU, 0x594f849fU, 0x160e1258U, 0x0f152319U, 0x243870daU, 0x3d23419bU
+   /* 96 */ , 0x65fd6ba7U, 0x7ce65ae6U, 0x57cb0925U, 0x4ed03864U, 0x0191aea3U, 0x188a9fe2U, 0x33a7cc21U, 0x2abcfd60U
+   /* 104 */ , 0xad24e1afU, 0xb43fd0eeU, 0x9f12832dU, 0x8609b26cU, 0xc94824abU, 0xd05315eaU, 0xfb7e4629U, 0xe2657768U
+   /* 112 */ , 0x2f3f79f6U, 0x362448b7U, 0x1d091b74U, 0x04122a35U, 0x4b53bcf2U, 0x52488db3U, 0x7965de70U, 0x607eef31U
+   /* 120 */ , 0xe7e6f3feU, 0xfefdc2bfU, 0xd5d0917cU, 0xcccba03dU, 0x838a36faU, 0x9a9107bbU, 0xb1bc5478U, 0xa8a76539U
+   /* 128 */ , 0x3b83984bU, 0x2298a90aU, 0x09b5fac9U, 0x10aecb88U, 0x5fef5d4fU, 0x46f46c0eU, 0x6dd93fcdU, 0x74c20e8cU
+   /* 136 */ , 0xf35a1243U, 0xea412302U, 0xc16c70c1U, 0xd8774180U, 0x9736d747U, 0x8e2de606U, 0xa500b5c5U, 0xbc1b8484U
+   /* 144 */ , 0x71418a1aU, 0x685abb5bU, 0x4377e898U, 0x5a6cd9d9U, 0x152d4f1eU, 0x0c367e5fU, 0x271b2d9cU, 0x3e001cddU
+   /* 152 */ , 0xb9980012U, 0xa0833153U, 0x8bae6290U, 0x92b553d1U, 0xddf4c516U, 0xc4eff457U, 0xefc2a794U, 0xf6d996d5U
+   /* 160 */ , 0xae07bce9U, 0xb71c8da8U, 0x9c31de6bU, 0x852aef2aU, 0xca6b79edU, 0xd37048acU, 0xf85d1b6fU, 0xe1462a2eU
+   /* 168 */ , 0x66de36e1U, 0x7fc507a0U, 0x54e85463U, 0x4df36522U, 0x02b2f3e5U, 0x1ba9c2a4U, 0x30849167U, 0x299fa026U
+   /* 176 */ , 0xe4c5aeb8U, 0xfdde9ff9U, 0xd6f3cc3aU, 0xcfe8fd7bU, 0x80a96bbcU, 0x99b25afdU, 0xb29f093eU, 0xab84387fU
+   /* 184 */ , 0x2c1c24b0U, 0x350715f1U, 0x1e2a4632U, 0x07317773U, 0x4870e1b4U, 0x516bd0f5U, 0x7a468336U, 0x635db277U
+   /* 192 */ , 0xcbfad74eU, 0xd2e1e60fU, 0xf9ccb5ccU, 0xe0d7848dU, 0xaf96124aU, 0xb68d230bU, 0x9da070c8U, 0x84bb4189U
+   /* 200 */ , 0x03235d46U, 0x1a386c07U, 0x31153fc4U, 0x280e0e85U, 0x674f9842U, 0x7e54a903U, 0x5579fac0U, 0x4c62cb81U
+   /* 208 */ , 0x8138c51fU, 0x9823f45eU, 0xb30ea79dU, 0xaa1596dcU, 0xe554001bU, 0xfc4f315aU, 0xd7626299U, 0xce7953d8U
+   /* 216 */ , 0x49e14f17U, 0x50fa7e56U, 0x7bd72d95U, 0x62cc1cd4U, 0x2d8d8a13U, 0x3496bb52U, 0x1fbbe891U, 0x06a0d9d0U
+   /* 224 */ , 0x5e7ef3ecU, 0x4765c2adU, 0x6c48916eU, 0x7553a02fU, 0x3a1236e8U, 0x230907a9U, 0x0824546aU, 0x113f652bU
+   /* 232 */ , 0x96a779e4U, 0x8fbc48a5U, 0xa4911b66U, 0xbd8a2a27U, 0xf2cbbce0U, 0xebd08da1U, 0xc0fdde62U, 0xd9e6ef23U
+   /* 240 */ , 0x14bce1bdU, 0x0da7d0fcU, 0x268a833fU, 0x3f91b27eU, 0x70d024b9U, 0x69cb15f8U, 0x42e6463bU, 0x5bfd777aU
+   /* 248 */ , 0xdc656bb5U, 0xc57e5af4U, 0xee530937U, 0xf7483876U, 0xb809aeb1U, 0xa1129ff0U, 0x8a3fcc33U, 0x9324fd72U
+  }
+  ,
+  /* CRC32 table 2 for quad-bytes (little-endian), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x01c26a37U, 0x0384d46eU, 0x0246be59U, 0x0709a8dcU, 0x06cbc2ebU, 0x048d7cb2U, 0x054f1685U
+   /* 8 */ , 0x0e1351b8U, 0x0fd13b8fU, 0x0d9785d6U, 0x0c55efe1U, 0x091af964U, 0x08d89353U, 0x0a9e2d0aU, 0x0b5c473dU
+   /* 16 */ , 0x1c26a370U, 0x1de4c947U, 0x1fa2771eU, 0x1e601d29U, 0x1b2f0bacU, 0x1aed619bU, 0x18abdfc2U, 0x1969b5f5U
+   /* 24 */ , 0x1235f2c8U, 0x13f798ffU, 0x11b126a6U, 0x10734c91U, 0x153c5a14U, 0x14fe3023U, 0x16b88e7aU, 0x177ae44dU
+   /* 32 */ , 0x384d46e0U, 0x398f2cd7U, 0x3bc9928eU, 0x3a0bf8b9U, 0x3f44ee3cU, 0x3e86840bU, 0x3cc03a52U, 0x3d025065U
+   /* 40 */ , 0x365e1758U, 0x379c7d6fU, 0x35dac336U, 0x3418a901U, 0x3157bf84U, 0x3095d5b3U, 0x32d36beaU, 0x331101ddU
+   /* 48 */ , 0x246be590U, 0x25a98fa7U, 0x27ef31feU, 0x262d5bc9U, 0x23624d4cU, 0x22a0277bU, 0x20e69922U, 0x2124f315U
+   /* 56 */ , 0x2a78b428U, 0x2bbade1fU, 0x29fc6046U, 0x283e0a71U, 0x2d711cf4U, 0x2cb376c3U, 0x2ef5c89aU, 0x2f37a2adU
+   /* 64 */ , 0x709a8dc0U, 0x7158e7f7U, 0x731e59aeU, 0x72dc3399U, 0x7793251cU, 0x76514f2bU, 0x7417f172U, 0x75d59b45U
+   /* 72 */ , 0x7e89dc78U, 0x7f4bb64fU, 0x7d0d0816U, 0x7ccf6221U, 0x798074a4U, 0x78421e93U, 0x7a04a0caU, 0x7bc6cafdU
+   /* 80 */ , 0x6cbc2eb0U, 0x6d7e4487U, 0x6f38fadeU, 0x6efa90e9U, 0x6bb5866cU, 0x6a77ec5bU, 0x68315202U, 0x69f33835U
+   /* 88 */ , 0x62af7f08U, 0x636d153fU, 0x612bab66U, 0x60e9c151U, 0x65a6d7d4U, 0x6464bde3U, 0x662203baU, 0x67e0698dU
+   /* 96 */ , 0x48d7cb20U, 0x4915a117U, 0x4b531f4eU, 0x4a917579U, 0x4fde63fcU, 0x4e1c09cbU, 0x4c5ab792U, 0x4d98dda5U
+   /* 104 */ , 0x46c49a98U, 0x4706f0afU, 0x45404ef6U, 0x448224c1U, 0x41cd3244U, 0x400f5873U, 0x4249e62aU, 0x438b8c1dU
+   /* 112 */ , 0x54f16850U, 0x55330267U, 0x5775bc3eU, 0x56b7d609U, 0x53f8c08cU, 0x523aaabbU, 0x507c14e2U, 0x51be7ed5U
+   /* 120 */ , 0x5ae239e8U, 0x5b2053dfU, 0x5966ed86U, 0x58a487b1U, 0x5deb9134U, 0x5c29fb03U, 0x5e6f455aU, 0x5fad2f6dU
+   /* 128 */ , 0xe1351b80U, 0xe0f771b7U, 0xe2b1cfeeU, 0xe373a5d9U, 0xe63cb35cU, 0xe7fed96bU, 0xe5b86732U, 0xe47a0d05U
+   /* 136 */ , 0xef264a38U, 0xeee4200fU, 0xeca29e56U, 0xed60f461U, 0xe82fe2e4U, 0xe9ed88d3U, 0xebab368aU, 0xea695cbdU
+   /* 144 */ , 0xfd13b8f0U, 0xfcd1d2c7U, 0xfe976c9eU, 0xff5506a9U, 0xfa1a102cU, 0xfbd87a1bU, 0xf99ec442U, 0xf85cae75U
+   /* 152 */ , 0xf300e948U, 0xf2c2837fU, 0xf0843d26U, 0xf1465711U, 0xf4094194U, 0xf5cb2ba3U, 0xf78d95faU, 0xf64fffcdU
+   /* 160 */ , 0xd9785d60U, 0xd8ba3757U, 0xdafc890eU, 0xdb3ee339U, 0xde71f5bcU, 0xdfb39f8bU, 0xddf521d2U, 0xdc374be5U
+   /* 168 */ , 0xd76b0cd8U, 0xd6a966efU, 0xd4efd8b6U, 0xd52db281U, 0xd062a404U, 0xd1a0ce33U, 0xd3e6706aU, 0xd2241a5dU
+   /* 176 */ , 0xc55efe10U, 0xc49c9427U, 0xc6da2a7eU, 0xc7184049U, 0xc25756ccU, 0xc3953cfbU, 0xc1d382a2U, 0xc011e895U
+   /* 184 */ , 0xcb4dafa8U, 0xca8fc59fU, 0xc8c97bc6U, 0xc90b11f1U, 0xcc440774U, 0xcd866d43U, 0xcfc0d31aU, 0xce02b92dU
+   /* 192 */ , 0x91af9640U, 0x906dfc77U, 0x922b422eU, 0x93e92819U, 0x96a63e9cU, 0x976454abU, 0x9522eaf2U, 0x94e080c5U
+   /* 200 */ , 0x9fbcc7f8U, 0x9e7eadcfU, 0x9c381396U, 0x9dfa79a1U, 0x98b56f24U, 0x99770513U, 0x9b31bb4aU, 0x9af3d17dU
+   /* 208 */ , 0x8d893530U, 0x8c4b5f07U, 0x8e0de15eU, 0x8fcf8b69U, 0x8a809decU, 0x8b42f7dbU, 0x89044982U, 0x88c623b5U
+   /* 216 */ , 0x839a6488U, 0x82580ebfU, 0x801eb0e6U, 0x81dcdad1U, 0x8493cc54U, 0x8551a663U, 0x8717183aU, 0x86d5720dU
+   /* 224 */ , 0xa9e2d0a0U, 0xa820ba97U, 0xaa6604ceU, 0xaba46ef9U, 0xaeeb787cU, 0xaf29124bU, 0xad6fac12U, 0xacadc625U
+   /* 232 */ , 0xa7f18118U, 0xa633eb2fU, 0xa4755576U, 0xa5b73f41U, 0xa0f829c4U, 0xa13a43f3U, 0xa37cfdaaU, 0xa2be979dU
+   /* 240 */ , 0xb5c473d0U, 0xb40619e7U, 0xb640a7beU, 0xb782cd89U, 0xb2cddb0cU, 0xb30fb13bU, 0xb1490f62U, 0xb08b6555U
+   /* 248 */ , 0xbbd72268U, 0xba15485fU, 0xb853f606U, 0xb9919c31U, 0xbcde8ab4U, 0xbd1ce083U, 0xbf5a5edaU, 0xbe9834edU
+  }
+  ,
+  /* CRC32 table 3 for quad-bytes (little-endian), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0xb8bc6765U, 0xaa09c88bU, 0x12b5afeeU, 0x8f629757U, 0x37def032U, 0x256b5fdcU, 0x9dd738b9U
+   /* 8 */ , 0xc5b428efU, 0x7d084f8aU, 0x6fbde064U, 0xd7018701U, 0x4ad6bfb8U, 0xf26ad8ddU, 0xe0df7733U, 0x58631056U
+   /* 16 */ , 0x5019579fU, 0xe8a530faU, 0xfa109f14U, 0x42acf871U, 0xdf7bc0c8U, 0x67c7a7adU, 0x75720843U, 0xcdce6f26U
+   /* 24 */ , 0x95ad7f70U, 0x2d111815U, 0x3fa4b7fbU, 0x8718d09eU, 0x1acfe827U, 0xa2738f42U, 0xb0c620acU, 0x087a47c9U
+   /* 32 */ , 0xa032af3eU, 0x188ec85bU, 0x0a3b67b5U, 0xb28700d0U, 0x2f503869U, 0x97ec5f0cU, 0x8559f0e2U, 0x3de59787U
+   /* 40 */ , 0x658687d1U, 0xdd3ae0b4U, 0xcf8f4f5aU, 0x7733283fU, 0xeae41086U, 0x525877e3U, 0x40edd80dU, 0xf851bf68U
+   /* 48 */ , 0xf02bf8a1U, 0x48979fc4U, 0x5a22302aU, 0xe29e574fU, 0x7f496ff6U, 0xc7f50893U, 0xd540a77dU, 0x6dfcc018U
+   /* 56 */ , 0x359fd04eU, 0x8d23b72bU, 0x9f9618c5U, 0x272a7fa0U, 0xbafd4719U, 0x0241207cU, 0x10f48f92U, 0xa848e8f7U
+   /* 64 */ , 0x9b14583dU, 0x23a83f58U, 0x311d90b6U, 0x89a1f7d3U, 0x1476cf6aU, 0xaccaa80fU, 0xbe7f07e1U, 0x06c36084U
+   /* 72 */ , 0x5ea070d2U, 0xe61c17b7U, 0xf4a9b859U, 0x4c15df3cU, 0xd1c2e785U, 0x697e80e0U, 0x7bcb2f0eU, 0xc377486bU
+   /* 80 */ , 0xcb0d0fa2U, 0x73b168c7U, 0x6104c729U, 0xd9b8a04cU, 0x446f98f5U, 0xfcd3ff90U, 0xee66507eU, 0x56da371bU
+   /* 88 */ , 0x0eb9274dU, 0xb6054028U, 0xa4b0efc6U, 0x1c0c88a3U, 0x81dbb01aU, 0x3967d77fU, 0x2bd27891U, 0x936e1ff4U
+   /* 96 */ , 0x3b26f703U, 0x839a9066U, 0x912f3f88U, 0x299358edU, 0xb4446054U, 0x0cf80731U, 0x1e4da8dfU, 0xa6f1cfbaU
+   /* 104 */ , 0xfe92dfecU, 0x462eb889U, 0x549b1767U, 0xec277002U, 0x71f048bbU, 0xc94c2fdeU, 0xdbf98030U, 0x6345e755U
+   /* 112 */ , 0x6b3fa09cU, 0xd383c7f9U, 0xc1366817U, 0x798a0f72U, 0xe45d37cbU, 0x5ce150aeU, 0x4e54ff40U, 0xf6e89825U
+   /* 120 */ , 0xae8b8873U, 0x1637ef16U, 0x048240f8U, 0xbc3e279dU, 0x21e91f24U, 0x99557841U, 0x8be0d7afU, 0x335cb0caU
+   /* 128 */ , 0xed59b63bU, 0x55e5d15eU, 0x47507eb0U, 0xffec19d5U, 0x623b216cU, 0xda874609U, 0xc832e9e7U, 0x708e8e82U
+   /* 136 */ , 0x28ed9ed4U, 0x9051f9b1U, 0x82e4565fU, 0x3a58313aU, 0xa78f0983U, 0x1f336ee6U, 0x0d86c108U, 0xb53aa66dU
+   /* 144 */ , 0xbd40e1a4U, 0x05fc86c1U, 0x1749292fU, 0xaff54e4aU, 0x322276f3U, 0x8a9e1196U, 0x982bbe78U, 0x2097d91dU
+   /* 152 */ , 0x78f4c94bU, 0xc048ae2eU, 0xd2fd01c0U, 0x6a4166a5U, 0xf7965e1cU, 0x4f2a3979U, 0x5d9f9697U, 0xe523f1f2U
+   /* 160 */ , 0x4d6b1905U, 0xf5d77e60U, 0xe762d18eU, 0x5fdeb6ebU, 0xc2098e52U, 0x7ab5e937U, 0x680046d9U, 0xd0bc21bcU
+   /* 168 */ , 0x88df31eaU, 0x3063568fU, 0x22d6f961U, 0x9a6a9e04U, 0x07bda6bdU, 0xbf01c1d8U, 0xadb46e36U, 0x15080953U
+   /* 176 */ , 0x1d724e9aU, 0xa5ce29ffU, 0xb77b8611U, 0x0fc7e174U, 0x9210d9cdU, 0x2aacbea8U, 0x38191146U, 0x80a57623U
+   /* 184 */ , 0xd8c66675U, 0x607a0110U, 0x72cfaefeU, 0xca73c99bU, 0x57a4f122U, 0xef189647U, 0xfdad39a9U, 0x45115eccU
+   /* 192 */ , 0x764dee06U, 0xcef18963U, 0xdc44268dU, 0x64f841e8U, 0xf92f7951U, 0x41931e34U, 0x5326b1daU, 0xeb9ad6bfU
+   /* 200 */ , 0xb3f9c6e9U, 0x0b45a18cU, 0x19f00e62U, 0xa14c6907U, 0x3c9b51beU, 0x842736dbU, 0x96929935U, 0x2e2efe50U
+   /* 208 */ , 0x2654b999U, 0x9ee8defcU, 0x8c5d7112U, 0x34e11677U, 0xa9362eceU, 0x118a49abU, 0x033fe645U, 0xbb838120U
+   /* 216 */ , 0xe3e09176U, 0x5b5cf613U, 0x49e959fdU, 0xf1553e98U, 0x6c820621U, 0xd43e6144U, 0xc68bceaaU, 0x7e37a9cfU
+   /* 224 */ , 0xd67f4138U, 0x6ec3265dU, 0x7c7689b3U, 0xc4caeed6U, 0x591dd66fU, 0xe1a1b10aU, 0xf3141ee4U, 0x4ba87981U
+   /* 232 */ , 0x13cb69d7U, 0xab770eb2U, 0xb9c2a15cU, 0x017ec639U, 0x9ca9fe80U, 0x241599e5U, 0x36a0360bU, 0x8e1c516eU
+   /* 240 */ , 0x866616a7U, 0x3eda71c2U, 0x2c6fde2cU, 0x94d3b949U, 0x090481f0U, 0xb1b8e695U, 0xa30d497bU, 0x1bb12e1eU
+   /* 248 */ , 0x43d23e48U, 0xfb6e592dU, 0xe9dbf6c3U, 0x516791a6U, 0xccb0a91fU, 0x740cce7aU, 0x66b96194U, 0xde0506f1U
+  }
+  ,
+  /* CRC32 table 4 for quad-bytes ( big-endian ), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x96300777U, 0x2c610eeeU, 0xba510999U, 0x19c46d07U, 0x8ff46a70U, 0x35a563e9U, 0xa395649eU
+   /* 8 */ , 0x3288db0eU, 0xa4b8dc79U, 0x1ee9d5e0U, 0x88d9d297U, 0x2b4cb609U, 0xbd7cb17eU, 0x072db8e7U, 0x911dbf90U
+   /* 16 */ , 0x6410b71dU, 0xf220b06aU, 0x4871b9f3U, 0xde41be84U, 0x7dd4da1aU, 0xebe4dd6dU, 0x51b5d4f4U, 0xc785d383U
+   /* 24 */ , 0x56986c13U, 0xc0a86b64U, 0x7af962fdU, 0xecc9658aU, 0x4f5c0114U, 0xd96c0663U, 0x633d0ffaU, 0xf50d088dU
+   /* 32 */ , 0xc8206e3bU, 0x5e10694cU, 0xe44160d5U, 0x727167a2U, 0xd1e4033cU, 0x47d4044bU, 0xfd850dd2U, 0x6bb50aa5U
+   /* 40 */ , 0xfaa8b535U, 0x6c98b242U, 0xd6c9bbdbU, 0x40f9bcacU, 0xe36cd832U, 0x755cdf45U, 0xcf0dd6dcU, 0x593dd1abU
+   /* 48 */ , 0xac30d926U, 0x3a00de51U, 0x8051d7c8U, 0x1661d0bfU, 0xb5f4b421U, 0x23c4b356U, 0x9995bacfU, 0x0fa5bdb8U
+   /* 56 */ , 0x9eb80228U, 0x0888055fU, 0xb2d90cc6U, 0x24e90bb1U, 0x877c6f2fU, 0x114c6858U, 0xab1d61c1U, 0x3d2d66b6U
+   /* 64 */ , 0x9041dc76U, 0x0671db01U, 0xbc20d298U, 0x2a10d5efU, 0x8985b171U, 0x1fb5b606U, 0xa5e4bf9fU, 0x33d4b8e8U
+   /* 72 */ , 0xa2c90778U, 0x34f9000fU, 0x8ea80996U, 0x18980ee1U, 0xbb0d6a7fU, 0x2d3d6d08U, 0x976c6491U, 0x015c63e6U
+   /* 80 */ , 0xf4516b6bU, 0x62616c1cU, 0xd8306585U, 0x4e0062f2U, 0xed95066cU, 0x7ba5011bU, 0xc1f40882U, 0x57c40ff5U
+   /* 88 */ , 0xc6d9b065U, 0x50e9b712U, 0xeab8be8bU, 0x7c88b9fcU, 0xdf1ddd62U, 0x492dda15U, 0xf37cd38cU, 0x654cd4fbU
+   /* 96 */ , 0x5861b24dU, 0xce51b53aU, 0x7400bca3U, 0xe230bbd4U, 0x41a5df4aU, 0xd795d83dU, 0x6dc4d1a4U, 0xfbf4d6d3U
+   /* 104 */ , 0x6ae96943U, 0xfcd96e34U, 0x468867adU, 0xd0b860daU, 0x732d0444U, 0xe51d0333U, 0x5f4c0aaaU, 0xc97c0dddU
+   /* 112 */ , 0x3c710550U, 0xaa410227U, 0x10100bbeU, 0x86200cc9U, 0x25b56857U, 0xb3856f20U, 0x09d466b9U, 0x9fe461ceU
+   /* 120 */ , 0x0ef9de5eU, 0x98c9d929U, 0x2298d0b0U, 0xb4a8d7c7U, 0x173db359U, 0x810db42eU, 0x3b5cbdb7U, 0xad6cbac0U
+   /* 128 */ , 0x2083b8edU, 0xb6b3bf9aU, 0x0ce2b603U, 0x9ad2b174U, 0x3947d5eaU, 0xaf77d29dU, 0x1526db04U, 0x8316dc73U
+   /* 136 */ , 0x120b63e3U, 0x843b6494U, 0x3e6a6d0dU, 0xa85a6a7aU, 0x0bcf0ee4U, 0x9dff0993U, 0x27ae000aU, 0xb19e077dU
+   /* 144 */ , 0x44930ff0U, 0xd2a30887U, 0x68f2011eU, 0xfec20669U, 0x5d5762f7U, 0xcb676580U, 0x71366c19U, 0xe7066b6eU
+   /* 152 */ , 0x761bd4feU, 0xe02bd389U, 0x5a7ada10U, 0xcc4add67U, 0x6fdfb9f9U, 0xf9efbe8eU, 0x43beb717U, 0xd58eb060U
+   /* 160 */ , 0xe8a3d6d6U, 0x7e93d1a1U, 0xc4c2d838U, 0x52f2df4fU, 0xf167bbd1U, 0x6757bca6U, 0xdd06b53fU, 0x4b36b248U
+   /* 168 */ , 0xda2b0dd8U, 0x4c1b0aafU, 0xf64a0336U, 0x607a0441U, 0xc3ef60dfU, 0x55df67a8U, 0xef8e6e31U, 0x79be6946U
+   /* 176 */ , 0x8cb361cbU, 0x1a8366bcU, 0xa0d26f25U, 0x36e26852U, 0x95770cccU, 0x03470bbbU, 0xb9160222U, 0x2f260555U
+   /* 184 */ , 0xbe3bbac5U, 0x280bbdb2U, 0x925ab42bU, 0x046ab35cU, 0xa7ffd7c2U, 0x31cfd0b5U, 0x8b9ed92cU, 0x1daede5bU
+   /* 192 */ , 0xb0c2649bU, 0x26f263ecU, 0x9ca36a75U, 0x0a936d02U, 0xa906099cU, 0x3f360eebU, 0x85670772U, 0x13570005U
+   /* 200 */ , 0x824abf95U, 0x147ab8e2U, 0xae2bb17bU, 0x381bb60cU, 0x9b8ed292U, 0x0dbed5e5U, 0xb7efdc7cU, 0x21dfdb0bU
+   /* 208 */ , 0xd4d2d386U, 0x42e2d4f1U, 0xf8b3dd68U, 0x6e83da1fU, 0xcd16be81U, 0x5b26b9f6U, 0xe177b06fU, 0x7747b718U
+   /* 216 */ , 0xe65a0888U, 0x706a0fffU, 0xca3b0666U, 0x5c0b0111U, 0xff9e658fU, 0x69ae62f8U, 0xd3ff6b61U, 0x45cf6c16U
+   /* 224 */ , 0x78e20aa0U, 0xeed20dd7U, 0x5483044eU, 0xc2b30339U, 0x612667a7U, 0xf71660d0U, 0x4d476949U, 0xdb776e3eU
+   /* 232 */ , 0x4a6ad1aeU, 0xdc5ad6d9U, 0x660bdf40U, 0xf03bd837U, 0x53aebca9U, 0xc59ebbdeU, 0x7fcfb247U, 0xe9ffb530U
+   /* 240 */ , 0x1cf2bdbdU, 0x8ac2bacaU, 0x3093b353U, 0xa6a3b424U, 0x0536d0baU, 0x9306d7cdU, 0x2957de54U, 0xbf67d923U
+   /* 248 */ , 0x2e7a66b3U, 0xb84a61c4U, 0x021b685dU, 0x942b6f2aU, 0x37be0bb4U, 0xa18e0cc3U, 0x1bdf055aU, 0x8def022dU
+  }
+  ,
+  /* CRC32 table 5 for quad-bytes ( big-endian ), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x41311b19U, 0x82623632U, 0xc3532d2bU, 0x04c56c64U, 0x45f4777dU, 0x86a75a56U, 0xc796414fU
+   /* 8 */ , 0x088ad9c8U, 0x49bbc2d1U, 0x8ae8effaU, 0xcbd9f4e3U, 0x0c4fb5acU, 0x4d7eaeb5U, 0x8e2d839eU, 0xcf1c9887U
+   /* 16 */ , 0x5112c24aU, 0x1023d953U, 0xd370f478U, 0x9241ef61U, 0x55d7ae2eU, 0x14e6b537U, 0xd7b5981cU, 0x96848305U
+   /* 24 */ , 0x59981b82U, 0x18a9009bU, 0xdbfa2db0U, 0x9acb36a9U, 0x5d5d77e6U, 0x1c6c6cffU, 0xdf3f41d4U, 0x9e0e5acdU
+   /* 32 */ , 0xa2248495U, 0xe3159f8cU, 0x2046b2a7U, 0x6177a9beU, 0xa6e1e8f1U, 0xe7d0f3e8U, 0x2483dec3U, 0x65b2c5daU
+   /* 40 */ , 0xaaae5d5dU, 0xeb9f4644U, 0x28cc6b6fU, 0x69fd7076U, 0xae6b3139U, 0xef5a2a20U, 0x2c09070bU, 0x6d381c12U
+   /* 48 */ , 0xf33646dfU, 0xb2075dc6U, 0x715470edU, 0x30656bf4U, 0xf7f32abbU, 0xb6c231a2U, 0x75911c89U, 0x34a00790U
+   /* 56 */ , 0xfbbc9f17U, 0xba8d840eU, 0x79dea925U, 0x38efb23cU, 0xff79f373U, 0xbe48e86aU, 0x7d1bc541U, 0x3c2ade58U
+   /* 64 */ , 0x054f79f0U, 0x447e62e9U, 0x872d4fc2U, 0xc61c54dbU, 0x018a1594U, 0x40bb0e8dU, 0x83e823a6U, 0xc2d938bfU
+   /* 72 */ , 0x0dc5a038U, 0x4cf4bb21U, 0x8fa7960aU, 0xce968d13U, 0x0900cc5cU, 0x4831d745U, 0x8b62fa6eU, 0xca53e177U
+   /* 80 */ , 0x545dbbbaU, 0x156ca0a3U, 0xd63f8d88U, 0x970e9691U, 0x5098d7deU, 0x11a9ccc7U, 0xd2fae1ecU, 0x93cbfaf5U
+   /* 88 */ , 0x5cd76272U, 0x1de6796bU, 0xdeb55440U, 0x9f844f59U, 0x58120e16U, 0x1923150fU, 0xda703824U, 0x9b41233dU
+   /* 96 */ , 0xa76bfd65U, 0xe65ae67cU, 0x2509cb57U, 0x6438d04eU, 0xa3ae9101U, 0xe29f8a18U, 0x21cca733U, 0x60fdbc2aU
+   /* 104 */ , 0xafe124adU, 0xeed03fb4U, 0x2d83129fU, 0x6cb20986U, 0xab2448c9U, 0xea1553d0U, 0x29467efbU, 0x687765e2U
+   /* 112 */ , 0xf6793f2fU, 0xb7482436U, 0x741b091dU, 0x352a1204U, 0xf2bc534bU, 0xb38d4852U, 0x70de6579U, 0x31ef7e60U
+   /* 120 */ , 0xfef3e6e7U, 0xbfc2fdfeU, 0x7c91d0d5U, 0x3da0cbccU, 0xfa368a83U, 0xbb07919aU, 0x7854bcb1U, 0x3965a7a8U
+   /* 128 */ , 0x4b98833bU, 0x0aa99822U, 0xc9fab509U, 0x88cbae10U, 0x4f5def5fU, 0x0e6cf446U, 0xcd3fd96dU, 0x8c0ec274U
+   /* 136 */ , 0x43125af3U, 0x022341eaU, 0xc1706cc1U, 0x804177d8U, 0x47d73697U, 0x06e62d8eU, 0xc5b500a5U, 0x84841bbcU
+   /* 144 */ , 0x1a8a4171U, 0x5bbb5a68U, 0x98e87743U, 0xd9d96c5aU, 0x1e4f2d15U, 0x5f7e360cU, 0x9c2d1b27U, 0xdd1c003eU
+   /* 152 */ , 0x120098b9U, 0x533183a0U, 0x9062ae8bU, 0xd153b592U, 0x16c5f4ddU, 0x57f4efc4U, 0x94a7c2efU, 0xd596d9f6U
+   /* 160 */ , 0xe9bc07aeU, 0xa88d1cb7U, 0x6bde319cU, 0x2aef2a85U, 0xed796bcaU, 0xac4870d3U, 0x6f1b5df8U, 0x2e2a46e1U
+   /* 168 */ , 0xe136de66U, 0xa007c57fU, 0x6354e854U, 0x2265f34dU, 0xe5f3b202U, 0xa4c2a91bU, 0x67918430U, 0x26a09f29U
+   /* 176 */ , 0xb8aec5e4U, 0xf99fdefdU, 0x3accf3d6U, 0x7bfde8cfU, 0xbc6ba980U, 0xfd5ab299U, 0x3e099fb2U, 0x7f3884abU
+   /* 184 */ , 0xb0241c2cU, 0xf1150735U, 0x32462a1eU, 0x73773107U, 0xb4e17048U, 0xf5d06b51U, 0x3683467aU, 0x77b25d63U
+   /* 192 */ , 0x4ed7facbU, 0x0fe6e1d2U, 0xccb5ccf9U, 0x8d84d7e0U, 0x4a1296afU, 0x0b238db6U, 0xc870a09dU, 0x8941bb84U
+   /* 200 */ , 0x465d2303U, 0x076c381aU, 0xc43f1531U, 0x850e0e28U, 0x42984f67U, 0x03a9547eU, 0xc0fa7955U, 0x81cb624cU
+   /* 208 */ , 0x1fc53881U, 0x5ef42398U, 0x9da70eb3U, 0xdc9615aaU, 0x1b0054e5U, 0x5a314ffcU, 0x996262d7U, 0xd85379ceU
+   /* 216 */ , 0x174fe149U, 0x567efa50U, 0x952dd77bU, 0xd41ccc62U, 0x138a8d2dU, 0x52bb9634U, 0x91e8bb1fU, 0xd0d9a006U
+   /* 224 */ , 0xecf37e5eU, 0xadc26547U, 0x6e91486cU, 0x2fa05375U, 0xe836123aU, 0xa9070923U, 0x6a542408U, 0x2b653f11U
+   /* 232 */ , 0xe479a796U, 0xa548bc8fU, 0x661b91a4U, 0x272a8abdU, 0xe0bccbf2U, 0xa18dd0ebU, 0x62defdc0U, 0x23efe6d9U
+   /* 240 */ , 0xbde1bc14U, 0xfcd0a70dU, 0x3f838a26U, 0x7eb2913fU, 0xb924d070U, 0xf815cb69U, 0x3b46e642U, 0x7a77fd5bU
+   /* 248 */ , 0xb56b65dcU, 0xf45a7ec5U, 0x370953eeU, 0x763848f7U, 0xb1ae09b8U, 0xf09f12a1U, 0x33cc3f8aU, 0x72fd2493U
+  }
+  ,
+  /* CRC32 table 6 for quad-bytes ( big-endian ), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x376ac201U, 0x6ed48403U, 0x59be4602U, 0xdca80907U, 0xebc2cb06U, 0xb27c8d04U, 0x85164f05U
+   /* 8 */ , 0xb851130eU, 0x8f3bd10fU, 0xd685970dU, 0xe1ef550cU, 0x64f91a09U, 0x5393d808U, 0x0a2d9e0aU, 0x3d475c0bU
+   /* 16 */ , 0x70a3261cU, 0x47c9e41dU, 0x1e77a21fU, 0x291d601eU, 0xac0b2f1bU, 0x9b61ed1aU, 0xc2dfab18U, 0xf5b56919U
+   /* 24 */ , 0xc8f23512U, 0xff98f713U, 0xa626b111U, 0x914c7310U, 0x145a3c15U, 0x2330fe14U, 0x7a8eb816U, 0x4de47a17U
+   /* 32 */ , 0xe0464d38U, 0xd72c8f39U, 0x8e92c93bU, 0xb9f80b3aU, 0x3cee443fU, 0x0b84863eU, 0x523ac03cU, 0x6550023dU
+   /* 40 */ , 0x58175e36U, 0x6f7d9c37U, 0x36c3da35U, 0x01a91834U, 0x84bf5731U, 0xb3d59530U, 0xea6bd332U, 0xdd011133U
+   /* 48 */ , 0x90e56b24U, 0xa78fa925U, 0xfe31ef27U, 0xc95b2d26U, 0x4c4d6223U, 0x7b27a022U, 0x2299e620U, 0x15f32421U
+   /* 56 */ , 0x28b4782aU, 0x1fdeba2bU, 0x4660fc29U, 0x710a3e28U, 0xf41c712dU, 0xc376b32cU, 0x9ac8f52eU, 0xada2372fU
+   /* 64 */ , 0xc08d9a70U, 0xf7e75871U, 0xae591e73U, 0x9933dc72U, 0x1c259377U, 0x2b4f5176U, 0x72f11774U, 0x459bd575U
+   /* 72 */ , 0x78dc897eU, 0x4fb64b7fU, 0x16080d7dU, 0x2162cf7cU, 0xa4748079U, 0x931e4278U, 0xcaa0047aU, 0xfdcac67bU
+   /* 80 */ , 0xb02ebc6cU, 0x87447e6dU, 0xdefa386fU, 0xe990fa6eU, 0x6c86b56bU, 0x5bec776aU, 0x02523168U, 0x3538f369U
+   /* 88 */ , 0x087faf62U, 0x3f156d63U, 0x66ab2b61U, 0x51c1e960U, 0xd4d7a665U, 0xe3bd6464U, 0xba032266U, 0x8d69e067U
+   /* 96 */ , 0x20cbd748U, 0x17a11549U, 0x4e1f534bU, 0x7975914aU, 0xfc63de4fU, 0xcb091c4eU, 0x92b75a4cU, 0xa5dd984dU
+   /* 104 */ , 0x989ac446U, 0xaff00647U, 0xf64e4045U, 0xc1248244U, 0x4432cd41U, 0x73580f40U, 0x2ae64942U, 0x1d8c8b43U
+   /* 112 */ , 0x5068f154U, 0x67023355U, 0x3ebc7557U, 0x09d6b756U, 0x8cc0f853U, 0xbbaa3a52U, 0xe2147c50U, 0xd57ebe51U
+   /* 120 */ , 0xe839e25aU, 0xdf53205bU, 0x86ed6659U, 0xb187a458U, 0x3491eb5dU, 0x03fb295cU, 0x5a456f5eU, 0x6d2fad5fU
+   /* 128 */ , 0x801b35e1U, 0xb771f7e0U, 0xeecfb1e2U, 0xd9a573e3U, 0x5cb33ce6U, 0x6bd9fee7U, 0x3267b8e5U, 0x050d7ae4U
+   /* 136 */ , 0x384a26efU, 0x0f20e4eeU, 0x569ea2ecU, 0x61f460edU, 0xe4e22fe8U, 0xd388ede9U, 0x8a36abebU, 0xbd5c69eaU
+   /* 144 */ , 0xf0b813fdU, 0xc7d2d1fcU, 0x9e6c97feU, 0xa90655ffU, 0x2c101afaU, 0x1b7ad8fbU, 0x42c49ef9U, 0x75ae5cf8U
+   /* 152 */ , 0x48e900f3U, 0x7f83c2f2U, 0x263d84f0U, 0x115746f1U, 0x944109f4U, 0xa32bcbf5U, 0xfa958df7U, 0xcdff4ff6U
+   /* 160 */ , 0x605d78d9U, 0x5737bad8U, 0x0e89fcdaU, 0x39e33edbU, 0xbcf571deU, 0x8b9fb3dfU, 0xd221f5ddU, 0xe54b37dcU
+   /* 168 */ , 0xd80c6bd7U, 0xef66a9d6U, 0xb6d8efd4U, 0x81b22dd5U, 0x04a462d0U, 0x33cea0d1U, 0x6a70e6d3U, 0x5d1a24d2U
+   /* 176 */ , 0x10fe5ec5U, 0x27949cc4U, 0x7e2adac6U, 0x494018c7U, 0xcc5657c2U, 0xfb3c95c3U, 0xa282d3c1U, 0x95e811c0U
+   /* 184 */ , 0xa8af4dcbU, 0x9fc58fcaU, 0xc67bc9c8U, 0xf1110bc9U, 0x740744ccU, 0x436d86cdU, 0x1ad3c0cfU, 0x2db902ceU
+   /* 192 */ , 0x4096af91U, 0x77fc6d90U, 0x2e422b92U, 0x1928e993U, 0x9c3ea696U, 0xab546497U, 0xf2ea2295U, 0xc580e094U
+   /* 200 */ , 0xf8c7bc9fU, 0xcfad7e9eU, 0x9613389cU, 0xa179fa9dU, 0x246fb598U, 0x13057799U, 0x4abb319bU, 0x7dd1f39aU
+   /* 208 */ , 0x3035898dU, 0x075f4b8cU, 0x5ee10d8eU, 0x698bcf8fU, 0xec9d808aU, 0xdbf7428bU, 0x82490489U, 0xb523c688U
+   /* 216 */ , 0x88649a83U, 0xbf0e5882U, 0xe6b01e80U, 0xd1dadc81U, 0x54cc9384U, 0x63a65185U, 0x3a181787U, 0x0d72d586U
+   /* 224 */ , 0xa0d0e2a9U, 0x97ba20a8U, 0xce0466aaU, 0xf96ea4abU, 0x7c78ebaeU, 0x4b1229afU, 0x12ac6fadU, 0x25c6adacU
+   /* 232 */ , 0x1881f1a7U, 0x2feb33a6U, 0x765575a4U, 0x413fb7a5U, 0xc429f8a0U, 0xf3433aa1U, 0xaafd7ca3U, 0x9d97bea2U
+   /* 240 */ , 0xd073c4b5U, 0xe71906b4U, 0xbea740b6U, 0x89cd82b7U, 0x0cdbcdb2U, 0x3bb10fb3U, 0x620f49b1U, 0x55658bb0U
+   /* 248 */ , 0x6822d7bbU, 0x5f4815baU, 0x06f653b8U, 0x319c91b9U, 0xb48adebcU, 0x83e01cbdU, 0xda5e5abfU, 0xed3498beU
+  }
+  ,
+  /* CRC32 table 7 for quad-bytes ( big-endian ), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x6567bcb8U, 0x8bc809aaU, 0xeeafb512U, 0x5797628fU, 0x32f0de37U, 0xdc5f6b25U, 0xb938d79dU
+   /* 8 */ , 0xef28b4c5U, 0x8a4f087dU, 0x64e0bd6fU, 0x018701d7U, 0xb8bfd64aU, 0xddd86af2U, 0x3377dfe0U, 0x56106358U
+   /* 16 */ , 0x9f571950U, 0xfa30a5e8U, 0x149f10faU, 0x71f8ac42U, 0xc8c07bdfU, 0xada7c767U, 0x43087275U, 0x266fcecdU
+   /* 24 */ , 0x707fad95U, 0x1518112dU, 0xfbb7a43fU, 0x9ed01887U, 0x27e8cf1aU, 0x428f73a2U, 0xac20c6b0U, 0xc9477a08U
+   /* 32 */ , 0x3eaf32a0U, 0x5bc88e18U, 0xb5673b0aU, 0xd00087b2U, 0x6938502fU, 0x0c5fec97U, 0xe2f05985U, 0x8797e53dU
+   /* 40 */ , 0xd1878665U, 0xb4e03addU, 0x5a4f8fcfU, 0x3f283377U, 0x8610e4eaU, 0xe3775852U, 0x0dd8ed40U, 0x68bf51f8U
+   /* 48 */ , 0xa1f82bf0U, 0xc49f9748U, 0x2a30225aU, 0x4f579ee2U, 0xf66f497fU, 0x9308f5c7U, 0x7da740d5U, 0x18c0fc6dU
+   /* 56 */ , 0x4ed09f35U, 0x2bb7238dU, 0xc518969fU, 0xa07f2a27U, 0x1947fdbaU, 0x7c204102U, 0x928ff410U, 0xf7e848a8U
+   /* 64 */ , 0x3d58149bU, 0x583fa823U, 0xb6901d31U, 0xd3f7a189U, 0x6acf7614U, 0x0fa8caacU, 0xe1077fbeU, 0x8460c306U
+   /* 72 */ , 0xd270a05eU, 0xb7171ce6U, 0x59b8a9f4U, 0x3cdf154cU, 0x85e7c2d1U, 0xe0807e69U, 0x0e2fcb7bU, 0x6b4877c3U
+   /* 80 */ , 0xa20f0dcbU, 0xc768b173U, 0x29c70461U, 0x4ca0b8d9U, 0xf5986f44U, 0x90ffd3fcU, 0x7e5066eeU, 0x1b37da56U
+   /* 88 */ , 0x4d27b90eU, 0x284005b6U, 0xc6efb0a4U, 0xa3880c1cU, 0x1ab0db81U, 0x7fd76739U, 0x9178d22bU, 0xf41f6e93U
+   /* 96 */ , 0x03f7263bU, 0x66909a83U, 0x883f2f91U, 0xed589329U, 0x546044b4U, 0x3107f80cU, 0xdfa84d1eU, 0xbacff1a6U
+   /* 104 */ , 0xecdf92feU, 0x89b82e46U, 0x67179b54U, 0x027027ecU, 0xbb48f071U, 0xde2f4cc9U, 0x3080f9dbU, 0x55e74563U
+   /* 112 */ , 0x9ca03f6bU, 0xf9c783d3U, 0x176836c1U, 0x720f8a79U, 0xcb375de4U, 0xae50e15cU, 0x40ff544eU, 0x2598e8f6U
+   /* 120 */ , 0x73888baeU, 0x16ef3716U, 0xf8408204U, 0x9d273ebcU, 0x241fe921U, 0x41785599U, 0xafd7e08bU, 0xcab05c33U
+   /* 128 */ , 0x3bb659edU, 0x5ed1e555U, 0xb07e5047U, 0xd519ecffU, 0x6c213b62U, 0x094687daU, 0xe7e932c8U, 0x828e8e70U
+   /* 136 */ , 0xd49eed28U, 0xb1f95190U, 0x5f56e482U, 0x3a31583aU, 0x83098fa7U, 0xe66e331fU, 0x08c1860dU, 0x6da63ab5U
+   /* 144 */ , 0xa4e140bdU, 0xc186fc05U, 0x2f294917U, 0x4a4ef5afU, 0xf3762232U, 0x96119e8aU, 0x78be2b98U, 0x1dd99720U
+   /* 152 */ , 0x4bc9f478U, 0x2eae48c0U, 0xc001fdd2U, 0xa566416aU, 0x1c5e96f7U, 0x79392a4fU, 0x97969f5dU, 0xf2f123e5U
+   /* 160 */ , 0x05196b4dU, 0x607ed7f5U, 0x8ed162e7U, 0xebb6de5fU, 0x528e09c2U, 0x37e9b57aU, 0xd9460068U, 0xbc21bcd0U
+   /* 168 */ , 0xea31df88U, 0x8f566330U, 0x61f9d622U, 0x049e6a9aU, 0xbda6bd07U, 0xd8c101bfU, 0x366eb4adU, 0x53090815U
+   /* 176 */ , 0x9a4e721dU, 0xff29cea5U, 0x11867bb7U, 0x74e1c70fU, 0xcdd91092U, 0xa8beac2aU, 0x46111938U, 0x2376a580U
+   /* 184 */ , 0x7566c6d8U, 0x10017a60U, 0xfeaecf72U, 0x9bc973caU, 0x22f1a457U, 0x479618efU, 0xa939adfdU, 0xcc5e1145U
+   /* 192 */ , 0x06ee4d76U, 0x6389f1ceU, 0x8d2644dcU, 0xe841f864U, 0x51792ff9U, 0x341e9341U, 0xdab12653U, 0xbfd69aebU
+   /* 200 */ , 0xe9c6f9b3U, 0x8ca1450bU, 0x620ef019U, 0x07694ca1U, 0xbe519b3cU, 0xdb362784U, 0x35999296U, 0x50fe2e2eU
+   /* 208 */ , 0x99b95426U, 0xfcdee89eU, 0x12715d8cU, 0x7716e134U, 0xce2e36a9U, 0xab498a11U, 0x45e63f03U, 0x208183bbU
+   /* 216 */ , 0x7691e0e3U, 0x13f65c5bU, 0xfd59e949U, 0x983e55f1U, 0x2106826cU, 0x44613ed4U, 0xaace8bc6U, 0xcfa9377eU
+   /* 224 */ , 0x38417fd6U, 0x5d26c36eU, 0xb389767cU, 0xd6eecac4U, 0x6fd61d59U, 0x0ab1a1e1U, 0xe41e14f3U, 0x8179a84bU
+   /* 232 */ , 0xd769cb13U, 0xb20e77abU, 0x5ca1c2b9U, 0x39c67e01U, 0x80fea99cU, 0xe5991524U, 0x0b36a036U, 0x6e511c8eU
+   /* 240 */ , 0xa7166686U, 0xc271da3eU, 0x2cde6f2cU, 0x49b9d394U, 0xf0810409U, 0x95e6b8b1U, 0x7b490da3U, 0x1e2eb11bU
+   /* 248 */ , 0x483ed243U, 0x2d596efbU, 0xc3f6dbe9U, 0xa6916751U, 0x1fa9b0ccU, 0x7ace0c74U, 0x9461b966U, 0xf10605deU
+  }
+ #endif
+ };
+
+juint StubRoutines::ppc64::_crc32c_table[CRC32_TABLES][CRC32_COLUMN_SIZE] = {
+  /* polyBits = 4394350321 0x0000000105ec76f1L, shifted = 0x82f63b78 */
+  /* CRC32C table for single bytes, auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  /* CRC32C table 0 for quad-bytes (little-endian), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0xf26b8303U, 0xe13b70f7U, 0x1350f3f4U, 0xc79a971fU, 0x35f1141cU, 0x26a1e7e8U, 0xd4ca64ebU
+   /* 8 */ , 0x8ad958cfU, 0x78b2dbccU, 0x6be22838U, 0x9989ab3bU, 0x4d43cfd0U, 0xbf284cd3U, 0xac78bf27U, 0x5e133c24U
+   /* 16 */ , 0x105ec76fU, 0xe235446cU, 0xf165b798U, 0x030e349bU, 0xd7c45070U, 0x25afd373U, 0x36ff2087U, 0xc494a384U
+   /* 24 */ , 0x9a879fa0U, 0x68ec1ca3U, 0x7bbcef57U, 0x89d76c54U, 0x5d1d08bfU, 0xaf768bbcU, 0xbc267848U, 0x4e4dfb4bU
+   /* 32 */ , 0x20bd8edeU, 0xd2d60dddU, 0xc186fe29U, 0x33ed7d2aU, 0xe72719c1U, 0x154c9ac2U, 0x061c6936U, 0xf477ea35U
+   /* 40 */ , 0xaa64d611U, 0x580f5512U, 0x4b5fa6e6U, 0xb93425e5U, 0x6dfe410eU, 0x9f95c20dU, 0x8cc531f9U, 0x7eaeb2faU
+   /* 48 */ , 0x30e349b1U, 0xc288cab2U, 0xd1d83946U, 0x23b3ba45U, 0xf779deaeU, 0x05125dadU, 0x1642ae59U, 0xe4292d5aU
+   /* 56 */ , 0xba3a117eU, 0x4851927dU, 0x5b016189U, 0xa96ae28aU, 0x7da08661U, 0x8fcb0562U, 0x9c9bf696U, 0x6ef07595U
+   /* 64 */ , 0x417b1dbcU, 0xb3109ebfU, 0xa0406d4bU, 0x522bee48U, 0x86e18aa3U, 0x748a09a0U, 0x67dafa54U, 0x95b17957U
+   /* 72 */ , 0xcba24573U, 0x39c9c670U, 0x2a993584U, 0xd8f2b687U, 0x0c38d26cU, 0xfe53516fU, 0xed03a29bU, 0x1f682198U
+   /* 80 */ , 0x5125dad3U, 0xa34e59d0U, 0xb01eaa24U, 0x42752927U, 0x96bf4dccU, 0x64d4cecfU, 0x77843d3bU, 0x85efbe38U
+   /* 88 */ , 0xdbfc821cU, 0x2997011fU, 0x3ac7f2ebU, 0xc8ac71e8U, 0x1c661503U, 0xee0d9600U, 0xfd5d65f4U, 0x0f36e6f7U
+   /* 96 */ , 0x61c69362U, 0x93ad1061U, 0x80fde395U, 0x72966096U, 0xa65c047dU, 0x5437877eU, 0x4767748aU, 0xb50cf789U
+   /* 104 */ , 0xeb1fcbadU, 0x197448aeU, 0x0a24bb5aU, 0xf84f3859U, 0x2c855cb2U, 0xdeeedfb1U, 0xcdbe2c45U, 0x3fd5af46U
+   /* 112 */ , 0x7198540dU, 0x83f3d70eU, 0x90a324faU, 0x62c8a7f9U, 0xb602c312U, 0x44694011U, 0x5739b3e5U, 0xa55230e6U
+   /* 120 */ , 0xfb410cc2U, 0x092a8fc1U, 0x1a7a7c35U, 0xe811ff36U, 0x3cdb9bddU, 0xceb018deU, 0xdde0eb2aU, 0x2f8b6829U
+   /* 128 */ , 0x82f63b78U, 0x709db87bU, 0x63cd4b8fU, 0x91a6c88cU, 0x456cac67U, 0xb7072f64U, 0xa457dc90U, 0x563c5f93U
+   /* 136 */ , 0x082f63b7U, 0xfa44e0b4U, 0xe9141340U, 0x1b7f9043U, 0xcfb5f4a8U, 0x3dde77abU, 0x2e8e845fU, 0xdce5075cU
+   /* 144 */ , 0x92a8fc17U, 0x60c37f14U, 0x73938ce0U, 0x81f80fe3U, 0x55326b08U, 0xa759e80bU, 0xb4091bffU, 0x466298fcU
+   /* 152 */ , 0x1871a4d8U, 0xea1a27dbU, 0xf94ad42fU, 0x0b21572cU, 0xdfeb33c7U, 0x2d80b0c4U, 0x3ed04330U, 0xccbbc033U
+   /* 160 */ , 0xa24bb5a6U, 0x502036a5U, 0x4370c551U, 0xb11b4652U, 0x65d122b9U, 0x97baa1baU, 0x84ea524eU, 0x7681d14dU
+   /* 168 */ , 0x2892ed69U, 0xdaf96e6aU, 0xc9a99d9eU, 0x3bc21e9dU, 0xef087a76U, 0x1d63f975U, 0x0e330a81U, 0xfc588982U
+   /* 176 */ , 0xb21572c9U, 0x407ef1caU, 0x532e023eU, 0xa145813dU, 0x758fe5d6U, 0x87e466d5U, 0x94b49521U, 0x66df1622U
+   /* 184 */ , 0x38cc2a06U, 0xcaa7a905U, 0xd9f75af1U, 0x2b9cd9f2U, 0xff56bd19U, 0x0d3d3e1aU, 0x1e6dcdeeU, 0xec064eedU
+   /* 192 */ , 0xc38d26c4U, 0x31e6a5c7U, 0x22b65633U, 0xd0ddd530U, 0x0417b1dbU, 0xf67c32d8U, 0xe52cc12cU, 0x1747422fU
+   /* 200 */ , 0x49547e0bU, 0xbb3ffd08U, 0xa86f0efcU, 0x5a048dffU, 0x8ecee914U, 0x7ca56a17U, 0x6ff599e3U, 0x9d9e1ae0U
+   /* 208 */ , 0xd3d3e1abU, 0x21b862a8U, 0x32e8915cU, 0xc083125fU, 0x144976b4U, 0xe622f5b7U, 0xf5720643U, 0x07198540U
+   /* 216 */ , 0x590ab964U, 0xab613a67U, 0xb831c993U, 0x4a5a4a90U, 0x9e902e7bU, 0x6cfbad78U, 0x7fab5e8cU, 0x8dc0dd8fU
+   /* 224 */ , 0xe330a81aU, 0x115b2b19U, 0x020bd8edU, 0xf0605beeU, 0x24aa3f05U, 0xd6c1bc06U, 0xc5914ff2U, 0x37faccf1U
+   /* 232 */ , 0x69e9f0d5U, 0x9b8273d6U, 0x88d28022U, 0x7ab90321U, 0xae7367caU, 0x5c18e4c9U, 0x4f48173dU, 0xbd23943eU
+   /* 240 */ , 0xf36e6f75U, 0x0105ec76U, 0x12551f82U, 0xe03e9c81U, 0x34f4f86aU, 0xc69f7b69U, 0xd5cf889dU, 0x27a40b9eU
+   /* 248 */ , 0x79b737baU, 0x8bdcb4b9U, 0x988c474dU, 0x6ae7c44eU, 0xbe2da0a5U, 0x4c4623a6U, 0x5f16d052U, 0xad7d5351U
+  }
+ #ifdef CRC32_BYFOUR
+  ,
+  /* CRC32C table 1 for quad-bytes (little-endian), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x13a29877U, 0x274530eeU, 0x34e7a899U, 0x4e8a61dcU, 0x5d28f9abU, 0x69cf5132U, 0x7a6dc945U
+   /* 8 */ , 0x9d14c3b8U, 0x8eb65bcfU, 0xba51f356U, 0xa9f36b21U, 0xd39ea264U, 0xc03c3a13U, 0xf4db928aU, 0xe7790afdU
+   /* 16 */ , 0x3fc5f181U, 0x2c6769f6U, 0x1880c16fU, 0x0b225918U, 0x714f905dU, 0x62ed082aU, 0x560aa0b3U, 0x45a838c4U
+   /* 24 */ , 0xa2d13239U, 0xb173aa4eU, 0x859402d7U, 0x96369aa0U, 0xec5b53e5U, 0xfff9cb92U, 0xcb1e630bU, 0xd8bcfb7cU
+   /* 32 */ , 0x7f8be302U, 0x6c297b75U, 0x58ced3ecU, 0x4b6c4b9bU, 0x310182deU, 0x22a31aa9U, 0x1644b230U, 0x05e62a47U
+   /* 40 */ , 0xe29f20baU, 0xf13db8cdU, 0xc5da1054U, 0xd6788823U, 0xac154166U, 0xbfb7d911U, 0x8b507188U, 0x98f2e9ffU
+   /* 48 */ , 0x404e1283U, 0x53ec8af4U, 0x670b226dU, 0x74a9ba1aU, 0x0ec4735fU, 0x1d66eb28U, 0x298143b1U, 0x3a23dbc6U
+   /* 56 */ , 0xdd5ad13bU, 0xcef8494cU, 0xfa1fe1d5U, 0xe9bd79a2U, 0x93d0b0e7U, 0x80722890U, 0xb4958009U, 0xa737187eU
+   /* 64 */ , 0xff17c604U, 0xecb55e73U, 0xd852f6eaU, 0xcbf06e9dU, 0xb19da7d8U, 0xa23f3fafU, 0x96d89736U, 0x857a0f41U
+   /* 72 */ , 0x620305bcU, 0x71a19dcbU, 0x45463552U, 0x56e4ad25U, 0x2c896460U, 0x3f2bfc17U, 0x0bcc548eU, 0x186eccf9U
+   /* 80 */ , 0xc0d23785U, 0xd370aff2U, 0xe797076bU, 0xf4359f1cU, 0x8e585659U, 0x9dface2eU, 0xa91d66b7U, 0xbabffec0U
+   /* 88 */ , 0x5dc6f43dU, 0x4e646c4aU, 0x7a83c4d3U, 0x69215ca4U, 0x134c95e1U, 0x00ee0d96U, 0x3409a50fU, 0x27ab3d78U
+   /* 96 */ , 0x809c2506U, 0x933ebd71U, 0xa7d915e8U, 0xb47b8d9fU, 0xce1644daU, 0xddb4dcadU, 0xe9537434U, 0xfaf1ec43U
+   /* 104 */ , 0x1d88e6beU, 0x0e2a7ec9U, 0x3acdd650U, 0x296f4e27U, 0x53028762U, 0x40a01f15U, 0x7447b78cU, 0x67e52ffbU
+   /* 112 */ , 0xbf59d487U, 0xacfb4cf0U, 0x981ce469U, 0x8bbe7c1eU, 0xf1d3b55bU, 0xe2712d2cU, 0xd69685b5U, 0xc5341dc2U
+   /* 120 */ , 0x224d173fU, 0x31ef8f48U, 0x050827d1U, 0x16aabfa6U, 0x6cc776e3U, 0x7f65ee94U, 0x4b82460dU, 0x5820de7aU
+   /* 128 */ , 0xfbc3faf9U, 0xe861628eU, 0xdc86ca17U, 0xcf245260U, 0xb5499b25U, 0xa6eb0352U, 0x920cabcbU, 0x81ae33bcU
+   /* 136 */ , 0x66d73941U, 0x7575a136U, 0x419209afU, 0x523091d8U, 0x285d589dU, 0x3bffc0eaU, 0x0f186873U, 0x1cbaf004U
+   /* 144 */ , 0xc4060b78U, 0xd7a4930fU, 0xe3433b96U, 0xf0e1a3e1U, 0x8a8c6aa4U, 0x992ef2d3U, 0xadc95a4aU, 0xbe6bc23dU
+   /* 152 */ , 0x5912c8c0U, 0x4ab050b7U, 0x7e57f82eU, 0x6df56059U, 0x1798a91cU, 0x043a316bU, 0x30dd99f2U, 0x237f0185U
+   /* 160 */ , 0x844819fbU, 0x97ea818cU, 0xa30d2915U, 0xb0afb162U, 0xcac27827U, 0xd960e050U, 0xed8748c9U, 0xfe25d0beU
+   /* 168 */ , 0x195cda43U, 0x0afe4234U, 0x3e19eaadU, 0x2dbb72daU, 0x57d6bb9fU, 0x447423e8U, 0x70938b71U, 0x63311306U
+   /* 176 */ , 0xbb8de87aU, 0xa82f700dU, 0x9cc8d894U, 0x8f6a40e3U, 0xf50789a6U, 0xe6a511d1U, 0xd242b948U, 0xc1e0213fU
+   /* 184 */ , 0x26992bc2U, 0x353bb3b5U, 0x01dc1b2cU, 0x127e835bU, 0x68134a1eU, 0x7bb1d269U, 0x4f567af0U, 0x5cf4e287U
+   /* 192 */ , 0x04d43cfdU, 0x1776a48aU, 0x23910c13U, 0x30339464U, 0x4a5e5d21U, 0x59fcc556U, 0x6d1b6dcfU, 0x7eb9f5b8U
+   /* 200 */ , 0x99c0ff45U, 0x8a626732U, 0xbe85cfabU, 0xad2757dcU, 0xd74a9e99U, 0xc4e806eeU, 0xf00fae77U, 0xe3ad3600U
+   /* 208 */ , 0x3b11cd7cU, 0x28b3550bU, 0x1c54fd92U, 0x0ff665e5U, 0x759baca0U, 0x663934d7U, 0x52de9c4eU, 0x417c0439U
+   /* 216 */ , 0xa6050ec4U, 0xb5a796b3U, 0x81403e2aU, 0x92e2a65dU, 0xe88f6f18U, 0xfb2df76fU, 0xcfca5ff6U, 0xdc68c781U
+   /* 224 */ , 0x7b5fdfffU, 0x68fd4788U, 0x5c1aef11U, 0x4fb87766U, 0x35d5be23U, 0x26772654U, 0x12908ecdU, 0x013216baU
+   /* 232 */ , 0xe64b1c47U, 0xf5e98430U, 0xc10e2ca9U, 0xd2acb4deU, 0xa8c17d9bU, 0xbb63e5ecU, 0x8f844d75U, 0x9c26d502U
+   /* 240 */ , 0x449a2e7eU, 0x5738b609U, 0x63df1e90U, 0x707d86e7U, 0x0a104fa2U, 0x19b2d7d5U, 0x2d557f4cU, 0x3ef7e73bU
+   /* 248 */ , 0xd98eedc6U, 0xca2c75b1U, 0xfecbdd28U, 0xed69455fU, 0x97048c1aU, 0x84a6146dU, 0xb041bcf4U, 0xa3e32483U
+  }
+  ,
+  /* CRC32C table 2 for quad-bytes (little-endian), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0xa541927eU, 0x4f6f520dU, 0xea2ec073U, 0x9edea41aU, 0x3b9f3664U, 0xd1b1f617U, 0x74f06469U
+   /* 8 */ , 0x38513ec5U, 0x9d10acbbU, 0x773e6cc8U, 0xd27ffeb6U, 0xa68f9adfU, 0x03ce08a1U, 0xe9e0c8d2U, 0x4ca15aacU
+   /* 16 */ , 0x70a27d8aU, 0xd5e3eff4U, 0x3fcd2f87U, 0x9a8cbdf9U, 0xee7cd990U, 0x4b3d4beeU, 0xa1138b9dU, 0x045219e3U
+   /* 24 */ , 0x48f3434fU, 0xedb2d131U, 0x079c1142U, 0xa2dd833cU, 0xd62de755U, 0x736c752bU, 0x9942b558U, 0x3c032726U
+   /* 32 */ , 0xe144fb14U, 0x4405696aU, 0xae2ba919U, 0x0b6a3b67U, 0x7f9a5f0eU, 0xdadbcd70U, 0x30f50d03U, 0x95b49f7dU
+   /* 40 */ , 0xd915c5d1U, 0x7c5457afU, 0x967a97dcU, 0x333b05a2U, 0x47cb61cbU, 0xe28af3b5U, 0x08a433c6U, 0xade5a1b8U
+   /* 48 */ , 0x91e6869eU, 0x34a714e0U, 0xde89d493U, 0x7bc846edU, 0x0f382284U, 0xaa79b0faU, 0x40577089U, 0xe516e2f7U
+   /* 56 */ , 0xa9b7b85bU, 0x0cf62a25U, 0xe6d8ea56U, 0x43997828U, 0x37691c41U, 0x92288e3fU, 0x78064e4cU, 0xdd47dc32U
+   /* 64 */ , 0xc76580d9U, 0x622412a7U, 0x880ad2d4U, 0x2d4b40aaU, 0x59bb24c3U, 0xfcfab6bdU, 0x16d476ceU, 0xb395e4b0U
+   /* 72 */ , 0xff34be1cU, 0x5a752c62U, 0xb05bec11U, 0x151a7e6fU, 0x61ea1a06U, 0xc4ab8878U, 0x2e85480bU, 0x8bc4da75U
+   /* 80 */ , 0xb7c7fd53U, 0x12866f2dU, 0xf8a8af5eU, 0x5de93d20U, 0x29195949U, 0x8c58cb37U, 0x66760b44U, 0xc337993aU
+   /* 88 */ , 0x8f96c396U, 0x2ad751e8U, 0xc0f9919bU, 0x65b803e5U, 0x1148678cU, 0xb409f5f2U, 0x5e273581U, 0xfb66a7ffU
+   /* 96 */ , 0x26217bcdU, 0x8360e9b3U, 0x694e29c0U, 0xcc0fbbbeU, 0xb8ffdfd7U, 0x1dbe4da9U, 0xf7908ddaU, 0x52d11fa4U
+   /* 104 */ , 0x1e704508U, 0xbb31d776U, 0x511f1705U, 0xf45e857bU, 0x80aee112U, 0x25ef736cU, 0xcfc1b31fU, 0x6a802161U
+   /* 112 */ , 0x56830647U, 0xf3c29439U, 0x19ec544aU, 0xbcadc634U, 0xc85da25dU, 0x6d1c3023U, 0x8732f050U, 0x2273622eU
+   /* 120 */ , 0x6ed23882U, 0xcb93aafcU, 0x21bd6a8fU, 0x84fcf8f1U, 0xf00c9c98U, 0x554d0ee6U, 0xbf63ce95U, 0x1a225cebU
+   /* 128 */ , 0x8b277743U, 0x2e66e53dU, 0xc448254eU, 0x6109b730U, 0x15f9d359U, 0xb0b84127U, 0x5a968154U, 0xffd7132aU
+   /* 136 */ , 0xb3764986U, 0x1637dbf8U, 0xfc191b8bU, 0x595889f5U, 0x2da8ed9cU, 0x88e97fe2U, 0x62c7bf91U, 0xc7862defU
+   /* 144 */ , 0xfb850ac9U, 0x5ec498b7U, 0xb4ea58c4U, 0x11abcabaU, 0x655baed3U, 0xc01a3cadU, 0x2a34fcdeU, 0x8f756ea0U
+   /* 152 */ , 0xc3d4340cU, 0x6695a672U, 0x8cbb6601U, 0x29faf47fU, 0x5d0a9016U, 0xf84b0268U, 0x1265c21bU, 0xb7245065U
+   /* 160 */ , 0x6a638c57U, 0xcf221e29U, 0x250cde5aU, 0x804d4c24U, 0xf4bd284dU, 0x51fcba33U, 0xbbd27a40U, 0x1e93e83eU
+   /* 168 */ , 0x5232b292U, 0xf77320ecU, 0x1d5de09fU, 0xb81c72e1U, 0xccec1688U, 0x69ad84f6U, 0x83834485U, 0x26c2d6fbU
+   /* 176 */ , 0x1ac1f1ddU, 0xbf8063a3U, 0x55aea3d0U, 0xf0ef31aeU, 0x841f55c7U, 0x215ec7b9U, 0xcb7007caU, 0x6e3195b4U
+   /* 184 */ , 0x2290cf18U, 0x87d15d66U, 0x6dff9d15U, 0xc8be0f6bU, 0xbc4e6b02U, 0x190ff97cU, 0xf321390fU, 0x5660ab71U
+   /* 192 */ , 0x4c42f79aU, 0xe90365e4U, 0x032da597U, 0xa66c37e9U, 0xd29c5380U, 0x77ddc1feU, 0x9df3018dU, 0x38b293f3U
+   /* 200 */ , 0x7413c95fU, 0xd1525b21U, 0x3b7c9b52U, 0x9e3d092cU, 0xeacd6d45U, 0x4f8cff3bU, 0xa5a23f48U, 0x00e3ad36U
+   /* 208 */ , 0x3ce08a10U, 0x99a1186eU, 0x738fd81dU, 0xd6ce4a63U, 0xa23e2e0aU, 0x077fbc74U, 0xed517c07U, 0x4810ee79U
+   /* 216 */ , 0x04b1b4d5U, 0xa1f026abU, 0x4bdee6d8U, 0xee9f74a6U, 0x9a6f10cfU, 0x3f2e82b1U, 0xd50042c2U, 0x7041d0bcU
+   /* 224 */ , 0xad060c8eU, 0x08479ef0U, 0xe2695e83U, 0x4728ccfdU, 0x33d8a894U, 0x96993aeaU, 0x7cb7fa99U, 0xd9f668e7U
+   /* 232 */ , 0x9557324bU, 0x3016a035U, 0xda386046U, 0x7f79f238U, 0x0b899651U, 0xaec8042fU, 0x44e6c45cU, 0xe1a75622U
+   /* 240 */ , 0xdda47104U, 0x78e5e37aU, 0x92cb2309U, 0x378ab177U, 0x437ad51eU, 0xe63b4760U, 0x0c158713U, 0xa954156dU
+   /* 248 */ , 0xe5f54fc1U, 0x40b4ddbfU, 0xaa9a1dccU, 0x0fdb8fb2U, 0x7b2bebdbU, 0xde6a79a5U, 0x3444b9d6U, 0x91052ba8U
+  }
+  ,
+  /* CRC32C table 3 for quad-bytes (little-endian), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0xdd45aab8U, 0xbf672381U, 0x62228939U, 0x7b2231f3U, 0xa6679b4bU, 0xc4451272U, 0x1900b8caU
+   /* 8 */ , 0xf64463e6U, 0x2b01c95eU, 0x49234067U, 0x9466eadfU, 0x8d665215U, 0x5023f8adU, 0x32017194U, 0xef44db2cU
+   /* 16 */ , 0xe964b13dU, 0x34211b85U, 0x560392bcU, 0x8b463804U, 0x924680ceU, 0x4f032a76U, 0x2d21a34fU, 0xf06409f7U
+   /* 24 */ , 0x1f20d2dbU, 0xc2657863U, 0xa047f15aU, 0x7d025be2U, 0x6402e328U, 0xb9474990U, 0xdb65c0a9U, 0x06206a11U
+   /* 32 */ , 0xd725148bU, 0x0a60be33U, 0x6842370aU, 0xb5079db2U, 0xac072578U, 0x71428fc0U, 0x136006f9U, 0xce25ac41U
+   /* 40 */ , 0x2161776dU, 0xfc24ddd5U, 0x9e0654ecU, 0x4343fe54U, 0x5a43469eU, 0x8706ec26U, 0xe524651fU, 0x3861cfa7U
+   /* 48 */ , 0x3e41a5b6U, 0xe3040f0eU, 0x81268637U, 0x5c632c8fU, 0x45639445U, 0x98263efdU, 0xfa04b7c4U, 0x27411d7cU
+   /* 56 */ , 0xc805c650U, 0x15406ce8U, 0x7762e5d1U, 0xaa274f69U, 0xb327f7a3U, 0x6e625d1bU, 0x0c40d422U, 0xd1057e9aU
+   /* 64 */ , 0xaba65fe7U, 0x76e3f55fU, 0x14c17c66U, 0xc984d6deU, 0xd0846e14U, 0x0dc1c4acU, 0x6fe34d95U, 0xb2a6e72dU
+   /* 72 */ , 0x5de23c01U, 0x80a796b9U, 0xe2851f80U, 0x3fc0b538U, 0x26c00df2U, 0xfb85a74aU, 0x99a72e73U, 0x44e284cbU
+   /* 80 */ , 0x42c2eedaU, 0x9f874462U, 0xfda5cd5bU, 0x20e067e3U, 0x39e0df29U, 0xe4a57591U, 0x8687fca8U, 0x5bc25610U
+   /* 88 */ , 0xb4868d3cU, 0x69c32784U, 0x0be1aebdU, 0xd6a40405U, 0xcfa4bccfU, 0x12e11677U, 0x70c39f4eU, 0xad8635f6U
+   /* 96 */ , 0x7c834b6cU, 0xa1c6e1d4U, 0xc3e468edU, 0x1ea1c255U, 0x07a17a9fU, 0xdae4d027U, 0xb8c6591eU, 0x6583f3a6U
+   /* 104 */ , 0x8ac7288aU, 0x57828232U, 0x35a00b0bU, 0xe8e5a1b3U, 0xf1e51979U, 0x2ca0b3c1U, 0x4e823af8U, 0x93c79040U
+   /* 112 */ , 0x95e7fa51U, 0x48a250e9U, 0x2a80d9d0U, 0xf7c57368U, 0xeec5cba2U, 0x3380611aU, 0x51a2e823U, 0x8ce7429bU
+   /* 120 */ , 0x63a399b7U, 0xbee6330fU, 0xdcc4ba36U, 0x0181108eU, 0x1881a844U, 0xc5c402fcU, 0xa7e68bc5U, 0x7aa3217dU
+   /* 128 */ , 0x52a0c93fU, 0x8fe56387U, 0xedc7eabeU, 0x30824006U, 0x2982f8ccU, 0xf4c75274U, 0x96e5db4dU, 0x4ba071f5U
+   /* 136 */ , 0xa4e4aad9U, 0x79a10061U, 0x1b838958U, 0xc6c623e0U, 0xdfc69b2aU, 0x02833192U, 0x60a1b8abU, 0xbde41213U
+   /* 144 */ , 0xbbc47802U, 0x6681d2baU, 0x04a35b83U, 0xd9e6f13bU, 0xc0e649f1U, 0x1da3e349U, 0x7f816a70U, 0xa2c4c0c8U
+   /* 152 */ , 0x4d801be4U, 0x90c5b15cU, 0xf2e73865U, 0x2fa292ddU, 0x36a22a17U, 0xebe780afU, 0x89c50996U, 0x5480a32eU
+   /* 160 */ , 0x8585ddb4U, 0x58c0770cU, 0x3ae2fe35U, 0xe7a7548dU, 0xfea7ec47U, 0x23e246ffU, 0x41c0cfc6U, 0x9c85657eU
+   /* 168 */ , 0x73c1be52U, 0xae8414eaU, 0xcca69dd3U, 0x11e3376bU, 0x08e38fa1U, 0xd5a62519U, 0xb784ac20U, 0x6ac10698U
+   /* 176 */ , 0x6ce16c89U, 0xb1a4c631U, 0xd3864f08U, 0x0ec3e5b0U, 0x17c35d7aU, 0xca86f7c2U, 0xa8a47efbU, 0x75e1d443U
+   /* 184 */ , 0x9aa50f6fU, 0x47e0a5d7U, 0x25c22ceeU, 0xf8878656U, 0xe1873e9cU, 0x3cc29424U, 0x5ee01d1dU, 0x83a5b7a5U
+   /* 192 */ , 0xf90696d8U, 0x24433c60U, 0x4661b559U, 0x9b241fe1U, 0x8224a72bU, 0x5f610d93U, 0x3d4384aaU, 0xe0062e12U
+   /* 200 */ , 0x0f42f53eU, 0xd2075f86U, 0xb025d6bfU, 0x6d607c07U, 0x7460c4cdU, 0xa9256e75U, 0xcb07e74cU, 0x16424df4U
+   /* 208 */ , 0x106227e5U, 0xcd278d5dU, 0xaf050464U, 0x7240aedcU, 0x6b401616U, 0xb605bcaeU, 0xd4273597U, 0x09629f2fU
+   /* 216 */ , 0xe6264403U, 0x3b63eebbU, 0x59416782U, 0x8404cd3aU, 0x9d0475f0U, 0x4041df48U, 0x22635671U, 0xff26fcc9U
+   /* 224 */ , 0x2e238253U, 0xf36628ebU, 0x9144a1d2U, 0x4c010b6aU, 0x5501b3a0U, 0x88441918U, 0xea669021U, 0x37233a99U
+   /* 232 */ , 0xd867e1b5U, 0x05224b0dU, 0x6700c234U, 0xba45688cU, 0xa345d046U, 0x7e007afeU, 0x1c22f3c7U, 0xc167597fU
+   /* 240 */ , 0xc747336eU, 0x1a0299d6U, 0x782010efU, 0xa565ba57U, 0xbc65029dU, 0x6120a825U, 0x0302211cU, 0xde478ba4U
+   /* 248 */ , 0x31035088U, 0xec46fa30U, 0x8e647309U, 0x5321d9b1U, 0x4a21617bU, 0x9764cbc3U, 0xf54642faU, 0x2803e842U
+  }
+  ,
+  /* CRC32C table 4 for quad-bytes ( big-endian ), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x03836bf2U, 0xf7703be1U, 0xf4f35013U, 0x1f979ac7U, 0x1c14f135U, 0xe8e7a126U, 0xeb64cad4U
+   /* 8 */ , 0xcf58d98aU, 0xccdbb278U, 0x3828e26bU, 0x3bab8999U, 0xd0cf434dU, 0xd34c28bfU, 0x27bf78acU, 0x243c135eU
+   /* 16 */ , 0x6fc75e10U, 0x6c4435e2U, 0x98b765f1U, 0x9b340e03U, 0x7050c4d7U, 0x73d3af25U, 0x8720ff36U, 0x84a394c4U
+   /* 24 */ , 0xa09f879aU, 0xa31cec68U, 0x57efbc7bU, 0x546cd789U, 0xbf081d5dU, 0xbc8b76afU, 0x487826bcU, 0x4bfb4d4eU
+   /* 32 */ , 0xde8ebd20U, 0xdd0dd6d2U, 0x29fe86c1U, 0x2a7ded33U, 0xc11927e7U, 0xc29a4c15U, 0x36691c06U, 0x35ea77f4U
+   /* 40 */ , 0x11d664aaU, 0x12550f58U, 0xe6a65f4bU, 0xe52534b9U, 0x0e41fe6dU, 0x0dc2959fU, 0xf931c58cU, 0xfab2ae7eU
+   /* 48 */ , 0xb149e330U, 0xb2ca88c2U, 0x4639d8d1U, 0x45bab323U, 0xaede79f7U, 0xad5d1205U, 0x59ae4216U, 0x5a2d29e4U
+   /* 56 */ , 0x7e113abaU, 0x7d925148U, 0x8961015bU, 0x8ae26aa9U, 0x6186a07dU, 0x6205cb8fU, 0x96f69b9cU, 0x9575f06eU
+   /* 64 */ , 0xbc1d7b41U, 0xbf9e10b3U, 0x4b6d40a0U, 0x48ee2b52U, 0xa38ae186U, 0xa0098a74U, 0x54fada67U, 0x5779b195U
+   /* 72 */ , 0x7345a2cbU, 0x70c6c939U, 0x8435992aU, 0x87b6f2d8U, 0x6cd2380cU, 0x6f5153feU, 0x9ba203edU, 0x9821681fU
+   /* 80 */ , 0xd3da2551U, 0xd0594ea3U, 0x24aa1eb0U, 0x27297542U, 0xcc4dbf96U, 0xcfced464U, 0x3b3d8477U, 0x38beef85U
+   /* 88 */ , 0x1c82fcdbU, 0x1f019729U, 0xebf2c73aU, 0xe871acc8U, 0x0315661cU, 0x00960deeU, 0xf4655dfdU, 0xf7e6360fU
+   /* 96 */ , 0x6293c661U, 0x6110ad93U, 0x95e3fd80U, 0x96609672U, 0x7d045ca6U, 0x7e873754U, 0x8a746747U, 0x89f70cb5U
+   /* 104 */ , 0xadcb1febU, 0xae487419U, 0x5abb240aU, 0x59384ff8U, 0xb25c852cU, 0xb1dfeedeU, 0x452cbecdU, 0x46afd53fU
+   /* 112 */ , 0x0d549871U, 0x0ed7f383U, 0xfa24a390U, 0xf9a7c862U, 0x12c302b6U, 0x11406944U, 0xe5b33957U, 0xe63052a5U
+   /* 120 */ , 0xc20c41fbU, 0xc18f2a09U, 0x357c7a1aU, 0x36ff11e8U, 0xdd9bdb3cU, 0xde18b0ceU, 0x2aebe0ddU, 0x29688b2fU
+   /* 128 */ , 0x783bf682U, 0x7bb89d70U, 0x8f4bcd63U, 0x8cc8a691U, 0x67ac6c45U, 0x642f07b7U, 0x90dc57a4U, 0x935f3c56U
+   /* 136 */ , 0xb7632f08U, 0xb4e044faU, 0x401314e9U, 0x43907f1bU, 0xa8f4b5cfU, 0xab77de3dU, 0x5f848e2eU, 0x5c07e5dcU
+   /* 144 */ , 0x17fca892U, 0x147fc360U, 0xe08c9373U, 0xe30ff881U, 0x086b3255U, 0x0be859a7U, 0xff1b09b4U, 0xfc986246U
+   /* 152 */ , 0xd8a47118U, 0xdb271aeaU, 0x2fd44af9U, 0x2c57210bU, 0xc733ebdfU, 0xc4b0802dU, 0x3043d03eU, 0x33c0bbccU
+   /* 160 */ , 0xa6b54ba2U, 0xa5362050U, 0x51c57043U, 0x52461bb1U, 0xb922d165U, 0xbaa1ba97U, 0x4e52ea84U, 0x4dd18176U
+   /* 168 */ , 0x69ed9228U, 0x6a6ef9daU, 0x9e9da9c9U, 0x9d1ec23bU, 0x767a08efU, 0x75f9631dU, 0x810a330eU, 0x828958fcU
+   /* 176 */ , 0xc97215b2U, 0xcaf17e40U, 0x3e022e53U, 0x3d8145a1U, 0xd6e58f75U, 0xd566e487U, 0x2195b494U, 0x2216df66U
+   /* 184 */ , 0x062acc38U, 0x05a9a7caU, 0xf15af7d9U, 0xf2d99c2bU, 0x19bd56ffU, 0x1a3e3d0dU, 0xeecd6d1eU, 0xed4e06ecU
+   /* 192 */ , 0xc4268dc3U, 0xc7a5e631U, 0x3356b622U, 0x30d5ddd0U, 0xdbb11704U, 0xd8327cf6U, 0x2cc12ce5U, 0x2f424717U
+   /* 200 */ , 0x0b7e5449U, 0x08fd3fbbU, 0xfc0e6fa8U, 0xff8d045aU, 0x14e9ce8eU, 0x176aa57cU, 0xe399f56fU, 0xe01a9e9dU
+   /* 208 */ , 0xabe1d3d3U, 0xa862b821U, 0x5c91e832U, 0x5f1283c0U, 0xb4764914U, 0xb7f522e6U, 0x430672f5U, 0x40851907U
+   /* 216 */ , 0x64b90a59U, 0x673a61abU, 0x93c931b8U, 0x904a5a4aU, 0x7b2e909eU, 0x78adfb6cU, 0x8c5eab7fU, 0x8fddc08dU
+   /* 224 */ , 0x1aa830e3U, 0x192b5b11U, 0xedd80b02U, 0xee5b60f0U, 0x053faa24U, 0x06bcc1d6U, 0xf24f91c5U, 0xf1ccfa37U
+   /* 232 */ , 0xd5f0e969U, 0xd673829bU, 0x2280d288U, 0x2103b97aU, 0xca6773aeU, 0xc9e4185cU, 0x3d17484fU, 0x3e9423bdU
+   /* 240 */ , 0x756f6ef3U, 0x76ec0501U, 0x821f5512U, 0x819c3ee0U, 0x6af8f434U, 0x697b9fc6U, 0x9d88cfd5U, 0x9e0ba427U
+   /* 248 */ , 0xba37b779U, 0xb9b4dc8bU, 0x4d478c98U, 0x4ec4e76aU, 0xa5a02dbeU, 0xa623464cU, 0x52d0165fU, 0x51537dadU
+  }
+  ,
+  /* CRC32C table 5 for quad-bytes ( big-endian ), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x7798a213U, 0xee304527U, 0x99a8e734U, 0xdc618a4eU, 0xabf9285dU, 0x3251cf69U, 0x45c96d7aU
+   /* 8 */ , 0xb8c3149dU, 0xcf5bb68eU, 0x56f351baU, 0x216bf3a9U, 0x64a29ed3U, 0x133a3cc0U, 0x8a92dbf4U, 0xfd0a79e7U
+   /* 16 */ , 0x81f1c53fU, 0xf669672cU, 0x6fc18018U, 0x1859220bU, 0x5d904f71U, 0x2a08ed62U, 0xb3a00a56U, 0xc438a845U
+   /* 24 */ , 0x3932d1a2U, 0x4eaa73b1U, 0xd7029485U, 0xa09a3696U, 0xe5535becU, 0x92cbf9ffU, 0x0b631ecbU, 0x7cfbbcd8U
+   /* 32 */ , 0x02e38b7fU, 0x757b296cU, 0xecd3ce58U, 0x9b4b6c4bU, 0xde820131U, 0xa91aa322U, 0x30b24416U, 0x472ae605U
+   /* 40 */ , 0xba209fe2U, 0xcdb83df1U, 0x5410dac5U, 0x238878d6U, 0x664115acU, 0x11d9b7bfU, 0x8871508bU, 0xffe9f298U
+   /* 48 */ , 0x83124e40U, 0xf48aec53U, 0x6d220b67U, 0x1abaa974U, 0x5f73c40eU, 0x28eb661dU, 0xb1438129U, 0xc6db233aU
+   /* 56 */ , 0x3bd15addU, 0x4c49f8ceU, 0xd5e11ffaU, 0xa279bde9U, 0xe7b0d093U, 0x90287280U, 0x098095b4U, 0x7e1837a7U
+   /* 64 */ , 0x04c617ffU, 0x735eb5ecU, 0xeaf652d8U, 0x9d6ef0cbU, 0xd8a79db1U, 0xaf3f3fa2U, 0x3697d896U, 0x410f7a85U
+   /* 72 */ , 0xbc050362U, 0xcb9da171U, 0x52354645U, 0x25ade456U, 0x6064892cU, 0x17fc2b3fU, 0x8e54cc0bU, 0xf9cc6e18U
+   /* 80 */ , 0x8537d2c0U, 0xf2af70d3U, 0x6b0797e7U, 0x1c9f35f4U, 0x5956588eU, 0x2ecefa9dU, 0xb7661da9U, 0xc0febfbaU
+   /* 88 */ , 0x3df4c65dU, 0x4a6c644eU, 0xd3c4837aU, 0xa45c2169U, 0xe1954c13U, 0x960dee00U, 0x0fa50934U, 0x783dab27U
+   /* 96 */ , 0x06259c80U, 0x71bd3e93U, 0xe815d9a7U, 0x9f8d7bb4U, 0xda4416ceU, 0xaddcb4ddU, 0x347453e9U, 0x43ecf1faU
+   /* 104 */ , 0xbee6881dU, 0xc97e2a0eU, 0x50d6cd3aU, 0x274e6f29U, 0x62870253U, 0x151fa040U, 0x8cb74774U, 0xfb2fe567U
+   /* 112 */ , 0x87d459bfU, 0xf04cfbacU, 0x69e41c98U, 0x1e7cbe8bU, 0x5bb5d3f1U, 0x2c2d71e2U, 0xb58596d6U, 0xc21d34c5U
+   /* 120 */ , 0x3f174d22U, 0x488fef31U, 0xd1270805U, 0xa6bfaa16U, 0xe376c76cU, 0x94ee657fU, 0x0d46824bU, 0x7ade2058U
+   /* 128 */ , 0xf9fac3fbU, 0x8e6261e8U, 0x17ca86dcU, 0x605224cfU, 0x259b49b5U, 0x5203eba6U, 0xcbab0c92U, 0xbc33ae81U
+   /* 136 */ , 0x4139d766U, 0x36a17575U, 0xaf099241U, 0xd8913052U, 0x9d585d28U, 0xeac0ff3bU, 0x7368180fU, 0x04f0ba1cU
+   /* 144 */ , 0x780b06c4U, 0x0f93a4d7U, 0x963b43e3U, 0xe1a3e1f0U, 0xa46a8c8aU, 0xd3f22e99U, 0x4a5ac9adU, 0x3dc26bbeU
+   /* 152 */ , 0xc0c81259U, 0xb750b04aU, 0x2ef8577eU, 0x5960f56dU, 0x1ca99817U, 0x6b313a04U, 0xf299dd30U, 0x85017f23U
+   /* 160 */ , 0xfb194884U, 0x8c81ea97U, 0x15290da3U, 0x62b1afb0U, 0x2778c2caU, 0x50e060d9U, 0xc94887edU, 0xbed025feU
+   /* 168 */ , 0x43da5c19U, 0x3442fe0aU, 0xadea193eU, 0xda72bb2dU, 0x9fbbd657U, 0xe8237444U, 0x718b9370U, 0x06133163U
+   /* 176 */ , 0x7ae88dbbU, 0x0d702fa8U, 0x94d8c89cU, 0xe3406a8fU, 0xa68907f5U, 0xd111a5e6U, 0x48b942d2U, 0x3f21e0c1U
+   /* 184 */ , 0xc22b9926U, 0xb5b33b35U, 0x2c1bdc01U, 0x5b837e12U, 0x1e4a1368U, 0x69d2b17bU, 0xf07a564fU, 0x87e2f45cU
+   /* 192 */ , 0xfd3cd404U, 0x8aa47617U, 0x130c9123U, 0x64943330U, 0x215d5e4aU, 0x56c5fc59U, 0xcf6d1b6dU, 0xb8f5b97eU
+   /* 200 */ , 0x45ffc099U, 0x3267628aU, 0xabcf85beU, 0xdc5727adU, 0x999e4ad7U, 0xee06e8c4U, 0x77ae0ff0U, 0x0036ade3U
+   /* 208 */ , 0x7ccd113bU, 0x0b55b328U, 0x92fd541cU, 0xe565f60fU, 0xa0ac9b75U, 0xd7343966U, 0x4e9cde52U, 0x39047c41U
+   /* 216 */ , 0xc40e05a6U, 0xb396a7b5U, 0x2a3e4081U, 0x5da6e292U, 0x186f8fe8U, 0x6ff72dfbU, 0xf65fcacfU, 0x81c768dcU
+   /* 224 */ , 0xffdf5f7bU, 0x8847fd68U, 0x11ef1a5cU, 0x6677b84fU, 0x23bed535U, 0x54267726U, 0xcd8e9012U, 0xba163201U
+   /* 232 */ , 0x471c4be6U, 0x3084e9f5U, 0xa92c0ec1U, 0xdeb4acd2U, 0x9b7dc1a8U, 0xece563bbU, 0x754d848fU, 0x02d5269cU
+   /* 240 */ , 0x7e2e9a44U, 0x09b63857U, 0x901edf63U, 0xe7867d70U, 0xa24f100aU, 0xd5d7b219U, 0x4c7f552dU, 0x3be7f73eU
+   /* 248 */ , 0xc6ed8ed9U, 0xb1752ccaU, 0x28ddcbfeU, 0x5f4569edU, 0x1a8c0497U, 0x6d14a684U, 0xf4bc41b0U, 0x8324e3a3U
+  }
+  ,
+  /* CRC32C table 6 for quad-bytes ( big-endian ), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0x7e9241a5U, 0x0d526f4fU, 0x73c02eeaU, 0x1aa4de9eU, 0x64369f3bU, 0x17f6b1d1U, 0x6964f074U
+   /* 8 */ , 0xc53e5138U, 0xbbac109dU, 0xc86c3e77U, 0xb6fe7fd2U, 0xdf9a8fa6U, 0xa108ce03U, 0xd2c8e0e9U, 0xac5aa14cU
+   /* 16 */ , 0x8a7da270U, 0xf4efe3d5U, 0x872fcd3fU, 0xf9bd8c9aU, 0x90d97ceeU, 0xee4b3d4bU, 0x9d8b13a1U, 0xe3195204U
+   /* 24 */ , 0x4f43f348U, 0x31d1b2edU, 0x42119c07U, 0x3c83dda2U, 0x55e72dd6U, 0x2b756c73U, 0x58b54299U, 0x2627033cU
+   /* 32 */ , 0x14fb44e1U, 0x6a690544U, 0x19a92baeU, 0x673b6a0bU, 0x0e5f9a7fU, 0x70cddbdaU, 0x030df530U, 0x7d9fb495U
+   /* 40 */ , 0xd1c515d9U, 0xaf57547cU, 0xdc977a96U, 0xa2053b33U, 0xcb61cb47U, 0xb5f38ae2U, 0xc633a408U, 0xb8a1e5adU
+   /* 48 */ , 0x9e86e691U, 0xe014a734U, 0x93d489deU, 0xed46c87bU, 0x8422380fU, 0xfab079aaU, 0x89705740U, 0xf7e216e5U
+   /* 56 */ , 0x5bb8b7a9U, 0x252af60cU, 0x56ead8e6U, 0x28789943U, 0x411c6937U, 0x3f8e2892U, 0x4c4e0678U, 0x32dc47ddU
+   /* 64 */ , 0xd98065c7U, 0xa7122462U, 0xd4d20a88U, 0xaa404b2dU, 0xc324bb59U, 0xbdb6fafcU, 0xce76d416U, 0xb0e495b3U
+   /* 72 */ , 0x1cbe34ffU, 0x622c755aU, 0x11ec5bb0U, 0x6f7e1a15U, 0x061aea61U, 0x7888abc4U, 0x0b48852eU, 0x75dac48bU
+   /* 80 */ , 0x53fdc7b7U, 0x2d6f8612U, 0x5eafa8f8U, 0x203de95dU, 0x49591929U, 0x37cb588cU, 0x440b7666U, 0x3a9937c3U
+   /* 88 */ , 0x96c3968fU, 0xe851d72aU, 0x9b91f9c0U, 0xe503b865U, 0x8c674811U, 0xf2f509b4U, 0x8135275eU, 0xffa766fbU
+   /* 96 */ , 0xcd7b2126U, 0xb3e96083U, 0xc0294e69U, 0xbebb0fccU, 0xd7dfffb8U, 0xa94dbe1dU, 0xda8d90f7U, 0xa41fd152U
+   /* 104 */ , 0x0845701eU, 0x76d731bbU, 0x05171f51U, 0x7b855ef4U, 0x12e1ae80U, 0x6c73ef25U, 0x1fb3c1cfU, 0x6121806aU
+   /* 112 */ , 0x47068356U, 0x3994c2f3U, 0x4a54ec19U, 0x34c6adbcU, 0x5da25dc8U, 0x23301c6dU, 0x50f03287U, 0x2e627322U
+   /* 120 */ , 0x8238d26eU, 0xfcaa93cbU, 0x8f6abd21U, 0xf1f8fc84U, 0x989c0cf0U, 0xe60e4d55U, 0x95ce63bfU, 0xeb5c221aU
+   /* 128 */ , 0x4377278bU, 0x3de5662eU, 0x4e2548c4U, 0x30b70961U, 0x59d3f915U, 0x2741b8b0U, 0x5481965aU, 0x2a13d7ffU
+   /* 136 */ , 0x864976b3U, 0xf8db3716U, 0x8b1b19fcU, 0xf5895859U, 0x9ceda82dU, 0xe27fe988U, 0x91bfc762U, 0xef2d86c7U
+   /* 144 */ , 0xc90a85fbU, 0xb798c45eU, 0xc458eab4U, 0xbacaab11U, 0xd3ae5b65U, 0xad3c1ac0U, 0xdefc342aU, 0xa06e758fU
+   /* 152 */ , 0x0c34d4c3U, 0x72a69566U, 0x0166bb8cU, 0x7ff4fa29U, 0x16900a5dU, 0x68024bf8U, 0x1bc26512U, 0x655024b7U
+   /* 160 */ , 0x578c636aU, 0x291e22cfU, 0x5ade0c25U, 0x244c4d80U, 0x4d28bdf4U, 0x33bafc51U, 0x407ad2bbU, 0x3ee8931eU
+   /* 168 */ , 0x92b23252U, 0xec2073f7U, 0x9fe05d1dU, 0xe1721cb8U, 0x8816ecccU, 0xf684ad69U, 0x85448383U, 0xfbd6c226U
+   /* 176 */ , 0xddf1c11aU, 0xa36380bfU, 0xd0a3ae55U, 0xae31eff0U, 0xc7551f84U, 0xb9c75e21U, 0xca0770cbU, 0xb495316eU
+   /* 184 */ , 0x18cf9022U, 0x665dd187U, 0x159dff6dU, 0x6b0fbec8U, 0x026b4ebcU, 0x7cf90f19U, 0x0f3921f3U, 0x71ab6056U
+   /* 192 */ , 0x9af7424cU, 0xe46503e9U, 0x97a52d03U, 0xe9376ca6U, 0x80539cd2U, 0xfec1dd77U, 0x8d01f39dU, 0xf393b238U
+   /* 200 */ , 0x5fc91374U, 0x215b52d1U, 0x529b7c3bU, 0x2c093d9eU, 0x456dcdeaU, 0x3bff8c4fU, 0x483fa2a5U, 0x36ade300U
+   /* 208 */ , 0x108ae03cU, 0x6e18a199U, 0x1dd88f73U, 0x634aced6U, 0x0a2e3ea2U, 0x74bc7f07U, 0x077c51edU, 0x79ee1048U
+   /* 216 */ , 0xd5b4b104U, 0xab26f0a1U, 0xd8e6de4bU, 0xa6749feeU, 0xcf106f9aU, 0xb1822e3fU, 0xc24200d5U, 0xbcd04170U
+   /* 224 */ , 0x8e0c06adU, 0xf09e4708U, 0x835e69e2U, 0xfdcc2847U, 0x94a8d833U, 0xea3a9996U, 0x99fab77cU, 0xe768f6d9U
+   /* 232 */ , 0x4b325795U, 0x35a01630U, 0x466038daU, 0x38f2797fU, 0x5196890bU, 0x2f04c8aeU, 0x5cc4e644U, 0x2256a7e1U
+   /* 240 */ , 0x0471a4ddU, 0x7ae3e578U, 0x0923cb92U, 0x77b18a37U, 0x1ed57a43U, 0x60473be6U, 0x1387150cU, 0x6d1554a9U
+   /* 248 */ , 0xc14ff5e5U, 0xbfddb440U, 0xcc1d9aaaU, 0xb28fdb0fU, 0xdbeb2b7bU, 0xa5796adeU, 0xd6b94434U, 0xa82b0591U
+  }
+  ,
+  /* CRC32C table 7 for quad-bytes ( big-endian ), auto-generated. DO NOT MODIFY! */
+  {
+   /* 0 */  0x00000000U, 0xb8aa45ddU, 0x812367bfU, 0x39892262U, 0xf331227bU, 0x4b9b67a6U, 0x721245c4U, 0xcab80019U
+   /* 8 */ , 0xe66344f6U, 0x5ec9012bU, 0x67402349U, 0xdfea6694U, 0x1552668dU, 0xadf82350U, 0x94710132U, 0x2cdb44efU
+   /* 16 */ , 0x3db164e9U, 0x851b2134U, 0xbc920356U, 0x0438468bU, 0xce804692U, 0x762a034fU, 0x4fa3212dU, 0xf70964f0U
+   /* 24 */ , 0xdbd2201fU, 0x637865c2U, 0x5af147a0U, 0xe25b027dU, 0x28e30264U, 0x904947b9U, 0xa9c065dbU, 0x116a2006U
+   /* 32 */ , 0x8b1425d7U, 0x33be600aU, 0x0a374268U, 0xb29d07b5U, 0x782507acU, 0xc08f4271U, 0xf9066013U, 0x41ac25ceU
+   /* 40 */ , 0x6d776121U, 0xd5dd24fcU, 0xec54069eU, 0x54fe4343U, 0x9e46435aU, 0x26ec0687U, 0x1f6524e5U, 0xa7cf6138U
+   /* 48 */ , 0xb6a5413eU, 0x0e0f04e3U, 0x37862681U, 0x8f2c635cU, 0x45946345U, 0xfd3e2698U, 0xc4b704faU, 0x7c1d4127U
+   /* 56 */ , 0x50c605c8U, 0xe86c4015U, 0xd1e56277U, 0x694f27aaU, 0xa3f727b3U, 0x1b5d626eU, 0x22d4400cU, 0x9a7e05d1U
+   /* 64 */ , 0xe75fa6abU, 0x5ff5e376U, 0x667cc114U, 0xded684c9U, 0x146e84d0U, 0xacc4c10dU, 0x954de36fU, 0x2de7a6b2U
+   /* 72 */ , 0x013ce25dU, 0xb996a780U, 0x801f85e2U, 0x38b5c03fU, 0xf20dc026U, 0x4aa785fbU, 0x732ea799U, 0xcb84e244U
+   /* 80 */ , 0xdaeec242U, 0x6244879fU, 0x5bcda5fdU, 0xe367e020U, 0x29dfe039U, 0x9175a5e4U, 0xa8fc8786U, 0x1056c25bU
+   /* 88 */ , 0x3c8d86b4U, 0x8427c369U, 0xbdaee10bU, 0x0504a4d6U, 0xcfbca4cfU, 0x7716e112U, 0x4e9fc370U, 0xf63586adU
+   /* 96 */ , 0x6c4b837cU, 0xd4e1c6a1U, 0xed68e4c3U, 0x55c2a11eU, 0x9f7aa107U, 0x27d0e4daU, 0x1e59c6b8U, 0xa6f38365U
+   /* 104 */ , 0x8a28c78aU, 0x32828257U, 0x0b0ba035U, 0xb3a1e5e8U, 0x7919e5f1U, 0xc1b3a02cU, 0xf83a824eU, 0x4090c793U
+   /* 112 */ , 0x51fae795U, 0xe950a248U, 0xd0d9802aU, 0x6873c5f7U, 0xa2cbc5eeU, 0x1a618033U, 0x23e8a251U, 0x9b42e78cU
+   /* 120 */ , 0xb799a363U, 0x0f33e6beU, 0x36bac4dcU, 0x8e108101U, 0x44a88118U, 0xfc02c4c5U, 0xc58be6a7U, 0x7d21a37aU
+   /* 128 */ , 0x3fc9a052U, 0x8763e58fU, 0xbeeac7edU, 0x06408230U, 0xccf88229U, 0x7452c7f4U, 0x4ddbe596U, 0xf571a04bU
+   /* 136 */ , 0xd9aae4a4U, 0x6100a179U, 0x5889831bU, 0xe023c6c6U, 0x2a9bc6dfU, 0x92318302U, 0xabb8a160U, 0x1312e4bdU
+   /* 144 */ , 0x0278c4bbU, 0xbad28166U, 0x835ba304U, 0x3bf1e6d9U, 0xf149e6c0U, 0x49e3a31dU, 0x706a817fU, 0xc8c0c4a2U
+   /* 152 */ , 0xe41b804dU, 0x5cb1c590U, 0x6538e7f2U, 0xdd92a22fU, 0x172aa236U, 0xaf80e7ebU, 0x9609c589U, 0x2ea38054U
+   /* 160 */ , 0xb4dd8585U, 0x0c77c058U, 0x35fee23aU, 0x8d54a7e7U, 0x47eca7feU, 0xff46e223U, 0xc6cfc041U, 0x7e65859cU
+   /* 168 */ , 0x52bec173U, 0xea1484aeU, 0xd39da6ccU, 0x6b37e311U, 0xa18fe308U, 0x1925a6d5U, 0x20ac84b7U, 0x9806c16aU
+   /* 176 */ , 0x896ce16cU, 0x31c6a4b1U, 0x084f86d3U, 0xb0e5c30eU, 0x7a5dc317U, 0xc2f786caU, 0xfb7ea4a8U, 0x43d4e175U
+   /* 184 */ , 0x6f0fa59aU, 0xd7a5e047U, 0xee2cc225U, 0x568687f8U, 0x9c3e87e1U, 0x2494c23cU, 0x1d1de05eU, 0xa5b7a583U
+   /* 192 */ , 0xd89606f9U, 0x603c4324U, 0x59b56146U, 0xe11f249bU, 0x2ba72482U, 0x930d615fU, 0xaa84433dU, 0x122e06e0U
+   /* 200 */ , 0x3ef5420fU, 0x865f07d2U, 0xbfd625b0U, 0x077c606dU, 0xcdc46074U, 0x756e25a9U, 0x4ce707cbU, 0xf44d4216U
+   /* 208 */ , 0xe5276210U, 0x5d8d27cdU, 0x640405afU, 0xdcae4072U, 0x1616406bU, 0xaebc05b6U, 0x973527d4U, 0x2f9f6209U
+   /* 216 */ , 0x034426e6U, 0xbbee633bU, 0x82674159U, 0x3acd0484U, 0xf075049dU, 0x48df4140U, 0x71566322U, 0xc9fc26ffU
+   /* 224 */ , 0x5382232eU, 0xeb2866f3U, 0xd2a14491U, 0x6a0b014cU, 0xa0b30155U, 0x18194488U, 0x219066eaU, 0x993a2337U
+   /* 232 */ , 0xb5e167d8U, 0x0d4b2205U, 0x34c20067U, 0x8c6845baU, 0x46d045a3U, 0xfe7a007eU, 0xc7f3221cU, 0x7f5967c1U
+   /* 240 */ , 0x6e3347c7U, 0xd699021aU, 0xef102078U, 0x57ba65a5U, 0x9d0265bcU, 0x25a82061U, 0x1c210203U, 0xa48b47deU
+   /* 248 */ , 0x88500331U, 0x30fa46ecU, 0x0973648eU, 0xb1d92153U, 0x7b61214aU, 0xc3cb6497U, 0xfa4246f5U, 0x42e80328U
+  }
+ #endif
+ };
 
 juint* StubRoutines::ppc64::_constants = StubRoutines::ppc64::generate_crc_constants();
 
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/templateInterpreterGenerator_ppc.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/templateInterpreterGenerator_ppc.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
 * Copyright (c) 2014, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2015, 2017 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2015, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -643,12 +643,6 @@
  return entry;
 }
 
-address TemplateInterpreterGenerator::generate_continuation_for(TosState state) {
- address entry = __ pc();
- __ unimplemented("generate_continuation_for");
- return entry;
-}
-
 // This entry is returned to when a call returns to the interpreter.
 // When we arrive here, we expect that the callee stack frame is already popped.
 address TemplateInterpreterGenerator::generate_return_entry_for(TosState state, int step, size_t index_size) {
@@ -692,6 +686,10 @@
 #endif
  __ sldi(size, size, Interpreter::logStackElementSize);
  __ add(R15_esp, R15_esp, size);
+
+ __ check_and_handle_popframe(R11_scratch1);
+ __ check_and_handle_earlyret(R11_scratch1);
+
  __ dispatch_next(state, step);
  return entry;
 }
@@ -1894,7 +1892,7 @@
   __ lwz(crc, 2*wordSize, argP);  // Current crc state, zero extend to 64 bit to have a clean register.
 
   StubRoutines::ppc64::generate_load_crc_table_addr(_masm, table);
-  __ kernel_crc32_singleByte(crc, data, dataLen, table, tmp);
+  __ kernel_crc32_singleByte(crc, data, dataLen, table, tmp, true);
 
   // Restore caller sp for c2i case and return.
   __ mr(R1_SP, R21_sender_SP); // Cut the stack back to where the caller started.
@@ -1910,6 +1908,10 @@
  return NULL;
 }
 
+// TODO: generate_CRC32_updateBytes_entry and generate_CRC32C_updateBytes_entry are identical
+//    except for using different crc tables and some block comment strings.
+//    We should provide a common implementation.
+
 // CRC32 Intrinsics.
 /**
 * Method entry for static native methods:
@@ -1986,7 +1988,7 @@
   // Performance measurements show the 1word and 2word variants to be almost equivalent,
   // with very light advantages for the 1word variant. We chose the 1word variant for
   // code compactness.
-  __ kernel_crc32_1word(crc, data, dataLen, table, t0, t1, t2, t3, tc0, tc1, tc2, tc3);
+  __ kernel_crc32_1word(crc, data, dataLen, table, t0, t1, t2, t3, tc0, tc1, tc2, tc3, true);
 
   // Restore caller sp for c2i case and return.
   __ mr(R1_SP, R21_sender_SP); // Cut the stack back to where the caller started.
@@ -2002,8 +2004,84 @@
  return NULL;
 }
 
-// Not supported
+// CRC32C Intrinsics.
+/**
+ * Method entry for static native methods:
+ *  int java.util.zip.CRC32C.updateBytes(      int crc, byte[] b, int off, int len)
+ *  int java.util.zip.CRC32C.updateDirectByteBuffer(int crc, long* buf, int off, int len)
+ **/
 address TemplateInterpreterGenerator::generate_CRC32C_updateBytes_entry(AbstractInterpreter::MethodKind kind) {
+ if (UseCRC32CIntrinsics) {
+  address start = __ pc(); // Remember stub start address (is rtn value).
+
+  // We don't generate local frame and don't align stack because
+  // we not even call stub code (we generate the code inline)
+  // and there is no safepoint on this path.
+
+  // Load parameters.
+  // Z_esp is callers operand stack pointer, i.e. it points to the parameters.
+  const Register argP  = R15_esp;
+  const Register crc   = R3_ARG1; // crc value
+  const Register data  = R4_ARG2; // address of java byte array
+  const Register dataLen = R5_ARG3; // source data len
+  const Register table  = R6_ARG4; // address of crc32c table
+
+  const Register t0   = R9;    // scratch registers for crc calculation
+  const Register t1   = R10;
+  const Register t2   = R11;
+  const Register t3   = R12;
+
+  const Register tc0   = R2;    // registers to hold pre-calculated column addresses
+  const Register tc1   = R7;
+  const Register tc2   = R8;
+  const Register tc3   = table;  // table address is reconstructed at the end of kernel_crc32_* emitters
+
+  const Register tmp   = t0;    // Only used very locally to calculate byte buffer address.
+
+  // Arguments are reversed on java expression stack.
+  // Calculate address of start element.
+  if (kind == Interpreter::java_util_zip_CRC32C_updateDirectByteBuffer) { // Used for "updateDirectByteBuffer".
+   BLOCK_COMMENT("CRC32C_updateDirectByteBuffer {");
+   // crc   @ (SP + 5W) (32bit)
+   // buf   @ (SP + 3W) (64bit ptr to long array)
+   // off   @ (SP + 2W) (32bit)
+   // dataLen @ (SP + 1W) (32bit)
+   // data = buf + off
+   __ ld( data,  3*wordSize, argP); // start of byte buffer
+   __ lwa( tmp,   2*wordSize, argP); // byte buffer offset
+   __ lwa( dataLen, 1*wordSize, argP); // #bytes to process
+   __ lwz( crc,   5*wordSize, argP); // current crc state
+   __ add( data, data, tmp);      // Add byte buffer offset.
+  } else {                             // Used for "updateBytes update".
+   BLOCK_COMMENT("CRC32C_updateBytes {");
+   // crc   @ (SP + 4W) (32bit)
+   // buf   @ (SP + 3W) (64bit ptr to byte array)
+   // off   @ (SP + 2W) (32bit)
+   // dataLen @ (SP + 1W) (32bit)
+   // data = buf + off + base_offset
+   __ ld( data,  3*wordSize, argP); // start of byte buffer
+   __ lwa( tmp,   2*wordSize, argP); // byte buffer offset
+   __ lwa( dataLen, 1*wordSize, argP); // #bytes to process
+   __ add( data, data, tmp);      // add byte buffer offset
+   __ lwz( crc,   4*wordSize, argP); // current crc state
+   __ addi(data, data, arrayOopDesc::base_offset_in_bytes(T_BYTE));
+  }
+
+  StubRoutines::ppc64::generate_load_crc32c_table_addr(_masm, table);
+
+  // Performance measurements show the 1word and 2word variants to be almost equivalent,
+  // with very light advantages for the 1word variant. We chose the 1word variant for
+  // code compactness.
+  __ kernel_crc32_1word(crc, data, dataLen, table, t0, t1, t2, t3, tc0, tc1, tc2, tc3, false);
+
+  // Restore caller sp for c2i case and return.
+  __ mr(R1_SP, R21_sender_SP); // Cut the stack back to where the caller started.
+  __ blr();
+
+  BLOCK_COMMENT("} CRC32C_update{Bytes|DirectByteBuffer}");
+  return start;
+ }
+
  return NULL;
 }
 
--- a/hotspot/src/cpu/ppc/vm/vm_version_ppc.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/ppc/vm/vm_version_ppc.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 1997, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2012, 2016 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 1997, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2012, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -172,18 +172,27 @@
 
  assert(AllocatePrefetchStyle >= 0, "AllocatePrefetchStyle should be positive");
 
- // Implementation does not use any of the vector instructions
- // available with Power8. Their exploitation is still pending.
+ // If defined(VM_LITTLE_ENDIAN) and running on Power8 or newer hardware,
+ // the implementation uses the vector instructions available with Power8.
+ // In all other cases, the implementation uses only generally available instructions.
  if (!UseCRC32Intrinsics) {
   if (FLAG_IS_DEFAULT(UseCRC32Intrinsics)) {
    FLAG_SET_DEFAULT(UseCRC32Intrinsics, true);
   }
  }
 
- if (UseCRC32CIntrinsics) {
-  if (!FLAG_IS_DEFAULT(UseCRC32CIntrinsics))
-   warning("CRC32C intrinsics are not available on this CPU");
-  FLAG_SET_DEFAULT(UseCRC32CIntrinsics, false);
+ // Implementation does not use any of the vector instructions available with Power8.
+ // Their exploitation is still pending (aka "work in progress").
+ if (!UseCRC32CIntrinsics) {
+  if (FLAG_IS_DEFAULT(UseCRC32CIntrinsics)) {
+   FLAG_SET_DEFAULT(UseCRC32CIntrinsics, true);
+  }
+ }
+
+ // TODO: Provide implementation.
+ if (UseAdler32Intrinsics) {
+  warning("Adler32Intrinsics not available on this CPU.");
+  FLAG_SET_DEFAULT(UseAdler32Intrinsics, false);
  }
 
  // The AES intrinsic stubs require AES instruction support.
@@ -245,11 +254,6 @@
   FLAG_SET_DEFAULT(UseSHA512Intrinsics, false);
  }
 
- if (UseAdler32Intrinsics) {
-  warning("Adler32Intrinsics not available on this CPU.");
-  FLAG_SET_DEFAULT(UseAdler32Intrinsics, false);
- }
-
  if (FLAG_IS_DEFAULT(UseMultiplyToLenIntrinsic)) {
   UseMultiplyToLenIntrinsic = true;
  }
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/assembler_s390.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/s390/vm/assembler_s390.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -28,8 +28,6 @@
 
 #undef LUCY_DBG
 
-#define NearLabel Label
-
 // Immediate is an abstraction to represent the various immediate
 // operands which exist on z/Architecture. Neither this class nor
 // instances hereof have an own state. It consists of methods only.
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/c1_LIRAssembler_s390.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/s390/vm/c1_LIRAssembler_s390.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2016 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -3048,9 +3048,8 @@
  assert_different_registers(val, crc, res);
 
  __ load_const_optimized(res, StubRoutines::crc_table_addr());
- __ not_(crc, noreg, false); // ~crc
- __ update_byte_crc32(crc, val, res);
- __ not_(res, crc, false); // ~crc
+ __ kernel_crc32_singleByteReg(crc, val, res, true);
+ __ z_lgfr(res, crc);
 }
 
 #undef __
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/c1_LIRGenerator_s390.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/s390/vm/c1_LIRGenerator_s390.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2016 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -61,20 +61,6 @@
  }
 }
 
-inline void load_int_as_long(LIR_List *ll, LIRItem &li, LIR_Opr dst) {
- LIR_Opr r = li.value()->operand();
- if (r->is_constant()) {
-  // Constants get loaded with sign extend on this platform.
-  ll->move(li.result(), dst);
- } else {
-  if (!r->is_register()) {
-   li.load_item_force(dst);
-  }
-  LIR_Opr dst_l = FrameMap::as_long_opr(dst->as_register());
-  ll->convert(Bytecodes::_i2l, li.result(), dst_l); // Convert.
- }
-}
-
 //--------------------------------------------------------------
 //        LIRGenerator
 //--------------------------------------------------------------
@@ -1217,10 +1203,9 @@
    LIR_Opr arg2 = cc->at(1);
    LIR_Opr arg3 = cc->at(2);
 
-   // CCallingConventionRequiresIntsAsLongs
    crc.load_item_force(arg1); // We skip int->long conversion here, because CRC32 stub doesn't care about high bits.
    __ leal(LIR_OprFact::address(a), arg2);
-   load_int_as_long(gen()->lir(), len, arg3);
+   len.load_item_force(arg3); // We skip int->long conversion here, because CRC32 stub expects int.
 
    __ call_runtime_leaf(StubRoutines::updateBytesCRC32(), LIR_OprFact::illegalOpr, result_reg, cc->args());
    __ move(result_reg, result);
@@ -1233,7 +1218,60 @@
 }
 
 void LIRGenerator::do_update_CRC32C(Intrinsic* x) {
- Unimplemented();
+ assert(UseCRC32CIntrinsics, "or should not be here");
+ LIR_Opr result = rlock_result(x);
+
+ switch (x->id()) {
+  case vmIntrinsics::_updateBytesCRC32C:
+  case vmIntrinsics::_updateDirectByteBufferCRC32C: {
+   bool is_updateBytes = (x->id() == vmIntrinsics::_updateBytesCRC32C);
+
+   LIRItem crc(x->argument_at(0), this);
+   LIRItem buf(x->argument_at(1), this);
+   LIRItem off(x->argument_at(2), this);
+   LIRItem len(x->argument_at(3), this);
+   buf.load_item();
+   off.load_nonconstant();
+
+   LIR_Opr index = off.result();
+   int offset = is_updateBytes ? arrayOopDesc::base_offset_in_bytes(T_BYTE) : 0;
+   if (off.result()->is_constant()) {
+    index = LIR_OprFact::illegalOpr;
+    offset += off.result()->as_jint();
+   }
+   LIR_Opr base_op = buf.result();
+
+   if (index->is_valid()) {
+    LIR_Opr tmp = new_register(T_LONG);
+    __ convert(Bytecodes::_i2l, index, tmp);
+    index = tmp;
+   }
+
+   LIR_Address* a = new LIR_Address(base_op, index, offset, T_BYTE);
+
+   BasicTypeList signature(3);
+   signature.append(T_INT);
+   signature.append(T_ADDRESS);
+   signature.append(T_INT);
+   CallingConvention* cc = frame_map()->c_calling_convention(&signature);
+   const LIR_Opr result_reg = result_register_for (x->type());
+
+   LIR_Opr arg1 = cc->at(0);
+   LIR_Opr arg2 = cc->at(1);
+   LIR_Opr arg3 = cc->at(2);
+
+   crc.load_item_force(arg1); // We skip int->long conversion here, because CRC32C stub doesn't care about high bits.
+   __ leal(LIR_OprFact::address(a), arg2);
+   len.load_item_force(arg3); // We skip int->long conversion here, because CRC32C stub expects int.
+
+   __ call_runtime_leaf(StubRoutines::updateBytesCRC32C(), LIR_OprFact::illegalOpr, result_reg, cc->args());
+   __ move(result_reg, result);
+   break;
+  }
+  default: {
+   ShouldNotReachHere();
+  }
+ }
 }
 
 void LIRGenerator::do_FmaIntrinsic(Intrinsic* x) {
@@ -1264,4 +1302,3 @@
 void LIRGenerator::do_vectorizedMismatch(Intrinsic* x) {
  fatal("vectorizedMismatch intrinsic is not implemented on this platform");
 }
-
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/interp_masm_s390.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/s390/vm/interp_masm_s390.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2016 SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
@@ -48,9 +48,6 @@
               bool allow_relocation,
               bool check_exceptions);
 
- virtual void check_and_handle_popframe(Register java_thread);
- virtual void check_and_handle_earlyret(Register java_thread);
-
  // Base routine for all dispatches.
  void dispatch_base(TosState state, address* table);
 
@@ -58,6 +55,9 @@
  InterpreterMacroAssembler(CodeBuffer* c)
   : MacroAssembler(c) {}
 
+ virtual void check_and_handle_popframe(Register java_thread);
+ virtual void check_and_handle_earlyret(Register java_thread);
+
  void jump_to_entry(address entry, Register Rscratch);
 
  virtual void load_earlyret_value(TosState state);
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/macroAssembler_s390.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/s390/vm/macroAssembler_s390.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2016 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -1616,6 +1616,8 @@
  if (branch_target.is_bound()) {
   address branch_addr = target(branch_target);
   branch_optimized(cond, branch_addr);
+ } else if (branch_target.is_near()) {
+  z_brc(cond, branch_target); // Caller assures that the target will be in range for z_brc.
  } else {
   z_brcl(cond, branch_target); // Let's hope target is in range. Otherwise, we will abort at patch time.
  }
@@ -1674,7 +1676,8 @@
                          bool   has_sign) {
  address   branch_origin = pc();
  bool     x2_imm8    = (has_sign && Immediate::is_simm8(x2)) || (!has_sign && Immediate::is_uimm8(x2));
- bool     is_RelAddr16 = (branch_target.is_bound() &&
+ bool     is_RelAddr16 = branch_target.is_near() ||
+                (branch_target.is_bound() &&
                 RelAddr::is_in_range_of_RelAddr16(target(branch_target), branch_origin));
  unsigned int casenum    = (len64?2:0)+(has_sign?0:1);
 
@@ -1744,13 +1747,21 @@
                          Label&  branch_target,
                          bool   len64,
                          bool   has_sign) {
- unsigned int casenum = (len64?2:0)+(has_sign?0:1);
+ unsigned int casenum = (len64 ? 2 : 0) + (has_sign ? 0 : 1);
 
  if (branch_target.is_bound()) {
   address branch_addr = target(branch_target);
   compare_and_branch_optimized(r1, r2, cond, branch_addr, len64, has_sign);
  } else {
-  {
+  if (VM_Version::has_CompareBranch() && branch_target.is_near()) {
+   switch (casenum) {
+    case 0: z_crj( r1, r2, cond, branch_target); break;
+    case 1: z_clrj( r1, r2, cond, branch_target); break;
+    case 2: z_cgrj( r1, r2, cond, branch_target); break;
+    case 3: z_clgrj(r1, r2, cond, branch_target); break;
+    default: ShouldNotReachHere(); break;
+   }
+  } else {
    switch (casenum) {
     case 0: z_cr( r1, r2); break;
     case 1: z_clr(r1, r2); break;
@@ -2741,11 +2752,11 @@
  BLOCK_COMMENT("lookup_interface_method {");
 
  // Load start of itable entries into itable_entry_addr.
- z_llgf(vtable_len, Address(recv_klass, InstanceKlass::vtable_length_offset()));
+ z_llgf(vtable_len, Address(recv_klass, Klass::vtable_length_offset()));
  z_sllg(vtable_len, vtable_len, exact_log2(vtableEntry::size_in_bytes()));
 
  // Loop over all itable entries until desired interfaceOop(Rinterface) found.
- const int vtable_base_offset = in_bytes(InstanceKlass::vtable_start_offset());
+ const int vtable_base_offset = in_bytes(Klass::vtable_start_offset());
 
  add2reg_with_index(itable_entry_addr,
           vtable_base_offset + itableOffsetEntry::interface_offset_in_bytes(),
@@ -5927,8 +5938,7 @@
 * @param len  register containing number of bytes
 * @param table register pointing to CRC table
 */
-void MacroAssembler::update_byteLoop_crc32(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-                      Register data, bool invertCRC) {
+void MacroAssembler::update_byteLoop_crc32(Register crc, Register buf, Register len, Register table, Register data) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table, data);
 
  Label L_mainLoop, L_done;
@@ -5938,20 +5948,12 @@
  z_ltr(len, len);
  z_brnh(L_done);
 
- if (invertCRC) {
-  not_(crc, noreg, false); // ~c
- }
-
  bind(L_mainLoop);
   z_llgc(data, Address(buf, (intptr_t)0));// Current byte of input buffer (zero extended). Avoids garbage in upper half of register.
   add2reg(buf, mainLoop_stepping);    // Advance buffer position.
   update_byte_crc32(crc, data, table);
   z_brct(len, L_mainLoop);        // Iterate.
 
- if (invertCRC) {
-  not_(crc, noreg, false); // ~c
- }
-
  bind(L_done);
 }
 
@@ -5968,6 +5970,7 @@
  //     c = crc_table[4][c & 0xff] ^ crc_table[5][(c >> 8) & 0xff] ^ \
  //       crc_table[6][(c >> 16) & 0xff] ^ crc_table[7][c >> 24]
  // #define DOBIG32 DOBIG4; DOBIG4; DOBIG4; DOBIG4; DOBIG4; DOBIG4; DOBIG4; DOBIG4
+ // Pre-calculate (constant) column offsets, use columns 4..7 for big-endian.
  const int ix0 = 4*(4*CRC32_COLUMN_SIZE);
  const int ix1 = 5*(4*CRC32_COLUMN_SIZE);
  const int ix2 = 6*(4*CRC32_COLUMN_SIZE);
@@ -5986,17 +5989,12 @@
  rotate_then_insert(t1, t0, 56-2, 63-2, 2-16, true); // ((c >> 16) & 0xff) << 2
  rotate_then_insert(t0, t0, 56-2, 63-2, 2-24, true); // ((c >> 24) & 0xff) << 2
 
- // Load pre-calculated table values.
- // Use columns 4..7 for big-endian.
- z_ly(t3, Address(table, t3, (intptr_t)ix0));
+ // XOR indexed table values to calculate updated crc.
  z_ly(t2, Address(table, t2, (intptr_t)ix1));
- z_ly(t1, Address(table, t1, (intptr_t)ix2));
  z_ly(t0, Address(table, t0, (intptr_t)ix3));
-
- // Calculate new crc from table values.
- z_xr(t2, t3);
- z_xr(t0, t1);
- z_xr(t0, t2); // Now crc contains the final checksum value.
+ z_xy(t2, Address(table, t3, (intptr_t)ix0));
+ z_xy(t0, Address(table, t1, (intptr_t)ix2));
+ z_xr(t0, t2);      // Now t0 contains the updated CRC value.
  lgr_if_needed(crc, t0);
 }
 
@@ -6009,7 +6007,8 @@
 * uses Z_R10..Z_R13 as work register. Must be saved/restored by caller!
 */
 void MacroAssembler::kernel_crc32_2word(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-                    Register t0, Register t1, Register t2, Register t3) {
+                    Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
+                    bool invertCRC) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table);
 
  Label L_mainLoop, L_tail;
@@ -6024,7 +6023,9 @@
  // The situation itself is detected and handled correctly by the conditional branches
  // following aghi(len, -stepping) and aghi(len, +stepping).
 
- not_(crc, noreg, false);       // 1s complement of crc
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
 
 #if 0
  {
@@ -6039,7 +6040,7 @@
   rotate_then_insert(ctr, ctr, 62, 63, 0, true); // TODO: should set cc
   z_sgfr(len, ctr);         // Remaining len after alignment.
 
-  update_byteLoop_crc32(crc, buf, ctr, table, data, false);
+  update_byteLoop_crc32(crc, buf, ctr, table, data);
  }
 #endif
 
@@ -6047,21 +6048,23 @@
  z_srag(ctr, len, log_stepping);
  z_brnh(L_tail);
 
- z_lrvr(crc, crc);       // Revert byte order because we are dealing with big-endian data.
+ z_lrvr(crc, crc);     // Revert byte order because we are dealing with big-endian data.
  rotate_then_insert(len, len, 64-log_stepping, 63, 0, true); // #bytes for tailLoop
 
  BIND(L_mainLoop);
   update_1word_crc32(crc, buf, table, 0, 0, crc, t1, t2, t3);
   update_1word_crc32(crc, buf, table, 4, mainLoop_stepping, crc, t1, t2, t3);
-  z_brct(ctr, L_mainLoop);  // Iterate.
-
- z_lrvr(crc, crc);    // Revert byte order back to original.
+  z_brct(ctr, L_mainLoop); // Iterate.
+
+ z_lrvr(crc, crc);     // Revert byte order back to original.
 
  // Process last few (<8) bytes of buffer.
  BIND(L_tail);
- update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data, false);
-
- not_(crc, noreg, false); // 1s complement of crc
+ update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data);
+
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
 }
 
 /**
@@ -6073,7 +6076,8 @@
 * uses Z_R10..Z_R13 as work register. Must be saved/restored by caller!
 */
 void MacroAssembler::kernel_crc32_1word(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-                    Register t0, Register t1, Register t2, Register t3) {
+                    Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
+                    bool invertCRC) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table);
 
  Label L_mainLoop, L_tail;
@@ -6087,7 +6091,9 @@
  // The situation itself is detected and handled correctly by the conditional branches
  // following aghi(len, -stepping) and aghi(len, +stepping).
 
- not_(crc, noreg, false); // 1s complement of crc
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
 
  // Check for short (<4 bytes) buffer.
  z_srag(ctr, len, log_stepping);
@@ -6099,13 +6105,16 @@
  BIND(L_mainLoop);
   update_1word_crc32(crc, buf, table, 0, mainLoop_stepping, crc, t1, t2, t3);
   z_brct(ctr, L_mainLoop); // Iterate.
+
  z_lrvr(crc, crc);     // Revert byte order back to original.
 
  // Process last few (<8) bytes of buffer.
  BIND(L_tail);
- update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data, false);
-
- not_(crc, noreg, false); // 1s complement of crc
+ update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data);
+
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
 }
 
 /**
@@ -6115,22 +6124,51 @@
 * @param table register pointing to CRC table
 */
 void MacroAssembler::kernel_crc32_1byte(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-                    Register t0, Register t1, Register t2, Register t3) {
+                    Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
+                    bool invertCRC) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table);
  Register data = t0;
 
- update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data, true);
-}
-
-void MacroAssembler::kernel_crc32_singleByte(Register crc, Register buf, Register len, Register table, Register tmp) {
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
+
+ update_byteLoop_crc32(crc, buf, len, table, data);
+
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
+}
+
+void MacroAssembler::kernel_crc32_singleByte(Register crc, Register buf, Register len, Register table, Register tmp,
+                       bool invertCRC) {
  assert_different_registers(crc, buf, len, table, tmp);
 
- not_(crc, noreg, false); // ~c
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
 
  z_llgc(tmp, Address(buf, (intptr_t)0)); // Current byte of input buffer (zero extended). Avoids garbage in upper half of register.
  update_byte_crc32(crc, tmp, table);
 
- not_(crc, noreg, false); // ~c
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
+}
+
+void MacroAssembler::kernel_crc32_singleByteReg(Register crc, Register val, Register table,
+                        bool invertCRC) {
+ assert_different_registers(crc, val, table);
+
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
+
+ update_byte_crc32(crc, val, table);
+
+ if (invertCRC) {
+  not_(crc, noreg, false);      // 1s complement of crc
+ }
 }
 
 //
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/macroAssembler_s390.hpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/s390/vm/macroAssembler_s390.hpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2016 SAP SE. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -1011,22 +1011,35 @@
          int before = 0, int after = 0) PRODUCT_RETURN;
 
  // Emitters for CRC32 calculation.
+ // A note on invertCRC:
+ //  Unfortunately, internal representation of crc differs between CRC32 and CRC32C.
+ //  CRC32 holds it's current crc value in the externally visible representation.
+ //  CRC32C holds it's current crc value in internal format, ready for updating.
+ //  Thus, the crc value must be bit-flipped before updating it in the CRC32 case.
+ //  In the CRC32C case, it must be bit-flipped when it is given to the outside world (getValue()).
+ //  The bool invertCRC parameter indicates whether bit-flipping is required before updates.
 private:
  void fold_byte_crc32(Register crc, Register table, Register val, Register tmp);
  void fold_8bit_crc32(Register crc, Register table, Register tmp);
+ void update_byte_crc32( Register crc, Register val, Register table);
  void update_byteLoop_crc32(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-               Register data, bool invertCRC);
+               Register data);
  void update_1word_crc32(Register crc, Register buf, Register table, int bufDisp, int bufInc,
              Register t0, Register t1, Register t2, Register t3);
 public:
- void update_byte_crc32( Register crc, Register val, Register table);
- void kernel_crc32_singleByte(Register crc, Register buf, Register len, Register table, Register tmp);
+ void kernel_crc32_singleByteReg(Register crc, Register val, Register table,
+                 bool invertCRC);
+ void kernel_crc32_singleByte(Register crc, Register buf, Register len, Register table, Register tmp,
+                bool invertCRC);
  void kernel_crc32_1byte(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3);
+             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
+             bool invertCRC);
  void kernel_crc32_1word(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3);
+             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
+             bool invertCRC);
  void kernel_crc32_2word(Register crc, Register buf, Register len, Register table,
-             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3);
+             Register t0, Register t1, Register t2, Register t3,
+             bool invertCRC);
 
  // Emitters for BigInteger.multiplyToLen intrinsic
  // note: length of result array (zlen) is passed on the stack
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/metaspaceShared_s390.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,76 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * Copyright (c) 2016 SAP SE. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- *
- */
-
-#include "precompiled.hpp"
-#include "asm/codeBuffer.hpp"
-#include "asm/macroAssembler.inline.hpp"
-#include "memory/metaspaceShared.hpp"
-
-// Generate the self-patching vtable method:
-//
-// This method will be called (as any other Klass virtual method) with
-// the Klass itself as the first argument. Example:
-//
-//  oop obj;
-//  int size = obj->klass()->klass_part()->oop_size(this);
-//
-// for which the virtual method call is Klass::oop_size();.
-//
-// The dummy method is called with the Klass object as the first
-// operand, and an object as the second argument.
-//
-
-//=====================================================================
-
-// All of the dummy methods in the vtable are essentially identical,
-// differing only by an ordinal constant, and they bear no releationship
-// to the original method which the caller intended. Also, there needs
-// to be 'vtbl_list_size' instances of the vtable in order to
-// differentiate between the 'vtable_list_size' original Klass objects.
-
-#undef __
-#define __ masm->
-
-void MetaspaceShared::generate_vtable_methods(void** vtbl_list,
-                       void** vtable,
-                       char** md_top,
-                       char* md_end,
-                       char** mc_top,
-                       char* mc_end) {
-
- intptr_t vtable_bytes = (num_virtuals * vtbl_list_size) * sizeof(void*);
- *(intptr_t *)(*md_top) = vtable_bytes;
- *md_top += sizeof(intptr_t);
- void** dummy_vtable = (void**)*md_top;
- *vtable = dummy_vtable;
- *md_top += vtable_bytes;
-
- // Get ready to generate dummy methods.
-
- CodeBuffer cb((unsigned char*)*mc_top, mc_end - *mc_top);
- MacroAssembler* masm = new MacroAssembler(&cb);
-
- __ unimplemented();
-}
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/methodHandles_s390.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/s390/vm/methodHandles_s390.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * Copyright (c) 2016 SAP SE. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
@@ -73,7 +73,7 @@
                 const char* error_message) {
 
  InstanceKlass** klass_addr = SystemDictionary::well_known_klass_addr(klass_id);
- KlassHandle klass = SystemDictionary::well_known_klass(klass_id);
+ Klass* klass = SystemDictionary::well_known_klass(klass_id);
 
  assert(temp_reg != Z_R0 && // Is used as base register!
     temp_reg != noreg && temp2_reg != noreg, "need valid registers!");
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/s390.ad	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/s390/vm/s390.ad	Thu Apr 06 22:58:55 2017 +0200
@@ -6768,6 +6768,7 @@
  format %{ "SLL   $dst,$src,$nbits\t# use RISC-like SLLG also for int" %}
  ins_encode %{
   int Nbit = $nbits$$constant;
+  assert((Nbit & (BitsPerJavaInteger - 1)) == Nbit, "Check shift mask in ideal graph");
   __ z_sllg($dst$$Register, $src$$Register, Nbit & (BitsPerJavaInteger - 1), Z_R0);
  %}
  ins_pipe(pipe_class_dummy);
@@ -6841,6 +6842,7 @@
  format %{ "SRA   $dst,$src" %}
  ins_encode %{
   int Nbit = $src$$constant;
+  assert((Nbit & (BitsPerJavaInteger - 1)) == Nbit, "Check shift mask in ideal graph");
   __ z_sra($dst$$Register, Nbit & (BitsPerJavaInteger - 1), Z_R0);
  %}
  ins_pipe(pipe_class_dummy);
@@ -6893,6 +6895,7 @@
  format %{ "SRL   $dst,$src" %}
  ins_encode %{
   int Nbit = $src$$constant;
+  assert((Nbit & (BitsPerJavaInteger - 1)) == Nbit, "Check shift mask in ideal graph");
   __ z_srl($dst$$Register, Nbit & (BitsPerJavaInteger - 1), Z_R0);
  %}
  ins_pipe(pipe_class_dummy);
--- a/hotspot/src/cpu/s390/vm/stubGenerator_s390.cpp	Thu Apr 06 04:50:34 2017 +0000
+++ b/hotspot/src/cpu/s390/vm/stubGenerator_s390.cpp	Thu Apr 06 22:58:55 2017