changeset 47700:9fe9292f5931

8190710: Update Graal Reviewed-by: kvn
author dlong
date Mon, 06 Nov 2017 20:29:49 -0800
parents d20059c27430
children 1772ebf07d1f
files make/CompileToolsHotspot.gmk src/hotspot/share/aot/aotCodeHeap.cpp src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.binformat/src/jdk/tools/jaotc/binformat/BinaryContainer.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/BlackholeDirectiveTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/ControlFlowAnchorDirectiveTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/OpaqueDirectiveTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.replacements/src/org/graalvm/compiler/api/replacements/Snippet.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm.amd64/src/org/graalvm/compiler/asm/amd64/AMD64Assembler.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm.amd64/src/org/graalvm/compiler/asm/amd64/AMD64MacroAssembler.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64.test/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/test/AMD64AddressLoweringTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/AMD64AddressLowering.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/AMD64LIRGenerator.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/AMD64LIRKindTool.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/CompressEncoding.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/calc/FloatConvert.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/cfg/Loop.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/type/ArithmeticOpTable.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/type/FloatStamp.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/type/IntegerStamp.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/CheckGraalInvariants.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ConditionalEliminationTest14.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ConditionalEliminationTestBase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/DumpPathTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/FinalizableSubclassTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GraalCompilerTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GraalDebugHandlersFactoryTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GuardedIntrinsicTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/HashCodeTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/MarkUnsafeAccessTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/MergeCanonicalizerTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ProfilingInfoTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/SubWordReturnTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/UnbalancedMonitorsTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/UnsafeVirtualizationTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/EATestBase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/PEAAssertionsTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/TrufflePEATest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/UnsafeEATest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/inlining/NestedLoopEffectsPhaseComplexityTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/GraalCompilerOptions.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/gen/DebugInfoBuilder.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/gen/NodeLIRBuilder.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/target/Backend.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/DebugContext.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/DebugHandlersFactory.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/DebugOptions.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/IgvDumpChannel.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/PathUtilities.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph.test/src/org/graalvm/compiler/graph/test/graphio/GraphSnippetTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph.test/src/org/graalvm/compiler/graph/test/graphio/NodeEncodingTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Graph.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Node.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64HotSpotNodeLIRBuilder.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotAddressLowering.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotLIRGenerator.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotLIRKindTool.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotMove.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotNodeLIRBuilder.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotMove.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotNodeLIRBuilder.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotStrategySwitchOp.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/ArrayCopyIntrinsificationTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CompilationWrapperTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/ExplicitExceptionTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/GraalOSRLockTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/GraalOSRTestBase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/WriteBarrierVerificationTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/GraalHotSpotVMConfig.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotBackend.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompiler.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompilerFactory.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalMBean.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalRuntime.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/DefaultHotSpotLoweringProvider.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotGraphBuilderPlugins.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotHostForeignCallsProvider.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveDynamicConstantNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileBranchNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileInvokeNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileWithNotificationNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/phases/OnStackReplacementPhase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/HotSpotReplacementsUtil.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/HubGetClassNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/IdentityHashCodeNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/ArrayCopySlowPathNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/ArrayCopySnippets.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/ArrayCopyUnrollNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/ArrayCopyWithSlowPathNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/CheckcastArrayCopyCallNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/GenericArrayCopyCallNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/UnsafeArrayCopyNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/UnsafeArrayCopySnippets.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/profiling/ProbabilisticProfileSnippets.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/profiling/ProfileSnippets.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/stubs/NewArrayStub.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/stubs/NewInstanceStub.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/BytecodeParser.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/FrameStateBuilder.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.jtt/src/org/graalvm/compiler/jtt/optimize/ConditionalElimination02.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.jtt/src/org/graalvm/compiler/jtt/optimize/Fold_Double04.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.jtt/src/org/graalvm/compiler/jtt/optimize/Fold_Float03.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir.amd64/src/org/graalvm/compiler/lir/amd64/AMD64ArrayEqualsOp.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir.amd64/src/org/graalvm/compiler/lir/amd64/AMD64ControlFlow.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir.amd64/src/org/graalvm/compiler/lir/amd64/AMD64Move.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir.sparc/src/org/graalvm/compiler/lir/sparc/SPARCLoadConstantTableBaseOp.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir.sparc/src/org/graalvm/compiler/lir/sparc/SPARCMove.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/LIRValueUtil.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/RedundantMoveElimination.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/SaveCalleeSaveRegisters.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/asm/CompilationResultBuilder.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/gen/ArithmeticLIRGenerator.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/gen/LIRGenerationResult.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/gen/LIRGenerator.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/gen/LIRGeneratorTool.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.loop.test/src/org/graalvm/compiler/loop/test/LoopPartialUnrollTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.loop/src/org/graalvm/compiler/loop/CountedLoopInfo.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.loop/src/org/graalvm/compiler/loop/DefaultLoopPolicies.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodeinfo/src/org/graalvm/compiler/nodeinfo/NodeCycles.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes.test/src/org/graalvm/compiler/nodes/test/IntegerStampTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes.test/src/org/graalvm/compiler/nodes/test/PrimitiveStampBoundaryTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/CompressionNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/ConstantNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/IfNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/PhiNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/PiNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/ValuePhiNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/BinaryArithmeticNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/ConditionalNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/DivNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatDivNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerConvertNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerLessThanNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IsNullNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/SignedDivNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/SignedRemNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/UnaryNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/UnpackEndianHalfNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/cfg/ControlFlowGraph.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/BranchProbabilityNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/RawLoadNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/RawStoreNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/GraphBuilderContext.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/InlineInvokePlugin.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/IntrinsicContext.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/InstanceOfNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/LoadFieldNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/StoreFieldNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/StoreIndexedNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/memory/MemoryPhiNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/memory/address/OffsetAddressNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/spi/VirtualizerTool.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/util/GraphUtil.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/util/JavaConstantFormattable.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/util/JavaConstantFormatter.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/virtual/VirtualArrayNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/virtual/VirtualInstanceNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.options.processor/src/org/graalvm/compiler/options/processor/OptionProcessor.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/ConditionalEliminationPhase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/FixReadsPhase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/ProfileCompiledMethodsPhase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/inlining/info/elem/InlineableGraph.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/util/HashSetNodeEventListener.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/BasePhase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/schedule/SchedulePhase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/verify/VerifyGetOptionsUsage.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/verify/VerifyGraphAddUsage.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/BasicIdealGraphPrinter.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/BinaryGraphPrinter.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/CFGPrinterObserver.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/CanonicalStringGraphPrinter.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/GraalDebugHandlersFactory.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/GraphPrinter.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/GraphPrinterDumpHandler.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/IdealGraphPrinter.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.amd64/src/org/graalvm/compiler/replacements/amd64/AMD64StringIndexOfNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/ConstantBindingParameterPlugin.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/DefaultJavaLoweringProvider.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/GraphKit.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/ReplacementsImpl.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/SnippetCounter.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/SnippetIntegerHistogram.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/ArrayEqualsNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/BasicArrayCopyNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/BasicObjectCloneNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/BinaryMathIntrinsicNode.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.test/src/org/graalvm/compiler/test/GraalTest.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.virtual/src/org/graalvm/compiler/virtual/phases/ea/EffectList.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.virtual/src/org/graalvm/compiler/virtual/phases/ea/EffectsClosure.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.virtual/src/org/graalvm/compiler/virtual/phases/ea/EffectsPhase.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.virtual/src/org/graalvm/compiler/virtual/phases/ea/ObjectState.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.virtual/src/org/graalvm/compiler/virtual/phases/ea/PartialEscapeClosure.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.virtual/src/org/graalvm/compiler/virtual/phases/ea/VirtualizerToolImpl.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.graphio/src/org/graalvm/graphio/GraphOutput.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.graphio/src/org/graalvm/graphio/GraphProtocol.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.graphio/src/org/graalvm/graphio/GraphSnippets.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.graphio/src/org/graalvm/graphio/GraphStructure.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.graphio/src/org/graalvm/graphio/ProtocolImpl.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.graphio/src/org/graalvm/graphio/doc-files/diamond.png src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.graphio/src/org/graalvm/graphio/package-info.java src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.word/.checkstyle_checks.xml
diffstat 201 files changed, 6037 insertions(+), 3437 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/make/CompileToolsHotspot.gmk	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/make/CompileToolsHotspot.gmk	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -67,6 +67,7 @@
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.phases.common/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.serviceprovider/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.virtual/src \
+     $(SRC_DIR)/org.graalvm.graphio/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.util/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.code/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.common/src \
@@ -125,6 +126,7 @@
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.nodeinfo/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.options/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.compiler.serviceprovider/src \
+     $(SRC_DIR)/org.graalvm.graphio/src \
      $(SRC_DIR)/org.graalvm.util/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.code/src \
      $(VM_CI_SRC_DIR)/jdk.vm.ci.common/src \
--- a/src/hotspot/share/aot/aotCodeHeap.cpp	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/hotspot/share/aot/aotCodeHeap.cpp	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -490,6 +490,8 @@
 
   SET_AOT_GLOBAL_SYMBOL_VALUE("_aot_stub_routines_checkcast_arraycopy", address, StubRoutines::_checkcast_arraycopy);
 
+  SET_AOT_GLOBAL_SYMBOL_VALUE("_aot_stub_routines_generic_arraycopy", address, StubRoutines::_generic_arraycopy);
+
   SET_AOT_GLOBAL_SYMBOL_VALUE("_aot_stub_routines_aescrypt_encryptBlock", address, StubRoutines::_aescrypt_encryptBlock);
   SET_AOT_GLOBAL_SYMBOL_VALUE("_aot_stub_routines_aescrypt_decryptBlock", address, StubRoutines::_aescrypt_decryptBlock);
   SET_AOT_GLOBAL_SYMBOL_VALUE("_aot_stub_routines_cipherBlockChaining_encryptAESCrypt", address, StubRoutines::_cipherBlockChaining_encryptAESCrypt);
--- a/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.binformat/src/jdk/tools/jaotc/binformat/BinaryContainer.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.aot/share/classes/jdk.tools.jaotc.binformat/src/jdk/tools/jaotc/binformat/BinaryContainer.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -192,6 +192,8 @@
 
     {"StubRoutines::_checkcast_arraycopy", "_aot_stub_routines_checkcast_arraycopy"},
 
+    {"StubRoutines::_generic_arraycopy", "_aot_stub_routines_generic_arraycopy"},
+
     {"StubRoutines::_aescrypt_encryptBlock", "_aot_stub_routines_aescrypt_encryptBlock"},
     {"StubRoutines::_aescrypt_decryptBlock", "_aot_stub_routines_aescrypt_decryptBlock"},
     {"StubRoutines::_cipherBlockChaining_encryptAESCrypt", "_aot_stub_routines_cipherBlockChaining_encryptAESCrypt"},
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/BlackholeDirectiveTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/BlackholeDirectiveTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -34,6 +34,9 @@
 import org.graalvm.compiler.core.test.GraalCompilerTest;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ParameterNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations.Optimization;
+import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 
 /**
 * Tests for {@link GraalDirectives#blackhole}.
@@ -129,6 +132,11 @@
   }
 
   @Override
+  protected HighTierContext getDefaultHighTierContext() {
+    return new HighTierContext(getProviders(), getDefaultGraphBuilderSuite(), OptimisticOptimizations.ALL.remove(Optimization.RemoveNeverExecutedCode));
+  }
+
+  @Override
   protected boolean checkLowTierGraph(StructuredGraph graph) {
     BlackholeSnippet snippet = graph.method().getAnnotation(BlackholeSnippet.class);
     ParameterNode arg = graph.getParameter(0);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/ControlFlowAnchorDirectiveTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/ControlFlowAnchorDirectiveTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -46,6 +46,9 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.debug.ControlFlowAnchorNode;
 
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations.Optimization;
+import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 
 public class ControlFlowAnchorDirectiveTest extends GraalCompilerTest {
 
@@ -239,6 +242,11 @@
   }
 
   @Override
+  protected HighTierContext getDefaultHighTierContext() {
+    return new HighTierContext(getProviders(), getDefaultGraphBuilderSuite(), OptimisticOptimizations.ALL.remove(Optimization.RemoveNeverExecutedCode));
+  }
+
+  @Override
   protected boolean checkLowTierGraph(StructuredGraph graph) {
     List<ControlFlowAnchorNode> anchors = graph.getNodes().filter(ControlFlowAnchorNode.class).snapshot();
     for (int i = 0; i < anchors.size(); i++) {
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/OpaqueDirectiveTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.directives.test/src/org/graalvm/compiler/api/directives/test/OpaqueDirectiveTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -37,6 +37,9 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.AddNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.ConditionalNode;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations.Optimization;
+import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 
 /**
 * Tests for {@link GraalDirectives#opaque}.
@@ -128,6 +131,11 @@
   }
 
   @Override
+  protected HighTierContext getDefaultHighTierContext() {
+    return new HighTierContext(getProviders(), getDefaultGraphBuilderSuite(), OptimisticOptimizations.ALL.remove(Optimization.RemoveNeverExecutedCode));
+  }
+
+  @Override
   protected boolean checkLowTierGraph(StructuredGraph graph) {
     OpaqueSnippet snippet = graph.method().getAnnotation(OpaqueSnippet.class);
     for (ReturnNode returnNode : graph.getNodes(ReturnNode.TYPE)) {
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.replacements/src/org/graalvm/compiler/api/replacements/Snippet.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.api.replacements/src/org/graalvm/compiler/api/replacements/Snippet.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -36,6 +36,13 @@
 public @interface Snippet {
 
   /**
+   * A partial intrinsic exits by (effectively) calling the intrinsified method. Normally, this
+   * call must use exactly the same arguments as the call that is being intrinsified. For well
+   * known snippets that are used after frame state assignment, we want to relax this restriction.
+   */
+  boolean allowPartialIntrinsicArgumentMismatch() default false;
+
+  /**
   * Denotes a snippet parameter representing 0 or more arguments that will be bound during
   * snippet template instantiation. During snippet template creation, its value must be an array
   * whose length specifies the number of arguments (the contents of the array are ignored) bound
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm.amd64/src/org/graalvm/compiler/asm/amd64/AMD64Assembler.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm.amd64/src/org/graalvm/compiler/asm/amd64/AMD64Assembler.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -22,10 +22,14 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.asm.amd64;
 
-import static org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil.isByte;
-import static org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil.isInt;
-import static org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil.isShiftCount;
-import static org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil.isUByte;
+import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.CPU;
+import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.XMM;
+import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.r12;
+import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.r13;
+import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.rbp;
+import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.rip;
+import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.rsp;
+import static jdk.vm.ci.code.MemoryBarriers.STORE_LOAD;
 import static org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64AsmOptions.UseAddressNop;
 import static org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64AsmOptions.UseNormalNop;
 import static org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.AMD64BinaryArithmetic.ADD;
@@ -47,25 +51,24 @@
 import static org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.OperandSize.SD;
 import static org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.OperandSize.SS;
 import static org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.OperandSize.WORD;
-import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.CPU;
-import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.XMM;
-import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.r12;
-import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.r13;
-import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.rbp;
-import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.rip;
-import static jdk.vm.ci.amd64.AMD64.rsp;
-import static jdk.vm.ci.code.MemoryBarriers.STORE_LOAD;
+import static org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil.isByte;
+import static org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil.isInt;
+import static org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil.isShiftCount;
+import static org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil.isUByte;
 
 import org.graalvm.compiler.asm.Assembler;
 import org.graalvm.compiler.asm.Label;
+import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address.Scale;
 import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
-import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address.Scale;
+import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 
 import jdk.vm.ci.amd64.AMD64;
 import jdk.vm.ci.amd64.AMD64.CPUFeature;
+import jdk.vm.ci.amd64.AMD64Kind;
 import jdk.vm.ci.code.Register;
 import jdk.vm.ci.code.Register.RegisterCategory;
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
+import jdk.vm.ci.meta.PlatformKind;
 
 /**
 * This class implements an assembler that can encode most X86 instructions.
@@ -225,7 +228,7 @@
   * The x86 operand sizes.
   */
   public enum OperandSize {
-    BYTE(1) {
+    BYTE(1, AMD64Kind.BYTE) {
       @Override
       protected void emitImmediate(AMD64Assembler asm, int imm) {
         assert imm == (byte) imm;
@@ -238,7 +241,7 @@
       }
     },
 
-    WORD(2, 0x66) {
+    WORD(2, AMD64Kind.WORD, 0x66) {
       @Override
       protected void emitImmediate(AMD64Assembler asm, int imm) {
         assert imm == (short) imm;
@@ -251,7 +254,7 @@
       }
     },
 
-    DWORD(4) {
+    DWORD(4, AMD64Kind.DWORD) {
       @Override
       protected void emitImmediate(AMD64Assembler asm, int imm) {
         asm.emitInt(imm);
@@ -263,7 +266,7 @@
       }
     },
 
-    QWORD(8) {
+    QWORD(8, AMD64Kind.QWORD) {
       @Override
       protected void emitImmediate(AMD64Assembler asm, int imm) {
         asm.emitInt(imm);
@@ -275,34 +278,35 @@
       }
     },
 
-    SS(4, 0xF3, true),
-
-    SD(8, 0xF2, true),
-
-    PS(16, true),
-
-    PD(16, 0x66, true);
+    SS(4, AMD64Kind.SINGLE, 0xF3, true),
+
+    SD(8, AMD64Kind.DOUBLE, 0xF2, true),
+
+    PS(16, AMD64Kind.V128_SINGLE, true),
+
+    PD(16, AMD64Kind.V128_DOUBLE, 0x66, true);
 
     private final int sizePrefix;
-
     private final int bytes;
     private final boolean xmm;
-
-    OperandSize(int bytes) {
-      this(bytes, 0);
+    private final AMD64Kind kind;
+
+    OperandSize(int bytes, AMD64Kind kind) {
+      this(bytes, kind, 0);
     }
 
-    OperandSize(int bytes, int sizePrefix) {
-      this(bytes, sizePrefix, false);
+    OperandSize(int bytes, AMD64Kind kind, int sizePrefix) {
+      this(bytes, kind, sizePrefix, false);
     }
 
-    OperandSize(int bytes, boolean xmm) {
-      this(bytes, 0, xmm);
+    OperandSize(int bytes, AMD64Kind kind, boolean xmm) {
+      this(bytes, kind, 0, xmm);
     }
 
-    OperandSize(int bytes, int sizePrefix, boolean xmm) {
+    OperandSize(int bytes, AMD64Kind kind, int sizePrefix, boolean xmm) {
       this.sizePrefix = sizePrefix;
       this.bytes = bytes;
+      this.kind = kind;
       this.xmm = xmm;
     }
 
@@ -314,6 +318,19 @@
       return xmm;
     }
 
+    public AMD64Kind getKind() {
+      return kind;
+    }
+
+    public static OperandSize get(PlatformKind kind) {
+      for (OperandSize operandSize : OperandSize.values()) {
+        if (operandSize.kind.equals(kind)) {
+          return operandSize;
+        }
+      }
+      throw GraalError.shouldNotReachHere("Unexpected kind: " + kind.toString());
+    }
+
     /**
     * Emit an immediate of this size. Note that immediate {@link #QWORD} operands are encoded
     * as sign-extended 32-bit values.
@@ -2230,6 +2247,14 @@
     emitOperandHelper(dst, src, 0);
   }
 
+  public final void movzbl(Register dst, Register src) {
+    AMD64RMOp.MOVZXB.emit(this, OperandSize.DWORD, dst, src);
+  }
+
+  public final void movzbq(Register dst, Register src) {
+    AMD64RMOp.MOVZXB.emit(this, OperandSize.QWORD, dst, src);
+  }
+
   public final void movzwl(Register dst, AMD64Address src) {
     prefix(src, dst);
     emitByte(0x0F);
@@ -3198,6 +3223,13 @@
     emitByte(0xC0 | encode);
   }
 
+  public final void setb(ConditionFlag cc, Register dst) {
+    int encode = prefixAndEncode(dst.encoding, true);
+    emitByte(0x0F);
+    emitByte(0x90 | cc.getValue());
+    emitByte(0xC0 | encode);
+  }
+
   public final void cmovq(ConditionFlag cc, Register dst, AMD64Address src) {
     prefixq(src, dst);
     emitByte(0x0F);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm.amd64/src/org/graalvm/compiler/asm/amd64/AMD64MacroAssembler.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm.amd64/src/org/graalvm/compiler/asm/amd64/AMD64MacroAssembler.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -31,8 +31,8 @@
 import static org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64AsmOptions.UseXmmRegToRegMoveAll;
 
 import org.graalvm.compiler.asm.Label;
+import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address.Scale;
 import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
-import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address.Scale;
 
 import jdk.vm.ci.amd64.AMD64;
 import jdk.vm.ci.amd64.AMD64Kind;
@@ -281,6 +281,16 @@
 
   }
 
+  public final void setl(ConditionFlag cc, Register dst) {
+    setb(cc, dst);
+    movzbl(dst, dst);
+  }
+
+  public final void setq(ConditionFlag cc, Register dst) {
+    setb(cc, dst);
+    movzbq(dst, dst);
+  }
+
   public final void flog(Register dest, Register value, boolean base10) {
     if (base10) {
       fldlg2();
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64.test/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/test/AMD64AddressLoweringTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,126 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.core.amd64.test;
+
+import static org.junit.Assume.assumeTrue;
+
+import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address.Scale;
+import org.graalvm.compiler.core.amd64.AMD64AddressLowering;
+import org.graalvm.compiler.core.amd64.AMD64AddressNode;
+import org.graalvm.compiler.core.test.GraalCompilerTest;
+import org.graalvm.compiler.nodes.ConstantNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
+import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.calc.AddNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.calc.LeftShiftNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.calc.NegateNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.memory.address.AddressNode;
+import org.junit.Assert;
+import org.junit.Before;
+import org.junit.Test;
+
+import jdk.vm.ci.amd64.AMD64;
+
+public class AMD64AddressLoweringTest extends GraalCompilerTest {
+
+  private StructuredGraph graph;
+  private AMD64AddressLowering lowering;
+
+  @Before
+  public void checkAMD64() {
+    assumeTrue("skipping AMD64 specific test", getTarget().arch instanceof AMD64);
+    graph = new StructuredGraph.Builder(getInitialOptions(), getDebugContext()).build();
+    lowering = new AMD64AddressLowering();
+  }
+
+  @Test
+  public void convertBaseAndIndexToDisplacement() {
+    ValueNode base = graph.unique(const64(1000));
+    ValueNode index = graph.unique(const64(10));
+    AddressNode result = lowering.lower(base, index);
+    assertAddress(result, null, null, Scale.Times1, 1010);
+  }
+
+  @Test
+  public void convertBaseToDisplacement() {
+    ValueNode constantAddress = graph.addOrUniqueWithInputs(const64(1000));
+    AddressNode result = lowering.lower(constantAddress, null);
+    assertAddress(result, null, null, Scale.Times1, 1000);
+  }
+
+  @Test
+  public void convertBaseAndShiftedIndexToDisplacement() {
+    ValueNode base = graph.addOrUniqueWithInputs(const64(1000));
+    ValueNode index = graph.addOrUniqueWithInputs(new LeftShiftNode(const64(10), const32(1)));
+    AddressNode result = lowering.lower(base, index);
+    assertAddress(result, null, null, Scale.Times2, 1020);
+  }
+
+  @Test
+  public void convertBaseAndNegatedShiftedIndexToDisplacement() {
+    ValueNode base = graph.addOrUniqueWithInputs(const64(1000));
+    ValueNode index = graph.addOrUniqueWithInputs(new NegateNode(new LeftShiftNode(const64(10), const32(2))));
+    AddressNode result = lowering.lower(base, index);
+    assertAddress(result, null, null, Scale.Times4, 960);
+  }
+
+  @Test
+  public void convertNegatedBaseAndNegatedShiftedIndexToDisplacement() {
+    ValueNode base = graph.addOrUniqueWithInputs(new NegateNode(const64(1000)));
+    ValueNode index = graph.addOrUniqueWithInputs(new NegateNode(new LeftShiftNode(const64(10), const32(2))));
+    AddressNode result = lowering.lower(base, index);
+    assertAddress(result, null, null, Scale.Times4, -1040);
+  }
+
+  @Test
+  public void convertNegatedShiftedBaseAndNegatedIndexToDisplacement() {
+    ValueNode base = graph.addOrUniqueWithInputs(new NegateNode(new LeftShiftNode(const64(10), const32(2))));
+    ValueNode index = graph.addOrUniqueWithInputs(new NegateNode(const64(1000)));
+    AddressNode result = lowering.lower(base, index);
+    assertAddress(result, null, null, Scale.Times4, -1040);
+  }
+
+  @Test
+  public void convertTwoLevelsOfNegatedShiftedBaseAndNegatedIndexToDisplacement() {
+    ValueNode base = graph.addOrUniqueWithInputs(new NegateNode(new LeftShiftNode(new NegateNode(new LeftShiftNode(const64(500), const32(1))), const32(1))));
+    ValueNode index = graph.addOrUniqueWithInputs(new NegateNode(new AddNode(new NegateNode(const64(13)), const64(3))));
+    AddressNode result = lowering.lower(base, index);
+    assertAddress(result, null, null, Scale.Times4, 2010);
+  }
+
+  private static ConstantNode const64(long value) {
+    return ConstantNode.forIntegerBits(Long.SIZE, value);
+  }
+
+  private static ConstantNode const32(long value) {
+    return ConstantNode.forIntegerBits(Integer.SIZE, value);
+  }
+
+  private static void assertAddress(AddressNode actual, ValueNode expectedBase, ValueNode expectedIndex, Scale expectedScale, int expectedDisplacement) {
+    AMD64AddressNode address = (AMD64AddressNode) actual;
+    Assert.assertEquals(expectedBase, address.getBase());
+    Assert.assertEquals(expectedIndex, address.getIndex());
+    Assert.assertEquals(expectedScale, address.getScale());
+    Assert.assertEquals(expectedDisplacement, address.getDisplacement());
+  }
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/AMD64AddressLowering.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/AMD64AddressLowering.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -23,21 +23,22 @@
 
 package org.graalvm.compiler.core.amd64;
 
-import jdk.vm.ci.meta.JavaConstant;
-
+import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address.Scale;
 import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
-import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address.Scale;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.IntegerStamp;
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugContext;
+import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.AddNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.LeftShiftNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.calc.NegateNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.ZeroExtendNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.memory.address.AddressNode;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.AddressLoweringPhase.AddressLowering;
 
+import jdk.vm.ci.meta.JavaConstant;
+
 public class AMD64AddressLowering extends AddressLowering {
-
   @Override
   public AddressNode lower(ValueNode address) {
     return lower(address, null);
@@ -46,24 +47,37 @@
   @Override
   public AddressNode lower(ValueNode base, ValueNode offset) {
     AMD64AddressNode ret = new AMD64AddressNode(base, offset);
+    StructuredGraph graph = base.graph();
+
     boolean changed;
     do {
-      changed = improve(base.getDebug(), ret);
+      changed = improve(graph, base.getDebug(), ret, false, false);
     } while (changed);
-    return base.graph().unique(ret);
+
+    return graph.unique(ret);
   }
 
   /**
-   * @param debug
+   * Tries to optimize addresses so that they match the AMD64-specific addressing mode better
+   * (base + index * scale + displacement).
+   *
+   * @param graph the current graph
+   * @param debug the current debug context
+   * @param ret the address that should be optimized
+   * @param isBaseNegated determines if the address base is negated. if so, all values that are
+   *      extracted from the base will be negated as well
+   * @param isIndexNegated determines if the index is negated. if so, all values that are
+   *      extracted from the index will be negated as well
+   * @return true if the address was modified
   */
-  protected boolean improve(DebugContext debug, AMD64AddressNode ret) {
-    ValueNode newBase = improveInput(ret, ret.getBase(), 0);
+  protected boolean improve(StructuredGraph graph, DebugContext debug, AMD64AddressNode ret, boolean isBaseNegated, boolean isIndexNegated) {
+    ValueNode newBase = improveInput(ret, ret.getBase(), 0, isBaseNegated);
     if (newBase != ret.getBase()) {
       ret.setBase(newBase);
       return true;
     }
 
-    ValueNode newIdx = improveInput(ret, ret.getIndex(), ret.getScale().log2);
+    ValueNode newIdx = improveInput(ret, ret.getIndex(), ret.getScale().log2, isIndexNegated);
     if (newIdx != ret.getIndex()) {
       ret.setIndex(newIdx);
       return true;
@@ -83,55 +97,122 @@
     }
 
     if (ret.getScale() == Scale.Times1) {
-      if (ret.getBase() == null || ret.getIndex() == null) {
-        if (ret.getBase() instanceof AddNode) {
-          AddNode add = (AddNode) ret.getBase();
-          ret.setBase(add.getX());
-          ret.setIndex(add.getY());
-          return true;
-        } else if (ret.getIndex() instanceof AddNode) {
-          AddNode add = (AddNode) ret.getIndex();
-          ret.setBase(add.getX());
-          ret.setIndex(add.getY());
-          return true;
-        }
+      if (ret.getIndex() == null && ret.getBase() instanceof AddNode) {
+        AddNode add = (AddNode) ret.getBase();
+        ret.setBase(add.getX());
+        ret.setIndex(considerNegation(graph, add.getY(), isBaseNegated));
+        return true;
+      } else if (ret.getBase() == null && ret.getIndex() instanceof AddNode) {
+        AddNode add = (AddNode) ret.getIndex();
+        ret.setBase(considerNegation(graph, add.getX(), isIndexNegated));
+        ret.setIndex(add.getY());
+        return true;
       }
 
       if (ret.getBase() instanceof LeftShiftNode && !(ret.getIndex() instanceof LeftShiftNode)) {
         ValueNode tmp = ret.getBase();
-        ret.setBase(ret.getIndex());
-        ret.setIndex(tmp);
+        ret.setBase(considerNegation(graph, ret.getIndex(), isIndexNegated != isBaseNegated));
+        ret.setIndex(considerNegation(graph, tmp, isIndexNegated != isBaseNegated));
         return true;
       }
     }
 
+    return improveNegation(graph, debug, ret, isBaseNegated, isIndexNegated);
+  }
+
+  private boolean improveNegation(StructuredGraph graph, DebugContext debug, AMD64AddressNode ret, boolean originalBaseNegated, boolean originalIndexNegated) {
+    boolean baseNegated = originalBaseNegated;
+    boolean indexNegated = originalIndexNegated;
+
+    ValueNode originalBase = ret.getBase();
+    ValueNode originalIndex = ret.getIndex();
+
+    if (ret.getBase() instanceof NegateNode) {
+      NegateNode negate = (NegateNode) ret.getBase();
+      ret.setBase(negate.getValue());
+      baseNegated = !baseNegated;
+    }
+
+    if (ret.getIndex() instanceof NegateNode) {
+      NegateNode negate = (NegateNode) ret.getIndex();
+      ret.setIndex(negate.getValue());
+      indexNegated = !indexNegated;
+    }
+
+    if (baseNegated != originalBaseNegated || indexNegated != originalIndexNegated) {
+      ValueNode base = ret.getBase();
+      ValueNode index = ret.getIndex();
+
+      boolean improved = improve(graph, debug, ret, baseNegated, indexNegated);
+      if (baseNegated != originalBaseNegated) {
+        if (base == ret.getBase()) {
+          ret.setBase(originalBase);
+        } else if (ret.getBase() != null) {
+          ret.setBase(graph.maybeAddOrUnique(NegateNode.create(ret.getBase())));
+        }
+      }
+
+      if (indexNegated != originalIndexNegated) {
+        if (index == ret.getIndex()) {
+          ret.setIndex(originalIndex);
+        } else if (ret.getIndex() != null) {
+          ret.setIndex(graph.maybeAddOrUnique(NegateNode.create(ret.getIndex())));
+        }
+      }
+      return improved;
+    } else {
+      assert ret.getBase() == originalBase && ret.getIndex() == originalIndex;
+    }
     return false;
   }
 
-  private static ValueNode improveInput(AMD64AddressNode address, ValueNode node, int shift) {
+  private static ValueNode considerNegation(StructuredGraph graph, ValueNode value, boolean negate) {
+    if (negate && value != null) {
+      return graph.maybeAddOrUnique(NegateNode.create(value));
+    }
+    return value;
+  }
+
+  private ValueNode improveInput(AMD64AddressNode address, ValueNode node, int shift, boolean negateExtractedDisplacement) {
     if (node == null) {
       return null;
     }
 
     JavaConstant c = node.asJavaConstant();
     if (c != null) {
-      return improveConstDisp(address, node, c, null, shift);
+      return improveConstDisp(address, node, c, null, shift, negateExtractedDisplacement);
     } else {
-      if (node.stamp() instanceof IntegerStamp && ((IntegerStamp) node.stamp()).getBits() == 64) {
-        if (node instanceof ZeroExtendNode) {
-          if (((ZeroExtendNode) node).getInputBits() == 32) {
-            /*
-             * We can just swallow a zero-extend from 32 bit to 64 bit because the upper
-             * half of the register will always be zero.
-             */
-            return ((ZeroExtendNode) node).getValue();
+      if (node.stamp() instanceof IntegerStamp) {
+        if (node instanceof ZeroExtendNode && (((ZeroExtendNode) node).getInputBits() == 32)) {
+          /*
+           * we can't just swallow all zero-extends as we might encounter something like
+           * the following: ZeroExtend(Add(negativeValue, positiveValue)).
+           *
+           * if we swallow the zero-extend in this case and subsequently optimize the add,
+           * we might end up with a negative value that has less than 64 bits in base or
+           * index. such a value would require sign extension instead of zero-extension
+           * but the backend can only do zero-extension. if we ever want to optimize that
+           * further, we would also need to be careful about over-/underflows.
+           *
+           * furthermore, we also can't swallow zero-extends with less than 32 bits as
+           * most of these values are immediately sign-extended to 32 bit by the backend
+           * (therefore, the subsequent implicit zero-extension to 64 bit won't do what we
+           * expect).
+           */
+          ValueNode value = ((ZeroExtendNode) node).getValue();
+          if (!mightBeOptimized(value)) {
+            // if the value is not optimized further by the address lowering, then we
+            // can safely rely on the backend doing the implicitly zero-extension.
+            return value;
           }
-        } else if (node instanceof AddNode) {
+        }
+
+        if (node instanceof AddNode) {
           AddNode add = (AddNode) node;
           if (add.getX().isConstant()) {
-            return improveConstDisp(address, node, add.getX().asJavaConstant(), add.getY(), shift);
+            return improveConstDisp(address, node, add.getX().asJavaConstant(), add.getY(), shift, negateExtractedDisplacement);
           } else if (add.getY().isConstant()) {
-            return improveConstDisp(address, node, add.getY().asJavaConstant(), add.getX(), shift);
+            return improveConstDisp(address, node, add.getY().asJavaConstant(), add.getX(), shift, negateExtractedDisplacement);
           }
         }
       }
@@ -140,15 +221,30 @@
     return node;
   }
 
-  private static ValueNode improveConstDisp(AMD64AddressNode address, ValueNode original, JavaConstant c, ValueNode other, int shift) {
+  /**
+   * This method returns true for all nodes that might be optimized by the address lowering.
+   */
+  protected boolean mightBeOptimized(ValueNode value) {
+    return value instanceof AddNode || value instanceof LeftShiftNode || value instanceof NegateNode || value instanceof ZeroExtendNode;
+  }
+
+  private static ValueNode improveConstDisp(AMD64AddressNode address, ValueNode original, JavaConstant c, ValueNode other, int shift, boolean negateExtractedDisplacement) {
     if (c.getJavaKind().isNumericInteger()) {
-      long disp = address.getDisplacement();
-      disp += c.asLong() << shift;
-      if (NumUtil.isInt(disp)) {
-        address.setDisplacement((int) disp);
+      long delta = c.asLong() << shift;
+      if (updateDisplacement(address, delta, negateExtractedDisplacement)) {
         return other;
       }
     }
     return original;
   }
+
+  protected static boolean updateDisplacement(AMD64AddressNode address, long displacementDelta, boolean negateDelta) {
+    long sign = negateDelta ? -1 : 1;
+    long disp = address.getDisplacement() + displacementDelta * sign;
+    if (NumUtil.isInt(disp)) {
+      address.setDisplacement((int) disp);
+      return true;
+    }
+    return false;
+  }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/AMD64LIRGenerator.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/AMD64LIRGenerator.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -33,15 +33,17 @@
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRValueUtil.asConstantValue;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRValueUtil.asJavaConstant;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRValueUtil.isConstantValue;
+import static org.graalvm.compiler.lir.LIRValueUtil.isIntConstant;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRValueUtil.isJavaConstant;
 
-import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
+import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.AMD64BinaryArithmetic;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.AMD64MIOp;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.AMD64RMOp;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.ConditionFlag;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.OperandSize;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.SSEOp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.LIRKind;
+import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.spi.ForeignCallLinkage;
 import org.graalvm.compiler.core.common.spi.LIRKindTool;
@@ -58,13 +60,17 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64AddressValue;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ArithmeticLIRGeneratorTool;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ArrayEqualsOp;
+import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64Binary;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64BinaryConsumer;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ByteSwapOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64Call;
+import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow.BranchOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow.CondMoveOp;
+import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow.CondSetOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow.FloatBranchOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow.FloatCondMoveOp;
+import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow.FloatCondSetOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow.ReturnOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow.StrategySwitchOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64ControlFlow.TableSwitchOp;
@@ -257,8 +263,7 @@
 
   @Override
   public void emitCompareBranch(PlatformKind cmpKind, Value left, Value right, Condition cond, boolean unorderedIsTrue, LabelRef trueLabel, LabelRef falseLabel, double trueLabelProbability) {
-    boolean mirrored = emitCompare(cmpKind, left, right);
-    Condition finalCondition = mirrored ? cond.mirror() : cond;
+    Condition finalCondition = emitCompare(cmpKind, left, right, cond);
     if (cmpKind == AMD64Kind.SINGLE || cmpKind == AMD64Kind.DOUBLE) {
       append(new FloatBranchOp(finalCondition, unorderedIsTrue, trueLabel, falseLabel, trueLabelProbability));
     } else {
@@ -290,14 +295,60 @@
 
   @Override
   public Variable emitConditionalMove(PlatformKind cmpKind, Value left, Value right, Condition cond, boolean unorderedIsTrue, Value trueValue, Value falseValue) {
-    boolean mirrored = emitCompare(cmpKind, left, right);
-    Condition finalCondition = mirrored ? cond.mirror() : cond;
+    boolean isFloatComparison = cmpKind == AMD64Kind.SINGLE || cmpKind == AMD64Kind.DOUBLE;
 
-    Variable result = newVariable(trueValue.getValueKind());
-    if (cmpKind == AMD64Kind.SINGLE || cmpKind == AMD64Kind.DOUBLE) {
-      append(new FloatCondMoveOp(result, finalCondition, unorderedIsTrue, load(trueValue), load(falseValue)));
+    Condition finalCondition = cond;
+    Value finalTrueValue = trueValue;
+    Value finalFalseValue = falseValue;
+    if (isFloatComparison) {
+      // eliminate the parity check in case of a float comparison
+      Value finalLeft = left;
+      Value finalRight = right;
+      if (unorderedIsTrue != AMD64ControlFlow.trueOnUnordered(finalCondition)) {
+        if (unorderedIsTrue == AMD64ControlFlow.trueOnUnordered(finalCondition.mirror())) {
+          finalCondition = finalCondition.mirror();
+          finalLeft = right;
+          finalRight = left;
+        } else if (finalCondition != Condition.EQ && finalCondition != Condition.NE) {
+          // negating EQ and NE does not make any sense as we would need to negate
+          // unorderedIsTrue as well (otherwise, we would no longer fulfill the Java
+          // NaN semantics)
+          assert unorderedIsTrue == AMD64ControlFlow.trueOnUnordered(finalCondition.negate());
+          finalCondition = finalCondition.negate();
+          finalTrueValue = falseValue;
+          finalFalseValue = trueValue;
+        }
+      }
+      emitRawCompare(cmpKind, finalLeft, finalRight);
     } else {
-      append(new CondMoveOp(result, finalCondition, load(trueValue), loadNonConst(falseValue)));
+      finalCondition = emitCompare(cmpKind, left, right, cond);
+    }
+
+    boolean isParityCheckNecessary = isFloatComparison && unorderedIsTrue != AMD64ControlFlow.trueOnUnordered(finalCondition);
+    Variable result = newVariable(finalTrueValue.getValueKind());
+    if (!isParityCheckNecessary && isIntConstant(finalTrueValue, 1) && isIntConstant(finalFalseValue, 0)) {
+      if (isFloatComparison) {
+        append(new FloatCondSetOp(result, finalCondition));
+      } else {
+        append(new CondSetOp(result, finalCondition));
+      }
+    } else if (!isParityCheckNecessary && isIntConstant(finalTrueValue, 0) && isIntConstant(finalFalseValue, 1)) {
+      if (isFloatComparison) {
+        if (unorderedIsTrue == AMD64ControlFlow.trueOnUnordered(finalCondition.negate())) {
+          append(new FloatCondSetOp(result, finalCondition.negate()));
+        } else {
+          append(new FloatCondSetOp(result, finalCondition));
+          Variable negatedResult = newVariable(result.getValueKind());
+          append(new AMD64Binary.ConstOp(AMD64BinaryArithmetic.XOR, OperandSize.get(result.getPlatformKind()), negatedResult, result, 1));
+          result = negatedResult;
+        }
+      } else {
+        append(new CondSetOp(result, finalCondition.negate()));
+      }
+    } else if (isFloatComparison) {
+      append(new FloatCondMoveOp(result, finalCondition, unorderedIsTrue, load(finalTrueValue), load(finalFalseValue)));
+    } else {
+      append(new CondMoveOp(result, finalCondition, load(finalTrueValue), loadNonConst(finalFalseValue)));
     }
     return result;
   }
@@ -394,23 +445,21 @@
   *
   * @param a the left operand of the comparison
   * @param b the right operand of the comparison
+   * @param cond the condition of the comparison
   * @return true if the left and right operands were switched, false otherwise
   */
-  private boolean emitCompare(PlatformKind cmpKind, Value a, Value b) {
-    Variable left;
-    Value right;
-    boolean mirrored;
+  private Condition emitCompare(PlatformKind cmpKind, Value a, Value b, Condition cond) {
     if (LIRValueUtil.isVariable(b)) {
-      left = load(b);
-      right = loadNonConst(a);
-      mirrored = true;
+      emitRawCompare(cmpKind, b, a);
+      return cond.mirror();
     } else {
-      left = load(a);
-      right = loadNonConst(b);
-      mirrored = false;
+      emitRawCompare(cmpKind, a, b);
+      return cond;
     }
-    ((AMD64ArithmeticLIRGeneratorTool) arithmeticLIRGen).emitCompareOp((AMD64Kind) cmpKind, left, right);
-    return mirrored;
+  }
+
+  private void emitRawCompare(PlatformKind cmpKind, Value left, Value right) {
+    ((AMD64ArithmeticLIRGeneratorTool) arithmeticLIRGen).emitCompareOp((AMD64Kind) cmpKind, load(left), loadNonConst(right));
   }
 
   @Override
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/AMD64LIRKindTool.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.amd64/src/org/graalvm/compiler/core/amd64/AMD64LIRKindTool.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -28,7 +28,7 @@
 
 import jdk.vm.ci.amd64.AMD64Kind;
 
-public class AMD64LIRKindTool implements LIRKindTool {
+public abstract class AMD64LIRKindTool implements LIRKindTool {
 
   @Override
   public LIRKind getIntegerKind(int bits) {
@@ -67,12 +67,8 @@
   }
 
   @Override
-  public LIRKind getNarrowOopKind() {
-    return LIRKind.reference(AMD64Kind.DWORD);
-  }
+  public abstract LIRKind getNarrowOopKind();
 
   @Override
-  public LIRKind getNarrowPointerKind() {
-    return LIRKind.value(AMD64Kind.DWORD);
-  }
+  public abstract LIRKind getNarrowPointerKind();
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/CompressEncoding.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/CompressEncoding.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -34,14 +34,6 @@
     this.shift = shift;
   }
 
-  public int compress(long ptr) {
-    if (ptr == 0L) {
-      return 0;
-    } else {
-      return (int) ((ptr - base) >>> shift);
-    }
-  }
-
   public boolean hasBase() {
     return base != 0;
   }
@@ -58,14 +50,6 @@
     return shift;
   }
 
-  public long uncompress(int ptr) {
-    if (ptr == 0) {
-      return 0L;
-    } else {
-      return ((ptr & 0xFFFFFFFFL) << shift) + base;
-    }
-  }
-
   @Override
   public String toString() {
     return "base: " + base + " shift: " + shift;
@@ -85,8 +69,7 @@
     if (obj instanceof CompressEncoding) {
       CompressEncoding other = (CompressEncoding) obj;
       return base == other.base && shift == other.shift;
-    } else {
-      return false;
     }
+    return false;
   }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/calc/FloatConvert.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/calc/FloatConvert.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -25,21 +25,23 @@
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 
 public enum FloatConvert {
-  F2I(FloatConvertCategory.FloatingPointToInteger),
-  D2I(FloatConvertCategory.FloatingPointToInteger),
-  F2L(FloatConvertCategory.FloatingPointToInteger),
-  D2L(FloatConvertCategory.FloatingPointToInteger),
-  I2F(FloatConvertCategory.IntegerToFloatingPoint),
-  L2F(FloatConvertCategory.IntegerToFloatingPoint),
-  D2F(FloatConvertCategory.FloatingPointToFloatingPoint),
-  I2D(FloatConvertCategory.IntegerToFloatingPoint),
-  L2D(FloatConvertCategory.IntegerToFloatingPoint),
-  F2D(FloatConvertCategory.FloatingPointToFloatingPoint);
+  F2I(FloatConvertCategory.FloatingPointToInteger, 32),
+  D2I(FloatConvertCategory.FloatingPointToInteger, 64),
+  F2L(FloatConvertCategory.FloatingPointToInteger, 32),
+  D2L(FloatConvertCategory.FloatingPointToInteger, 64),
+  I2F(FloatConvertCategory.IntegerToFloatingPoint, 32),
+  L2F(FloatConvertCategory.IntegerToFloatingPoint, 64),
+  D2F(FloatConvertCategory.FloatingPointToFloatingPoint, 64),
+  I2D(FloatConvertCategory.IntegerToFloatingPoint, 32),
+  L2D(FloatConvertCategory.IntegerToFloatingPoint, 64),
+  F2D(FloatConvertCategory.FloatingPointToFloatingPoint, 32);
 
-  private FloatConvertCategory category;
+  private final FloatConvertCategory category;
+  private final int inputBits;
 
-  FloatConvert(FloatConvertCategory category) {
+  FloatConvert(FloatConvertCategory category, int inputBits) {
     this.category = category;
+    this.inputBits = inputBits;
   }
 
   public FloatConvertCategory getCategory() {
@@ -72,4 +74,8 @@
         throw GraalError.shouldNotReachHere();
     }
   }
+
+  public int getInputBits() {
+    return inputBits;
+  }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/cfg/Loop.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/cfg/Loop.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -41,7 +41,6 @@
     this.parent = parent;
     if (parent != null) {
       this.depth = parent.getDepth() + 1;
-      parent.getChildren().add(this);
     } else {
       this.depth = 1;
     }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/type/ArithmeticOpTable.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/type/ArithmeticOpTable.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -96,6 +96,22 @@
     }
   }
 
+  public BinaryOp<?>[] getBinaryOps() {
+    return new BinaryOp<?>[]{add, sub, mul, mulHigh, umulHigh, div, rem, and, or, xor};
+  }
+
+  public UnaryOp<?>[] getUnaryOps() {
+    return new UnaryOp<?>[]{neg, not, abs, sqrt};
+  }
+
+  public ShiftOp<?>[] getShiftOps() {
+    return new ShiftOp<?>[]{shl, shr, ushr};
+  }
+
+  public IntegerConvertOp<?>[] getIntegerConvertOps() {
+    return new IntegerConvertOp<?>[]{zeroExtend, signExtend, narrow};
+  }
+
   public static final ArithmeticOpTable EMPTY = new ArithmeticOpTable(null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null);
 
   public interface ArithmeticOpWrapper {
@@ -562,7 +578,10 @@
     }
 
     /**
-     * Apply the operation to two {@linkplain Constant Constants}.
+     * Applies this operation to {@code a} and {@code b}.
+     *
+     * @return the result of applying this operation or {@code null} if applying it would raise
+     *     an exception (e.g., {@link ArithmeticException} for dividing by 0)
     */
     public abstract Constant foldConstant(Constant a, Constant b);
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/type/FloatStamp.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/type/FloatStamp.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -291,7 +291,7 @@
 
   @Override
   public JavaConstant asConstant() {
-    if (nonNaN && Double.compare(lowerBound, upperBound) == 0) {
+    if (isConstant()) {
       switch (getBits()) {
         case 32:
           return JavaConstant.forFloat((float) lowerBound);
@@ -302,6 +302,68 @@
     return null;
   }
 
+  private boolean isConstant() {
+    /*
+     * There are many forms of NaNs and any operations on them can silently convert them into
+     * the canonical NaN.
+     */
+    return (Double.compare(lowerBound, upperBound) == 0 && nonNaN);
+  }
+
+  private static FloatStamp stampForConstant(Constant constant) {
+    FloatStamp result;
+    PrimitiveConstant value = (PrimitiveConstant) constant;
+    switch (value.getJavaKind()) {
+      case Float:
+        if (Float.isNaN(value.asFloat())) {
+          result = new FloatStamp(32, Double.NaN, Double.NaN, false);
+        } else {
+          result = new FloatStamp(32, value.asFloat(), value.asFloat(), !Float.isNaN(value.asFloat()));
+        }
+        break;
+      case Double:
+        if (Double.isNaN(value.asDouble())) {
+          result = new FloatStamp(64, Double.NaN, Double.NaN, false);
+        } else {
+          result = new FloatStamp(64, value.asDouble(), value.asDouble(), !Double.isNaN(value.asDouble()));
+        }
+        break;
+      default:
+        throw GraalError.shouldNotReachHere();
+    }
+    if (result.isConstant()) {
+      return result;
+    }
+    return null;
+  }
+
+  private static Stamp maybeFoldConstant(UnaryOp<?> op, FloatStamp stamp) {
+    if (stamp.isConstant()) {
+      JavaConstant constant = stamp.asConstant();
+      Constant folded = op.foldConstant(constant);
+      if (folded != null) {
+        return FloatStamp.stampForConstant(folded);
+      }
+    }
+    return null;
+  }
+
+  private static Stamp maybeFoldConstant(BinaryOp<?> op, FloatStamp stamp1, FloatStamp stamp2) {
+    if (stamp1.isConstant() && stamp2.isConstant()) {
+      JavaConstant constant1 = stamp1.asConstant();
+      JavaConstant constant2 = stamp2.asConstant();
+      Constant folded = op.foldConstant(constant1, constant2);
+      if (folded != null) {
+        FloatStamp stamp = stampForConstant(folded);
+        if (stamp != null && stamp.isConstant()) {
+          assert stamp.asConstant().equals(folded);
+          return stamp;
+        }
+      }
+    }
+    return null;
+  }
+
   public static final ArithmeticOpTable OPS = new ArithmeticOpTable(
 
           new UnaryOp.Neg() {
@@ -322,8 +384,13 @@
             @Override
             public Stamp foldStamp(Stamp s) {
               FloatStamp stamp = (FloatStamp) s;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               return new FloatStamp(stamp.getBits(), -stamp.upperBound(), -stamp.lowerBound(), stamp.isNonNaN());
             }
+
           },
 
           new BinaryOp.Add(false, true) {
@@ -344,8 +411,13 @@
             }
 
             @Override
-            public Stamp foldStamp(Stamp stamp1, Stamp stamp2) {
-              // TODO
+            public Stamp foldStamp(Stamp s1, Stamp s2) {
+              FloatStamp stamp1 = (FloatStamp) s1;
+              FloatStamp stamp2 = (FloatStamp) s2;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp1, stamp2);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               return stamp1.unrestricted();
             }
 
@@ -381,8 +453,13 @@
             }
 
             @Override
-            public Stamp foldStamp(Stamp stamp1, Stamp stamp2) {
-              // TODO
+            public Stamp foldStamp(Stamp s1, Stamp s2) {
+              FloatStamp stamp1 = (FloatStamp) s1;
+              FloatStamp stamp2 = (FloatStamp) s2;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp1, stamp2);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               return stamp1.unrestricted();
             }
 
@@ -418,9 +495,14 @@
             }
 
             @Override
-            public Stamp foldStamp(Stamp a, Stamp b) {
-              // TODO
-              return a.unrestricted();
+            public Stamp foldStamp(Stamp s1, Stamp s2) {
+              FloatStamp stamp1 = (FloatStamp) s1;
+              FloatStamp stamp2 = (FloatStamp) s2;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp1, stamp2);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
+              return stamp1.unrestricted();
             }
 
             @Override
@@ -450,17 +532,24 @@
               assert a.getJavaKind() == b.getJavaKind();
               switch (a.getJavaKind()) {
                 case Float:
-                  return JavaConstant.forFloat(a.asFloat() / b.asFloat());
+                  float floatDivisor = b.asFloat();
+                  return (floatDivisor == 0) ? null : JavaConstant.forFloat(a.asFloat() / floatDivisor);
                 case Double:
-                  return JavaConstant.forDouble(a.asDouble() / b.asDouble());
+                  double doubleDivisor = b.asDouble();
+                  return (doubleDivisor == 0) ? null : JavaConstant.forDouble(a.asDouble() / doubleDivisor);
                 default:
                   throw GraalError.shouldNotReachHere();
               }
             }
 
             @Override
-            public Stamp foldStamp(Stamp stamp1, Stamp stamp2) {
-              // TODO
+            public Stamp foldStamp(Stamp s1, Stamp s2) {
+              FloatStamp stamp1 = (FloatStamp) s1;
+              FloatStamp stamp2 = (FloatStamp) s2;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp1, stamp2);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               return stamp1.unrestricted();
             }
 
@@ -496,8 +585,13 @@
             }
 
             @Override
-            public Stamp foldStamp(Stamp stamp1, Stamp stamp2) {
-              // TODO
+            public Stamp foldStamp(Stamp s1, Stamp s2) {
+              FloatStamp stamp1 = (FloatStamp) s1;
+              FloatStamp stamp2 = (FloatStamp) s2;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp1, stamp2);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               return stamp1.unrestricted();
             }
           },
@@ -521,6 +615,17 @@
 
             @Override
             public Stamp foldStamp(Stamp s) {
+              FloatStamp stamp = (FloatStamp) s;
+              JavaConstant constant = stamp.asConstant();
+              if (constant != null) {
+                Constant folded = foldConstant(constant);
+                if (folded != null) {
+                  FloatStamp result = stampForConstant(folded);
+                  if (result != null && result.isConstant()) {
+                    return result;
+                  }
+                }
+              }
               return s.unrestricted();
             }
           },
@@ -547,7 +652,13 @@
             }
 
             @Override
-            public Stamp foldStamp(Stamp stamp1, Stamp stamp2) {
+            public Stamp foldStamp(Stamp s1, Stamp s2) {
+              FloatStamp stamp1 = (FloatStamp) s1;
+              FloatStamp stamp2 = (FloatStamp) s2;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp1, stamp2);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               return stamp1.unrestricted();
             }
 
@@ -576,7 +687,9 @@
                 case Float:
                   int fa = Float.floatToRawIntBits(a.asFloat());
                   int fb = Float.floatToRawIntBits(b.asFloat());
-                  return JavaConstant.forFloat(Float.intBitsToFloat(fa | fb));
+                  float floatOr = Float.intBitsToFloat(fa | fb);
+                  assert (fa | fb) == Float.floatToRawIntBits((floatOr));
+                  return JavaConstant.forFloat(floatOr);
                 case Double:
                   long da = Double.doubleToRawLongBits(a.asDouble());
                   long db = Double.doubleToRawLongBits(b.asDouble());
@@ -587,7 +700,13 @@
             }
 
             @Override
-            public Stamp foldStamp(Stamp stamp1, Stamp stamp2) {
+            public Stamp foldStamp(Stamp s1, Stamp s2) {
+              FloatStamp stamp1 = (FloatStamp) s1;
+              FloatStamp stamp2 = (FloatStamp) s2;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp1, stamp2);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               return stamp1.unrestricted();
             }
 
@@ -627,7 +746,13 @@
             }
 
             @Override
-            public Stamp foldStamp(Stamp stamp1, Stamp stamp2) {
+            public Stamp foldStamp(Stamp s1, Stamp s2) {
+              FloatStamp stamp1 = (FloatStamp) s1;
+              FloatStamp stamp2 = (FloatStamp) s2;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp1, stamp2);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               return stamp1.unrestricted();
             }
 
@@ -665,6 +790,10 @@
             @Override
             public Stamp foldStamp(Stamp s) {
               FloatStamp stamp = (FloatStamp) s;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               if (stamp.isNaN()) {
                 return stamp;
               }
@@ -689,6 +818,11 @@
 
             @Override
             public Stamp foldStamp(Stamp s) {
+              FloatStamp stamp = (FloatStamp) s;
+              Stamp folded = maybeFoldConstant(this, stamp);
+              if (folded != null) {
+                return folded;
+              }
               return s.unrestricted();
             }
           },
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/type/IntegerStamp.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.common/src/org/graalvm/compiler/core/common/type/IntegerStamp.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -597,6 +597,10 @@
             public Stamp foldStamp(Stamp s) {
               IntegerStamp stamp = (IntegerStamp) s;
               int bits = stamp.getBits();
+              if (stamp.lowerBound == stamp.upperBound) {
+                long value = CodeUtil.convert(-stamp.lowerBound(), stamp.getBits(), false);
+                return StampFactory.forInteger(stamp.getBits(), value, value);
+              }
               if (stamp.lowerBound() != CodeUtil.minValue(bits)) {
                 // TODO(ls) check if the mask calculation is correct...
                 return StampFactory.forInteger(bits, -stamp.upperBound(), -stamp.lowerBound());
@@ -624,6 +628,11 @@
               int bits = a.getBits();
               assert bits == b.getBits();
 
+              if (a.lowerBound == a.upperBound && b.lowerBound == b.upperBound) {
+                long value = CodeUtil.convert(a.lowerBound() + b.lowerBound(), a.getBits(), false);
+                return StampFactory.forInteger(a.getBits(), value, value);
+              }
+
               if (a.isUnrestricted()) {
                 return a;
               } else if (b.isUnrestricted()) {
@@ -711,6 +720,12 @@
 
               int bits = a.getBits();
               assert bits == b.getBits();
+
+              if (a.lowerBound == a.upperBound && b.lowerBound == b.upperBound) {
+                long value = CodeUtil.convert(a.lowerBound() * b.lowerBound(), a.getBits(), false);
+                return StampFactory.forInteger(a.getBits(), value, value);
+              }
+
               // if a==0 or b==0 result of a*b is always 0
               if (a.upMask() == 0) {
                 return a;
@@ -791,7 +806,7 @@
                 long maxPosB = b.upperBound();
 
                 // multiplication has shift semantics
-                long newUpMask = ~CodeUtil.mask(Long.numberOfTrailingZeros(a.upMask) + Long.numberOfTrailingZeros(b.upMask)) & CodeUtil.mask(bits);
+                long newUpMask = ~CodeUtil.mask(Math.min(64, Long.numberOfTrailingZeros(a.upMask) + Long.numberOfTrailingZeros(b.upMask))) & CodeUtil.mask(bits);
 
                 if (a.canBePositive()) {
                   if (b.canBePositive()) {
@@ -1023,6 +1038,9 @@
               PrimitiveConstant a = (PrimitiveConstant) const1;
               PrimitiveConstant b = (PrimitiveConstant) const2;
               assert a.getJavaKind() == b.getJavaKind();
+              if (b.asLong() == 0) {
+                return null;
+              }
               return JavaConstant.forIntegerKind(a.getJavaKind(), a.asLong() / b.asLong());
             }
 
@@ -1031,9 +1049,12 @@
               IntegerStamp a = (IntegerStamp) stamp1;
               IntegerStamp b = (IntegerStamp) stamp2;
               assert a.getBits() == b.getBits();
-              if (b.isStrictlyPositive()) {
-                long newLowerBound = a.lowerBound() / b.upperBound();
-                long newUpperBound = a.upperBound() / b.lowerBound();
+              if (a.lowerBound == a.upperBound && b.lowerBound == b.upperBound && b.lowerBound != 0) {
+                long value = CodeUtil.convert(a.lowerBound() / b.lowerBound(), a.getBits(), false);
+                return StampFactory.forInteger(a.getBits(), value, value);
+              } else if (b.isStrictlyPositive()) {
+                long newLowerBound = a.lowerBound() < 0 ? a.lowerBound() / b.lowerBound() : a.lowerBound() / b.upperBound();
+                long newUpperBound = a.upperBound() < 0 ? a.upperBound() / b.upperBound() : a.upperBound() / b.lowerBound();
                 return StampFactory.forInteger(a.getBits(), newLowerBound, newUpperBound);
               } else {
                 return a.unrestricted();
@@ -1054,6 +1075,9 @@
               PrimitiveConstant a = (PrimitiveConstant) const1;
               PrimitiveConstant b = (PrimitiveConstant) const2;
               assert a.getJavaKind() == b.getJavaKind();
+              if (b.asLong() == 0) {
+                return null;
+              }
               return JavaConstant.forIntegerKind(a.getJavaKind(), a.asLong() % b.asLong());
             }
 
@@ -1062,6 +1086,12 @@
               IntegerStamp a = (IntegerStamp) stamp1;
               IntegerStamp b = (IntegerStamp) stamp2;
               assert a.getBits() == b.getBits();
+
+              if (a.lowerBound == a.upperBound && b.lowerBound == b.upperBound && b.lowerBound != 0) {
+                long value = CodeUtil.convert(a.lowerBound() % b.lowerBound(), a.getBits(), false);
+                return StampFactory.forInteger(a.getBits(), value, value);
+              }
+
               // zero is always possible
               long newLowerBound = Math.min(a.lowerBound(), 0);
               long newUpperBound = Math.max(a.upperBound(), 0);
@@ -1364,6 +1394,10 @@
             public Stamp foldStamp(Stamp input) {
               IntegerStamp stamp = (IntegerStamp) input;
               int bits = stamp.getBits();
+              if (stamp.lowerBound == stamp.upperBound) {
+                long value = CodeUtil.convert(Math.abs(stamp.lowerBound()), stamp.getBits(), false);
+                return StampFactory.forInteger(stamp.getBits(), value, value);
+              }
               if (stamp.lowerBound() == CodeUtil.minValue(bits)) {
                 return input.unrestricted();
               } else {
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/CheckGraalInvariants.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/CheckGraalInvariants.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -49,8 +49,8 @@
 import org.graalvm.compiler.core.common.LIRKind;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable;
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugCloseable;
+import org.graalvm.compiler.debug.DebugContext;
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugHandlersFactory;
-import org.graalvm.compiler.debug.DebugContext;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
@@ -73,6 +73,8 @@
 import org.graalvm.compiler.phases.verify.VerifyBailoutUsage;
 import org.graalvm.compiler.phases.verify.VerifyCallerSensitiveMethods;
 import org.graalvm.compiler.phases.verify.VerifyDebugUsage;
+import org.graalvm.compiler.phases.verify.VerifyGetOptionsUsage;
+import org.graalvm.compiler.phases.verify.VerifyGraphAddUsage;
 import org.graalvm.compiler.phases.verify.VerifyInstanceOfUsage;
 import org.graalvm.compiler.phases.verify.VerifyUpdateUsages;
 import org.graalvm.compiler.phases.verify.VerifyUsageWithEquals;
@@ -381,6 +383,8 @@
     new VerifyUpdateUsages().apply(graph, context);
     new VerifyBailoutUsage().apply(graph, context);
     new VerifyInstanceOfUsage().apply(graph, context);
+    new VerifyGraphAddUsage().apply(graph, context);
+    new VerifyGetOptionsUsage().apply(graph, context);
     if (graph.method().isBridge()) {
       BridgeMethodUtils.getBridgedMethod(graph.method());
     }
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ConditionalEliminationTest14.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,91 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2015, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.core.test;
+
+import org.graalvm.compiler.graph.iterators.NodeIterable;
+import org.graalvm.compiler.nodes.ConstantNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.FixedGuardNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.GuardNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.LogicNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
+import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph.AllowAssumptions;
+import org.graalvm.compiler.nodes.calc.IntegerBelowNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.java.LoadIndexedNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.memory.FloatingReadNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.memory.ReadNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
+import org.graalvm.compiler.phases.common.CanonicalizerPhase;
+import org.graalvm.compiler.phases.common.FloatingReadPhase;
+import org.graalvm.compiler.phases.common.IterativeConditionalEliminationPhase;
+import org.graalvm.compiler.phases.common.LoweringPhase;
+import org.graalvm.compiler.phases.tiers.PhaseContext;
+import org.junit.Assert;
+import org.junit.Test;
+
+import jdk.vm.ci.meta.DeoptimizationReason;
+
+/**
+ * Check that multiple bounds checks are correctly grouped together.
+ */
+public class ConditionalEliminationTest14 extends ConditionalEliminationTestBase {
+
+  public static void test1Snippet(Object[] args) {
+    Object a5 = args[5];
+    Object a7 = args[7];
+    Object a6 = args[6];
+
+    /*
+     * The order of the conditions matters: The scheduler processes the floating reads for the
+     * array loads in the order of the conditions here, and we want the index 7 access to be
+     * processed before the index 6 access.
+     */
+    if (a5 != null && a7 != null && a6 != null) {
+      sink1 = 1;
+    }
+    sink0 = 0;
+  }
+
+  @Test
+  public void test1() {
+    StructuredGraph graph = parseEager("test1Snippet", AllowAssumptions.YES);
+    CanonicalizerPhase canonicalizer = new CanonicalizerPhase();
+    PhaseContext context = new PhaseContext(getProviders());
+
+    /* Convert the LoadIndexNode to ReadNode with floating guards. */
+    new LoweringPhase(canonicalizer, LoweringTool.StandardLoweringStage.HIGH_TIER).apply(graph, context);
+    /* Convert the ReadNode to FloatingReadNode. */
+    new FloatingReadPhase().apply(graph);
+    /* Apply the phase that we want to test. */
+    new IterativeConditionalEliminationPhase(canonicalizer, true).apply(graph, context);
+
+    Assert.assertEquals("All guards must be floating", 0, graph.getNodes(FixedGuardNode.TYPE).count());
+    Assert.assertEquals("All array accesses must have been lowered", 0, graph.getNodes().filter(LoadIndexedNode.class).count());
+    Assert.assertEquals("All reads must be floating", 0, graph.getNodes().filter(ReadNode.class).count());
+    Assert.assertEquals("Must have floating reads (3 array accesses, 1 array length)", 4, graph.getNodes().filter(FloatingReadNode.class).count());
+
+    NodeIterable<GuardNode> boundsChecks = graph.getNodes(GuardNode.TYPE).filter(n -> ((GuardNode) n).getReason() == DeoptimizationReason.BoundsCheckException);
+    Assert.assertEquals("Must have only 1 bounds check remaining", 1, boundsChecks.count());
+    LogicNode condition = boundsChecks.first().getCondition();
+    Assert.assertTrue("Bounds check must check for array length 8", condition instanceof IntegerBelowNode && ((IntegerBelowNode) condition).getY().valueEquals(ConstantNode.forInt(8)));
+  }
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ConditionalEliminationTestBase.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ConditionalEliminationTestBase.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -27,12 +27,15 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph.AllowAssumptions;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations.Optimization;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.CanonicalizerPhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.ConditionalEliminationPhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.ConvertDeoptimizeToGuardPhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.IterativeConditionalEliminationPhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.LoweringPhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.schedule.SchedulePhase;
+import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.PhaseContext;
 import org.junit.Assert;
 
@@ -45,6 +48,15 @@
   protected static int sink1;
   protected static int sink2;
 
+  /**
+   * These tests assume all code paths in called routines are reachable so disable removal of dead
+   * code based on method profiles.
+   */
+  @Override
+  protected HighTierContext getDefaultHighTierContext() {
+    return new HighTierContext(getProviders(), getDefaultGraphBuilderSuite(), OptimisticOptimizations.ALL.remove(Optimization.RemoveNeverExecutedCode));
+  }
+
   protected void testConditionalElimination(String snippet, String referenceSnippet) {
     testConditionalElimination(snippet, referenceSnippet, false, false);
   }
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/DumpPathTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,111 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.core.test;
+
+import java.io.IOException;
+import java.nio.file.DirectoryStream;
+import java.nio.file.Files;
+import java.nio.file.Path;
+
+import org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
+import org.graalvm.util.EconomicMap;
+import org.junit.Test;
+
+/**
+ * Check that setting the dump path results in files ending up in the right directory with matching
+ * names.
+ */
+public class DumpPathTest extends GraalCompilerTest {
+
+  public static Object snippet() {
+    return new String("snippet");
+  }
+
+  @Test
+  public void testDump() throws IOException {
+    Path dumpDirectoryPath = Files.createTempDirectory("DumpPathTest");
+    String[] extensions = new String[]{".cfg", ".bgv", ".graph-strings"};
+    EconomicMap<OptionKey<?>, Object> overrides = OptionValues.newOptionMap();
+    overrides.put(DebugOptions.DumpPath, dumpDirectoryPath.toString());
+    overrides.put(DebugOptions.PrintGraphFile, true);
+    overrides.put(DebugOptions.PrintCanonicalGraphStrings, true);
+    overrides.put(DebugOptions.Dump, "*");
+
+    // Generate dump files.
+    test(new OptionValues(getInitialOptions(), overrides), "snippet");
+    // Check that Ideal files got created, in the right place.
+    checkForFiles(dumpDirectoryPath, extensions);
+
+    // Clean up the generated files.
+    scrubDirectory(dumpDirectoryPath);
+  }
+
+  /**
+   * Check that the given directory contains file or directory names with all the given
+   * extensions.
+   */
+  private static void checkForFiles(Path directoryPath, String[] extensions) throws IOException {
+    String[] paths = new String[extensions.length];
+    try (DirectoryStream<Path> stream = Files.newDirectoryStream(directoryPath)) {
+      for (Path filePath : stream) {
+        String fileName = filePath.getFileName().toString();
+        for (int i = 0; i < extensions.length; i++) {
+          String extension = extensions[i];
+          if (fileName.endsWith(extensions[i])) {
+            assertTrue(paths[i] == null, "multiple files found for %s in %s", extension, directoryPath);
+            paths[i] = fileName.replace(extensions[i], "");
+          }
+        }
+      }
+    }
+    for (int i = 0; i < paths.length; i++) {
+      assertTrue(paths[i] != null, "missing file for extension %s in %s", extensions[i], directoryPath);
+    }
+    // Ensure that all file names are the same.
+    for (int i = 1; i < paths.length; i++) {
+      assertTrue(paths[0].equals(paths[i]), paths[0] + " != " + paths[i]);
+    }
+  }
+
+  /**
+   * Remove the temporary directory.
+   */
+  private static void scrubDirectory(Path directoryPath) {
+    try {
+      try (DirectoryStream<Path> stream = Files.newDirectoryStream(directoryPath)) {
+        for (Path filePath : stream) {
+          if (Files.isRegularFile(filePath)) {
+            Files.delete(filePath);
+          } else if (Files.isDirectory(filePath)) {
+            scrubDirectory(filePath);
+          }
+        }
+      }
+      Files.delete(directoryPath);
+    } catch (IOException ioe) {
+      ioe.printStackTrace();
+    }
+  }
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/FinalizableSubclassTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/FinalizableSubclassTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -72,7 +72,7 @@
     Assert.assertTrue(constructors.length == 1);
     final ResolvedJavaMethod javaMethod = getMetaAccess().lookupJavaMethod(constructors[0]);
     OptionValues options = getInitialOptions();
-    StructuredGraph graph = new StructuredGraph.Builder(options, getDebugContext(options), allowAssumptions).method(javaMethod).build();
+    StructuredGraph graph = new StructuredGraph.Builder(options, getDebugContext(options, null, javaMethod), allowAssumptions).method(javaMethod).build();
 
     GraphBuilderConfiguration conf = GraphBuilderConfiguration.getSnippetDefault(getDefaultGraphBuilderPlugins());
     new GraphBuilderPhase.Instance(getMetaAccess(), getProviders().getStampProvider(), getProviders().getConstantReflection(), getProviders().getConstantFieldProvider(), conf,
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GraalCompilerTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GraalCompilerTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -389,7 +389,7 @@
   * {@link DebugDumpHandler}s closed in {@link #afterTest()}.
   */
   protected DebugContext getDebugContext() {
-    return getDebugContext(getInitialOptions());
+    return getDebugContext(getInitialOptions(), null, null);
   }
 
   @Override
@@ -862,7 +862,7 @@
     Result actual = executeActual(options, method, receiver, args);
     profile = method.getProfilingInfo(); // profile can change after execution
     for (DeoptimizationReason reason : shouldNotDeopt) {
-      Assert.assertEquals((int) deoptCounts.get(reason), profile.getDeoptimizationCount(reason));
+      Assert.assertEquals("wrong number of deopt counts for " + reason, (int) deoptCounts.get(reason), profile.getDeoptimizationCount(reason));
     }
     return actual;
   }
@@ -1216,15 +1216,15 @@
 
   protected final Builder builder(ResolvedJavaMethod method, AllowAssumptions allowAssumptions) {
     OptionValues options = getInitialOptions();
-    return new Builder(options, getDebugContext(options), allowAssumptions).method(method).compilationId(getCompilationId(method));
+    return new Builder(options, getDebugContext(options, null, method), allowAssumptions).method(method).compilationId(getCompilationId(method));
   }
 
   protected final Builder builder(ResolvedJavaMethod method, AllowAssumptions allowAssumptions, CompilationIdentifier compilationId, OptionValues options) {
-    return new Builder(options, getDebugContext(options), allowAssumptions).method(method).compilationId(compilationId);
+    return new Builder(options, getDebugContext(options, compilationId.toString(CompilationIdentifier.Verbosity.ID), method), allowAssumptions).method(method).compilationId(compilationId);
   }
 
   protected final Builder builder(ResolvedJavaMethod method, AllowAssumptions allowAssumptions, OptionValues options) {
-    return new Builder(options, getDebugContext(options), allowAssumptions).method(method).compilationId(getCompilationId(method));
+    return new Builder(options, getDebugContext(options, null, method), allowAssumptions).method(method).compilationId(getCompilationId(method));
   }
 
   protected PhaseSuite<HighTierContext> getDebugGraphBuilderSuite() {
@@ -1234,6 +1234,7 @@
   @SuppressWarnings("try")
   protected StructuredGraph parse(StructuredGraph.Builder builder, PhaseSuite<HighTierContext> graphBuilderSuite) {
     ResolvedJavaMethod javaMethod = builder.getMethod();
+    builder.speculationLog(getSpeculationLog());
     if (builder.getCancellable() == null) {
       builder.cancellable(getCancellable(javaMethod));
     }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GraalDebugHandlersFactoryTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GraalDebugHandlersFactoryTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -31,8 +31,12 @@
 import java.nio.file.Paths;
 import java.util.Comparator;
 
-import org.graalvm.compiler.printer.GraalDebugHandlersFactory;
+import org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions;
+import org.graalvm.compiler.debug.PathUtilities;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 import org.graalvm.compiler.test.AddExports;
+import org.junit.Assume;
 import org.junit.Test;
 
 @AddExports("jdk.internal.vm.compiler/org.graalvm.compiler.printer")
@@ -40,23 +44,28 @@
 
   @Test
   public void createUniqueTest() throws Exception {
-    Field maxFileNameLengthField = GraalDebugHandlersFactory.class.getDeclaredField("MAX_FILE_NAME_LENGTH");
-    maxFileNameLengthField.setAccessible(true);
+    Field maxFileNameLengthField = PathUtilities.class.getDeclaredField("MAX_FILE_NAME_LENGTH");
+    try {
+      maxFileNameLengthField.setAccessible(true);
+    } catch (RuntimeException ex) {
+      Assume.assumeFalse("If InaccessibleObjectException is thrown, skip the test, we are on JDK9", ex.getClass().getSimpleName().equals("InaccessibleObjectException"));
+    }
     int maxFileNameLength = maxFileNameLengthField.getInt(null);
-    Method createUniqueMethod = GraalDebugHandlersFactory.class.getDeclaredMethod("createUnique", Path.class, String.class, String.class, String.class, boolean.class);
+    Method createUniqueMethod = PathUtilities.class.getDeclaredMethod("createUnique", OptionValues.class, OptionKey.class, String.class, String.class, String.class, boolean.class);
     createUniqueMethod.setAccessible(true);
     Path tmpDir = Files.createTempDirectory(Paths.get("."), "createUniqueTest");
+    OptionValues options = new OptionValues(OptionValues.asMap(DebugOptions.DumpPath, tmpDir.toString()));
     try {
       for (boolean createDirectory : new boolean[]{true, false}) {
         for (String ext : new String[]{"", ".bgv", ".graph-strings"}) {
           for (int i = 0; i < maxFileNameLength + 5; i++) {
             String id = new String(new char[i]).replace('\0', 'i');
             String label = "";
-            createUniqueMethod.invoke(null, tmpDir, id, label, ext, createDirectory);
+            createUniqueMethod.invoke(null, options, null, id, label, ext, createDirectory);
 
             id = "";
             label = new String(new char[i]).replace('\0', 'l');
-            createUniqueMethod.invoke(null, tmpDir, id, label, ext, createDirectory);
+            createUniqueMethod.invoke(null, options, null, id, label, ext, createDirectory);
           }
         }
       }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GuardedIntrinsicTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/GuardedIntrinsicTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -144,6 +144,11 @@
   public void test01() {
     Super inheritsHC = new Super();
     Person overridesHC = new Person(0);
+
+    // Ensure the profile for getSuperAge includes both receiver types
+    getSuperAge(inheritsHC);
+    getSuperAge(overridesHC);
+
     test("getSuperAge", inheritsHC);
     test("getSuperAge", overridesHC);
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/HashCodeTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/HashCodeTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -22,6 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.core.test;
 
+import java.util.HashMap;
+
 import org.graalvm.compiler.core.phases.HighTier;
 import org.graalvm.compiler.core.phases.MidTier;
 import org.graalvm.compiler.nodes.InvokeNode;
@@ -139,6 +141,10 @@
   public void test08() {
     initialize(Appendable.class);
     checkForGuardedIntrinsicPattern("hashCodeInterface");
+
+    // Ensure the profile for the dispatch in hashCodeSnippet01
+    // has a receiver type that does not select Object.hashCode intrinsic
+    hashCodeSnippet01(new HashMap<>());
     checkForGuardedIntrinsicPattern("hashCodeSnippet01");
   }
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/MarkUnsafeAccessTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/MarkUnsafeAccessTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -25,6 +25,7 @@
 import static java.nio.file.StandardOpenOption.READ;
 import static java.nio.file.StandardOpenOption.WRITE;
 
+import java.io.File;
 import java.io.IOException;
 import java.nio.ByteBuffer;
 import java.nio.MappedByteBuffer;
@@ -33,22 +34,20 @@
 import java.nio.file.Files;
 import java.nio.file.Path;
 
-import jdk.vm.ci.code.InstalledCode;
-import jdk.vm.ci.code.InvalidInstalledCodeException;
-import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
-import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
-
-import org.junit.Assert;
-import org.junit.Assume;
-import org.junit.Test;
-
-import sun.misc.Unsafe;
-
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.CanonicalizerPhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.inlining.InliningPhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.inlining.policy.InlineEverythingPolicy;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
+import org.junit.Assert;
+import org.junit.Assume;
+import org.junit.Test;
+
+import jdk.vm.ci.code.InstalledCode;
+import jdk.vm.ci.code.InvalidInstalledCodeException;
+import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
+import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
+import sun.misc.Unsafe;
 
 public class MarkUnsafeAccessTest extends GraalCompilerTest {
 
@@ -170,7 +169,9 @@
     try {
       mbb.position(BLOCK_SIZE);
       getter.get(mbb);
-      System.currentTimeMillis(); // materialize async exception
+
+      // Make a call that goes into native code to materialize async exception
+      new File("").exists();
     } catch (InternalError e) {
       return;
     }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/MergeCanonicalizerTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/MergeCanonicalizerTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -26,12 +26,23 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.ReturnNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph.AllowAssumptions;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations.Optimization;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.CanonicalizerPhase;
+import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.PhaseContext;
 import org.junit.Test;
 
 public class MergeCanonicalizerTest extends GraalCompilerTest {
 
+  /**
+   * These tests assume all code paths are reachable so disable profile based dead code removal.
+   */
+  @Override
+  protected HighTierContext getDefaultHighTierContext() {
+    return new HighTierContext(getProviders(), getDefaultGraphBuilderSuite(), OptimisticOptimizations.ALL.remove(Optimization.RemoveNeverExecutedCode));
+  }
+
   public static int staticField;
 
   private int field;
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ProfilingInfoTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ProfilingInfoTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -24,15 +24,17 @@
 
 import java.io.Serializable;
 
+import org.graalvm.compiler.test.SubprocessUtil;
+import org.junit.Assert;
+import org.junit.Assume;
+import org.junit.Test;
+
 import jdk.vm.ci.meta.JavaTypeProfile;
 import jdk.vm.ci.meta.ProfilingInfo;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
 import jdk.vm.ci.meta.TriState;
 
-import org.junit.Assert;
-import org.junit.Test;
-
 /**
 * Tests profiling information provided by the runtime.
 * <p>
@@ -40,7 +42,7 @@
 * information may be gathered for any given method. For example, HotSpot's advanced compilation
 * policy can decide to only gather partial profiles in a first level compilation (see
 * AdvancedThresholdPolicy::common(...) in advancedThresholdPolicy.cpp). Because of this,
- * occasionally tests for {@link ProfilingInfo#getNullSeen(int)} can fail since HotSpot only set's
+ * occasionally tests for {@link ProfilingInfo#getNullSeen(int)} can fail since HotSpot only sets
 * the null_seen bit when doing full profiling.
 */
 public class ProfilingInfoTest extends GraalCompilerTest {
@@ -182,6 +184,14 @@
     Assert.assertNull(typeProfile);
   }
 
+  public ProfilingInfoTest() {
+    // These tests are explicitly testing the profiling behavior of the
+    // interpreter. C1-based profiling differs slightly and when -Xcomp
+    // is present, profiles will be created by C1 compiled code, not the
+    // interpreter.
+    Assume.assumeTrue(!SubprocessUtil.getVMCommandLine().contains("-Xcomp"));
+  }
+
   @Test
   public void testExceptionSeen() {
     // NullPointerException
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/SubWordReturnTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,143 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.core.test;
+
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.List;
+import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
+import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
+import org.junit.Test;
+import org.junit.runner.RunWith;
+import org.junit.runners.Parameterized;
+import org.junit.runners.Parameterized.Parameters;
+import org.objectweb.asm.ClassWriter;
+import org.objectweb.asm.FieldVisitor;
+import org.objectweb.asm.MethodVisitor;
+import org.objectweb.asm.Opcodes;
+
+@RunWith(Parameterized.class)
+public class SubWordReturnTest extends GraalCompilerTest {
+
+  private final JavaKind kind;
+  private final int value;
+
+  private final String generatedClassName;
+  private final String generatedClassNameInternal;
+
+  private final String testMethodName;
+
+  /**
+   * The {@link AsmLoader} generates a class looking like this for the types byte, short, int and
+   * char.
+   */
+  static class ByteGetter {
+
+    // private static int intField = 1000000;
+
+    private static byte get() {
+      // GETSTATIC intField
+      // IRETURN
+      return 0;
+    }
+
+    public static int testByteSnippet() {
+      return get();
+    }
+  }
+
+  @Parameters(name = "{0}, {1}")
+  public static List<Object[]> data() {
+    ArrayList<Object[]> ret = new ArrayList<>();
+    for (int i : new int[]{1000000, 1000001, -1000000, -1}) {
+      ret.add(new Object[]{JavaKind.Boolean, i});
+      ret.add(new Object[]{JavaKind.Byte, i});
+      ret.add(new Object[]{JavaKind.Short, i});
+      ret.add(new Object[]{JavaKind.Char, i});
+    }
+    return ret;
+  }
+
+  public SubWordReturnTest(JavaKind kind, int value) {
+    this.kind = kind;
+    this.value = value;
+
+    this.generatedClassName = SubWordReturnTest.class.getName() + "$" + kind.toString() + "Getter";
+    this.generatedClassNameInternal = generatedClassName.replace('.', '/');
+    this.testMethodName = "test" + kind.name() + "Snippet";
+  }
+
+  @Test
+  public void test() throws ClassNotFoundException {
+    Class<?> testClass = new AsmLoader(SubWordReturnTest.class.getClassLoader()).findClass(generatedClassName);
+    ResolvedJavaMethod method = getResolvedJavaMethod(testClass, testMethodName);
+    test(method, null);
+  }
+
+  class AsmLoader extends ClassLoader implements Opcodes {
+
+    Class<?> loaded;
+
+    AsmLoader(ClassLoader parent) {
+      super(parent);
+    }
+
+    @Override
+    protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
+      if (name.equals(generatedClassName)) {
+        if (loaded == null) {
+          byte[] gen = generateClass();
+          loaded = defineClass(name, gen, 0, gen.length);
+        }
+        return loaded;
+      } else {
+        return super.findClass(name);
+      }
+    }
+
+    private byte[] generateClass() {
+      ClassWriter cw = new ClassWriter(0);
+      cw.visit(52, ACC_SUPER | ACC_PUBLIC, generatedClassNameInternal, null, "java/lang/Object", null);
+
+      FieldVisitor intField = cw.visitField(ACC_PRIVATE | ACC_STATIC, "intField", "I", null, value);
+      intField.visitEnd();
+
+      MethodVisitor get = cw.visitMethod(ACC_PRIVATE | ACC_STATIC, "get", "()" + kind.getTypeChar(), null, null);
+      get.visitCode();
+      get.visitFieldInsn(GETSTATIC, generatedClassNameInternal, "intField", "I");
+      get.visitInsn(IRETURN);
+      get.visitMaxs(1, 0);
+      get.visitEnd();
+
+      MethodVisitor snippet = cw.visitMethod(ACC_PUBLIC | ACC_STATIC, testMethodName, "()I", null, null);
+      snippet.visitCode();
+      snippet.visitMethodInsn(INVOKESTATIC, generatedClassNameInternal, "get", "()" + kind.getTypeChar(), false);
+      snippet.visitInsn(IRETURN);
+      snippet.visitMaxs(1, 0);
+      snippet.visitEnd();
+
+      cw.visitEnd();
+      return cw.toByteArray();
+    }
+  }
+
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/UnbalancedMonitorsTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/UnbalancedMonitorsTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -87,7 +87,7 @@
     ResolvedJavaMethod method = getResolvedJavaMethod(LOADER.findClass(INNER_CLASS_NAME), name);
     try {
       OptionValues options = getInitialOptions();
-      StructuredGraph graph = new StructuredGraph.Builder(options, getDebugContext(options)).method(method).build();
+      StructuredGraph graph = new StructuredGraph.Builder(options, getDebugContext(options, null, method)).method(method).build();
       Plugins plugins = new Plugins(new InvocationPlugins());
       GraphBuilderConfiguration graphBuilderConfig = GraphBuilderConfiguration.getDefault(plugins).withEagerResolving(true).withUnresolvedIsError(true);
       OptimisticOptimizations optimisticOpts = OptimisticOptimizations.NONE;
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/UnsafeVirtualizationTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/UnsafeVirtualizationTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -32,9 +32,20 @@
 import org.graalvm.compiler.virtual.phases.ea.PartialEscapePhase;
 import org.junit.Test;
 
+import jdk.vm.ci.code.InstalledCode;
+import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
+
 public class UnsafeVirtualizationTest extends GraalCompilerTest {
 
-  public static class A {
+  public static class Base {
+    /*
+     * This padding ensure that the size of the Base class ends up as a multiple of 8, which
+     * makes the first field of the subclass 8-byte aligned.
+     */
+    double padding;
+  }
+
+  public static class A extends Base {
     int f1;
     int f2;
   }
@@ -56,39 +67,96 @@
     AF2Offset = o2;
   }
 
-  public static int unsafeSnippet0(int i1, int i2) {
+  public static int unsafeSnippet1(double i1) {
     A a = new A();
-    UNSAFE.putDouble(a, AF1Offset, i1 + i2);
+    UNSAFE.putDouble(a, AF1Offset, i1);
     return UNSAFE.getInt(a, AF1Offset) + UNSAFE.getInt(a, AF2Offset);
   }
 
-  public static int unsafeSnippet1(int i1, int i2) {
+  public static long unsafeSnippet2a(int i1) {
     A a = new A();
-    UNSAFE.putDouble(a, AF1Offset, i1 + i2);
+    UNSAFE.putDouble(a, AF1Offset, i1);
+    a.f1 = i1;
+    return UNSAFE.getLong(a, AF1Offset);
+  }
+
+  public static long unsafeSnippet2b(int i1) {
+    A a = new A();
+    UNSAFE.putDouble(a, AF1Offset, i1);
     a.f2 = i1;
-    return (int) UNSAFE.getDouble(a, AF1Offset);
+    return UNSAFE.getLong(a, AF1Offset);
+  }
+
+  public static long unsafeSnippet3a(int i1) {
+    A a = new A();
+    UNSAFE.putDouble(a, AF1Offset, i1);
+    UNSAFE.putInt(a, AF1Offset, i1);
+    return UNSAFE.getLong(a, AF1Offset);
+  }
+
+  public static long unsafeSnippet3b(int i1) {
+    A a = new A();
+    UNSAFE.putDouble(a, AF1Offset, i1);
+    UNSAFE.putInt(a, AF2Offset, i1);
+    return UNSAFE.getLong(a, AF1Offset);
+  }
+
+  public static int unsafeSnippet4(double i1) {
+    A a = new A();
+    UNSAFE.putDouble(a, AF1Offset, i1);
+    UNSAFE.putDouble(a, AF1Offset, i1);
+    return UNSAFE.getInt(a, AF1Offset) + UNSAFE.getInt(a, AF2Offset);
   }
 
   @Test
   public void testUnsafePEA01() {
-    testPartialEscapeReadElimination(parseEager("unsafeSnippet0", AllowAssumptions.NO), false);
-    testPartialEscapeReadElimination(parseEager("unsafeSnippet0", AllowAssumptions.NO), true);
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet1", false, 1.0);
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet1", true, 1.0);
   }
 
   @Test
   public void testUnsafePEA02() {
-    testPartialEscapeReadElimination(parseEager("unsafeSnippet1", AllowAssumptions.NO), false);
-    testPartialEscapeReadElimination(parseEager("unsafeSnippet1", AllowAssumptions.NO), true);
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet2a", false, 1);
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet2a", true, 1);
+
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet2b", false, 1);
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet2b", true, 1);
   }
 
-  public void testPartialEscapeReadElimination(StructuredGraph graph, boolean canonicalizeBefore) {
+  @Test
+  public void testUnsafePEA03() {
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet3a", false, 1);
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet3a", true, 1);
+
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet3b", false, 1);
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet3b", true, 1);
+  }
+
+  @Test
+  public void testUnsafePEA04() {
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet4", false, 1.0);
+    testPartialEscapeReadElimination("unsafeSnippet4", true, 1.0);
+  }
+
+  public void testPartialEscapeReadElimination(String snippet, boolean canonicalizeBefore, Object... args) {
+    assert AF1Offset % 8 == 0 : "First of the two int-fields must be 8-byte aligned";
+
+    ResolvedJavaMethod method = getResolvedJavaMethod(snippet);
+    StructuredGraph graph = parseEager(snippet, AllowAssumptions.NO);
     OptionValues options = graph.getOptions();
     PhaseContext context = getDefaultHighTierContext();
     CanonicalizerPhase canonicalizer = new CanonicalizerPhase();
     if (canonicalizeBefore) {
       canonicalizer.apply(graph, context);
     }
+    Result r = executeExpected(method, null, args);
     new PartialEscapePhase(true, true, canonicalizer, null, options).apply(graph, context);
+    try {
+      InstalledCode code = getCode(method, graph);
+      Object result = code.executeVarargs(args);
+      assertEquals(r, new Result(result, null));
+    } catch (Throwable e) {
+      assertFalse(true, e.toString());
+    }
   }
-
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/EATestBase.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/EATestBase.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -77,7 +77,7 @@
 
     @Override
     public String toString() {
-      return "{" + x + "," + y + "}";
+      return "{" + x + "," + y + "," + z + "}";
     }
 
     @Override
@@ -158,11 +158,19 @@
       context = getDefaultHighTierContext();
       new InliningPhase(new CanonicalizerPhase()).apply(graph, context);
       new DeadCodeEliminationPhase().apply(graph);
-      new CanonicalizerPhase().apply(graph, context);
+      canonicalizeGraph();
       new PartialEscapePhase(iterativeEscapeAnalysis, false, new CanonicalizerPhase(), null, graph.getOptions()).apply(graph, context);
+      postEACanonicalizeGraph();
       returnNodes = graph.getNodes(ReturnNode.TYPE).snapshot();
     } catch (Throwable e) {
       throw debug.handle(e);
     }
   }
+
+  protected void postEACanonicalizeGraph() {
+  }
+
+  protected void canonicalizeGraph() {
+    new CanonicalizerPhase().apply(graph, context);
+  }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/PEAAssertionsTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/PEAAssertionsTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -27,9 +27,20 @@
 import org.graalvm.compiler.api.directives.GraalDirectives;
 import org.graalvm.compiler.code.SourceStackTraceBailoutException;
 import org.graalvm.compiler.core.test.GraalCompilerTest;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations.Optimization;
+import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 
 public class PEAAssertionsTest extends GraalCompilerTest {
 
+  /**
+   * These tests assume all code paths are reachable so disable profile based dead code removal.
+   */
+  @Override
+  protected HighTierContext getDefaultHighTierContext() {
+    return new HighTierContext(getProviders(), getDefaultGraphBuilderSuite(), OptimisticOptimizations.ALL.remove(Optimization.RemoveNeverExecutedCode));
+  }
+
   public static Object field;
 
   public static void snippet1(int i) {
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/TrufflePEATest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/TrufflePEATest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -22,6 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.core.test.ea;
 
+import java.lang.reflect.Field;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.GraalOptions;
 import org.graalvm.compiler.core.test.GraalCompilerTest;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
@@ -33,10 +35,9 @@
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 import org.graalvm.compiler.virtual.phases.ea.PartialEscapePhase;
 import org.junit.Test;
+
 import sun.misc.Unsafe;
 
-import java.lang.reflect.Field;
-
 public class TrufflePEATest extends GraalCompilerTest {
 
   /**
@@ -56,6 +57,7 @@
   static class DynamicObject {
     int primitiveField0;
     int primitiveField1;
+    int primitiveField2;
   }
 
   private static final long offsetLong1 = Unsafe.ARRAY_LONG_BASE_OFFSET + Unsafe.ARRAY_LONG_INDEX_SCALE * 1;
@@ -66,7 +68,15 @@
   static {
     try {
       Field primitiveField0 = DynamicObject.class.getDeclaredField("primitiveField0");
-      primitiveField0Offset = UNSAFE.objectFieldOffset(primitiveField0);
+      long offset = UNSAFE.objectFieldOffset(primitiveField0);
+      if (offset % 8 == 0) {
+        primitiveField0Offset = offset;
+      } else {
+        Field primitiveField1 = DynamicObject.class.getDeclaredField("primitiveField1");
+        offset = UNSAFE.objectFieldOffset(primitiveField1);
+        assert offset % 8 == 0;
+        primitiveField0Offset = offset;
+      }
     } catch (NoSuchFieldException | SecurityException e) {
       throw new AssertionError(e);
     }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/UnsafeEATest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ea/UnsafeEATest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -22,14 +22,26 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.core.test.ea;
 
-import jdk.vm.ci.meta.JavaConstant;
+import java.nio.ByteBuffer;
 
+import org.graalvm.compiler.api.directives.GraalDirectives;
+import org.graalvm.compiler.graph.Graph;
+import org.graalvm.compiler.graph.Node;
+import org.graalvm.compiler.nodes.NamedLocationIdentity;
+import org.graalvm.compiler.nodes.PhiNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.ValuePhiNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.calc.UnpackEndianHalfNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.extended.RawLoadNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.extended.RawStoreNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.extended.UnsafeAccessNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.java.LoadFieldNode;
+import org.graalvm.compiler.phases.common.CanonicalizerPhase;
 import org.junit.Assert;
 import org.junit.Test;
 
-import org.graalvm.compiler.nodes.PhiNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.ValuePhiNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.java.LoadFieldNode;
+import jdk.vm.ci.meta.JavaConstant;
+import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
+import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 
 public class UnsafeEATest extends EATestBase {
 
@@ -56,6 +68,64 @@
     }
   }
 
+  @Override
+  protected void testEscapeAnalysis(String snippet, JavaConstant expectedConstantResult, boolean iterativeEscapeAnalysis) {
+    // Exercise both a graph containing UnsafeAccessNodes and one which has been possibly been
+    // canonicalized into AccessFieldNodes.
+    testingUnsafe = true;
+    super.testEscapeAnalysis(snippet, expectedConstantResult, iterativeEscapeAnalysis);
+    testingUnsafe = false;
+    super.testEscapeAnalysis(snippet, expectedConstantResult, iterativeEscapeAnalysis);
+    if (expectedConstantResult != null) {
+      // Check that a compiled version of this method returns the same value if we expect a
+      // constant result.
+      ResolvedJavaMethod method = getResolvedJavaMethod(snippet);
+      JavaKind[] javaKinds = method.getSignature().toParameterKinds(false);
+      Object[] args = new Object[javaKinds.length];
+      int i = 0;
+      for (JavaKind k : javaKinds) {
+        args[i++] = JavaConstant.defaultForKind(k).asBoxedPrimitive();
+      }
+      Result result = executeExpected(method, null, args);
+      assertTrue(result.returnValue.equals(expectedConstantResult.asBoxedPrimitive()));
+    }
+  }
+
+  @Override
+  protected void canonicalizeGraph() {
+    if (testingUnsafe) {
+      // For testing purposes we'd like to ensure that our raw unsafe operations stay as
+      // unsafe nodes, so force them to appear to have LocationIdentity.any to disable
+      // transformation into field access nodes.
+      for (Node node : graph.getNodes().filter(x -> x instanceof UnsafeAccessNode).snapshot()) {
+        if (node instanceof RawStoreNode) {
+          RawStoreNode store = (RawStoreNode) node;
+          RawStoreNode newStore = graph.add(new RawStoreNode(store.object(), store.offset(), store.value(), store.accessKind(), NamedLocationIdentity.any(),
+                  store.needsBarrier(), store.stateAfter(), true));
+          graph.replaceFixedWithFixed(store, newStore);
+        } else if (node instanceof RawLoadNode) {
+          RawLoadNode load = (RawLoadNode) node;
+          RawLoadNode newLoad = graph.add(new RawLoadNode(load.object(), load.offset(), load.accessKind(), NamedLocationIdentity.any(),
+                  true));
+          graph.replaceFixedWithFixed(load, newLoad);
+        }
+      }
+    }
+    super.canonicalizeGraph();
+  }
+
+  @Override
+  protected void postEACanonicalizeGraph() {
+    // Simplify any UnpackEndianHalfNode so we end up with constants.
+    Graph.Mark mark = graph.getMark();
+    for (UnpackEndianHalfNode node : graph.getNodes().filter(UnpackEndianHalfNode.class)) {
+      node.lower(getTarget().arch.getByteOrder());
+    }
+    new CanonicalizerPhase().applyIncremental(graph, context, mark);
+  }
+
+  private boolean testingUnsafe;
+
   @Test
   public void testSimpleInt() {
     testEscapeAnalysis("testSimpleIntSnippet", JavaConstant.forInt(101), false);
@@ -90,6 +160,82 @@
   }
 
   @Test
+  public void testSimpleDoubleOverwriteWithInt() {
+    testEscapeAnalysis("testSimpleDoubleOverwriteWithIntSnippet", JavaConstant.forInt(10), false);
+  }
+
+  public static int testSimpleDoubleOverwriteWithIntSnippet() {
+    TestClassInt x = new TestClassInt();
+    UNSAFE.putDouble(x, fieldOffset1, 10.1);
+    UNSAFE.putInt(x, fieldOffset1, 10);
+    return UNSAFE.getInt(x, fieldOffset1);
+  }
+
+  @Test
+  public void testSimpleDoubleOverwriteWithSecondInt() {
+    ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(8).order(getTarget().arch.getByteOrder());
+    bb.putDouble(10.1);
+    int value = bb.getInt(4);
+
+    testEscapeAnalysis("testSimpleDoubleOverwriteWithSecondIntSnippet", JavaConstant.forInt(value), false);
+  }
+
+  public static int testSimpleDoubleOverwriteWithSecondIntSnippet() {
+    TestClassInt x = new TestClassInt();
+    UNSAFE.putDouble(x, fieldOffset1, 10.1);
+    UNSAFE.putInt(x, fieldOffset1, 10);
+    return UNSAFE.getInt(x, fieldOffset2);
+  }
+
+  @Test
+  public void testSimpleDoubleOverwriteWithFirstInt() {
+    ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(8).order(getTarget().arch.getByteOrder());
+    bb.putDouble(10.1);
+    int value = bb.getInt(0);
+
+    testEscapeAnalysis("testSimpleDoubleOverwriteWithFirstIntSnippet", JavaConstant.forInt(value), false);
+  }
+
+  public static int testSimpleDoubleOverwriteWithFirstIntSnippet() {
+    TestClassInt x = new TestClassInt();
+    UNSAFE.putDouble(x, fieldOffset1, 10.1);
+    UNSAFE.putInt(x, fieldOffset2, 10);
+    return UNSAFE.getInt(x, fieldOffset1);
+  }
+
+  @Test
+  public void testSimpleLongOverwriteWithSecondInt() {
+    ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(8).order(getTarget().arch.getByteOrder());
+    bb.putLong(0, 0x1122334455667788L);
+    int value = bb.getInt(4);
+
+    testEscapeAnalysis("testSimpleLongOverwriteWithSecondIntSnippet", JavaConstant.forInt(value), false);
+  }
+
+  public static int testSimpleLongOverwriteWithSecondIntSnippet() {
+    TestClassInt x = new TestClassInt();
+    UNSAFE.putLong(x, fieldOffset1, 0x1122334455667788L);
+    UNSAFE.putInt(x, fieldOffset1, 10);
+    return UNSAFE.getInt(x, fieldOffset2);
+  }
+
+  @Test
+  public void testSimpleLongOverwriteWithFirstInt() {
+    ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(8).order(getTarget().arch.getByteOrder());
+    bb.putLong(0, 0x1122334455667788L);
+    int value = bb.getInt(0);
+
+    testEscapeAnalysis("testSimpleLongOverwriteWithFirstIntSnippet", JavaConstant.forInt(value), false);
+  }
+
+  public static int testSimpleLongOverwriteWithFirstIntSnippet() {
+    TestClassInt x = new TestClassInt();
+    UNSAFE.putLong(x, fieldOffset1, 0x1122334455667788L);
+    UNSAFE.putInt(x, fieldOffset2, 10);
+    return UNSAFE.getInt(x, fieldOffset1);
+  }
+
+  @Test
   public void testMergedDouble() {
     testEscapeAnalysis("testMergedDoubleSnippet", null, false);
     Assert.assertEquals(1, returnNodes.size());
@@ -111,6 +257,32 @@
     return UNSAFE.getDouble(x, fieldOffset1);
   }
 
+  static class ExtendedTestClassInt extends TestClassInt {
+    public long l;
+  }
+
+  @Test
+  public void testMergedVirtualObjects() {
+    testEscapeAnalysis("testMergedVirtualObjectsSnippet", null, false);
+  }
+
+  public static TestClassInt testMergedVirtualObjectsSnippet(int value) {
+    TestClassInt x;
+    if (value == 1) {
+      x = new TestClassInt();
+      UNSAFE.putDouble(x, fieldOffset1, 10);
+    } else {
+      x = new TestClassInt();
+      UNSAFE.putInt(x, fieldOffset1, 0);
+    }
+    UNSAFE.putInt(x, fieldOffset1, 0);
+    if (value == 2) {
+      UNSAFE.putInt(x, fieldOffset2, 0);
+    }
+    GraalDirectives.deoptimizeAndInvalidate();
+    return x;
+  }
+
   @Test
   public void testMaterializedDouble() {
     test("testMaterializedDoubleSnippet");
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/inlining/NestedLoopEffectsPhaseComplexityTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/inlining/NestedLoopEffectsPhaseComplexityTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -146,7 +146,7 @@
 
   private StructuredGraph parseBytecodes(ResolvedJavaMethod method, HighTierContext context, CanonicalizerPhase canonicalizer) {
     OptionValues options = getInitialOptions();
-    StructuredGraph newGraph = new StructuredGraph.Builder(options, getDebugContext(options), AllowAssumptions.NO).method(method).build();
+    StructuredGraph newGraph = new StructuredGraph.Builder(options, getDebugContext(options, null, method), AllowAssumptions.NO).method(method).build();
     context.getGraphBuilderSuite().apply(newGraph, context);
     new DeadCodeEliminationPhase(Optional).apply(newGraph);
     canonicalizer.apply(newGraph, context);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/GraalCompilerOptions.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/GraalCompilerOptions.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -47,7 +47,7 @@
   public static final EnumOptionKey<ExceptionAction> CompilationFailureAction = new EnumOptionKey<>(ExceptionAction.Diagnose);
   @Option(help = "The maximum number of compilation failures or bailouts to handle with the action specified " +
          "by CompilationFailureAction or CompilationBailoutAction before changing to a less verbose action.", type = OptionType.User)
-  public static final OptionKey<Integer> MaxCompilationProblemsPerAction = new OptionKey<>(5);
+  public static final OptionKey<Integer> MaxCompilationProblemsPerAction = new OptionKey<>(2);
   @Option(help = "Alias for CompilationFailureAction=ExitVM.", type = OptionType.User)
   public static final OptionKey<Boolean> ExitVMOnException = new OptionKey<>(false);
   // @formatter:on
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/gen/DebugInfoBuilder.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/gen/DebugInfoBuilder.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2011, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -132,8 +132,17 @@
               slotKinds[pos] = toSlotKind(value);
               pos++;
             } else {
-              assert currentField.values().get(i - 1).getStackKind() == JavaKind.Double || currentField.values().get(i - 1).getStackKind() == JavaKind.Long : vobjNode + " " + i + " " +
-                      currentField.values().get(i - 1);
+              assert value.getStackKind() == JavaKind.Illegal;
+              ValueNode previousValue = currentField.values().get(i - 1);
+              assert (previousValue != null && previousValue.getStackKind().needsTwoSlots()) : vobjNode + " " + i +
+                      " " + previousValue + " " + currentField.values().snapshot();
+              if (previousValue == null || !previousValue.getStackKind().needsTwoSlots()) {
+                // Don't allow the IllegalConstant to leak into the debug info
+                JavaKind entryKind = vobjNode.entryKind(i);
+                values[pos] = JavaConstant.defaultForKind(entryKind.getStackKind());
+                slotKinds[pos] = entryKind.getStackKind();
+                pos++;
+              }
             }
           }
           if (pos != entryCount) {
@@ -164,19 +173,19 @@
       if (!type.isArray()) {
         ResolvedJavaField[] fields = type.getInstanceFields(true);
         int fieldIndex = 0;
-        for (int i = 0; i < values.length; i++) {
-          ResolvedJavaField field = fields[fieldIndex++];
-          JavaKind valKind = slotKinds[i].getStackKind();
+        for (int valueIndex = 0; valueIndex < values.length; valueIndex++, fieldIndex++) {
+          ResolvedJavaField field = fields[fieldIndex];
+          JavaKind valKind = slotKinds[valueIndex].getStackKind();
           JavaKind fieldKind = storageKind(field.getType());
-          if (fieldKind == JavaKind.Object) {
-            assert valKind.isObject() : field + ": " + valKind + " != " + fieldKind;
+          if ((valKind == JavaKind.Double || valKind == JavaKind.Long) && fieldKind == JavaKind.Int) {
+            assert fieldIndex + 1 < fields.length : String.format("Not enough fields for fieldIndex = %d valueIndex = %d %s %s", fieldIndex, valueIndex, Arrays.toString(fields),
+                    Arrays.toString(values));
+            assert storageKind(fields[fieldIndex + 1].getType()) == JavaKind.Int : String.format("fieldIndex = %d valueIndex = %d %s %s %s", fieldIndex, valueIndex,
+                    storageKind(fields[fieldIndex + 1].getType()), Arrays.toString(fields),
+                    Arrays.toString(values));
+            fieldIndex++;
           } else {
-            if ((valKind == JavaKind.Double || valKind == JavaKind.Long) && fieldKind == JavaKind.Int) {
-              assert storageKind(fields[fieldIndex].getType()) == JavaKind.Int;
-              fieldIndex++;
-            } else {
-              assert valKind == fieldKind.getStackKind() : field + ": " + valKind + " != " + fieldKind;
-            }
+            assert valKind == fieldKind.getStackKind() : field + ": " + valKind + " != " + fieldKind;
           }
         }
         assert fields.length == fieldIndex : type + ": fields=" + Arrays.toString(fields) + ", field values=" + Arrays.toString(values);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/gen/NodeLIRBuilder.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/gen/NodeLIRBuilder.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -59,6 +59,7 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.SwitchStrategy;
 import org.graalvm.compiler.lir.Variable;
 import org.graalvm.compiler.lir.debug.LIRGenerationDebugContext;
+import org.graalvm.compiler.lir.framemap.FrameMapBuilder;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerator;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerator.Options;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGeneratorTool;
@@ -577,9 +578,9 @@
   @Override
   public void emitInvoke(Invoke x) {
     LoweredCallTargetNode callTarget = (LoweredCallTargetNode) x.callTarget();
-    CallingConvention invokeCc = gen.getResult().getFrameMapBuilder().getRegisterConfig().getCallingConvention(callTarget.callType(), x.asNode().stamp().javaType(gen.getMetaAccess()),
-            callTarget.signature(), gen);
-    gen.getResult().getFrameMapBuilder().callsMethod(invokeCc);
+    FrameMapBuilder frameMapBuilder = gen.getResult().getFrameMapBuilder();
+    CallingConvention invokeCc = frameMapBuilder.getRegisterConfig().getCallingConvention(callTarget.callType(), x.asNode().stamp().javaType(gen.getMetaAccess()), callTarget.signature(), gen);
+    frameMapBuilder.callsMethod(invokeCc);
 
     Value[] parameters = visitInvokeArguments(invokeCc, callTarget.arguments());
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/target/Backend.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/target/Backend.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -195,9 +195,12 @@
   public InstalledCode createInstalledCode(DebugContext debug, ResolvedJavaMethod method, CompilationRequest compilationRequest, CompilationResult compilationResult,
           SpeculationLog speculationLog, InstalledCode predefinedInstalledCode, boolean isDefault, Object[] context) {
     Object[] debugContext = context != null ? context : new Object[]{getProviders().getCodeCache(), method, compilationResult};
-    CodeInstallationTask[] tasks = new CodeInstallationTask[codeInstallationTaskFactories.size()];
-    for (int i = 0; i < codeInstallationTaskFactories.size(); i++) {
-      tasks[i] = codeInstallationTaskFactories.get(i).create();
+    CodeInstallationTask[] tasks;
+    synchronized (this) {
+      tasks = new CodeInstallationTask[codeInstallationTaskFactories.size()];
+      for (int i = 0; i < codeInstallationTaskFactories.size(); i++) {
+        tasks[i] = codeInstallationTaskFactories.get(i).create();
+      }
     }
     try (DebugContext.Scope s2 = debug.scope("CodeInstall", debugContext);
             DebugContext.Activation a = debug.activate()) {
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/DebugContext.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/DebugContext.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -29,9 +29,11 @@
 import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.Dump;
 import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.DumpOnError;
 import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.DumpOnPhaseChange;
+import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.DumpPath;
 import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.ListMetrics;
 import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.Log;
 import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.MemUseTrackers;
+import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.ShowDumpFiles;
 import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.Time;
 import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.Timers;
 import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.TrackMemUse;
@@ -56,6 +58,7 @@
 
 import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
+import org.graalvm.graphio.GraphOutput;
 import org.graalvm.util.EconomicMap;
 import org.graalvm.util.EconomicSet;
 import org.graalvm.util.Pair;
@@ -98,6 +101,8 @@
   CloseableCounter currentMemUseTracker;
   Scope lastClosedScope;
   Throwable lastExceptionThrown;
+  private IgvDumpChannel sharedChannel;
+  private GraphOutput<?, ?> parentOutput;
 
   /**
   * Stores the {@link MetricKey} values.
@@ -111,6 +116,19 @@
     return immutable.scopesEnabled;
   }
 
+  public <G, N, M> GraphOutput<G, M> buildOutput(GraphOutput.Builder<G, N, M> builder) throws IOException {
+    if (parentOutput != null) {
+      return builder.build(parentOutput);
+    } else {
+      if (sharedChannel == null) {
+        sharedChannel = new IgvDumpChannel(() -> getDumpPath(".bgv", false), immutable.options);
+      }
+      final GraphOutput<G, M> output = builder.build(sharedChannel);
+      parentOutput = output;
+      return output;
+    }
+  }
+
   /**
   * The immutable configuration that can be shared between {@link DebugContext} objects.
   */
@@ -323,6 +341,14 @@
       String compilableName = compilable instanceof JavaMethod ? ((JavaMethod) compilable).format("%H.%n(%p)%R") : String.valueOf(compilable);
       return identifier + ":" + compilableName;
     }
+
+    final String getLabel() {
+      if (compilable instanceof JavaMethod) {
+        JavaMethod method = (JavaMethod) compilable;
+        return method.format("%h.%n(%p)%r");
+      }
+      return String.valueOf(compilable);
+    }
   }
 
   private final Description description;
@@ -394,6 +420,20 @@
     }
   }
 
+  public Path getDumpPath(String extension, boolean directory) {
+    try {
+      String id = description == null ? null : description.identifier;
+      String label = description == null ? null : description.getLabel();
+      Path result = PathUtilities.createUnique(immutable.options, DumpPath, id, label, extension, directory);
+      if (ShowDumpFiles.getValue(immutable.options)) {
+        TTY.println("Dumping debug output to %s", result.toAbsolutePath().toString());
+      }
+      return result;
+    } catch (IOException ex) {
+      throw rethrowSilently(RuntimeException.class, ex);
+    }
+  }
+
   /**
   * A special dump level that indicates the dumping machinery is enabled but no dumps will be
   * produced except through other options.
@@ -2043,4 +2083,9 @@
     }
     out.println();
   }
+
+  @SuppressWarnings({"unused", "unchecked"})
+  private static <E extends Exception> E rethrowSilently(Class<E> type, Throwable ex) throws E {
+    throw (E) ex;
+  }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/DebugHandlersFactory.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/DebugHandlersFactory.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -35,6 +35,9 @@
 
   /**
   * Creates {@link DebugHandler}s based on {@code options}.
+   *
+   * @param options options to control type and name of the channel
+   * @return list of debug handers that have been created
   */
   List<DebugHandler> createHandlers(OptionValues options);
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/DebugOptions.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/DebugOptions.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -128,8 +128,6 @@
   public static final OptionKey<Boolean> PrintGraphProbabilities = new OptionKey<>(false);
   @Option(help = "Enable dumping to the IdealGraphVisualizer.", type = OptionType.Debug)
   public static final OptionKey<Boolean> PrintGraph = new OptionKey<>(true);
-  @Option(help = "Dump graphs in binary format instead of XML format.", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<Boolean> PrintBinaryGraphs = new OptionKey<>(true);
   @Option(help = "Print graphs to files instead of sending them over the network.", type = OptionType.Debug)
   public static final OptionKey<Boolean> PrintGraphFile = new OptionKey<>(false);
 
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/IgvDumpChannel.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,119 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.debug;
+
+import java.io.IOException;
+import java.io.InterruptedIOException;
+import java.net.InetSocketAddress;
+import java.nio.ByteBuffer;
+import java.nio.channels.ClosedByInterruptException;
+import java.nio.channels.FileChannel;
+import java.nio.channels.SocketChannel;
+import java.nio.channels.WritableByteChannel;
+import java.nio.file.Path;
+import java.nio.file.StandardOpenOption;
+import java.util.function.Supplier;
+import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.PrintBinaryGraphPort;
+import static org.graalvm.compiler.debug.DebugOptions.PrintGraphHost;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
+
+final class IgvDumpChannel implements WritableByteChannel {
+  private final Supplier<Path> pathProvider;
+  private final OptionValues options;
+  private WritableByteChannel sharedChannel;
+  private boolean closed;
+
+  IgvDumpChannel(Supplier<Path> pathProvider, OptionValues options) {
+    this.pathProvider = pathProvider;
+    this.options = options;
+  }
+
+  @Override
+  public int write(ByteBuffer src) throws IOException {
+    return channel().write(src);
+  }
+
+  @Override
+  public boolean isOpen() {
+    return !closed;
+  }
+
+  @Override
+  public void close() throws IOException {
+  }
+
+  void realClose() throws IOException {
+    closed = true;
+    if (sharedChannel != null) {
+      sharedChannel.close();
+      sharedChannel = null;
+    }
+  }
+
+  WritableByteChannel channel() throws IOException {
+    if (closed) {
+      throw new IOException();
+    }
+    if (sharedChannel == null) {
+      if (DebugOptions.PrintGraphFile.getValue(options)) {
+        sharedChannel = createFileChannel(pathProvider);
+      } else {
+        sharedChannel = createNetworkChannel(pathProvider, options);
+      }
+    }
+    return sharedChannel;
+  }
+
+  private static WritableByteChannel createNetworkChannel(Supplier<Path> pathProvider, OptionValues options) throws IOException {
+    String host = PrintGraphHost.getValue(options);
+    int port = PrintBinaryGraphPort.getValue(options);
+    try {
+      WritableByteChannel channel = SocketChannel.open(new InetSocketAddress(host, port));
+      TTY.println("Connected to the IGV on %s:%d", host, port);
+      return channel;
+    } catch (ClosedByInterruptException | InterruptedIOException e) {
+      /*
+       * Interrupts should not count as errors because they may be caused by a cancelled Graal
+       * compilation. ClosedByInterruptException occurs if the SocketChannel could not be
+       * opened. InterruptedIOException occurs if new Socket(..) was interrupted.
+       */
+      return null;
+    } catch (IOException e) {
+      if (!DebugOptions.PrintGraphFile.hasBeenSet(options)) {
+        return createFileChannel(pathProvider);
+      } else {
+        throw new IOException(String.format("Could not connect to the IGV on %s:%d", host, port), e);
+      }
+    }
+  }
+
+  private static WritableByteChannel createFileChannel(Supplier<Path> pathProvider) throws IOException {
+    Path path = pathProvider.get();
+    try {
+      return FileChannel.open(path, StandardOpenOption.WRITE, StandardOpenOption.CREATE);
+    } catch (IOException e) {
+      throw new IOException(String.format("Failed to open %s to dump IGV graphs", path), e);
+    }
+  }
+
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/PathUtilities.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/PathUtilities.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -22,12 +22,13 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.debug;
 
+import java.io.File;
 import java.io.IOException;
+import java.nio.file.FileAlreadyExistsException;
+import java.nio.file.Files;
 import java.nio.file.InvalidPathException;
 import java.nio.file.Path;
 import java.nio.file.Paths;
-import java.util.HashMap;
-import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
 import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;
 
 import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
@@ -39,54 +40,6 @@
 public class PathUtilities {
 
   private static final AtomicLong globalTimeStamp = new AtomicLong();
-  /**
-   * This generates a per thread persistent id to aid mapping related dump files with each other.
-   */
-  private static final ThreadLocal<PerThreadSequence> threadDumpId = new ThreadLocal<>();
-  private static final AtomicInteger dumpId = new AtomicInteger();
-
-  static class PerThreadSequence {
-    final int threadID;
-    HashMap<String, Integer> sequences = new HashMap<>(2);
-
-    PerThreadSequence(int threadID) {
-      this.threadID = threadID;
-    }
-
-    String generateID(String extension) {
-      Integer box = sequences.get(extension);
-      if (box == null) {
-        sequences.put(extension, 1);
-        return Integer.toString(threadID);
-      } else {
-        sequences.put(extension, box + 1);
-        return Integer.toString(threadID) + '-' + box;
-      }
-    }
-  }
-
-  private static String getThreadDumpId(String extension) {
-    PerThreadSequence id = threadDumpId.get();
-    if (id == null) {
-      id = new PerThreadSequence(dumpId.incrementAndGet());
-      threadDumpId.set(id);
-    }
-    return id.generateID(extension);
-  }
-
-  /**
-   * Prepends a period (i.e., {@code '.'}) to an non-null, non-empty string representation a file
-   * extension if the string does not already start with a period.
-   *
-   * @return {@code ext} unmodified if it is null, empty or already starts with a period other
-   *     {@code "." + ext}
-   */
-  public static String formatExtension(String ext) {
-    if (ext == null || ext.length() == 0) {
-      return "";
-    }
-    return "." + ext;
-  }
 
   /**
   * Gets a time stamp for the current process. This method will always return the same value for
@@ -100,43 +53,6 @@
   }
 
   /**
-   * Generates a {@link Path} using the format "%s-%d_%d%s" with the {@code baseNameOption}, a
-   * {@link #getGlobalTimeStamp() global timestamp} , {@link #getThreadDumpId a per thread unique
-   * id} and an optional {@code extension}.
-   *
-   * @return the output file path or null if the flag is null
-   */
-  public static Path getPath(OptionValues options, OptionKey<String> baseNameOption, String extension) throws IOException {
-    return getPath(options, baseNameOption, extension, true);
-  }
-
-  /**
-   * Generate a {@link Path} using the format "%s-%d_%s" with the {@code baseNameOption}, a
-   * {@link #getGlobalTimeStamp() global timestamp} and an optional {@code extension} .
-   *
-   * @return the output file path or null if the flag is null
-   */
-  public static Path getPathGlobal(OptionValues options, OptionKey<String> baseNameOption, String extension) throws IOException {
-    return getPath(options, baseNameOption, extension, false);
-  }
-
-  private static Path getPath(OptionValues options, OptionKey<String> baseNameOption, String extension, boolean includeThreadId) throws IOException {
-    if (baseNameOption.getValue(options) == null) {
-      return null;
-    }
-    String ext = formatExtension(extension);
-    final String name = includeThreadId
-            ? String.format("%s-%d_%s%s", baseNameOption.getValue(options), getGlobalTimeStamp(), getThreadDumpId(ext), ext)
-            : String.format("%s-%d%s", baseNameOption.getValue(options), getGlobalTimeStamp(), ext);
-    Path result = Paths.get(name);
-    if (result.isAbsolute()) {
-      return result;
-    }
-    Path dumpDir = DebugOptions.getDumpDirectory(options);
-    return dumpDir.resolve(name).normalize();
-  }
-
-  /**
   * Gets a value based on {@code name} that can be passed to {@link Paths#get(String, String...)}
   * without causing an {@link InvalidPathException}.
   *
@@ -145,21 +61,80 @@
   */
   public static String sanitizeFileName(String name) {
     try {
-      Paths.get(name);
-      return name;
+      Path path = Paths.get(name);
+      if (path.getNameCount() == 0) {
+        return name;
+      }
     } catch (InvalidPathException e) {
       // fall through
     }
     StringBuilder buf = new StringBuilder(name.length());
     for (int i = 0; i < name.length(); i++) {
       char c = name.charAt(i);
-      try {
-        Paths.get(String.valueOf(c));
-      } catch (InvalidPathException e) {
-        buf.append('_');
+      if (c != File.separatorChar && c != ' ' && !Character.isISOControl(c)) {
+        try {
+          Paths.get(String.valueOf(c));
+          buf.append(c);
+          continue;
+        } catch (InvalidPathException e) {
+        }
       }
-      buf.append(c);
+      buf.append('_');
     }
     return buf.toString();
   }
+
+  /**
+   * A maximum file name length supported by most file systems. There is no platform independent
+   * way to get this in Java.
+   */
+  private static final int MAX_FILE_NAME_LENGTH = 255;
+
+  private static final String ELLIPSIS = "...";
+
+  static Path createUnique(OptionValues options, OptionKey<String> baseNameOption, String id, String label, String ext, boolean createDirectory) throws IOException {
+    String uniqueTag = "";
+    int dumpCounter = 1;
+    String prefix;
+    if (id == null) {
+      prefix = baseNameOption.getValue(options);
+      int slash = prefix.lastIndexOf(File.separatorChar);
+      prefix = prefix.substring(slash + 1);
+    } else {
+      prefix = id;
+    }
+    for (;;) {
+      int fileNameLengthWithoutLabel = uniqueTag.length() + ext.length() + prefix.length() + "[]".length();
+      int labelLengthLimit = MAX_FILE_NAME_LENGTH - fileNameLengthWithoutLabel;
+      String fileName;
+      if (labelLengthLimit < ELLIPSIS.length()) {
+        // This means `id` is very long
+        String suffix = uniqueTag + ext;
+        int idLengthLimit = Math.min(MAX_FILE_NAME_LENGTH - suffix.length(), prefix.length());
+        fileName = sanitizeFileName(prefix.substring(0, idLengthLimit) + suffix);
+      } else {
+        if (label == null) {
+          fileName = sanitizeFileName(prefix + uniqueTag + ext);
+        } else {
+          String adjustedLabel = label;
+          if (label.length() > labelLengthLimit) {
+            adjustedLabel = label.substring(0, labelLengthLimit - ELLIPSIS.length()) + ELLIPSIS;
+          }
+          fileName = sanitizeFileName(prefix + '[' + adjustedLabel + ']' + uniqueTag + ext);
+        }
+      }
+      Path dumpDir = DebugOptions.getDumpDirectory(options);
+      Path result = Paths.get(dumpDir.toString(), fileName);
+      try {
+        if (createDirectory) {
+          return Files.createDirectory(result);
+        } else {
+          return Files.createFile(result);
+        }
+      } catch (FileAlreadyExistsException e) {
+        uniqueTag = "_" + dumpCounter++;
+      }
+    }
+  }
+
 }
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph.test/src/org/graalvm/compiler/graph/test/graphio/GraphSnippetTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,51 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.graph.test.graphio;
+
+import java.io.File;
+import java.lang.reflect.Method;
+import static org.junit.Assert.assertTrue;
+import org.junit.Assume;
+import org.junit.Test;
+
+public class GraphSnippetTest {
+  @Test
+  public void dumpTheFile() throws Exception {
+    Class<?> snippets = null;
+    try {
+      snippets = Class.forName("org.graalvm.graphio.GraphSnippets");
+    } catch (ClassNotFoundException notFound) {
+      Assume.assumeNoException("The snippets class has to be around", notFound);
+    }
+    Method dump = null;
+    try {
+      dump = snippets.getDeclaredMethod("dump", File.class);
+      dump.setAccessible(true);
+    } catch (RuntimeException ex) {
+      Assume.assumeTrue("Only run the test, if the method is accessible", dump != null && dump.isAccessible());
+    }
+    File diamond = File.createTempFile("diamond", ".bgv");
+    dump.invoke(null, diamond);
+    assertTrue("File .bgv created: " + diamond, diamond.length() > 50);
+  }
+}
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph.test/src/org/graalvm/compiler/graph/test/graphio/NodeEncodingTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,311 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.graph.test.graphio;
+
+import java.io.ByteArrayOutputStream;
+import java.nio.channels.Channels;
+import java.nio.channels.WritableByteChannel;
+import java.util.Arrays;
+import java.util.Collection;
+import java.util.Collections;
+import java.util.LinkedHashMap;
+import java.util.Map;
+import org.graalvm.graphio.GraphOutput;
+import org.graalvm.graphio.GraphStructure;
+import static org.junit.Assert.assertEquals;
+import static org.junit.Assert.assertFalse;
+import static org.junit.Assert.assertTrue;
+import static org.junit.Assert.fail;
+import org.junit.Before;
+import org.junit.Test;
+
+public final class NodeEncodingTest {
+
+  private ByteArrayOutputStream out;
+
+  @Before
+  public void initOutput() {
+    out = new ByteArrayOutputStream();
+  }
+
+  @Test
+  public void version40TheNodeIsntDumpedWithItsID() throws Exception {
+    runTheNodeIsntDumpedWithItsID(true);
+  }
+
+  @Test
+  public void defaultVersionTheNodeIsntDumpedWithItsID() throws Exception {
+    runTheNodeIsntDumpedWithItsID(false);
+  }
+
+  private void runTheNodeIsntDumpedWithItsID(boolean explicitVersion) throws Exception {
+    WritableByteChannel w = Channels.newChannel(out);
+    MockGraph graph = new MockGraph();
+    MockNodeClass clazz = new MockNodeClass("clazz");
+    MockNode node = new MockNode(clazz, 33); // random value otherwise not found in the stream
+    try (GraphOutput<MockGraph, ?> dump = explicitVersion ? GraphOutput.newBuilder(new MockStructure()).protocolVersion(4, 0).build(w) : GraphOutput.newBuilder(new MockStructure()).build(w)) {
+      dump.beginGroup(graph, "test1", "t1", null, 0, Collections.singletonMap("node", node));
+      dump.endGroup();
+    }
+
+    assertEquals("Node is always requested", 1, node.nodeRequested);
+    assertEquals("Nobody asks for id of a node in version 4.0", 0, node.idTested);
+    assertByte(false, out.toByteArray(), 33);
+    assertEquals("Node class of the node has been requested", 1, node.nodeClassRequested);
+    assertEquals("Node class template name stored", 1, clazz.nameTemplateQueried);
+    assertFalse("No to string ops", node.toStringRequested);
+  }
+
+  @Test
+  public void dumpingNodeInVersion10() throws Exception {
+    runTheNodeIsTreatedAsString(true);
+  }
+
+  private void runTheNodeIsTreatedAsString(boolean explicitVersion) throws Exception {
+    WritableByteChannel w = Channels.newChannel(out);
+    MockGraph graph = new MockGraph();
+    MockNodeClass clazz = new MockNodeClass("clazz");
+    MockNode node = new MockNode(clazz, 33); // random value otherwise not found in the stream
+    try (GraphOutput<MockGraph, ?> dump = explicitVersion ? GraphOutput.newBuilder(new MockStructure()).protocolVersion(1, 0).build(w) : GraphOutput.newBuilder(new MockStructure()).build(w)) {
+      dump.beginGroup(graph, "test1", "t1", null, 0, Collections.singletonMap("node", node));
+      dump.endGroup();
+    }
+
+    assertEquals("Node is always requested", 1, node.nodeRequested);
+    assertEquals("Nobody asks for id of a node in version 1.0", 0, node.idTested);
+    assertByte(false, out.toByteArray(), 33);
+    assertEquals("Node class was needed to find out it is not a NodeClass instance", 1, node.nodeClassRequested);
+    assertEquals("Node class template name wasn't needed however", 0, clazz.nameTemplateQueried);
+    assertTrue("Node sent as a string version 1.0", node.toStringRequested);
+  }
+
+  @Test
+  public void dumpingNodeInVersion15() throws Exception {
+    runTheNodeIsTreatedPoolEntry(true);
+  }
+
+  private void runTheNodeIsTreatedPoolEntry(boolean explicitVersion) throws Exception {
+    WritableByteChannel w = Channels.newChannel(out);
+    MockGraph graph = new MockGraph();
+    MockNodeClass clazz = new MockNodeClass("clazz");
+    MockNode node = new MockNode(clazz, 33); // random value otherwise not found in the stream
+    try (GraphOutput<MockGraph, ?> dump = explicitVersion ? GraphOutput.newBuilder(new MockStructure()).protocolVersion(5, 0).build(w) : GraphOutput.newBuilder(new MockStructure()).build(w)) {
+      dump.beginGroup(graph, "test1", "t1", null, 0, Collections.singletonMap("node", node));
+      dump.endGroup();
+    }
+
+    assertEquals("Node is always requested", 1, node.nodeRequested);
+    assertEquals("Id of our node is requested in version 5.0", 1, node.idTested);
+    assertByte(true, out.toByteArray(), 33);
+    assertTrue("Node class was needed at least once", 1 <= node.nodeClassRequested);
+    assertEquals("Node class template name sent to server", 1, clazz.nameTemplateQueried);
+    assertFalse("Node.toString() isn't needed", node.toStringRequested);
+  }
+
+  @Test
+  public void dumpingNodeTwiceInVersion4() throws Exception {
+    WritableByteChannel w = Channels.newChannel(out);
+    MockGraph graph = new MockGraph();
+    MockNodeClass clazz = new MockNodeClass("clazz");
+    MockNode node = new MockNode(clazz, 33); // random value otherwise not found in the stream
+    try (GraphOutput<MockGraph, ?> dump = GraphOutput.newBuilder(new MockStructure()).protocolVersion(4, 0).build(w)) {
+      Map<String, Object> props = new LinkedHashMap<>();
+      props.put("node1", node);
+      props.put("node2", node);
+      props.put("node3", node);
+      dump.beginGroup(graph, "test1", "t1", null, 0, props);
+      dump.endGroup();
+    }
+
+    assertEquals("Node requested three times", 3, node.nodeRequested);
+    assertEquals("Nobody asks for id of a node in version 4.0", 0, node.idTested);
+    // check there is no encoded string for object #3
+    assertByte(false, out.toByteArray(), 1, 0, 3);
+    assertEquals("Node class of the node has been requested three times", 3, node.nodeClassRequested);
+    assertEquals("Node class template name stored", 1, clazz.nameTemplateQueried);
+    assertFalse("No to string ops", node.toStringRequested);
+  }
+
+  private static void assertByte(boolean shouldBeFound, byte[] arr, int... value) {
+    boolean found = false;
+    int at = 0;
+    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
+      if (arr[i] == value[at]) {
+        if (++at == value.length) {
+          found = true;
+          break;
+        }
+      } else {
+        at = 0;
+      }
+    }
+    if (shouldBeFound == found) {
+      return;
+    }
+    if (shouldBeFound) {
+      fail("Value " + value + " not found in\n" + Arrays.toString(arr));
+    } else {
+      fail("Value " + value + " surprisingly found in\n" + Arrays.toString(arr));
+    }
+  }
+
+  private static final class MockStructure implements GraphStructure<MockGraph, MockNode, MockNodeClass, MockNodeClass> {
+
+    @Override
+    public MockGraph graph(MockGraph currentGraph, Object obj) {
+      return obj instanceof MockGraph ? (MockGraph) obj : null;
+    }
+
+    @Override
+    public Iterable<? extends MockNode> nodes(MockGraph graph) {
+      return Collections.emptyList();
+    }
+
+    @Override
+    public int nodesCount(MockGraph graph) {
+      return 0;
+    }
+
+    @Override
+    public int nodeId(MockNode node) {
+      node.idTested++;
+      return node.id;
+    }
+
+    @Override
+    public boolean nodeHasPredecessor(MockNode node) {
+      return false;
+    }
+
+    @Override
+    public void nodeProperties(MockGraph graph, MockNode node, Map<String, ? super Object> properties) {
+    }
+
+    @Override
+    public MockNode node(Object obj) {
+      if (obj instanceof MockNode) {
+        ((MockNode) obj).nodeRequested++;
+        return (MockNode) obj;
+      }
+      return null;
+    }
+
+    @Override
+    public MockNodeClass nodeClass(Object obj) {
+      if (obj instanceof MockNode) {
+        ((MockNode) obj).nodeClassRequested++;
+      }
+      return obj instanceof MockNodeClass ? (MockNodeClass) obj : null;
+    }
+
+    @Override
+    public MockNodeClass classForNode(MockNode n) {
+      n.nodeClassRequested++;
+      return n.clazz;
+    }
+
+    @Override
+    public String nameTemplate(MockNodeClass nodeClass) {
+      nodeClass.nameTemplateQueried++;
+      return "";
+    }
+
+    @Override
+    public Object nodeClassType(MockNodeClass nodeClass) {
+      return nodeClass.getClass();
+    }
+
+    @Override
+    public MockNodeClass portInputs(MockNodeClass nodeClass) {
+      return nodeClass;
+    }
+
+    @Override
+    public MockNodeClass portOutputs(MockNodeClass nodeClass) {
+      return nodeClass;
+    }
+
+    @Override
+    public int portSize(MockNodeClass port) {
+      return 0;
+    }
+
+    @Override
+    public boolean edgeDirect(MockNodeClass port, int index) {
+      return false;
+    }
+
+    @Override
+    public String edgeName(MockNodeClass port, int index) {
+      return null;
+    }
+
+    @Override
+    public Object edgeType(MockNodeClass port, int index) {
+      return null;
+    }
+
+    @Override
+    public Collection<? extends MockNode> edgeNodes(MockGraph graph, MockNode node, MockNodeClass port, int index) {
+      return null;
+    }
+  }
+
+  private static final class MockGraph {
+
+  }
+
+  private static final class MockNode {
+    final MockNodeClass clazz;
+    final int id;
+    int idTested;
+    int nodeClassRequested;
+    int nodeRequested;
+    boolean toStringRequested;
+
+    MockNode(MockNodeClass clazz, int id) {
+      this.clazz = clazz;
+      this.id = id;
+    }
+
+    @Override
+    public String toString() {
+      this.toStringRequested = true;
+      return "MockNode{" + "id=" + id + ", class=" + clazz + '}';
+    }
+  }
+
+  private static final class MockNodeClass {
+    final String name;
+    int nameTemplateQueried;
+
+    MockNodeClass(String name) {
+      this.name = name;
+    }
+
+    @Override
+    public String toString() {
+      return "MockNodeClass{" + "name=" + name + '}';
+    }
+  }
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Graph.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Graph.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -514,30 +514,61 @@
     /**
     * A node was added to a graph.
     */
-    NODE_ADDED;
+    NODE_ADDED,
+
+    /**
+     * A node was removed from the graph.
+     */
+    NODE_REMOVED;
   }
 
   /**
   * Client interested in one or more node related events.
   */
-  public interface NodeEventListener {
+  public abstract static class NodeEventListener {
 
     /**
-     * Default handler for events.
+     * A method called when a change event occurs.
+     *
+     * This method dispatches the event to user-defined triggers. The methods that change the
+     * graph (typically in Graph and Node) must call this method to dispatch the event.
     *
     * @param e an event
     * @param node the node related to {@code e}
     */
-    default void event(NodeEvent e, Node node) {
+    final void event(NodeEvent e, Node node) {
+      switch (e) {
+        case INPUT_CHANGED:
+          inputChanged(node);
+          break;
+        case ZERO_USAGES:
+          usagesDroppedToZero(node);
+          break;
+        case NODE_ADDED:
+          nodeAdded(node);
+          break;
+        case NODE_REMOVED:
+          nodeRemoved(node);
+          break;
+      }
+      changed(e, node);
     }
 
     /**
-     * Notifies this listener of a change in a node's inputs.
+     * Notifies this listener about any change event in the graph.
+     *
+     * @param e an event
+     * @param node the node related to {@code e}
+     */
+    public void changed(NodeEvent e, Node node) {
+    }
+
+    /**
+     * Notifies this listener about a change in a node's inputs.
     *
     * @param node a node who has had one of its inputs changed
     */
-    default void inputChanged(Node node) {
-      event(NodeEvent.INPUT_CHANGED, node);
+    public void inputChanged(Node node) {
     }
 
     /**
@@ -545,8 +576,7 @@
     *
     * @param node a node whose {@link Node#usages()} just became empty
     */
-    default void usagesDroppedToZero(Node node) {
-      event(NodeEvent.ZERO_USAGES, node);
+    public void usagesDroppedToZero(Node node) {
     }
 
     /**
@@ -554,8 +584,15 @@
     *
     * @param node a node that was just added to the graph
     */
-    default void nodeAdded(Node node) {
-      event(NodeEvent.NODE_ADDED, node);
+    public void nodeAdded(Node node) {
+    }
+
+    /**
+     * Notifies this listener of a removed node.
+     *
+     * @param node
+     */
+    public void nodeRemoved(Node node) {
     }
   }
 
@@ -583,7 +620,7 @@
     }
   }
 
-  private static class ChainedNodeEventListener implements NodeEventListener {
+  private static class ChainedNodeEventListener extends NodeEventListener {
 
     NodeEventListener head;
     NodeEventListener next;
@@ -595,20 +632,32 @@
 
     @Override
     public void nodeAdded(Node node) {
-      head.nodeAdded(node);
-      next.nodeAdded(node);
+      head.event(NodeEvent.NODE_ADDED, node);
+      next.event(NodeEvent.NODE_ADDED, node);
     }
 
     @Override
     public void inputChanged(Node node) {
-      head.inputChanged(node);
-      next.inputChanged(node);
+      head.event(NodeEvent.INPUT_CHANGED, node);
+      next.event(NodeEvent.INPUT_CHANGED, node);
     }
 
     @Override
     public void usagesDroppedToZero(Node node) {
-      head.usagesDroppedToZero(node);
-      next.usagesDroppedToZero(node);
+      head.event(NodeEvent.ZERO_USAGES, node);
+      next.event(NodeEvent.ZERO_USAGES, node);
+    }
+
+    @Override
+    public void nodeRemoved(Node node) {
+      head.event(NodeEvent.NODE_REMOVED, node);
+      next.event(NodeEvent.NODE_REMOVED, node);
+    }
+
+    @Override
+    public void changed(NodeEvent e, Node node) {
+      head.event(e, node);
+      next.event(e, node);
     }
   }
 
@@ -1023,7 +1072,7 @@
     updateNodeCaches(node);
 
     if (nodeEventListener != null) {
-      nodeEventListener.nodeAdded(node);
+      nodeEventListener.event(NodeEvent.NODE_ADDED, node);
     }
     afterRegister(node);
   }
@@ -1085,6 +1134,10 @@
     nodes[node.id] = null;
     nodesDeletedSinceLastCompression++;
 
+    if (nodeEventListener != null) {
+      nodeEventListener.event(NodeEvent.NODE_ADDED, node);
+    }
+
     // nodes aren't removed from the type cache here - they will be removed during iteration
   }
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Node.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Node.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -752,7 +752,7 @@
       assert !graph.isFrozen();
       NodeEventListener listener = graph.nodeEventListener;
       if (listener != null) {
-        listener.inputChanged(node);
+        listener.event(Graph.NodeEvent.INPUT_CHANGED, node);
       }
     }
   }
@@ -762,7 +762,7 @@
       assert !graph.isFrozen();
       NodeEventListener listener = graph.nodeEventListener;
       if (listener != null && node.isAlive()) {
-        listener.usagesDroppedToZero(node);
+        listener.event(Graph.NodeEvent.ZERO_USAGES, node);
       }
     }
   }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64HotSpotNodeLIRBuilder.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64HotSpotNodeLIRBuilder.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -183,8 +183,7 @@
       sig[i] = node.arguments().get(i).stamp().javaType(gen.getMetaAccess());
     }
 
-    Value[] parameters = visitInvokeArguments(gen.getResult().getFrameMapBuilder().getRegisterConfig().getCallingConvention(HotSpotCallingConventionType.JavaCall, null, sig, gen),
-            node.arguments());
+    Value[] parameters = visitInvokeArguments(gen.getRegisterConfig().getCallingConvention(HotSpotCallingConventionType.JavaCall, null, sig, gen), node.arguments());
     append(new AArch64BreakpointOp(parameters));
   }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotAddressLowering.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotAddressLowering.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -32,7 +32,6 @@
 import org.graalvm.compiler.core.amd64.AMD64AddressNode;
 import org.graalvm.compiler.core.common.CompressEncoding;
 import org.graalvm.compiler.core.common.LIRKind;
-import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ObjectStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.debug.CounterKey;
@@ -44,6 +43,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.CompressionNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.CompressionNode.CompressionOp;
+import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.FloatingNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LIRLowerable;
@@ -93,76 +93,76 @@
   }
 
   @Override
-  protected boolean improve(DebugContext debug, AMD64AddressNode addr) {
-
-    boolean result = false;
-
-    while (super.improve(debug, addr)) {
-      result = true;
+  protected boolean improve(StructuredGraph graph, DebugContext debug, AMD64AddressNode addr, boolean isBaseNegated, boolean isIndexNegated) {
+    if (super.improve(graph, debug, addr, isBaseNegated, isIndexNegated)) {
+      return true;
     }
 
     if (addr.getScale() == Scale.Times1) {
       if (addr.getIndex() instanceof CompressionNode) {
-        if (improveUncompression(addr, (CompressionNode) addr.getIndex(), addr.getBase())) {
+        if (improveUncompression(addr, (CompressionNode) addr.getIndex(), addr.getBase(), isBaseNegated, isIndexNegated)) {
           counterFoldedUncompressDuringAddressLowering.increment(debug);
           return true;
         }
       }
 
       if (addr.getBase() instanceof CompressionNode) {
-        if (improveUncompression(addr, (CompressionNode) addr.getBase(), addr.getIndex())) {
+        if (improveUncompression(addr, (CompressionNode) addr.getBase(), addr.getIndex(), isBaseNegated, isIndexNegated)) {
           counterFoldedUncompressDuringAddressLowering.increment(debug);
           return true;
         }
       }
     }
 
-    return result;
+    return false;
   }
 
-  private boolean improveUncompression(AMD64AddressNode addr, CompressionNode compression, ValueNode other) {
-    if (compression.getOp() == CompressionOp.Uncompress) {
-      CompressEncoding encoding = compression.getEncoding();
-      Scale scale = Scale.fromShift(encoding.getShift());
-      if (scale == null) {
+  @Override
+  protected boolean mightBeOptimized(ValueNode value) {
+    return super.mightBeOptimized(value) || value instanceof CompressionNode;
+  }
+
+  private boolean improveUncompression(AMD64AddressNode addr, CompressionNode compression, ValueNode other, boolean isBaseNegated, boolean isIndexNegated) {
+    if (isBaseNegated || isIndexNegated || compression.getOp() != CompressionOp.Uncompress) {
+      return false;
+    }
+
+    CompressEncoding encoding = compression.getEncoding();
+    Scale scale = Scale.fromShift(encoding.getShift());
+    if (scale == null) {
+      return false;
+    }
+
+    if (heapBaseRegister != null && encoding.getBase() == heapBase) {
+      if ((!generatePIC || compression.stamp() instanceof ObjectStamp) && other == null) {
+        // With PIC it is only legal to do for oops since the base value may be
+        // different at runtime.
+        ValueNode base = compression.graph().unique(new HeapBaseNode(heapBaseRegister));
+        addr.setBase(base);
+      } else {
         return false;
       }
-
-      if (heapBaseRegister != null && encoding.getBase() == heapBase) {
-        if ((!generatePIC || compression.stamp() instanceof ObjectStamp) && other == null) {
-          // With PIC it is only legal to do for oops since the base value may be
-          // different at runtime.
-          ValueNode base = compression.graph().unique(new HeapBaseNode(heapBaseRegister));
+    } else if (encoding.getBase() != 0 || (generatePIC && compression.stamp() instanceof KlassPointerStamp)) {
+      if (generatePIC) {
+        if (other == null) {
+          ValueNode base = compression.graph().unique(new GraalHotSpotVMConfigNode(config, config.MARKID_NARROW_KLASS_BASE_ADDRESS, JavaKind.Long));
           addr.setBase(base);
         } else {
           return false;
         }
-      } else if (encoding.getBase() != 0 || (generatePIC && compression.stamp() instanceof KlassPointerStamp)) {
-        if (generatePIC) {
-          if (other == null) {
-            ValueNode base = compression.graph().unique(new GraalHotSpotVMConfigNode(config, config.MARKID_NARROW_KLASS_BASE_ADDRESS, JavaKind.Long));
-            addr.setBase(base);
-          } else {
-            return false;
-          }
+      } else {
+        if (updateDisplacement(addr, encoding.getBase(), isBaseNegated)) {
+          addr.setBase(other);
         } else {
-          long disp = addr.getDisplacement() + encoding.getBase();
-          if (NumUtil.isInt(disp)) {
-            addr.setDisplacement((int) disp);
-            addr.setBase(other);
-          } else {
-            return false;
-          }
+          return false;
         }
-      } else {
-        addr.setBase(other);
       }
+    } else {
+      addr.setBase(other);
+    }
 
-      addr.setScale(scale);
-      addr.setIndex(compression.getValue());
-      return true;
-    } else {
-      return false;
-    }
+    addr.setScale(scale);
+    addr.setIndex(compression.getValue());
+    return true;
   }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotLIRGenerator.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotLIRGenerator.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -39,7 +39,6 @@
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address.Scale;
 import org.graalvm.compiler.core.amd64.AMD64ArithmeticLIRGenerator;
 import org.graalvm.compiler.core.amd64.AMD64LIRGenerator;
-import org.graalvm.compiler.core.amd64.AMD64LIRKindTool;
 import org.graalvm.compiler.core.amd64.AMD64MoveFactoryBase.BackupSlotProvider;
 import org.graalvm.compiler.core.common.CompressEncoding;
 import org.graalvm.compiler.core.common.LIRKind;
@@ -116,7 +115,7 @@
   }
 
   private AMD64HotSpotLIRGenerator(HotSpotProviders providers, GraalHotSpotVMConfig config, LIRGenerationResult lirGenRes, BackupSlotProvider backupSlotProvider) {
-    this(new AMD64LIRKindTool(), new AMD64HotSpotArithmeticLIRGenerator(), new AMD64HotSpotMoveFactory(backupSlotProvider), providers, config, lirGenRes);
+    this(new AMD64HotSpotLIRKindTool(), new AMD64HotSpotArithmeticLIRGenerator(), new AMD64HotSpotMoveFactory(backupSlotProvider), providers, config, lirGenRes);
   }
 
   protected AMD64HotSpotLIRGenerator(LIRKindTool lirKindTool, AMD64ArithmeticLIRGenerator arithmeticLIRGen, MoveFactory moveFactory, HotSpotProviders providers, GraalHotSpotVMConfig config,
@@ -363,7 +362,7 @@
     Stub stub = getStub();
     if (destroysRegisters) {
       if (stub != null && stub.preservesRegisters()) {
-        Register[] savedRegisters = getResult().getFrameMapBuilder().getRegisterConfig().getAllocatableRegisters().toArray();
+        Register[] savedRegisters = getRegisterConfig().getAllocatableRegisters().toArray();
         save = emitSaveAllRegisters(savedRegisters, true);
       }
     }
@@ -567,28 +566,29 @@
   @Override
   public Value emitCompress(Value pointer, CompressEncoding encoding, boolean nonNull) {
     LIRKind inputKind = pointer.getValueKind(LIRKind.class);
-    assert inputKind.getPlatformKind() == AMD64Kind.QWORD;
+    LIRKindTool lirKindTool = getLIRKindTool();
+    assert inputKind.getPlatformKind() == lirKindTool.getObjectKind().getPlatformKind();
     if (inputKind.isReference(0)) {
       // oop
-      Variable result = newVariable(LIRKind.reference(AMD64Kind.DWORD));
-      append(new AMD64HotSpotMove.CompressPointer(result, asAllocatable(pointer), getProviders().getRegisters().getHeapBaseRegister().asValue(), encoding, nonNull));
+      Variable result = newVariable(lirKindTool.getNarrowOopKind());
+      append(new AMD64Move.CompressPointer(result, asAllocatable(pointer), getProviders().getRegisters().getHeapBaseRegister().asValue(), encoding, nonNull, getLIRKindTool()));
       return result;
     } else {
       // metaspace pointer
-      Variable result = newVariable(LIRKind.value(AMD64Kind.DWORD));
+      Variable result = newVariable(lirKindTool.getNarrowPointerKind());
       AllocatableValue base = Value.ILLEGAL;
       OptionValues options = getResult().getLIR().getOptions();
       if (encoding.hasBase() || GeneratePIC.getValue(options)) {
         if (GeneratePIC.getValue(options)) {
-          Variable baseAddress = newVariable(LIRKind.value(AMD64Kind.QWORD));
+          Variable baseAddress = newVariable(lirKindTool.getWordKind());
           AMD64HotSpotMove.BaseMove move = new AMD64HotSpotMove.BaseMove(baseAddress, config);
           append(move);
           base = baseAddress;
         } else {
-          base = emitLoadConstant(LIRKind.value(AMD64Kind.QWORD), JavaConstant.forLong(encoding.getBase()));
+          base = emitLoadConstant(lirKindTool.getWordKind(), JavaConstant.forLong(encoding.getBase()));
         }
       }
-      append(new AMD64HotSpotMove.CompressPointer(result, asAllocatable(pointer), base, encoding, nonNull));
+      append(new AMD64Move.CompressPointer(result, asAllocatable(pointer), base, encoding, nonNull, getLIRKindTool()));
       return result;
     }
   }
@@ -596,35 +596,37 @@
   @Override
   public Value emitUncompress(Value pointer, CompressEncoding encoding, boolean nonNull) {
     LIRKind inputKind = pointer.getValueKind(LIRKind.class);
-    assert inputKind.getPlatformKind() == AMD64Kind.DWORD;
+    LIRKindTool lirKindTool = getLIRKindTool();
+    assert inputKind.getPlatformKind() == lirKindTool.getNarrowOopKind().getPlatformKind();
     if (inputKind.isReference(0)) {
       // oop
-      Variable result = newVariable(LIRKind.reference(AMD64Kind.QWORD));
-      append(new AMD64HotSpotMove.UncompressPointer(result, asAllocatable(pointer), getProviders().getRegisters().getHeapBaseRegister().asValue(), encoding, nonNull));
+      Variable result = newVariable(lirKindTool.getObjectKind());
+      append(new AMD64Move.UncompressPointer(result, asAllocatable(pointer), getProviders().getRegisters().getHeapBaseRegister().asValue(), encoding, nonNull, lirKindTool));
       return result;
     } else {
       // metaspace pointer
-      Variable result = newVariable(LIRKind.value(AMD64Kind.QWORD));
+      LIRKind uncompressedKind = lirKindTool.getWordKind();
+      Variable result = newVariable(uncompressedKind);
       AllocatableValue base = Value.ILLEGAL;
       OptionValues options = getResult().getLIR().getOptions();
       if (encoding.hasBase() || GeneratePIC.getValue(options)) {
         if (GeneratePIC.getValue(options)) {
-          Variable baseAddress = newVariable(LIRKind.value(AMD64Kind.QWORD));
+          Variable baseAddress = newVariable(uncompressedKind);
           AMD64HotSpotMove.BaseMove move = new AMD64HotSpotMove.BaseMove(baseAddress, config);
           append(move);
           base = baseAddress;
         } else {
-          base = emitLoadConstant(LIRKind.value(AMD64Kind.QWORD), JavaConstant.forLong(encoding.getBase()));
+          base = emitLoadConstant(uncompressedKind, JavaConstant.forLong(encoding.getBase()));
         }
       }
-      append(new AMD64HotSpotMove.UncompressPointer(result, asAllocatable(pointer), base, encoding, nonNull));
+      append(new AMD64Move.UncompressPointer(result, asAllocatable(pointer), base, encoding, nonNull, lirKindTool));
       return result;
     }
   }
 
   @Override
   public void emitNullCheck(Value address, LIRFrameState state) {
-    if (address.getValueKind().getPlatformKind() == AMD64Kind.DWORD) {
+    if (address.getValueKind().getPlatformKind() == getLIRKindTool().getNarrowOopKind().getPlatformKind()) {
       CompressEncoding encoding = config.getOopEncoding();
       Value uncompressed;
       if (encoding.getShift() <= 3) {
@@ -635,9 +637,9 @@
         uncompressed = emitUncompress(address, encoding, false);
       }
       append(new AMD64Move.NullCheckOp(asAddressValue(uncompressed), state));
-    } else {
-      super.emitNullCheck(address, state);
+      return;
     }
+    super.emitNullCheck(address, state);
   }
 
   @Override
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotLIRKindTool.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,39 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.hotspot.amd64;
+
+import jdk.vm.ci.amd64.AMD64Kind;
+import org.graalvm.compiler.core.amd64.AMD64LIRKindTool;
+import org.graalvm.compiler.core.common.LIRKind;
+
+public class AMD64HotSpotLIRKindTool extends AMD64LIRKindTool {
+  @Override
+  public LIRKind getNarrowOopKind() {
+    return LIRKind.reference(AMD64Kind.DWORD);
+  }
+
+  @Override
+  public LIRKind getNarrowPointerKind() {
+    return LIRKind.value(AMD64Kind.DWORD);
+  }
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotMove.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotMove.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -24,16 +24,13 @@
 
 import static org.graalvm.compiler.core.common.GraalOptions.GeneratePIC;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.HINT;
-import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.ILLEGAL;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.REG;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.STACK;
 import static jdk.vm.ci.code.ValueUtil.asRegister;
 import static jdk.vm.ci.code.ValueUtil.isRegister;
 import static jdk.vm.ci.code.ValueUtil.isStackSlot;
 
-import org.graalvm.compiler.asm.Label;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address;
-import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.ConditionFlag;
 import org.graalvm.compiler.core.common.CompressEncoding;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64MacroAssembler;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
@@ -41,10 +38,8 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.LIRInstructionClass;
 import org.graalvm.compiler.lir.StandardOp.LoadConstantOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64LIRInstruction;
-import org.graalvm.compiler.lir.amd64.AMD64Move;
 import org.graalvm.compiler.lir.asm.CompilationResultBuilder;
 
-import jdk.vm.ci.amd64.AMD64Kind;
 import jdk.vm.ci.code.Register;
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotMetaspaceConstant;
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotObjectConstant;
@@ -180,91 +175,6 @@
     }
   }
 
-  public static final class CompressPointer extends AMD64LIRInstruction {
-    public static final LIRInstructionClass<CompressPointer> TYPE = LIRInstructionClass.create(CompressPointer.class);
-
-    private final CompressEncoding encoding;
-    private final boolean nonNull;
-
-    @Def({REG, HINT}) protected AllocatableValue result;
-    @Use({REG}) protected AllocatableValue input;
-    @Alive({REG, ILLEGAL}) protected AllocatableValue baseRegister;
-
-    public CompressPointer(AllocatableValue result, AllocatableValue input, AllocatableValue baseRegister, CompressEncoding encoding, boolean nonNull) {
-      super(TYPE);
-      this.result = result;
-      this.input = input;
-      this.baseRegister = baseRegister;
-      this.encoding = encoding;
-      this.nonNull = nonNull;
-    }
-
-    @Override
-    public void emitCode(CompilationResultBuilder crb, AMD64MacroAssembler masm) {
-      AMD64Move.move(AMD64Kind.QWORD, crb, masm, result, input);
-
-      Register resReg = asRegister(result);
-      if (encoding.hasBase() || GeneratePIC.getValue(crb.getOptions())) {
-        Register baseReg = asRegister(baseRegister);
-        if (!nonNull) {
-          masm.testq(resReg, resReg);
-          masm.cmovq(ConditionFlag.Equal, resReg, baseReg);
-        }
-        masm.subq(resReg, baseReg);
-      }
-
-      if (encoding.hasShift()) {
-        masm.shrq(resReg, encoding.getShift());
-      }
-    }
-  }
-
-  public static final class UncompressPointer extends AMD64LIRInstruction {
-    public static final LIRInstructionClass<UncompressPointer> TYPE = LIRInstructionClass.create(UncompressPointer.class);
-
-    private final CompressEncoding encoding;
-    private final boolean nonNull;
-
-    @Def({REG, HINT}) protected AllocatableValue result;
-    @Use({REG}) protected AllocatableValue input;
-    @Alive({REG, ILLEGAL}) protected AllocatableValue baseRegister;
-
-    public UncompressPointer(AllocatableValue result, AllocatableValue input, AllocatableValue baseRegister, CompressEncoding encoding, boolean nonNull) {
-      super(TYPE);
-      this.result = result;
-      this.input = input;
-      this.baseRegister = baseRegister;
-      this.encoding = encoding;
-      this.nonNull = nonNull;
-    }
-
-    @Override
-    public void emitCode(CompilationResultBuilder crb, AMD64MacroAssembler masm) {
-      AMD64Move.move(AMD64Kind.DWORD, crb, masm, result, input);
-
-      Register resReg = asRegister(result);
-      if (encoding.getShift() != 0) {
-        masm.shlq(resReg, encoding.getShift());
-      }
-
-      if (encoding.hasBase() || GeneratePIC.getValue(crb.getOptions())) {
-        if (nonNull) {
-          masm.addq(resReg, asRegister(baseRegister));
-        } else {
-          if (!encoding.hasShift()) {
-            // if encoding.shift != 0, the flags are already set by the shlq
-            masm.testq(resReg, resReg);
-          }
-
-          Label done = new Label();
-          masm.jccb(ConditionFlag.Equal, done);
-          masm.addq(resReg, asRegister(baseRegister));
-          masm.bind(done);
-        }
-      }
-    }
-  }
-
   public static void decodeKlassPointer(CompilationResultBuilder crb, AMD64MacroAssembler masm, Register register, Register scratch, AMD64Address address, GraalHotSpotVMConfig config) {
     CompressEncoding encoding = config.getKlassEncoding();
     masm.movl(register, address);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotNodeLIRBuilder.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotNodeLIRBuilder.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -189,8 +189,7 @@
       sig[i] = node.arguments().get(i).stamp().javaType(gen.getMetaAccess());
     }
 
-    Value[] parameters = visitInvokeArguments(gen.getResult().getFrameMapBuilder().getRegisterConfig().getCallingConvention(HotSpotCallingConventionType.JavaCall, null, sig, gen),
-            node.arguments());
+    Value[] parameters = visitInvokeArguments(gen.getRegisterConfig().getCallingConvention(HotSpotCallingConventionType.JavaCall, null, sig, gen), node.arguments());
     append(new AMD64BreakpointOp(parameters));
   }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotMove.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotMove.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -113,8 +113,7 @@
         } else {
           register = asRegister(result);
         }
-        int bytes = result.getPlatformKind().getSizeInBytes();
-        loadFromConstantTable(crb, masm, bytes, asRegister(constantTableBase), constant, register, SPARCDelayedControlTransfer.DUMMY);
+        int bytes = loadFromConstantTable(crb, masm, asRegister(constantTableBase), constant, register, SPARCDelayedControlTransfer.DUMMY);
         if (isStack) {
           masm.st(register, (SPARCAddress) crb.asAddress(result), bytes);
         }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotNodeLIRBuilder.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotNodeLIRBuilder.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -162,8 +162,7 @@
       sig[i] = node.arguments().get(i).stamp().javaType(gen.getMetaAccess());
     }
 
-    Value[] parameters = visitInvokeArguments(gen.getResult().getFrameMapBuilder().getRegisterConfig().getCallingConvention(HotSpotCallingConventionType.JavaCall, null, sig, gen),
-            node.arguments());
+    Value[] parameters = visitInvokeArguments(gen.getRegisterConfig().getCallingConvention(HotSpotCallingConventionType.JavaCall, null, sig, gen), node.arguments());
     append(new SPARCBreakpointOp(parameters));
   }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotStrategySwitchOp.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotStrategySwitchOp.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -77,8 +77,7 @@
         boolean canUseShortBranch = masm.hasFeature(CPUFeature.CBCOND) && SPARCControlFlow.isShortBranch(masm, cbCondPosition, hint, target);
 
         Register scratchRegister = asRegister(scratch);
-        final int byteCount = constant.isCompressed() ? 4 : 8;
-        loadFromConstantTable(crb, masm, byteCount, asRegister(constantTableBase), constant, scratchRegister, SPARCDelayedControlTransfer.DUMMY);
+        loadFromConstantTable(crb, masm, asRegister(constantTableBase), constant, scratchRegister, SPARCDelayedControlTransfer.DUMMY);
 
         if (canUseShortBranch) {
           CBCOND.emit(masm, conditionFlag, conditionCode == CC.Xcc, keyRegister, scratchRegister, target);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/ArrayCopyIntrinsificationTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/ArrayCopyIntrinsificationTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -160,7 +160,7 @@
   }
 
   /**
-   * Tests {@link ArrayCopySnippets#checkcastArraycopyWork}.
+   * Tests {@link ArrayCopySnippets#arraycopyCheckcastSnippet}.
   */
   @Test
   public void testArrayStoreException() {
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CompilationWrapperTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CompilationWrapperTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -122,7 +122,7 @@
   * Tests compilation requested by Truffle.
   */
   @Test
-  public void testTruffleCompilation() throws IOException, InterruptedException {
+  public void testTruffleCompilation1() throws IOException, InterruptedException {
     testHelper(Collections.emptyList(),
             Arrays.asList(
                     "-Dgraal.CompilationFailureAction=ExitVM",
@@ -130,6 +130,22 @@
             "org.graalvm.compiler.truffle.test.SLTruffleGraalTestSuite", "test");
   }
 
+  /**
+   * Tests that TruffleCompilationExceptionsAreFatal works as expected.
+   */
+  @Test
+  public void testTruffleCompilation2() throws IOException, InterruptedException {
+    Probe[] probes = {
+            new Probe("Exiting VM due to TruffleCompilationExceptionsAreFatal=true", 1),
+    };
+    testHelper(Arrays.asList(probes),
+            Arrays.asList(
+                    "-Dgraal.CompilationFailureAction=Silent",
+                    "-Dgraal.TruffleCompilationExceptionsAreFatal=true",
+                    "-Dgraal.CrashAt=root test1"),
+            "org.graalvm.compiler.truffle.test.SLTruffleGraalTestSuite", "test");
+  }
+
   private static final boolean VERBOSE = Boolean.getBoolean(CompilationWrapperTest.class.getSimpleName() + ".verbose");
 
   private static void testHelper(List<Probe> initialProbes, List<String> extraVmArgs, String... mainClassAndArgs) throws IOException, InterruptedException {
@@ -149,14 +165,17 @@
     }
 
     List<Probe> probes = new ArrayList<>(initialProbes);
-    Probe diagnosticProbe = new Probe("Graal diagnostic output saved in ", 1);
-    probes.add(diagnosticProbe);
-    probes.add(new Probe("Forced crash after compiling", Integer.MAX_VALUE) {
-      @Override
-      String test() {
-        return actualOccurrences > 0 ? null : "expected at least 1 occurrence";
-      }
-    });
+    Probe diagnosticProbe = null;
+    if (!extraVmArgs.contains("-Dgraal.TruffleCompilationExceptionsAreFatal=true")) {
+      diagnosticProbe = new Probe("Graal diagnostic output saved in ", 1);
+      probes.add(diagnosticProbe);
+      probes.add(new Probe("Forced crash after compiling", Integer.MAX_VALUE) {
+        @Override
+        String test() {
+          return actualOccurrences > 0 ? null : "expected at least 1 occurrence";
+        }
+      });
+    }
 
     for (String line : proc.output) {
       for (Probe probe : probes) {
@@ -171,38 +190,42 @@
         Assert.fail(String.format("Did not find expected occurences of '%s' in output of command: %s%n%s", probe.substring, error, proc));
       }
     }
+    if (diagnosticProbe != null) {
+      String line = diagnosticProbe.lastMatchingLine;
+      int substringStart = line.indexOf(diagnosticProbe.substring);
+      int substringLength = diagnosticProbe.substring.length();
+      String diagnosticOutputZip = line.substring(substringStart + substringLength).trim();
 
-    String diagnosticOutputZip = diagnosticProbe.lastMatchingLine.substring(diagnosticProbe.substring.length()).trim();
+      List<String> dumpPathEntries = Arrays.asList(dumpPath.list());
 
-    List<String> dumpPathEntries = Arrays.asList(dumpPath.list());
-
-    File zip = new File(diagnosticOutputZip).getAbsoluteFile();
-    Assert.assertTrue(zip.toString(), zip.exists());
-    Assert.assertTrue(zip + " not in " + dumpPathEntries, dumpPathEntries.contains(zip.getName()));
-    try {
-      int bgv = 0;
-      int cfg = 0;
-      ZipFile dd = new ZipFile(diagnosticOutputZip);
-      List<String> entries = new ArrayList<>();
-      for (Enumeration<? extends ZipEntry> e = dd.entries(); e.hasMoreElements();) {
-        ZipEntry ze = e.nextElement();
-        String name = ze.getName();
-        entries.add(name);
-        if (name.endsWith(".bgv")) {
-          bgv++;
-        } else if (name.endsWith(".cfg")) {
-          cfg++;
+      File zip = new File(diagnosticOutputZip).getAbsoluteFile();
+      Assert.assertTrue(zip.toString(), zip.exists());
+      Assert.assertTrue(zip + " not in " + dumpPathEntries, dumpPathEntries.contains(zip.getName()));
+      try {
+        int bgv = 0;
+        int cfg = 0;
+        ZipFile dd = new ZipFile(diagnosticOutputZip);
+        List<String> entries = new ArrayList<>();
+        for (Enumeration<? extends ZipEntry> e = dd.entries(); e.hasMoreElements();) {
+          ZipEntry ze = e.nextElement();
+          String name = ze.getName();
+          entries.add(name);
+          if (name.endsWith(".bgv")) {
+            bgv++;
+          } else if (name.endsWith(".cfg")) {
+            cfg++;
+          }
         }
+        if (bgv == 0) {
+          Assert.fail(String.format("Expected at least one .bgv file in %s: %s%n%s", diagnosticOutputZip, entries, proc));
+        }
+        if (cfg == 0) {
+          Assert.fail(String.format("Expected at least one .cfg file in %s: %s", diagnosticOutputZip, entries));
+        }
+      } finally {
+        zip.delete();
+        dumpPath.delete();
       }
-      if (bgv == 0) {
-        Assert.fail(String.format("Expected at least one .bgv file in %s: %s%n%s", diagnosticOutputZip, entries, proc));
-      }
-      if (cfg == 0) {
-        Assert.fail(String.format("Expected at least one .cfg file in %s: %s", diagnosticOutputZip, entries));
-      }
-    } finally {
-      zip.delete();
-      dumpPath.delete();
     }
   }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/ExplicitExceptionTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/ExplicitExceptionTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -22,23 +22,44 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.test;
 
-import org.junit.Test;
-
 import org.graalvm.compiler.core.test.GraalCompilerTest;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.nodes.extended.ForeignCallNode;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
+import org.junit.Assume;
+import org.junit.Test;
 
 import jdk.vm.ci.code.InstalledCode;
+import jdk.vm.ci.meta.ProfilingInfo;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
+import jdk.vm.ci.meta.TriState;
 
 public class ExplicitExceptionTest extends GraalCompilerTest {
 
   private int expectedForeignCallCount;
 
+  /**
+   * Determines if profiling info for {@code method} indicates an exception was thrown somewhere
+   * in the method. In the case of the {@code -Xcomp} VM option, interpreter execution can be
+   * skipped altogether and other execution engines (e.g., C1) may not record seen exceptions in a
+   * method profile.
+   */
+  private static boolean exceptionWasSeen(ResolvedJavaMethod method) {
+    ProfilingInfo profilingInfo = method.getProfilingInfo();
+    if (profilingInfo != null) {
+      for (int i = 0; i < profilingInfo.getCodeSize(); i++) {
+        if (profilingInfo.getExceptionSeen(i) == TriState.TRUE) {
+          return true;
+        }
+      }
+    }
+    return false;
+  }
+
   @Override
   protected InstalledCode getCode(ResolvedJavaMethod method, StructuredGraph graph, boolean forceCompile, boolean installAsDefault, OptionValues options) {
     InstalledCode installedCode = super.getCode(method, graph, forceCompile, installAsDefault, options);
+    Assume.assumeTrue(exceptionWasSeen(method));
     assertDeepEquals(expectedForeignCallCount, lastCompiledGraph.getNodes().filter(ForeignCallNode.class).count());
     return installedCode;
   }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/GraalOSRLockTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/GraalOSRLockTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -24,11 +24,13 @@
 
 import java.lang.management.ManagementFactory;
 import java.lang.management.MonitorInfo;
+import java.lang.management.RuntimeMXBean;
 import java.lang.management.ThreadInfo;
 import java.lang.management.ThreadMXBean;
 import java.util.Collection;
 import java.util.HashMap;
 import java.util.HashSet;
+import java.util.List;
 
 import org.graalvm.compiler.api.directives.GraalDirectives;
 import org.graalvm.compiler.core.phases.HighTier;
@@ -44,6 +46,7 @@
 
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 import org.junit.Assume;
+import org.junit.BeforeClass;
 
 /**
 * Test on-stack-replacement with locks.
@@ -51,13 +54,28 @@
 public class GraalOSRLockTest extends GraalOSRTestBase {
 
   private static boolean TestInSeparateThread = false;
+  private static final String COMPILE_ONLY_FLAG = "-Xcomp";
 
-  public GraalOSRLockTest() {
+  @BeforeClass
+  public static void checkVMArguments() {
     try {
       Class.forName("java.lang.management.ManagementFactory");
     } catch (ClassNotFoundException ex) {
       Assume.assumeNoException("cannot check for monitors without java.management JDK9 module", ex);
     }
+    /*
+     * Note: The -Xcomp execution mode of the VM will stop most of the OSR test cases from
+     * working as every method is compiled at level3 (followed by level4 on the second
+     * invocation). The tests in this class are written in a way that they expect a method to be
+     * executed at the invocation BCI with the interpreter and then perform an OSR to an
+     * installed nmethod at a given BCI.
+     *
+     */
+    RuntimeMXBean runtimeMxBean = ManagementFactory.getRuntimeMXBean();
+    List<String> arguments = runtimeMxBean.getInputArguments();
+    for (String arg : arguments) {
+      Assume.assumeFalse(arg.equals(COMPILE_ONLY_FLAG));
+    }
   }
 
   // testing only
@@ -438,7 +456,7 @@
       }
       GraalDirectives.controlFlowAnchor();
       if (!GraalDirectives.inCompiledCode()) {
-        throw new Error("Must part of compiled code");
+        throw new Error("Must be part of compiled code");
       }
       return ret;
     }
@@ -449,11 +467,11 @@
     ReturnValue ret = ReturnValue.FAILURE;
     synchronized (lock) {
       synchronized (lock1) {
-        for (int i = 1; i < limit; i++) {
+        for (int i = 1; i < 10 * limit; i++) {
           GraalDirectives.blackhole(i);
-          if (i % 1001 == 0) {
+          if (i % 33 == 0) {
             ret = ReturnValue.SUCCESS;
-            if (GraalDirectives.inCompiledCode() && i + 33 > (limit)) {
+            if (GraalDirectives.inCompiledCode() && i + 33 > (10 * limit)) {
               GraalDirectives.blackhole(ret);
               System.gc();
             }
@@ -462,7 +480,7 @@
       }
       GraalDirectives.controlFlowAnchor();
       if (!GraalDirectives.inCompiledCode()) {
-        throw new Error("Must part of compiled code");
+        throw new Error("Must be part of compiled code already hereeeeee");
       } else {
         // lock 1 must be free
         if (isMonitorLockHeld(lock1)) {
@@ -519,7 +537,7 @@
       }
       GraalDirectives.controlFlowAnchor();
       if (!GraalDirectives.inCompiledCode()) {
-        throw new Error("Must part of compiled code");
+        throw new Error("Must be part of compiled code");
       }
       return ret;
     }
@@ -543,7 +561,7 @@
       }
       GraalDirectives.controlFlowAnchor();
       if (!GraalDirectives.inCompiledCode()) {
-        throw new Error("Must part of compiled code");
+        throw new Error("Must be part of compiled code");
       }
       return ret;
     }
@@ -568,7 +586,7 @@
       }
       GraalDirectives.controlFlowAnchor();
       if (!GraalDirectives.inCompiledCode()) {
-        throw new Error("Must part of compiled code");
+        throw new Error("Must be part of compiled code");
       }
       return ret;
     }
@@ -646,7 +664,7 @@
     synchronized (monitor) {
       GraalDirectives.controlFlowAnchor();
       if (!GraalDirectives.inCompiledCode()) {
-        throw new Error("Must part of compiled code");
+        throw new Error("Must be part of compiled code");
       }
     }
     return ret;
@@ -670,7 +688,7 @@
       }
       GraalDirectives.controlFlowAnchor();
       if (!GraalDirectives.inCompiledCode()) {
-        throw new Error("Must part of compiled code");
+        throw new Error("Must be part of compiled code");
       }
       return ret;
     }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/GraalOSRTestBase.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/GraalOSRTestBase.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -35,7 +35,9 @@
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.debug.TTY;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.CompilationTask;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.GraalHotSpotVMConfig;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalCompiler;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalRuntimeProvider;
 import org.graalvm.compiler.java.BciBlockMapping;
 import org.graalvm.compiler.java.BciBlockMapping.BciBlock;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
@@ -76,6 +78,13 @@
     HotSpotCompilationRequest request = new HotSpotCompilationRequest((HotSpotResolvedJavaMethod) method, bci, jvmciEnv);
     HotSpotGraalCompiler compiler = (HotSpotGraalCompiler) runtime.getCompiler();
     CompilationTask task = new CompilationTask(runtime, compiler, request, true, true, debug.getOptions());
+    if (method instanceof HotSpotResolvedJavaMethod) {
+      HotSpotGraalRuntimeProvider graalRuntime = compiler.getGraalRuntime();
+      GraalHotSpotVMConfig config = graalRuntime.getVMConfig();
+      if (((HotSpotResolvedJavaMethod) method).hasCodeAtLevel(bci, config.compilationLevelFullOptimization)) {
+        return;
+      }
+    }
     HotSpotCompilationRequestResult result = task.runCompilation(debug);
     if (result.getFailure() != null) {
       throw new GraalError(result.getFailureMessage());
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/WriteBarrierVerificationTest.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/WriteBarrierVerificationTest.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -37,7 +37,6 @@
 import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.SerialWriteBarrier;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.phases.WriteBarrierAdditionPhase;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.phases.WriteBarrierVerificationPhase;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy.UnsafeArrayCopyNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.AbstractBeginNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.AbstractMergeNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.FieldLocationIdentity;
@@ -629,12 +628,6 @@
     System.arraycopy(a, 0, b, 0, a.length);
   }
 
-  @Test
-  public void test61() {
-    GraphPredicate checkForUnsafeArrayCopy = graph -> graph.getNodes().filter(UnsafeArrayCopyNode.class).count() > 0 ? 1 : 0;
-    testPredicate("test13Snippet", checkForUnsafeArrayCopy, new int[]{});
-  }
-
   private interface GraphPredicate {
     int apply(StructuredGraph graph);
   }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/GraalHotSpotVMConfig.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/GraalHotSpotVMConfig.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2011, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2011, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -280,14 +280,19 @@
     }
     if (offset == -1) {
       try {
-        offset = getFieldOffset(name, Integer.class, "OopHandle");
+        offset = getFieldOffset(name, Integer.class, "jobject");
         isHandle = true;
       } catch (JVMCIError e) {
-
+        try {
+          // JDK-8186777
+          offset = getFieldOffset(name, Integer.class, "OopHandle");
+          isHandle = true;
+        } catch (JVMCIError e2) {
+        }
       }
     }
     if (offset == -1) {
-      throw new JVMCIError("cannot get offset of field " + name + " with type oop or OopHandle");
+      throw new JVMCIError("cannot get offset of field " + name + " with type oop, jobject or OopHandle");
     }
     classMirrorOffset = offset;
     classMirrorIsHandle = isHandle;
@@ -648,6 +653,8 @@
   public final long heapEndAddress = getFieldValue("CompilerToVM::Data::_heap_end_addr", Long.class, "HeapWord**");
   public final long heapTopAddress = getFieldValue("CompilerToVM::Data::_heap_top_addr", Long.class, isJDK8 ? "HeapWord**" : "HeapWord* volatile*");
 
+  public final boolean cmsIncrementalMode = getFlag("CMSIncrementalMode", Boolean.class, false);
+
   public final long inlineCacheMissStub = getFieldValue("CompilerToVM::Data::SharedRuntime_ic_miss_stub", Long.class, "address");
   public final long handleWrongMethodStub = getFieldValue("CompilerToVM::Data::SharedRuntime_handle_wrong_method_stub", Long.class, "address");
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotBackend.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotBackend.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -266,6 +266,8 @@
     unsafeArraycopyStub(HotSpotBackend.UNSAFE_ARRAYCOPY, srcAddr, dstAddr, size);
   }
 
+  public static final ForeignCallDescriptor GENERIC_ARRAYCOPY = new ForeignCallDescriptor("generic_arraycopy", int.class, Word.class, int.class, Word.class, int.class, int.class);
+
   @NodeIntrinsic(ForeignCallNode.class)
   private static native void unsafeArraycopyStub(@ConstantNodeParameter ForeignCallDescriptor descriptor, Word srcAddr, Word dstAddr, Word size);
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompiler.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompiler.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -284,7 +284,7 @@
 
   public Object mbean() {
     if (graalRuntime instanceof HotSpotGraalRuntime) {
-      return ((HotSpotGraalRuntime)graalRuntime).mbean();
+      return ((HotSpotGraalRuntime) graalRuntime).getMBean();
     }
     return null;
   }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompilerFactory.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompilerFactory.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -26,6 +26,8 @@
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalOptionValues.GRAAL_OPTION_PROPERTY_PREFIX;
 
 import java.io.PrintStream;
+import java.util.Map;
+import java.util.Collections;
 
 import org.graalvm.compiler.debug.MethodFilter;
 import org.graalvm.compiler.options.Option;
@@ -190,4 +192,11 @@
     }
     return level;
   }
+
+  public Map<String, Object> mbeans() {
+    HotSpotGraalCompiler compiler = createCompiler(HotSpotJVMCIRuntime.runtime());
+    String name = "org.graalvm.compiler.hotspot:type=Options";
+    Object bean = ((HotSpotGraalRuntime) compiler.getGraalRuntime()).getMBean();
+    return Collections.singletonMap(name, bean);
+  }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalMBean.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalMBean.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -283,10 +283,8 @@
   @Override
   public javax.management.MBeanInfo getMBeanInfo() {
     List<javax.management.MBeanAttributeInfo> attrs = new ArrayList<>();
-    if (registered != null) {
-      for (OptionDescriptor descr : allOptionDescriptors()) {
-        attrs.add(new javax.management.MBeanAttributeInfo(descr.getName(), descr.getType().getName(), descr.getHelp(), true, true, false));
-      }
+    for (OptionDescriptor descr : allOptionDescriptors()) {
+      attrs.add(new javax.management.MBeanAttributeInfo(descr.getName(), descr.getType().getName(), descr.getHelp(), true, true, false));
     }
     javax.management.MBeanOperationInfo[] ops = {
             new javax.management.MBeanOperationInfo("dumpMethod", "Enable IGV dumps for provided method", new javax.management.MBeanParameterInfo[]{
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalRuntime.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalRuntime.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -317,7 +317,7 @@
     return compilationProblemsPerAction;
   }
 
-  final Object mbean() {
+  Object getMBean() {
     return mBean;
   }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/DefaultHotSpotLoweringProvider.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/DefaultHotSpotLoweringProvider.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -28,8 +28,8 @@
 import static org.graalvm.compiler.core.common.GraalOptions.OmitHotExceptionStacktrace;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotForeignCallsProviderImpl.OSR_MIGRATION_END;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.CLASS_KLASS_LOCATION;
+import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.CLASS_MIRROR_HANDLE_LOCATION;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.CLASS_MIRROR_LOCATION;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.CLASS_MIRROR_HANDLE_LOCATION;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.COMPRESSED_HUB_LOCATION;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.DISPLACED_MARK_WORD_LOCATION;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.HUB_LOCATION;
@@ -41,6 +41,7 @@
 import java.lang.ref.Reference;
 
 import org.graalvm.compiler.api.directives.GraalDirectives;
+import org.graalvm.compiler.core.common.CompressEncoding;
 import org.graalvm.compiler.core.common.GraalOptions;
 import org.graalvm.compiler.core.common.spi.ForeignCallDescriptor;
 import org.graalvm.compiler.core.common.spi.ForeignCallsProvider;
@@ -90,10 +91,8 @@
 import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.WriteBarrierSnippets;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.aot.ResolveConstantSnippets;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy.ArrayCopyNode;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy.ArrayCopySlowPathNode;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy.ArrayCopyWithSlowPathNode;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy.ArrayCopySnippets;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy.ArrayCopyUnrollNode;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy.UnsafeArrayCopySnippets;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.profiling.ProfileSnippets;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.word.KlassPointer;
 import org.graalvm.compiler.nodes.AbstractBeginNode;
@@ -193,7 +192,7 @@
 
   public DefaultHotSpotLoweringProvider(HotSpotGraalRuntimeProvider runtime, MetaAccessProvider metaAccess, ForeignCallsProvider foreignCalls, HotSpotRegistersProvider registers,
           HotSpotConstantReflectionProvider constantReflection, TargetDescription target) {
-    super(metaAccess, foreignCalls, target);
+    super(metaAccess, foreignCalls, target, runtime.getVMConfig().useCompressedOops);
     this.runtime = runtime;
     this.registers = registers;
     this.constantReflection = constantReflection;
@@ -216,7 +215,6 @@
     hashCodeSnippets = new HashCodeSnippets.Templates(options, factories, providers, target);
     resolveConstantSnippets = new ResolveConstantSnippets.Templates(options, factories, providers, target);
     profileSnippets = new ProfileSnippets.Templates(options, factories, providers, target);
-    providers.getReplacements().registerSnippetTemplateCache(new UnsafeArrayCopySnippets.Templates(options, factories, providers, target));
   }
 
   public MonitorSnippets.Templates getMonitorSnippets() {
@@ -315,10 +313,8 @@
       }
     } else if (n instanceof ArrayCopyNode) {
       arraycopySnippets.lower((ArrayCopyNode) n, tool);
-    } else if (n instanceof ArrayCopySlowPathNode) {
-      arraycopySnippets.lower((ArrayCopySlowPathNode) n, tool);
-    } else if (n instanceof ArrayCopyUnrollNode) {
-      arraycopySnippets.lower((ArrayCopyUnrollNode) n, tool);
+    } else if (n instanceof ArrayCopyWithSlowPathNode) {
+      arraycopySnippets.lower((ArrayCopyWithSlowPathNode) n, tool);
     } else if (n instanceof G1PreWriteBarrier) {
       writeBarrierSnippets.lower((G1PreWriteBarrier) n, registers, tool);
     } else if (n instanceof G1PostWriteBarrier) {
@@ -495,20 +491,18 @@
     }
   }
 
-  @Override
-  protected Stamp loadStamp(Stamp stamp, JavaKind kind, boolean compressible) {
-    if (kind == JavaKind.Object && compressible && runtime.getVMConfig().useCompressedOops) {
-      return HotSpotNarrowOopStamp.compressed((ObjectStamp) stamp, runtime.getVMConfig().getOopEncoding());
-    }
-    return super.loadStamp(stamp, kind, compressible);
+  private CompressEncoding getOopEncoding() {
+    return runtime.getVMConfig().getOopEncoding();
   }
 
   @Override
-  protected ValueNode implicitLoadConvert(JavaKind kind, ValueNode value, boolean compressible) {
-    if (kind == JavaKind.Object && compressible && runtime.getVMConfig().useCompressedOops) {
-      return new HotSpotCompressionNode(CompressionOp.Uncompress, value, runtime.getVMConfig().getOopEncoding());
-    }
-    return super.implicitLoadConvert(kind, value, compressible);
+  protected Stamp loadCompressedStamp(ObjectStamp stamp) {
+    return HotSpotNarrowOopStamp.compressed(stamp, getOopEncoding());
+  }
+
+  @Override
+  protected ValueNode newCompressionNode(CompressionOp op, ValueNode value) {
+    return new HotSpotCompressionNode(op, value, getOopEncoding());
   }
 
   @Override
@@ -519,14 +513,6 @@
   }
 
   @Override
-  protected ValueNode implicitStoreConvert(JavaKind kind, ValueNode value, boolean compressible) {
-    if (kind == JavaKind.Object && compressible && runtime.getVMConfig().useCompressedOops) {
-      return new HotSpotCompressionNode(CompressionOp.Compress, value, runtime.getVMConfig().getOopEncoding());
-    }
-    return super.implicitStoreConvert(kind, value, compressible);
-  }
-
-  @Override
   protected ValueNode createReadArrayComponentHub(StructuredGraph graph, ValueNode arrayHub, FixedNode anchor) {
     /*
     * Anchor the read of the element klass to the cfg, because it is only valid when arrayClass
@@ -800,4 +786,9 @@
   public int arrayLengthOffset() {
     return runtime.getVMConfig().arrayOopDescLengthOffset();
   }
+
+  @Override
+  protected final JavaKind getStorageKind(ResolvedJavaField field) {
+    return field.getJavaKind();
+  }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotGraphBuilderPlugins.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotGraphBuilderPlugins.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -39,6 +39,7 @@
 import org.graalvm.compiler.api.replacements.SnippetReflectionProvider;
 import org.graalvm.compiler.bytecode.BytecodeProvider;
 import org.graalvm.compiler.core.common.spi.ForeignCallsProvider;
+import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.GraalHotSpotVMConfig;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.CurrentJavaThreadNode;
@@ -68,6 +69,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.PiNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.AddNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.calc.IntegerConvertNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.LeftShiftNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.ForeignCallPlugin;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderConfiguration.Plugins;
@@ -316,8 +318,8 @@
   private static boolean readMetaspaceConstantPoolElement(GraphBuilderContext b, ValueNode constantPoolOop, ValueNode index, JavaKind elementKind, WordTypes wordTypes, GraalHotSpotVMConfig config) {
     ValueNode constants = getMetaspaceConstantPool(b, constantPoolOop, wordTypes, config);
     int shift = CodeUtil.log2(wordTypes.getWordKind().getByteCount());
-    ValueNode scaledIndex = b.add(new LeftShiftNode(index, b.add(ConstantNode.forInt(shift))));
-    ValueNode offset = b.add(new AddNode(scaledIndex, b.add(ConstantNode.forInt(config.constantPoolSize))));
+    ValueNode scaledIndex = b.add(new LeftShiftNode(IntegerConvertNode.convert(index, StampFactory.forKind(JavaKind.Long)), b.add(ConstantNode.forInt(shift))));
+    ValueNode offset = b.add(new AddNode(scaledIndex, b.add(ConstantNode.forLong(config.constantPoolSize))));
     AddressNode elementAddress = b.add(new OffsetAddressNode(constants, offset));
     boolean notCompressible = false;
     ValueNode elementValue = WordOperationPlugin.readOp(b, elementKind, elementAddress, NamedLocationIdentity.getArrayLocation(elementKind), BarrierType.NONE, notCompressible);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotHostForeignCallsProvider.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotHostForeignCallsProvider.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -34,6 +34,7 @@
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotBackend.ENCRYPT;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotBackend.ENCRYPT_BLOCK;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotBackend.EXCEPTION_HANDLER;
+import static org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotBackend.GENERIC_ARRAYCOPY;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotBackend.IC_MISS_HANDLER;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotBackend.INITIALIZE_KLASS_BY_SYMBOL;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotBackend.INVOCATION_EVENT;
@@ -85,7 +86,6 @@
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.stubs.NewInstanceStub.NEW_INSTANCE_C;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.stubs.StubUtil.VM_MESSAGE_C;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.stubs.UnwindExceptionToCallerStub.EXCEPTION_HANDLER_FOR_RETURN_ADDRESS;
-import static org.graalvm.compiler.nodes.NamedLocationIdentity.any;
 import static org.graalvm.compiler.nodes.java.ForeignCallDescriptors.REGISTER_FINALIZER;
 import static org.graalvm.compiler.replacements.Log.LOG_OBJECT;
 import static org.graalvm.compiler.replacements.Log.LOG_PRIMITIVE;
@@ -97,6 +97,7 @@
 import static org.graalvm.compiler.replacements.nodes.UnaryMathIntrinsicNode.UnaryOperation.LOG10;
 import static org.graalvm.compiler.replacements.nodes.UnaryMathIntrinsicNode.UnaryOperation.SIN;
 import static org.graalvm.compiler.replacements.nodes.UnaryMathIntrinsicNode.UnaryOperation.TAN;
+import static org.graalvm.word.LocationIdentity.any;
 
 import java.util.EnumMap;
 
@@ -213,7 +214,7 @@
     // c_rarg4 - oop ckval (super_klass)
     // return: 0 = success, n = number of copied elements xor'd with -1.
     ForeignCallDescriptor desc = new ForeignCallDescriptor(name, int.class, Word.class, Word.class, Word.class, Word.class, Word.class);
-    LocationIdentity killed = NamedLocationIdentity.getArrayLocation(JavaKind.Object);
+    LocationIdentity killed = NamedLocationIdentity.any();
     registerForeignCall(desc, routine, NativeCall, DESTROYS_REGISTERS, LEAF_NOFP, NOT_REEXECUTABLE, killed);
     checkcastArraycopyDescriptors[uninit ? 1 : 0] = desc;
   }
@@ -333,6 +334,7 @@
     registerCheckcastArraycopyDescriptor(true, c.checkcastArraycopyUninit);
     registerCheckcastArraycopyDescriptor(false, c.checkcastArraycopy);
 
+    registerForeignCall(GENERIC_ARRAYCOPY, c.genericArraycopy, NativeCall, DESTROYS_REGISTERS, LEAF_NOFP, NOT_REEXECUTABLE, NamedLocationIdentity.any());
     registerForeignCall(UNSAFE_ARRAYCOPY, c.unsafeArraycopy, NativeCall, DESTROYS_REGISTERS, LEAF_NOFP, NOT_REEXECUTABLE, NamedLocationIdentity.any());
 
     if (c.useMultiplyToLenIntrinsic()) {
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveDynamicConstantNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveDynamicConstantNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -28,6 +28,7 @@
 import org.graalvm.word.LocationIdentity;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.DeoptimizingFixedWithNextNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
@@ -35,7 +36,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Lowerable;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_16)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_16, allowedUsageTypes = {InputType.Memory})
 public class ResolveDynamicConstantNode extends DeoptimizingFixedWithNextNode implements Lowerable, MemoryCheckpoint.Single {
   public static final NodeClass<ResolveDynamicConstantNode> TYPE = NodeClass.create(ResolveDynamicConstantNode.class);
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileBranchNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileBranchNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -71,6 +71,15 @@
     return branchCondition != null;
   }
 
+  @Override
+  protected boolean canBeMergedWith(ProfileNode p) {
+    if (p instanceof ProfileBranchNode) {
+      ProfileBranchNode that = (ProfileBranchNode) p;
+      return this.method.equals(that.method) && this.bci == that.bci;
+    }
+    return false;
+  }
+
   /**
   * Gathers all the {@link ProfileBranchNode}s that are inputs to the
   * {@linkplain StructuredGraph#getNodes() live nodes} in a given graph.
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileInvokeNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileInvokeNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -37,6 +37,15 @@
     super(TYPE, method, freqLog, probabilityLog);
   }
 
+  @Override
+  protected boolean canBeMergedWith(ProfileNode p) {
+    if (p instanceof ProfileInvokeNode) {
+      ProfileInvokeNode that = (ProfileInvokeNode) p;
+      return this.method.equals(that.method);
+    }
+    return false;
+  }
+
   /**
   * Gathers all the {@link ProfileInvokeNode}s that are inputs to the
   * {@linkplain StructuredGraph#getNodes() live nodes} in a given graph.
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -24,11 +24,17 @@
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_IGNORED;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_IGNORED;
+import static org.graalvm.compiler.nodes.util.GraphUtil.removeFixedWithUnusedInputs;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
+import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.iterators.NodeIterable;
+import org.graalvm.compiler.graph.spi.Simplifiable;
+import org.graalvm.compiler.graph.spi.SimplifierTool;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
+import org.graalvm.compiler.nodes.AbstractMergeNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.ControlSplitNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.DeoptimizingFixedWithNextNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
@@ -41,7 +47,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 
 @NodeInfo(cycles = CYCLES_IGNORED, cyclesRationale = "profiling should be ignored", size = SIZE_IGNORED, sizeRationale = "profiling should be ignored")
-public class ProfileNode extends DeoptimizingFixedWithNextNode implements Lowerable {
+public abstract class ProfileNode extends DeoptimizingFixedWithNextNode implements Simplifiable, Lowerable {
   public static class Options {
     @Option(help = "Control probabilistic profiling on AMD64", type = OptionType.Expert)//
     public static final OptionKey<Boolean> ProbabilisticProfiling = new OptionKey<>(true);
@@ -54,19 +60,21 @@
   // Only used if ProbabilisticProfiling == true and may be ignored by lowerer.
   @OptionalInput protected ValueNode random;
 
-  // logarithm base 2 of the profile probability
+  // Logarithm base 2 of the profile probability.
   protected int probabilityLog;
 
+  // Step value to add to the profile counter.
+  protected int step;
+
   protected ProfileNode(NodeClass<? extends DeoptimizingFixedWithNextNode> c, ResolvedJavaMethod method, int probabilityLog) {
     super(c, StampFactory.forVoid());
     this.method = method;
     this.probabilityLog = probabilityLog;
+    this.step = 1;
   }
 
   public ProfileNode(ResolvedJavaMethod method, int probabilityLog) {
-    super(TYPE, StampFactory.forVoid());
-    this.method = method;
-    this.probabilityLog = probabilityLog;
+    this(TYPE, method, probabilityLog);
   }
 
   @Override
@@ -92,6 +100,14 @@
     this.random = r;
   }
 
+  public int getStep() {
+    return step;
+  }
+
+  public void setStep(int s) {
+    step = s;
+  }
+
   /**
   * Get the logarithm base 2 of the profile probability.
   */
@@ -106,4 +122,25 @@
   public static NodeIterable<ProfileNode> getProfileNodes(StructuredGraph graph) {
     return graph.getNodes().filter(ProfileNode.class);
   }
+
+  protected abstract boolean canBeMergedWith(ProfileNode p);
+
+  @Override
+  public void simplify(SimplifierTool tool) {
+    for (Node p = predecessor(); p != null; p = p.predecessor()) {
+      // Terminate search when we hit a control split or merge.
+      if (p instanceof ControlSplitNode || p instanceof AbstractMergeNode) {
+        break;
+      }
+      if (p instanceof ProfileNode) {
+        ProfileNode that = (ProfileNode) p;
+        if (this.canBeMergedWith(that)) {
+          that.setStep(this.getStep() + that.getStep());
+          removeFixedWithUnusedInputs(this);
+          tool.addToWorkList(that);
+          break;
+        }
+      }
+    }
+  }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileWithNotificationNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileWithNotificationNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -28,7 +28,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 
 @NodeInfo
-public class ProfileWithNotificationNode extends ProfileNode {
+public abstract class ProfileWithNotificationNode extends ProfileNode {
   public static final NodeClass<ProfileWithNotificationNode> TYPE = NodeClass.create(ProfileWithNotificationNode.class);
 
   protected int freqLog;
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/phases/OnStackReplacementPhase.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/phases/OnStackReplacementPhase.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -22,10 +22,16 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.phases;
 
+import static jdk.vm.ci.meta.SpeculationLog.SpeculationReason;
 import static org.graalvm.compiler.phases.common.DeadCodeEliminationPhase.Optionality.Required;
 
+import jdk.vm.ci.meta.DeoptimizationAction;
+import jdk.vm.ci.meta.DeoptimizationReason;
+import jdk.vm.ci.meta.JavaConstant;
+import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
 import org.graalvm.compiler.core.common.PermanentBailoutException;
 import org.graalvm.compiler.core.common.cfg.Loop;
+import org.graalvm.compiler.core.common.type.ObjectStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
 import org.graalvm.compiler.debug.CounterKey;
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugContext;
@@ -37,13 +43,15 @@
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.Verbosity;
 import org.graalvm.compiler.nodes.AbstractBeginNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.AbstractLocalNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.EntryMarkerNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.EntryProxyNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.FixedGuardNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.FixedNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.FrameState;
+import org.graalvm.compiler.nodes.LogicNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LoopBeginNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ParameterNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.PiNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StartNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
@@ -53,6 +61,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.extended.OSRMonitorEnterNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.extended.OSRStartNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.java.AccessMonitorNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.java.InstanceOfNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.java.MonitorEnterNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.java.MonitorExitNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.java.MonitorIdNode;
@@ -172,15 +181,32 @@
       if (value instanceof EntryProxyNode) {
         EntryProxyNode proxy = (EntryProxyNode) value;
         /*
-         * we need to drop the stamp since the types we see during OSR may be too precise
-         * (if a branch was not parsed for example).
+         * We need to drop the stamp since the types we see during OSR may be too precise
+         * (if a branch was not parsed for example). In cases when this is possible, we
+         * insert a guard and narrow the OSRLocal stamp at its usages.
         */
-        Stamp s = proxy.stamp().unrestricted();
-        AbstractLocalNode osrLocal = null;
+        Stamp narrowedStamp = proxy.value().stamp();
+        Stamp unrestrictedStamp = proxy.stamp().unrestricted();
+        ValueNode osrLocal;
         if (i >= localsSize) {
-          osrLocal = graph.addOrUnique(new OSRLockNode(i - localsSize, s));
+          osrLocal = graph.addOrUnique(new OSRLockNode(i - localsSize, unrestrictedStamp));
         } else {
-          osrLocal = graph.addOrUnique(new OSRLocalNode(i, s));
+          osrLocal = graph.addOrUnique(new OSRLocalNode(i, unrestrictedStamp));
+        }
+        // Speculate on the OSRLocal stamps that could be more precise.
+        OSRLocalSpeculationReason reason = new OSRLocalSpeculationReason(osrState.bci, narrowedStamp, i);
+        if (graph.getSpeculationLog().maySpeculate(reason) && osrLocal instanceof OSRLocalNode && value.getStackKind().equals(JavaKind.Object) && !narrowedStamp.isUnrestricted()) {
+          // Add guard.
+          LogicNode check = graph.addOrUniqueWithInputs(InstanceOfNode.createHelper((ObjectStamp) narrowedStamp, osrLocal, null, null));
+          JavaConstant constant = graph.getSpeculationLog().speculate(reason);
+          FixedGuardNode guard = graph.add(new FixedGuardNode(check, DeoptimizationReason.OptimizedTypeCheckViolated, DeoptimizationAction.InvalidateRecompile, constant, false));
+          graph.addAfterFixed(osrStart, guard);
+
+          // Replace with a more specific type at usages.
+          // We know that we are at the root,
+          // so we need to replace the proxy in the state.
+          proxy.replaceAtMatchingUsages(osrLocal, n -> n == osrState);
+          osrLocal = graph.addOrUnique(new PiNode(osrLocal, narrowedStamp, guard));
         }
         proxy.replaceAndDelete(osrLocal);
       } else {
@@ -268,4 +294,30 @@
   public float codeSizeIncrease() {
     return 5.0f;
   }
+
+  private static class OSRLocalSpeculationReason implements SpeculationReason {
+    private int bci;
+    private Stamp speculatedStamp;
+    private int localIndex;
+
+    OSRLocalSpeculationReason(int bci, Stamp speculatedStamp, int localIndex) {
+      this.bci = bci;
+      this.speculatedStamp = speculatedStamp;
+      this.localIndex = localIndex;
+    }
+
+    @Override
+    public boolean equals(Object obj) {
+      if (obj instanceof OSRLocalSpeculationReason) {
+        OSRLocalSpeculationReason that = (OSRLocalSpeculationReason) obj;
+        return this.bci == that.bci && this.speculatedStamp.equals(that.speculatedStamp) && this.localIndex == that.localIndex;
+      }
+      return false;
+    }
+
+    @Override
+    public int hashCode() {
+      return (bci << 16) ^ speculatedStamp.hashCode() ^ localIndex;
+    }
+  }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/HotSpotReplacementsUtil.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/HotSpotReplacementsUtil.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -670,6 +670,11 @@
   }
 
   @Fold
+  public static boolean useCMSIncrementalMode(@InjectedParameter GraalHotSpotVMConfig config) {
+    return config.cmsIncrementalMode;
+  }
+
+  @Fold
   public static boolean useCompressedOops(@InjectedParameter GraalHotSpotVMConfig config) {
     return config.useCompressedOops;
   }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/HubGetClassNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/HubGetClassNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -71,7 +71,7 @@
       return null;
     } else {
       MetaAccessProvider metaAccess = tool.getMetaAccess();
-      if (metaAccess != null && hub.isConstant() && !GraalOptions.ImmutableCode.getValue(graph().getOptions())) {
+      if (metaAccess != null && hub.isConstant() && !GraalOptions.ImmutableCode.getValue(tool.getOptions())) {
         ResolvedJavaType exactType = tool.getConstantReflection().asJavaType(hub.asConstant());
         if (exactType != null) {
           return ConstantNode.forConstant(tool.getConstantReflection().asJavaClass(exactType), metaAccess);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/IdentityHashCodeNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/IdentityHashCodeNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -67,7 +67,7 @@
     if (object.isConstant()) {
       assert object.stamp() instanceof AbstractObjectStamp;
       JavaConstant c = (JavaConstant) object.asConstant();
-      if (ImmutableCode.getValue(getOptions())) {
+      if (ImmutableCode.getValue(tool.getOptions())) {
         return this;
       }
       JavaConstant identityHashCode = null;
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/ArrayCopySlowPathNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,97 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy;
-
-import jdk.vm.ci.code.BytecodeFrame;
-import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
-
-import static org.graalvm.word.LocationIdentity.any;
-
-import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.word.KlassPointer;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
-import org.graalvm.compiler.nodes.NamedLocationIdentity;
-import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.type.StampTool;
-import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate;
-import org.graalvm.compiler.replacements.nodes.BasicArrayCopyNode;
-import org.graalvm.word.LocationIdentity;
-
-@NodeInfo(allowedUsageTypes = InputType.Memory)
-public final class ArrayCopySlowPathNode extends BasicArrayCopyNode {
-
-  public static final NodeClass<ArrayCopySlowPathNode> TYPE = NodeClass.create(ArrayCopySlowPathNode.class);
-
-  private final SnippetTemplate.SnippetInfo snippet;
-
-  /**
-   * Extra context for the slow path snippet.
-   */
-  private final Object argument;
-
-  /**
-   * AOT compilation requires klass constants to be exposed after the first lowering to be handled
-   * automatically. Lowering for {@link ArrayCopySlowPathNode}, with snippet ==
-   * {@link ArrayCopySnippets#arraycopyPredictedObjectWork}, requires a klass of Object[]. For
-   * other snippets {@link #predictedKlass} is a null constant.
-   */
-  @Input protected ValueNode predictedKlass;
-
-  public ArrayCopySlowPathNode(ValueNode src, ValueNode srcPos, ValueNode dest, ValueNode destPos, ValueNode length, ValueNode predictedKlass, JavaKind elementKind,
-          SnippetTemplate.SnippetInfo snippet, Object argument) {
-    super(TYPE, src, srcPos, dest, destPos, length, elementKind, BytecodeFrame.INVALID_FRAMESTATE_BCI);
-    assert StampTool.isPointerNonNull(src) && StampTool.isPointerNonNull(dest) : "must have been null checked";
-    this.snippet = snippet;
-    this.argument = argument;
-    this.predictedKlass = predictedKlass;
-  }
-
-  @NodeIntrinsic
-  public static native void arraycopy(Object nonNullSrc, int srcPos, Object nonNullDest, int destPos, int length, KlassPointer predictedKlass,
-          @ConstantNodeParameter JavaKind elementKind, @ConstantNodeParameter SnippetTemplate.SnippetInfo snippet, @ConstantNodeParameter Object argument);
-
-  public SnippetTemplate.SnippetInfo getSnippet() {
-    return snippet;
-  }
-
-  public Object getArgument() {
-    return argument;
-  }
-
-  @Override
-  public LocationIdentity getLocationIdentity() {
-    if (elementKind != null) {
-      return NamedLocationIdentity.getArrayLocation(elementKind);
-    }
-    return any();
-  }
-
-  public void setBci(int bci) {
-    this.bci = bci;
-  }
-
-  public ValueNode getPredictedKlass() {
-    return predictedKlass;
-  }
-}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/ArrayCopySnippets.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/ArrayCopySnippets.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -28,11 +28,12 @@
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.arrayBaseOffset;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.arrayClassElementOffset;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.arrayIndexScale;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.layoutHelperElementTypePrimitiveInPlace;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.loadHub;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.readLayoutHelper;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.superCheckOffsetOffset;
-import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.FAST_PATH_PROBABILITY;
+import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.FREQUENT_PROBABILITY;
+import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.LIKELY_PROBABILITY;
+import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.NOT_FREQUENT_PROBABILITY;
 import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.SLOW_PATH_PROBABILITY;
 import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.probability;
 
@@ -47,10 +48,8 @@
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotProviders;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.type.KlassPointerStamp;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.word.KlassPointer;
 import org.graalvm.compiler.nodes.CallTargetNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.ConstantNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.DeoptimizeNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.Invoke;
 import org.graalvm.compiler.nodes.InvokeNode;
@@ -65,8 +64,10 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.type.StampTool;
 import org.graalvm.compiler.nodes.util.GraphUtil;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
+import org.graalvm.compiler.replacements.ReplacementsUtil;
 import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetCounter;
 import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetCounter.Group;
+import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetIntegerHistogram;
 import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate;
 import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate.Arguments;
 import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate.SnippetInfo;
@@ -79,16 +80,208 @@
 import org.graalvm.word.WordFactory;
 
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
-import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotResolvedObjectType;
 import jdk.vm.ci.meta.DeoptimizationAction;
 import jdk.vm.ci.meta.DeoptimizationReason;
-import jdk.vm.ci.meta.JavaConstant;
 import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
 
 public class ArrayCopySnippets implements Snippets {
 
+  private enum ArrayCopyTypeCheck {
+    UNDEFINED_ARRAY_TYPE_CHECK,
+    // we know that both objects are arrays and have the same type
+    NO_ARRAY_TYPE_CHECK,
+    // can be used when we know that one of the objects is a primitive array
+    HUB_BASED_ARRAY_TYPE_CHECK,
+    // must be used when we don't have sufficient information to use one of the others
+    LAYOUT_HELPER_BASED_ARRAY_TYPE_CHECK
+  }
+
+  @Snippet
+  public static void arraycopyZeroLengthSnippet(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter ArrayCopyTypeCheck arrayTypeCheck,
+          @ConstantParameter Counters counters) {
+    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
+    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
+    checkArrayTypes(nonNullSrc, nonNullDest, arrayTypeCheck);
+    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
+    counters.zeroLengthStaticCounter.inc();
+  }
+
+  @Snippet
+  public static void arraycopyExactSnippet(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter ArrayCopyTypeCheck arrayTypeCheck,
+          @ConstantParameter JavaKind elementKind, @ConstantParameter SnippetCounter elementKindCounter, @ConstantParameter SnippetCounter elementKindCopiedCounter,
+          @ConstantParameter Counters counters) {
+    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
+    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
+    checkArrayTypes(nonNullSrc, nonNullDest, arrayTypeCheck);
+    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
+    incrementLengthCounter(length, counters);
+
+    elementKindCounter.inc();
+    elementKindCopiedCounter.add(length);
+    ArrayCopyCallNode.arraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, elementKind);
+  }
+
+  @Snippet
+  public static void arraycopyUnrolledSnippet(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter ArrayCopyTypeCheck arrayTypeCheck,
+          @ConstantParameter JavaKind elementKind, @ConstantParameter int unrolledLength, @ConstantParameter Counters counters) {
+    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
+    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
+    checkArrayTypes(nonNullSrc, nonNullDest, arrayTypeCheck);
+    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
+    incrementLengthCounter(length, counters);
+
+    unrolledArraycopyWork(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, unrolledLength, elementKind);
+  }
+
+  @Snippet
+  public static void arraycopyCheckcastSnippet(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter ArrayCopyTypeCheck arrayTypeCheck,
+          @ConstantParameter Counters counters, @ConstantParameter SnippetInfo workSnippet, @ConstantParameter JavaKind elementKind) {
+    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
+    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
+    checkArrayTypes(nonNullSrc, nonNullDest, arrayTypeCheck);
+    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
+    incrementLengthCounter(length, counters);
+
+    ArrayCopyWithSlowPathNode.arraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, workSnippet, elementKind);
+  }
+
+  @Snippet
+  public static void arraycopyGenericSnippet(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter ArrayCopyTypeCheck arrayTypeCheck, @ConstantParameter Counters counters,
+          @ConstantParameter SnippetInfo workSnippet, @ConstantParameter JavaKind elementKind) {
+    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
+    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
+    checkArrayTypes(nonNullSrc, nonNullDest, arrayTypeCheck);
+    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
+    incrementLengthCounter(length, counters);
+
+    ArrayCopyWithSlowPathNode.arraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, workSnippet, elementKind);
+  }
+
+  @Snippet
+  public static void arraycopyNativeSnippet(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter Counters counters) {
+    // all checks are done in the native method, so no need to emit additional checks here
+    incrementLengthCounter(length, counters);
+    counters.systemArraycopyCounter.inc();
+    counters.systemArraycopyCopiedCounter.add(length);
+
+    System.arraycopy(src, srcPos, dest, destPos, length);
+  }
+
+  @Fold
+  static LocationIdentity getArrayLocation(JavaKind kind) {
+    return NamedLocationIdentity.getArrayLocation(kind);
+  }
+
+  private static void unrolledArraycopyWork(Object nonNullSrc, int srcPos, Object nonNullDest, int destPos, int length, JavaKind elementKind) {
+    int scale = arrayIndexScale(elementKind);
+    int arrayBaseOffset = arrayBaseOffset(elementKind);
+    LocationIdentity arrayLocation = getArrayLocation(elementKind);
+
+    long sourceOffset = arrayBaseOffset + (long) srcPos * scale;
+    long destOffset = arrayBaseOffset + (long) destPos * scale;
+    long position = 0;
+    long delta = scale;
+    if (probability(NOT_FREQUENT_PROBABILITY, nonNullSrc == nonNullDest && srcPos < destPos)) {
+      // bad aliased case so we need to copy the array from back to front
+      position = (long) (length - 1) * scale;
+      delta = -delta;
+    }
+
+    // the length was already checked before - we can emit unconditional instructions
+    ExplodeLoopNode.explodeLoop();
+    for (int iteration = 0; iteration < length; iteration++) {
+      Object value = RawLoadNode.load(nonNullSrc, sourceOffset + position, elementKind, arrayLocation);
+      RawStoreNode.storeObject(nonNullDest, destOffset + position, value, elementKind, arrayLocation, false);
+      position += delta;
+    }
+  }
+
+  @Snippet(allowPartialIntrinsicArgumentMismatch = true)
+  public static void checkcastArraycopyWithSlowPathWork(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter Counters counters) {
+    if (probability(FREQUENT_PROBABILITY, length > 0)) {
+      Object nonNullSrc = PiNode.asNonNullObject(src);
+      Object nonNullDest = PiNode.asNonNullObject(dest);
+      KlassPointer srcKlass = loadHub(nonNullSrc);
+      KlassPointer destKlass = loadHub(nonNullDest);
+      if (probability(LIKELY_PROBABILITY, srcKlass == destKlass)) {
+        // no storecheck required.
+        counters.objectCheckcastSameTypeCounter.inc();
+        counters.objectCheckcastSameTypeCopiedCounter.add(length);
+        ArrayCopyCallNode.arraycopyObjectKillsAny(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length);
+      } else {
+        KlassPointer destElemKlass = destKlass.readKlassPointer(arrayClassElementOffset(INJECTED_VMCONFIG), OBJ_ARRAY_KLASS_ELEMENT_KLASS_LOCATION);
+        Word superCheckOffset = WordFactory.signed(destElemKlass.readInt(superCheckOffsetOffset(INJECTED_VMCONFIG), KLASS_SUPER_CHECK_OFFSET_LOCATION));
+
+        counters.objectCheckcastDifferentTypeCounter.inc();
+        counters.objectCheckcastDifferentTypeCopiedCounter.add(length);
+
+        int copiedElements = CheckcastArrayCopyCallNode.checkcastArraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, superCheckOffset, destElemKlass, false);
+        if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, copiedElements != 0)) {
+          /*
+           * the stub doesn't throw the ArrayStoreException, but returns the number of
+           * copied elements (xor'd with -1).
+           */
+          copiedElements ^= -1;
+          System.arraycopy(nonNullSrc, srcPos + copiedElements, nonNullDest, destPos + copiedElements, length - copiedElements);
+        }
+      }
+    }
+  }
+
+  @Snippet(allowPartialIntrinsicArgumentMismatch = true)
+  public static void genericArraycopyWithSlowPathWork(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter Counters counters) {
+    if (probability(FREQUENT_PROBABILITY, length > 0)) {
+      counters.genericArraycopyDifferentTypeCounter.inc();
+      counters.genericArraycopyDifferentTypeCopiedCounter.add(length);
+      int copiedElements = GenericArrayCopyCallNode.genericArraycopy(src, srcPos, dest, destPos, length);
+      if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, copiedElements != 0)) {
+        /*
+         * the stub doesn't throw the ArrayStoreException, but returns the number of copied
+         * elements (xor'd with -1).
+         */
+        copiedElements ^= -1;
+        System.arraycopy(src, srcPos + copiedElements, dest, destPos + copiedElements, length - copiedElements);
+      }
+    }
+  }
+
+  private static void incrementLengthCounter(int length, Counters counters) {
+    counters.lengthHistogram.inc(length);
+  }
+
+  private static void checkLimits(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, Counters counters) {
+    if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, srcPos < 0) ||
+            probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, destPos < 0) ||
+            probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, length < 0) ||
+            probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, srcPos > ArrayLengthNode.arrayLength(src) - length) ||
+            probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, destPos > ArrayLengthNode.arrayLength(dest) - length)) {
+      counters.checkAIOOBECounter.inc();
+      DeoptimizeNode.deopt(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.RuntimeConstraint);
+    }
+    counters.checkSuccessCounter.inc();
+  }
+
+  private static void checkArrayTypes(Object nonNullSrc, Object nonNullDest, ArrayCopyTypeCheck arrayTypeCheck) {
+    if (arrayTypeCheck == ArrayCopyTypeCheck.NO_ARRAY_TYPE_CHECK) {
+      // nothing to do
+    } else if (arrayTypeCheck == ArrayCopyTypeCheck.HUB_BASED_ARRAY_TYPE_CHECK) {
+      KlassPointer srcHub = loadHub(nonNullSrc);
+      KlassPointer destHub = loadHub(nonNullDest);
+      if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, srcHub != destHub)) {
+        DeoptimizeNode.deopt(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.RuntimeConstraint);
+      }
+    } else if (arrayTypeCheck == ArrayCopyTypeCheck.LAYOUT_HELPER_BASED_ARRAY_TYPE_CHECK) {
+      KlassPointer srcHub = loadHub(nonNullSrc);
+      KlassPointer destHub = loadHub(nonNullDest);
+      checkArrayType(srcHub);
+      checkArrayType(destHub);
+    } else {
+      ReplacementsUtil.staticAssert(false, "unknown array type check");
+    }
+  }
+
   private static int checkArrayType(KlassPointer nonNullHub) {
     int layoutHelper = readLayoutHelper(nonNullHub);
     if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, layoutHelper >= 0)) {
@@ -97,528 +290,228 @@
     return layoutHelper;
   }
 
-  private static void checkLimits(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, Counters counters) {
-    if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, srcPos < 0)) {
-      counters.checkAIOOBECounter.inc();
-      DeoptimizeNode.deopt(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.RuntimeConstraint);
-    }
-    if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, destPos < 0)) {
-      counters.checkAIOOBECounter.inc();
-      DeoptimizeNode.deopt(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.RuntimeConstraint);
-    }
-    if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, length < 0)) {
-      counters.checkAIOOBECounter.inc();
-      DeoptimizeNode.deopt(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.RuntimeConstraint);
-    }
-    if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, srcPos > ArrayLengthNode.arrayLength(src) - length)) {
-      counters.checkAIOOBECounter.inc();
-      DeoptimizeNode.deopt(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.RuntimeConstraint);
-    }
-    if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, destPos > ArrayLengthNode.arrayLength(dest) - length)) {
-      counters.checkAIOOBECounter.inc();
-      DeoptimizeNode.deopt(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.RuntimeConstraint);
-    }
-    counters.checkSuccessCounter.inc();
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyZeroLengthIntrinsic(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter Counters counters) {
-    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
-    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
-    KlassPointer srcHub = loadHub(nonNullSrc);
-    KlassPointer destHub = loadHub(nonNullDest);
-    checkArrayType(srcHub);
-    checkArrayType(destHub);
-    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
-    counters.zeroLengthStaticCounter.inc();
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyExactIntrinsic(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter JavaKind elementKind, @ConstantParameter SnippetCounter counter,
-          @ConstantParameter SnippetCounter copiedCounter, @ConstantParameter Counters counters) {
-    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
-    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
-    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
-    counter.inc();
-    copiedCounter.add(length);
-    ArrayCopyCallNode.arraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, elementKind);
-    if (length == 0) {
-      counters.zeroLengthDynamicCounter.inc();
-    } else {
-      counters.nonZeroLengthDynamicCounter.inc();
-      counters.nonZeroLengthDynamicCopiedCounter.add(length);
-    }
-  }
-
-  /**
-   * This intrinsic is useful for the case where we know something statically about one of the
-   * inputs but not the other.
-   */
-  @Snippet
-  public static void arraycopyPredictedExactIntrinsic(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter JavaKind elementKind,
-          @ConstantParameter SnippetCounter counter, @ConstantParameter SnippetCounter copiedCounter, @ConstantParameter Counters counters) {
-    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
-    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
-    KlassPointer srcHub = loadHub(nonNullSrc);
-    KlassPointer destHub = loadHub(nonNullDest);
-    if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, srcHub != destHub)) {
-      DeoptimizeNode.deopt(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.RuntimeConstraint);
-    }
-    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
-    counter.inc();
-    copiedCounter.add(length);
-    ArrayCopyCallNode.arraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, elementKind);
-    if (length == 0) {
-      counters.zeroLengthDynamicCounter.inc();
-    } else {
-      counters.nonZeroLengthDynamicCounter.inc();
-      counters.nonZeroLengthDynamicCopiedCounter.add(length);
-    }
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyPredictedObjectWork(Object nonNullSrc, int srcPos, Object nonNullDest, int destPos, int length, KlassPointer objectArrayKlass,
-          @ConstantParameter SnippetCounter counter, @ConstantParameter SnippetCounter copiedCounter, @ConstantParameter Counters counters) {
-    if (length > 0) {
-      KlassPointer srcHub = loadHub(PiNode.asNonNullObject(nonNullSrc));
-      KlassPointer destHub = loadHub(PiNode.asNonNullObject(nonNullDest));
-      if (probability(FAST_PATH_PROBABILITY, srcHub == destHub || destHub == objectArrayKlass)) {
-        counter.inc();
-        copiedCounter.add(length);
-        counters.predictedObjectArrayCopyFastPathCounter.inc();
-        counters.predictedObjectArrayCopyFastPathCopiedCounter.add(length);
-        ArrayCopyCallNode.arraycopyObjectKillsAny(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length);
-      } else {
-        counters.predictedObjectArrayCopySlowPathCounter.inc();
-        counters.predictedObjectArrayCopySlowPathCopiedCounter.add(length);
-        System.arraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length);
-      }
-    }
-  }
-
-  /**
-   * This is the basic template for the full arraycopy checks, including a check that the
-   * underlying type is really an array type.
-   */
-  @Snippet
-  public static void arraycopySlowPathIntrinsic(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, KlassPointer predictedKlass, @ConstantParameter JavaKind elementKind,
-          @ConstantParameter SnippetInfo slowPath, @ConstantParameter Object slowPathArgument, @ConstantParameter Counters counters) {
-    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
-    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
-    KlassPointer srcHub = loadHub(nonNullSrc);
-    KlassPointer destHub = loadHub(nonNullDest);
-    checkArrayType(srcHub);
-    checkArrayType(destHub);
-    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
-    if (length == 0) {
-      counters.zeroLengthDynamicCounter.inc();
-    } else {
-      counters.nonZeroLengthDynamicCounter.inc();
-      counters.nonZeroLengthDynamicCopiedCounter.add(length);
-    }
-    ArrayCopySlowPathNode.arraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, predictedKlass, elementKind, slowPath, slowPathArgument);
-  }
-
-  /**
-   * Snippet for unrolled arraycopy.
-   */
-  @Snippet
-  public static void arraycopyUnrolledIntrinsic(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter int unrolledLength, @ConstantParameter JavaKind elementKind,
-          @ConstantParameter Counters counters) {
-    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
-    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
-    checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
-    if (length == 0) {
-      counters.zeroLengthDynamicCounter.inc();
-    } else {
-      counters.nonZeroLengthDynamicCounter.inc();
-      counters.nonZeroLengthDynamicCopiedCounter.add(length);
-    }
-    ArrayCopyUnrollNode.arraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, unrolledLength, elementKind);
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void checkcastArraycopyWork(Object nonNullSrc, int srcPos, Object nonNullDest, int destPos, int length, @ConstantParameter Counters counters) {
-    if (length > 0) {
-      KlassPointer destKlass = loadHub(nonNullDest);
-      KlassPointer srcKlass = loadHub(nonNullSrc);
-      if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, srcKlass == destKlass)) {
-        // no storecheck required.
-        counters.objectCheckcastSameTypeCounter.inc();
-        counters.objectCheckcastSameTypeCopiedCounter.add(length);
-        ArrayCopyCallNode.arraycopyObjectKillsAny(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length);
-      } else {
-        KlassPointer destElemKlass = destKlass.readKlassPointer(arrayClassElementOffset(INJECTED_VMCONFIG), OBJ_ARRAY_KLASS_ELEMENT_KLASS_LOCATION);
-        Word superCheckOffset = WordFactory.signed(destElemKlass.readInt(superCheckOffsetOffset(INJECTED_VMCONFIG), KLASS_SUPER_CHECK_OFFSET_LOCATION));
-        counters.objectCheckcastCounter.inc();
-        counters.objectCheckcastCopiedCounter.add(length);
-        int copiedElements = CheckcastArrayCopyCallNode.checkcastArraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, superCheckOffset, destElemKlass, false);
-        if (copiedElements != 0) {
-          /*
-           * the checkcast stub doesn't throw the ArrayStoreException, but returns the
-           * number of copied elements (xor'd with -1).
-           */
-          copiedElements ^= -1;
-          System.arraycopy(nonNullSrc, srcPos + copiedElements, nonNullDest, destPos + copiedElements, length - copiedElements);
-        }
-      }
-    }
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyGeneric(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantParameter Counters counters) {
-    Object nonNullSrc = GraalDirectives.guardingNonNull(src);
-    Object nonNullDest = GraalDirectives.guardingNonNull(dest);
-    KlassPointer srcHub = loadHub(nonNullSrc);
-    KlassPointer destHub = loadHub(nonNullDest);
-    if (probability(FAST_PATH_PROBABILITY, srcHub.equal(destHub)) && probability(FAST_PATH_PROBABILITY, nonNullSrc != nonNullDest)) {
-      int layoutHelper = checkArrayType(srcHub);
-      final boolean isObjectArray = ((layoutHelper & layoutHelperElementTypePrimitiveInPlace(INJECTED_VMCONFIG)) == 0);
-      checkLimits(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, counters);
-      if (probability(FAST_PATH_PROBABILITY, isObjectArray)) {
-        counters.genericObjectExactCallCounter.inc();
-        counters.genericObjectExactCallCopiedCounter.add(length);
-        ArrayCopyCallNode.disjointArraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, JavaKind.Object);
-      } else {
-        counters.genericPrimitiveCallCounter.inc();
-        counters.genericPrimitiveCallCopiedCounter.add(length);
-        UnsafeArrayCopyNode.arraycopyPrimitive(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length, layoutHelper);
-      }
-    } else {
-      counters.systemArraycopyCounter.inc();
-      counters.systemArraycopyCopiedCounter.add(length);
-      System.arraycopy(nonNullSrc, srcPos, nonNullDest, destPos, length);
-    }
-  }
-
-  @Fold
-  static LocationIdentity getArrayLocation(JavaKind kind) {
-    return NamedLocationIdentity.getArrayLocation(kind);
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyUnrolledWork(Object nonNullSrc, int srcPos, Object nonNullDest, int destPos, @ConstantParameter int length, @ConstantParameter JavaKind elementKind) {
-    final int scale = arrayIndexScale(elementKind);
-    int arrayBaseOffset = arrayBaseOffset(elementKind);
-    LocationIdentity arrayLocation = getArrayLocation(elementKind);
-    if (nonNullSrc == nonNullDest && srcPos < destPos) { // bad aliased case
-      long start = (long) (length - 1) * scale;
-      long i = start;
-      ExplodeLoopNode.explodeLoop();
-      for (int iteration = 0; iteration < length; iteration++) {
-        if (i >= 0) {
-          Object a = RawLoadNode.load(nonNullSrc, arrayBaseOffset + i + (long) srcPos * scale, elementKind, arrayLocation);
-          RawStoreNode.storeObject(nonNullDest, arrayBaseOffset + i + (long) destPos * scale, a, elementKind, arrayLocation, false);
-          i -= scale;
-        }
-      }
-    } else {
-      long end = (long) length * scale;
-      long i = 0;
-      ExplodeLoopNode.explodeLoop();
-      for (int iteration = 0; iteration < length; iteration++) {
-        if (i < end) {
-          Object a = RawLoadNode.load(nonNullSrc, arrayBaseOffset + i + (long) srcPos * scale, elementKind, arrayLocation);
-          RawStoreNode.storeObject(nonNullDest, arrayBaseOffset + i + (long) destPos * scale, a, elementKind, arrayLocation, false);
-          i += scale;
-        }
-      }
-    }
-  }
-
   static class Counters {
     final SnippetCounter checkSuccessCounter;
     final SnippetCounter checkAIOOBECounter;
 
-    final SnippetCounter objectCheckcastCounter;
-    final SnippetCounter objectCheckcastSameTypeCounter;
-    final SnippetCounter predictedObjectArrayCopySlowPathCounter;
-    final SnippetCounter predictedObjectArrayCopyFastPathCounter;
+    final SnippetCounter zeroLengthStaticCounter;
+    final SnippetIntegerHistogram lengthHistogram;
 
-    final SnippetCounter genericPrimitiveCallCounter;
-    final SnippetCounter genericObjectExactCallCounter;
     final SnippetCounter systemArraycopyCounter;
-
-    final SnippetCounter zeroLengthStaticCounter;
-    final SnippetCounter zeroLengthDynamicCounter;
-    final SnippetCounter nonZeroLengthDynamicCounter;
-
-    final SnippetCounter nonZeroLengthDynamicCopiedCounter;
-    final SnippetCounter genericPrimitiveCallCopiedCounter;
-    final SnippetCounter genericObjectExactCallCopiedCounter;
     final SnippetCounter systemArraycopyCopiedCounter;
 
-    final SnippetCounter objectCheckcastCopiedCounter;
+    final SnippetCounter genericArraycopyDifferentTypeCopiedCounter;
+    final SnippetCounter genericArraycopyDifferentTypeCounter;
+
     final SnippetCounter objectCheckcastSameTypeCopiedCounter;
-    final SnippetCounter predictedObjectArrayCopySlowPathCopiedCounter;
-    final SnippetCounter predictedObjectArrayCopyFastPathCopiedCounter;
+    final SnippetCounter objectCheckcastSameTypeCounter;
+    final SnippetCounter objectCheckcastDifferentTypeCopiedCounter;
+    final SnippetCounter objectCheckcastDifferentTypeCounter;
 
     final EnumMap<JavaKind, SnippetCounter> arraycopyCallCounters = new EnumMap<>(JavaKind.class);
-    final EnumMap<JavaKind, SnippetCounter> arraycopyCounters = new EnumMap<>(JavaKind.class);
-
     final EnumMap<JavaKind, SnippetCounter> arraycopyCallCopiedCounters = new EnumMap<>(JavaKind.class);
-    final EnumMap<JavaKind, SnippetCounter> arraycopyCopiedCounters = new EnumMap<>(JavaKind.class);
 
     Counters(SnippetCounter.Group.Factory factory) {
       final Group checkCounters = factory.createSnippetCounterGroup("System.arraycopy checkInputs");
-      final Group counters = factory.createSnippetCounterGroup("System.arraycopy");
-      final Group copiedCounters = factory.createSnippetCounterGroup("System.arraycopy copied elements");
-      final Group lengthCounters = factory.createSnippetCounterGroup("System.arraycopy 0-length checks");
+      final Group callCounters = factory.createSnippetCounterGroup("System.arraycopy calls");
+      final Group copiedElementsCounters = factory.createSnippetCounterGroup("System.arraycopy copied elements");
+      final Group lengthCounters = factory.createSnippetCounterGroup("System.arraycopy with 0-length");
 
       checkSuccessCounter = new SnippetCounter(checkCounters, "checkSuccess", "checkSuccess");
       checkAIOOBECounter = new SnippetCounter(checkCounters, "checkAIOOBE", "checkAIOOBE");
 
-      objectCheckcastCounter = new SnippetCounter(counters, "Object[]{non-exact}", "arraycopy for non-exact Object[] arrays");
-      objectCheckcastSameTypeCounter = new SnippetCounter(counters, "Object[]{same-type}", "arraycopy call for src.klass == dest.klass Object[] arrays");
-      predictedObjectArrayCopySlowPathCounter = new SnippetCounter(counters, "Object[]{slow-path}", "used System.arraycopy slow path for predicted Object[] arrays");
-      predictedObjectArrayCopyFastPathCounter = new SnippetCounter(counters, "Object[]{fast-path}", "used oop_arraycopy for predicted Object[] arrays");
-      genericPrimitiveCallCounter = new SnippetCounter(counters, "genericPrimitive", "generic arraycopy snippet for primitive arrays");
-      genericObjectExactCallCounter = new SnippetCounter(counters, "genericObjectExact", "generic arraycopy snippet for special object arrays");
-      systemArraycopyCounter = new SnippetCounter(counters, "genericObject", "call to System.arraycopy");
+      zeroLengthStaticCounter = new SnippetCounter(lengthCounters, "0-length copy static", "calls where the length is statically 0");
+      lengthHistogram = new SnippetIntegerHistogram(lengthCounters, 2, "length", "length");
 
-      zeroLengthStaticCounter = new SnippetCounter(lengthCounters, "0-lengthcopy static", "arraycopy where the length is statically 0");
-      zeroLengthDynamicCounter = new SnippetCounter(lengthCounters, "0-lengthcopy dynamically", "arraycopy where the length is dynamically 0");
-      nonZeroLengthDynamicCounter = new SnippetCounter(lengthCounters, "non-0-lengthcopy dynamically", "arraycopy where the length is dynamically not zero");
+      systemArraycopyCounter = new SnippetCounter(callCounters, "native System.arraycopy", "JNI-based System.arraycopy call");
+      systemArraycopyCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedElementsCounters, "native System.arraycopy", "JNI-based System.arraycopy call");
 
-      nonZeroLengthDynamicCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedCounters, "non-0-lengthcopy dynamically", "arraycopy where the length is dynamically not zero");
-      genericPrimitiveCallCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedCounters, "genericPrimitive", "generic arraycopy snippet for primitive arrays");
-      genericObjectExactCallCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedCounters, "genericObjectExact", "generic arraycopy snippet for special object arrays");
-      systemArraycopyCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedCounters, "genericObject", "call to System.arraycopy");
+      genericArraycopyDifferentTypeCounter = new SnippetCounter(callCounters, "generic[] stub", "generic arraycopy stub");
+      genericArraycopyDifferentTypeCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedElementsCounters, "generic[] stub", "generic arraycopy stub");
 
-      objectCheckcastCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedCounters, "Object[]{non-exact}", "arraycopy for non-exact Object[] arrays");
-      objectCheckcastSameTypeCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedCounters, "Object[]{same-type}", "arraycopy call for src.klass == dest.klass Object[] arrays");
-      predictedObjectArrayCopySlowPathCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedCounters, "Object[]{slow-path}",
-              "used System.arraycopy slow path for predicted Object[] arrays");
-      predictedObjectArrayCopyFastPathCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedCounters, "Object[]{fast-path}", "used oop_arraycopy for predicted Object[] arrays");
-      createArraycopyCounter(JavaKind.Byte, counters, copiedCounters);
-      createArraycopyCounter(JavaKind.Boolean, counters, copiedCounters);
-      createArraycopyCounter(JavaKind.Char, counters, copiedCounters);
-      createArraycopyCounter(JavaKind.Short, counters, copiedCounters);
-      createArraycopyCounter(JavaKind.Int, counters, copiedCounters);
-      createArraycopyCounter(JavaKind.Long, counters, copiedCounters);
-      createArraycopyCounter(JavaKind.Float, counters, copiedCounters);
-      createArraycopyCounter(JavaKind.Double, counters, copiedCounters);
-      createArraycopyCounter(JavaKind.Object, counters, copiedCounters);
+      objectCheckcastSameTypeCounter = new SnippetCounter(callCounters, "checkcast object[] (same-type)", "checkcast object[] stub but src.klass == dest.klass Object[] arrays");
+      objectCheckcastSameTypeCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedElementsCounters, "checkcast object[] (same-type)", "checkcast object[] stub but src.klass == dest.klass Object[] arrays");
+      objectCheckcastDifferentTypeCounter = new SnippetCounter(callCounters, "checkcast object[] (store-check)", "checkcast object[] stub with store check");
+      objectCheckcastDifferentTypeCopiedCounter = new SnippetCounter(copiedElementsCounters, "checkcast object[] (store-check)", "checkcast object[] stub with store check");
+
+      createArraycopyCounter(JavaKind.Byte, callCounters, copiedElementsCounters);
+      createArraycopyCounter(JavaKind.Boolean, callCounters, copiedElementsCounters);
+      createArraycopyCounter(JavaKind.Char, callCounters, copiedElementsCounters);
+      createArraycopyCounter(JavaKind.Short, callCounters, copiedElementsCounters);
+      createArraycopyCounter(JavaKind.Int, callCounters, copiedElementsCounters);
+      createArraycopyCounter(JavaKind.Long, callCounters, copiedElementsCounters);
+      createArraycopyCounter(JavaKind.Float, callCounters, copiedElementsCounters);
+      createArraycopyCounter(JavaKind.Double, callCounters, copiedElementsCounters);
+      createArraycopyCounter(JavaKind.Object, callCounters, copiedElementsCounters);
     }
 
     void createArraycopyCounter(JavaKind kind, Group counters, Group copiedCounters) {
-      arraycopyCallCounters.put(kind, new SnippetCounter(counters, kind + "[]{stub}", "arraycopy call for " + kind + "[] arrays"));
-      arraycopyCounters.put(kind, new SnippetCounter(counters, kind + "[]{inline}", "inline arraycopy for " + kind + "[] arrays"));
-
-      arraycopyCallCopiedCounters.put(kind, new SnippetCounter(copiedCounters, kind + "[]{stub}", "arraycopy call for " + kind + "[] arrays"));
-      arraycopyCopiedCounters.put(kind, new SnippetCounter(copiedCounters, kind + "[]{inline}", "inline arraycopy for " + kind + "[] arrays"));
+      arraycopyCallCounters.put(kind, new SnippetCounter(counters, kind + "[] stub", "arraycopy call for " + kind + "[] arrays"));
+      arraycopyCallCopiedCounters.put(kind, new SnippetCounter(copiedCounters, kind + "[] stub", "arraycopy call for " + kind + "[] arrays"));
     }
   }
 
   public static class Templates extends SnippetTemplate.AbstractTemplates {
+    private final SnippetInfo arraycopyGenericSnippet = snippet("arraycopyGenericSnippet");
+    private final SnippetInfo arraycopyUnrolledSnippet = snippet("arraycopyUnrolledSnippet");
+    private final SnippetInfo arraycopyExactSnippet = snippet("arraycopyExactSnippet");
+    private final SnippetInfo arraycopyZeroLengthSnippet = snippet("arraycopyZeroLengthSnippet");
+    private final SnippetInfo arraycopyCheckcastSnippet = snippet("arraycopyCheckcastSnippet");
+    private final SnippetInfo arraycopyNativeSnippet = snippet("arraycopyNativeSnippet");
+
+    private final SnippetInfo checkcastArraycopyWithSlowPathWork = snippet("checkcastArraycopyWithSlowPathWork");
+    private final SnippetInfo genericArraycopyWithSlowPathWork = snippet("genericArraycopyWithSlowPathWork");
+
+    private ResolvedJavaMethod originalArraycopy;
+    private final Counters counters;
 
     public Templates(OptionValues options, Iterable<DebugHandlersFactory> factories, SnippetCounter.Group.Factory factory, HotSpotProviders providers, TargetDescription target) {
       super(options, factories, providers, providers.getSnippetReflection(), target);
       this.counters = new Counters(factory);
     }
 
-    private ResolvedJavaMethod originalArraycopy() throws GraalError {
-      if (originalArraycopy == null) {
-        Method method;
-        try {
-          method = System.class.getDeclaredMethod("arraycopy", Object.class, int.class, Object.class, int.class, int.class);
-        } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) {
-          throw new GraalError(e);
-        }
-        originalArraycopy = providers.getMetaAccess().lookupJavaMethod(method);
-      }
-      return originalArraycopy;
-    }
-
-    private ResolvedJavaMethod originalArraycopy;
-
-    private final SnippetInfo checkcastArraycopyWorkSnippet = snippet("checkcastArraycopyWork");
-    private final SnippetInfo arraycopyGenericSnippet = snippet("arraycopyGeneric");
-
-    private final SnippetInfo arraycopySlowPathIntrinsicSnippet = snippet("arraycopySlowPathIntrinsic");
-    private final SnippetInfo arraycopyUnrolledIntrinsicSnippet = snippet("arraycopyUnrolledIntrinsic");
-    private final SnippetInfo arraycopyExactIntrinsicSnippet = snippet("arraycopyExactIntrinsic");
-    private final SnippetInfo arraycopyZeroLengthIntrinsicSnippet = snippet("arraycopyZeroLengthIntrinsic");
-    private final SnippetInfo arraycopyPredictedExactIntrinsicSnippet = snippet("arraycopyPredictedExactIntrinsic");
-    private final SnippetInfo arraycopyPredictedObjectWorkSnippet = snippet("arraycopyPredictedObjectWork");
-
-    private final SnippetInfo arraycopyUnrolledWorkSnippet = snippet("arraycopyUnrolledWork");
-
-    private final Counters counters;
-
     protected SnippetInfo snippet(String methodName) {
       SnippetInfo info = snippet(ArrayCopySnippets.class, methodName, LocationIdentity.any());
       info.setOriginalMethod(originalArraycopy());
       return info;
     }
 
-    public static JavaKind selectComponentKind(BasicArrayCopyNode arraycopy) {
-      return selectComponentKind(arraycopy, true);
-    }
+    public void lower(ArrayCopyNode arraycopy, LoweringTool tool) {
+      JavaKind elementKind = selectComponentKind(arraycopy);
+      SnippetInfo snippetInfo;
+      ArrayCopyTypeCheck arrayTypeCheck;
 
-    public static JavaKind selectComponentKind(BasicArrayCopyNode arraycopy, boolean exact) {
       ResolvedJavaType srcType = StampTool.typeOrNull(arraycopy.getSource().stamp());
       ResolvedJavaType destType = StampTool.typeOrNull(arraycopy.getDestination().stamp());
+      if (!canBeArray(srcType) || !canBeArray(destType)) {
+        // at least one of the objects is definitely not an array - use the native call
+        // right away as the copying will fail anyways
+        snippetInfo = arraycopyNativeSnippet;
+        arrayTypeCheck = ArrayCopyTypeCheck.UNDEFINED_ARRAY_TYPE_CHECK;
+      } else {
+        ResolvedJavaType srcComponentType = srcType == null ? null : srcType.getComponentType();
+        ResolvedJavaType destComponentType = destType == null ? null : destType.getComponentType();
 
-      if (srcType == null || !srcType.isArray() || destType == null || !destType.isArray()) {
-        if (!exact) {
-          JavaKind component = getComponentKind(srcType);
-          if (component != null) {
-            return component;
+        if (arraycopy.isExact()) {
+          // there is a sufficient type match - we don't need any additional type checks
+          snippetInfo = arraycopyExactSnippet;
+          arrayTypeCheck = ArrayCopyTypeCheck.NO_ARRAY_TYPE_CHECK;
+        } else if (srcComponentType == null && destComponentType == null) {
+          // we don't know anything about the types - use the generic copying
+          snippetInfo = arraycopyGenericSnippet;
+          arrayTypeCheck = ArrayCopyTypeCheck.LAYOUT_HELPER_BASED_ARRAY_TYPE_CHECK;
+        } else if (srcComponentType != null && destComponentType != null) {
+          if (!srcComponentType.isPrimitive() && !destComponentType.isPrimitive()) {
+            // it depends on the array content if the copy succeeds - we need
+            // a type check for every store
+            snippetInfo = arraycopyCheckcastSnippet;
+            arrayTypeCheck = ArrayCopyTypeCheck.NO_ARRAY_TYPE_CHECK;
+          } else {
+            // one object is an object array, the other one is a primitive array.
+            // this copy will always fail - use the native call right away
+            assert !srcComponentType.equals(destComponentType) : "must be handled by arraycopy.isExact()";
+            snippetInfo = arraycopyNativeSnippet;
+            arrayTypeCheck = ArrayCopyTypeCheck.UNDEFINED_ARRAY_TYPE_CHECK;
           }
-          return getComponentKind(destType);
-        }
-        return null;
-      }
-      if (exact) {
-        if (!destType.getComponentType().isAssignableFrom(srcType.getComponentType())) {
-          return null;
-        }
-        if (!arraycopy.isExact()) {
-          return null;
+        } else {
+          ResolvedJavaType nonNullComponentType = srcComponentType != null ? srcComponentType : destComponentType;
+          if (nonNullComponentType.isPrimitive()) {
+            // one involved object is a primitive array - we can safely assume that we
+            // are copying primitive arrays
+            snippetInfo = arraycopyExactSnippet;
+            arrayTypeCheck = ArrayCopyTypeCheck.HUB_BASED_ARRAY_TYPE_CHECK;
+            elementKind = nonNullComponentType.getJavaKind();
+          } else {
+            // one involved object is an object array - we can safely assume that we are
+            // copying object arrays that might require a store check
+            snippetInfo = arraycopyCheckcastSnippet;
+            arrayTypeCheck = ArrayCopyTypeCheck.LAYOUT_HELPER_BASED_ARRAY_TYPE_CHECK;
+          }
         }
       }
-      return srcType.getComponentType().getJavaKind();
-    }
 
-    private static JavaKind getComponentKind(ResolvedJavaType type) {
-      if (type != null && type.isArray()) {
-        return type.getComponentType().getJavaKind();
+      // a few special cases that are easier to handle when all other variables already have a
+      // value
+      if (arraycopy.getLength().isConstant() && arraycopy.getLength().asJavaConstant().asLong() == 0) {
+        snippetInfo = arraycopyZeroLengthSnippet;
+      } else if (snippetInfo == arraycopyExactSnippet && shouldUnroll(arraycopy.getLength())) {
+        snippetInfo = arraycopyUnrolledSnippet;
       }
-      return null;
-    }
 
-    private static boolean shouldUnroll(ValueNode length) {
-      return length.isConstant() && length.asJavaConstant().asInt() <= 8 && length.asJavaConstant().asInt() != 0;
-    }
-
-    public void lower(ArrayCopyNode arraycopy, LoweringTool tool) {
-      JavaKind componentKind = selectComponentKind(arraycopy);
-      SnippetInfo snippetInfo = null;
-      SnippetInfo slowPathSnippetInfo = null;
-      Object slowPathArgument = null;
-
-      if (arraycopy.getLength().isConstant() && arraycopy.getLength().asJavaConstant().asLong() == 0) {
-        snippetInfo = arraycopyZeroLengthIntrinsicSnippet;
-      } else if (arraycopy.isExact()) {
-        snippetInfo = arraycopyExactIntrinsicSnippet;
-        if (shouldUnroll(arraycopy.getLength())) {
-          snippetInfo = arraycopyUnrolledIntrinsicSnippet;
-        }
-      } else {
-        if (componentKind == JavaKind.Object) {
-          ResolvedJavaType srcType = StampTool.typeOrNull(arraycopy.getSource().stamp());
-          ResolvedJavaType destType = StampTool.typeOrNull(arraycopy.getDestination().stamp());
-          ResolvedJavaType srcComponentType = srcType == null ? null : srcType.getComponentType();
-          ResolvedJavaType destComponentType = destType == null ? null : destType.getComponentType();
-          if (srcComponentType != null && destComponentType != null && !srcComponentType.isPrimitive() && !destComponentType.isPrimitive()) {
-            snippetInfo = arraycopySlowPathIntrinsicSnippet;
-            slowPathSnippetInfo = checkcastArraycopyWorkSnippet;
-            slowPathArgument = LocationIdentity.any();
-            /*
-             * Because this snippet has to use Sysytem.arraycopy as a slow path, we must
-             * pretend to kill any() so clear the componentKind.
-             */
-            componentKind = null;
-          }
-        }
-        if (componentKind == null && snippetInfo == null) {
-          JavaKind predictedKind = selectComponentKind(arraycopy, false);
-          if (predictedKind != null) {
-            /*
-             * At least one array is of a known type requiring no store checks, so
-             * assume the other is of the same type. Generally this is working around
-             * deficiencies in our propagation of type information.
-             */
-            componentKind = predictedKind;
-            if (predictedKind == JavaKind.Object) {
-              snippetInfo = arraycopySlowPathIntrinsicSnippet;
-              slowPathSnippetInfo = arraycopyPredictedObjectWorkSnippet;
-              slowPathArgument = predictedKind;
-              componentKind = null;
-            } else {
-              snippetInfo = arraycopyPredictedExactIntrinsicSnippet;
-            }
-          }
-        }
-        if (snippetInfo == null) {
-          snippetInfo = arraycopyGenericSnippet;
-        }
-      }
+      // create the snippet
       Arguments args = new Arguments(snippetInfo, arraycopy.graph().getGuardsStage(), tool.getLoweringStage());
       args.add("src", arraycopy.getSource());
       args.add("srcPos", arraycopy.getSourcePosition());
       args.add("dest", arraycopy.getDestination());
       args.add("destPos", arraycopy.getDestinationPosition());
       args.add("length", arraycopy.getLength());
-      if (snippetInfo == arraycopyUnrolledIntrinsicSnippet) {
+      if (snippetInfo != arraycopyNativeSnippet) {
+        assert arrayTypeCheck != ArrayCopyTypeCheck.UNDEFINED_ARRAY_TYPE_CHECK;
+        args.addConst("arrayTypeCheck", arrayTypeCheck);
+      }
+      if (snippetInfo == arraycopyUnrolledSnippet) {
+        args.addConst("elementKind", elementKind != null ? elementKind : JavaKind.Illegal);
         args.addConst("unrolledLength", arraycopy.getLength().asJavaConstant().asInt());
-        args.addConst("elementKind", componentKind != null ? componentKind : JavaKind.Illegal);
-      } else if (snippetInfo == arraycopySlowPathIntrinsicSnippet) {
-        ValueNode predictedKlass = null;
-        if (slowPathArgument == arraycopyPredictedObjectWorkSnippet) {
-          HotSpotResolvedObjectType arrayClass = (HotSpotResolvedObjectType) tool.getMetaAccess().lookupJavaType(Object[].class);
-          predictedKlass = ConstantNode.forConstant(KlassPointerStamp.klassNonNull(), arrayClass.klass(), tool.getMetaAccess(), arraycopy.graph());
-        } else {
-          predictedKlass = ConstantNode.forConstant(KlassPointerStamp.klassAlwaysNull(), JavaConstant.NULL_POINTER, tool.getMetaAccess(), arraycopy.graph());
-        }
-        args.add("predictedKlass", predictedKlass);
-        args.addConst("elementKind", componentKind != null ? componentKind : JavaKind.Illegal);
-        args.addConst("slowPath", slowPathSnippetInfo);
-        assert slowPathArgument != null;
-        args.addConst("slowPathArgument", slowPathArgument);
-      } else if (snippetInfo == arraycopyExactIntrinsicSnippet || snippetInfo == arraycopyPredictedExactIntrinsicSnippet) {
-        assert componentKind != null;
-        args.addConst("elementKind", componentKind);
-        args.addConst("counter", counters.arraycopyCallCounters.get(componentKind));
-        args.addConst("copiedCounter", counters.arraycopyCallCopiedCounters.get(componentKind));
       }
+      if (snippetInfo == arraycopyExactSnippet) {
+        assert elementKind != null;
+        args.addConst("elementKind", elementKind);
+        args.addConst("elementKindCounter", counters.arraycopyCallCounters.get(elementKind));
+        args.addConst("elementKindCopiedCounter", counters.arraycopyCallCopiedCounters.get(elementKind));
+      }
+      args.addConst("counters", counters);
+      if (snippetInfo == arraycopyCheckcastSnippet) {
+        args.addConst("workSnippet", checkcastArraycopyWithSlowPathWork);
+        args.addConst("elementKind", JavaKind.Illegal);
+      }
+      if (snippetInfo == arraycopyGenericSnippet) {
+        args.addConst("workSnippet", genericArraycopyWithSlowPathWork);
+        args.addConst("elementKind", JavaKind.Illegal);
+      }
+
+      instantiate(args, arraycopy);
+    }
+
+    public void lower(ArrayCopyWithSlowPathNode arraycopy, LoweringTool tool) {
+      StructuredGraph graph = arraycopy.graph();
+      if (!graph.getGuardsStage().areFrameStatesAtDeopts()) {
+        // if an arraycopy contains a slow path, we can't lower it right away
+        return;
+      }
+
+      SnippetInfo snippetInfo = arraycopy.getSnippet();
+      Arguments args = new Arguments(snippetInfo, graph.getGuardsStage(), tool.getLoweringStage());
+      args.add("src", arraycopy.getSource());
+      args.add("srcPos", arraycopy.getSourcePosition());
+      args.add("dest", arraycopy.getDestination());
+      args.add("destPos", arraycopy.getDestinationPosition());
+      args.add("length", arraycopy.getLength());
       args.addConst("counters", counters);
       instantiate(args, arraycopy);
     }
 
-    public void lower(ArrayCopySlowPathNode arraycopy, LoweringTool tool) {
-      StructuredGraph graph = arraycopy.graph();
-      if (!graph.getGuardsStage().areFrameStatesAtDeopts()) {
-        // Can't be lowered yet
-        return;
-      }
-      SnippetInfo snippetInfo = arraycopy.getSnippet();
-      Arguments args = new Arguments(snippetInfo, graph.getGuardsStage(), tool.getLoweringStage());
-      args.add("nonNullSrc", arraycopy.getSource());
-      args.add("srcPos", arraycopy.getSourcePosition());
-      args.add("nonNullDest", arraycopy.getDestination());
-      args.add("destPos", arraycopy.getDestinationPosition());
-      if (snippetInfo == arraycopyUnrolledWorkSnippet) {
-        args.addConst("length", ((Integer) arraycopy.getArgument()).intValue());
-        args.addConst("elementKind", arraycopy.getElementKind());
-      } else {
-        args.add("length", arraycopy.getLength());
-      }
-      if (snippetInfo == arraycopyPredictedObjectWorkSnippet) {
-        args.add("objectArrayKlass", arraycopy.getPredictedKlass());
-        args.addConst("counter", counters.arraycopyCallCounters.get(JavaKind.Object));
-        args.addConst("copiedCounter", counters.arraycopyCallCopiedCounters.get(JavaKind.Object));
-        args.addConst("counters", counters);
-      }
-      instantiate(args, arraycopy);
+    private static boolean canBeArray(ResolvedJavaType type) {
+      return type == null || type.isJavaLangObject() || type.isArray();
     }
 
-    public void lower(ArrayCopyUnrollNode arraycopy, LoweringTool tool) {
-      StructuredGraph graph = arraycopy.graph();
-      if (!graph.getGuardsStage().areFrameStatesAtDeopts()) {
-        // Can't be lowered yet
-        return;
+    public static JavaKind selectComponentKind(BasicArrayCopyNode arraycopy) {
+      ResolvedJavaType srcType = StampTool.typeOrNull(arraycopy.getSource().stamp());
+      ResolvedJavaType destType = StampTool.typeOrNull(arraycopy.getDestination().stamp());
+
+      if (srcType == null || !srcType.isArray() || destType == null || !destType.isArray()) {
+        return null;
       }
-      SnippetInfo snippetInfo = arraycopyUnrolledWorkSnippet;
-      Arguments args = new Arguments(snippetInfo, graph.getGuardsStage(), tool.getLoweringStage());
-      args.add("nonNullSrc", arraycopy.getSource());
-      args.add("srcPos", arraycopy.getSourcePosition());
-      args.add("nonNullDest", arraycopy.getDestination());
-      args.add("destPos", arraycopy.getDestinationPosition());
-      args.addConst("length", arraycopy.getUnrollLength());
-      args.addConst("elementKind", arraycopy.getElementKind());
-      template(graph.getDebug(), args).instantiate(providers.getMetaAccess(), arraycopy, SnippetTemplate.DEFAULT_REPLACER, args);
+      if (!destType.getComponentType().isAssignableFrom(srcType.getComponentType())) {
+        return null;
+      }
+      if (!arraycopy.isExact()) {
+        return null;
+      }
+      return srcType.getComponentType().getJavaKind();
+    }
+
+    private static boolean shouldUnroll(ValueNode length) {
+      return length.isConstant() && length.asJavaConstant().asInt() <= 8 && length.asJavaConstant().asInt() != 0;
     }
 
     /**
@@ -650,8 +543,8 @@
             newInvoke.setStateAfter(arraycopy.stateAfter());
           }
           graph.replaceFixedWithFixed((InvokeNode) invoke.asNode(), newInvoke);
-        } else if (originalNode instanceof ArrayCopySlowPathNode) {
-          ArrayCopySlowPathNode slowPath = (ArrayCopySlowPathNode) replacements.get(originalNode);
+        } else if (originalNode instanceof ArrayCopyWithSlowPathNode) {
+          ArrayCopyWithSlowPathNode slowPath = (ArrayCopyWithSlowPathNode) replacements.get(originalNode);
           assert arraycopy.stateAfter() != null : arraycopy;
           assert slowPath.stateAfter() == arraycopy.stateAfter();
           slowPath.setBci(arraycopy.getBci());
@@ -659,5 +552,18 @@
       }
       GraphUtil.killCFG(arraycopy);
     }
+
+    private ResolvedJavaMethod originalArraycopy() throws GraalError {
+      if (originalArraycopy == null) {
+        Method method;
+        try {
+          method = System.class.getDeclaredMethod("arraycopy", Object.class, int.class, Object.class, int.class, int.class);
+        } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) {
+          throw new GraalError(e);
+        }
+        originalArraycopy = providers.getMetaAccess().lookupJavaMethod(method);
+      }
+      return originalArraycopy;
+    }
   }
 }
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/ArrayCopyUnrollNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,148 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy;
-
-import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
-
-import static org.graalvm.word.LocationIdentity.any;
-
-import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
-import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
-import org.graalvm.compiler.nodes.NamedLocationIdentity;
-import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.extended.ArrayRangeWriteNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.memory.MemoryAccess;
-import org.graalvm.compiler.nodes.memory.MemoryCheckpoint;
-import org.graalvm.compiler.nodes.memory.MemoryNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Lowerable;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
-import org.graalvm.word.LocationIdentity;
-
-@NodeInfo(allowedUsageTypes = InputType.Memory)
-public class ArrayCopyUnrollNode extends ArrayRangeWriteNode implements MemoryCheckpoint.Single, Lowerable, MemoryAccess {
-
-  public static final NodeClass<ArrayCopyUnrollNode> TYPE = NodeClass.create(ArrayCopyUnrollNode.class);
-
-  @Input protected ValueNode src;
-  @Input protected ValueNode srcPos;
-  @Input protected ValueNode dest;
-  @Input protected ValueNode destPos;
-  @Input protected ValueNode length;
-
-  private JavaKind elementKind;
-
-  private int unrolledLength;
-
-  @OptionalInput(InputType.Memory) private MemoryNode lastLocationAccess;
-
-  public ArrayCopyUnrollNode(ValueNode src, ValueNode srcPos, ValueNode dest, ValueNode destPos, ValueNode length, int unrolledLength, JavaKind elementKind) {
-    super(TYPE, StampFactory.forKind(JavaKind.Void));
-    this.src = src;
-    this.srcPos = srcPos;
-    this.dest = dest;
-    this.destPos = destPos;
-    this.length = length;
-    this.unrolledLength = unrolledLength;
-    assert elementKind != null && elementKind != JavaKind.Illegal;
-    this.elementKind = elementKind;
-  }
-
-  public ValueNode getSource() {
-    return src;
-  }
-
-  public ValueNode getSourcePosition() {
-    return srcPos;
-  }
-
-  public ValueNode getDestination() {
-    return dest;
-  }
-
-  public ValueNode getDestinationPosition() {
-    return destPos;
-  }
-
-  @Override
-  public ValueNode getLength() {
-    return length;
-  }
-
-  @Override
-  public ValueNode getArray() {
-    return dest;
-  }
-
-  @Override
-  public ValueNode getIndex() {
-    return destPos;
-  }
-
-  @Override
-  public boolean isObjectArray() {
-    return elementKind == JavaKind.Object;
-  }
-
-  @Override
-  public boolean isInitialization() {
-    return false;
-  }
-
-  @NodeIntrinsic
-  public static native void arraycopy(Object nonNullSrc, int srcPos, Object nonNullDest, int destPos, int length, @ConstantNodeParameter int unrolledLength,
-          @ConstantNodeParameter JavaKind elementKind);
-
-  public int getUnrollLength() {
-    return unrolledLength;
-  }
-
-  public JavaKind getElementKind() {
-    return elementKind;
-  }
-
-  @Override
-  public LocationIdentity getLocationIdentity() {
-    if (elementKind != null) {
-      return NamedLocationIdentity.getArrayLocation(elementKind);
-    }
-    return any();
-  }
-
-  @Override
-  public void lower(LoweringTool tool) {
-    tool.getLowerer().lower(this, tool);
-  }
-
-  @Override
-  public MemoryNode getLastLocationAccess() {
-    return lastLocationAccess;
-  }
-
-  @Override
-  public void setLastLocationAccess(MemoryNode lla) {
-    updateUsagesInterface(lastLocationAccess, lla);
-    lastLocationAccess = lla;
-  }
-}
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/ArrayCopyWithSlowPathNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,60 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy;
+
+import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
+import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.type.StampTool;
+import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate;
+import org.graalvm.compiler.replacements.nodes.BasicArrayCopyNode;
+
+import jdk.vm.ci.code.BytecodeFrame;
+import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
+
+@NodeInfo(allowedUsageTypes = InputType.Memory)
+public final class ArrayCopyWithSlowPathNode extends BasicArrayCopyNode {
+
+  public static final NodeClass<ArrayCopyWithSlowPathNode> TYPE = NodeClass.create(ArrayCopyWithSlowPathNode.class);
+
+  private final SnippetTemplate.SnippetInfo snippet;
+
+  public ArrayCopyWithSlowPathNode(ValueNode src, ValueNode srcPos, ValueNode dest, ValueNode destPos, ValueNode length, SnippetTemplate.SnippetInfo snippet, JavaKind elementKind) {
+    super(TYPE, src, srcPos, dest, destPos, length, elementKind, BytecodeFrame.INVALID_FRAMESTATE_BCI);
+    assert StampTool.isPointerNonNull(src) && StampTool.isPointerNonNull(dest) : "must have been null checked";
+    this.snippet = snippet;
+  }
+
+  @NodeIntrinsic
+  public static native void arraycopy(Object nonNullSrc, int srcPos, Object nonNullDest, int destPos, int length, @ConstantNodeParameter SnippetTemplate.SnippetInfo snippet,
+          @ConstantNodeParameter JavaKind elementKind);
+
+  public SnippetTemplate.SnippetInfo getSnippet() {
+    return snippet;
+  }
+
+  public void setBci(int bci) {
+    this.bci = bci;
+  }
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/CheckcastArrayCopyCallNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/CheckcastArrayCopyCallNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -23,12 +23,13 @@
 //JaCoCo Exclude
 package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy;
 
+import static jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntimeProvider.getArrayBaseOffset;
+import static jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntimeProvider.getArrayIndexScale;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_UNKNOWN;
-import static jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntimeProvider.getArrayBaseOffset;
-import static jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntimeProvider.getArrayIndexScale;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.spi.ForeignCallDescriptor;
+import org.graalvm.compiler.core.common.type.PrimitiveStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalRuntimeProvider;
@@ -114,8 +115,9 @@
     graph().addBeforeFixed(this, basePtr);
 
     int shift = CodeUtil.log2(getArrayIndexScale(JavaKind.Object));
-    ValueNode scaledIndex = graph().unique(new LeftShiftNode(pos, ConstantNode.forInt(shift, graph())));
-    ValueNode offset = graph().unique(new AddNode(scaledIndex, ConstantNode.forInt(getArrayBaseOffset(JavaKind.Object), graph())));
+    ValueNode extendedPos = IntegerConvertNode.convert(pos, StampFactory.forKind(runtime.getTarget().wordJavaKind), graph());
+    ValueNode scaledIndex = graph().unique(new LeftShiftNode(extendedPos, ConstantNode.forInt(shift, graph())));
+    ValueNode offset = graph().unique(new AddNode(scaledIndex, ConstantNode.forIntegerBits(PrimitiveStamp.getBits(scaledIndex.stamp()), getArrayBaseOffset(JavaKind.Object), graph())));
     return graph().unique(new OffsetAddressNode(basePtr, offset));
   }
 
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/GenericArrayCopyCallNode.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,122 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2014, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+//JaCoCo Exclude
+package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy;
+
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_UNKNOWN;
+
+import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
+import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotBackend;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalRuntimeProvider;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.GetObjectAddressNode;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
+import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
+import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.calc.IntegerConvertNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.extended.ForeignCallNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.memory.AbstractMemoryCheckpoint;
+import org.graalvm.compiler.nodes.memory.MemoryCheckpoint;
+import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Lowerable;
+import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
+import org.graalvm.word.LocationIdentity;
+
+import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
+
+@NodeInfo(allowedUsageTypes = {InputType.Memory, InputType.Value}, cycles = CYCLES_UNKNOWN, size = SIZE_UNKNOWN)
+public final class GenericArrayCopyCallNode extends AbstractMemoryCheckpoint implements Lowerable, MemoryCheckpoint.Single {
+
+  public static final NodeClass<GenericArrayCopyCallNode> TYPE = NodeClass.create(GenericArrayCopyCallNode.class);
+  @Input ValueNode src;
+  @Input ValueNode srcPos;
+  @Input ValueNode dest;
+  @Input ValueNode destPos;
+  @Input ValueNode length;
+
+  protected final HotSpotGraalRuntimeProvider runtime;
+
+  protected GenericArrayCopyCallNode(@InjectedNodeParameter HotSpotGraalRuntimeProvider runtime, ValueNode src, ValueNode srcPos, ValueNode dest, ValueNode destPos, ValueNode length) {
+    super(TYPE, StampFactory.forKind(JavaKind.Int));
+    this.src = src;
+    this.srcPos = srcPos;
+    this.dest = dest;
+    this.destPos = destPos;
+    this.length = length;
+    this.runtime = runtime;
+  }
+
+  public ValueNode getSource() {
+    return src;
+  }
+
+  public ValueNode getSourcePosition() {
+    return srcPos;
+  }
+
+  public ValueNode getDestination() {
+    return dest;
+  }
+
+  public ValueNode getDestinationPosition() {
+    return destPos;
+  }
+
+  public ValueNode getLength() {
+    return length;
+  }
+
+  @Override
+  public void lower(LoweringTool tool) {
+    if (graph().getGuardsStage().areFrameStatesAtDeopts()) {
+      StructuredGraph graph = graph();
+      ValueNode srcAddr = objectAddress(getSource());
+      ValueNode destAddr = objectAddress(getDestination());
+      ForeignCallNode call = graph.add(new ForeignCallNode(runtime.getHostBackend().getForeignCalls(), HotSpotBackend.GENERIC_ARRAYCOPY, srcAddr, srcPos, destAddr, destPos, length));
+      call.setStateAfter(stateAfter());
+      graph.replaceFixedWithFixed(this, call);
+    }
+  }
+
+  private ValueNode objectAddress(ValueNode obj) {
+    GetObjectAddressNode result = graph().add(new GetObjectAddressNode(obj));
+    graph().addBeforeFixed(this, result);
+    return result;
+  }
+
+  private ValueNode wordValue(ValueNode value) {
+    if (value.stamp().getStackKind() != runtime.getTarget().wordJavaKind) {
+      return IntegerConvertNode.convert(value, StampFactory.forKind(runtime.getTarget().wordJavaKind), graph());
+    }
+    return value;
+  }
+
+  @Override
+  public LocationIdentity getLocationIdentity() {
+    return LocationIdentity.any();
+  }
+
+  @NodeIntrinsic
+  public static native int genericArraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length);
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/UnsafeArrayCopyNode.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,153 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2013, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy;
-
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_256;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_64;
-import static org.graalvm.word.LocationIdentity.any;
-
-import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
-import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
-import org.graalvm.compiler.nodes.NamedLocationIdentity;
-import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.extended.ArrayRangeWriteNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.memory.MemoryAccess;
-import org.graalvm.compiler.nodes.memory.MemoryCheckpoint;
-import org.graalvm.compiler.nodes.memory.MemoryNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Lowerable;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
-import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate.Arguments;
-import org.graalvm.word.LocationIdentity;
-
-import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
-
-@NodeInfo(allowedUsageTypes = {InputType.Memory}, cycles = CYCLES_256, size = SIZE_64)
-public final class UnsafeArrayCopyNode extends ArrayRangeWriteNode implements Lowerable, MemoryCheckpoint.Single, MemoryAccess {
-
-  public static final NodeClass<UnsafeArrayCopyNode> TYPE = NodeClass.create(UnsafeArrayCopyNode.class);
-  @Input ValueNode src;
-  @Input ValueNode srcPos;
-  @Input ValueNode dest;
-  @Input ValueNode destPos;
-  @Input ValueNode length;
-  @OptionalInput ValueNode layoutHelper;
-
-  @OptionalInput(InputType.Memory) MemoryNode lastLocationAccess;
-
-  protected JavaKind elementKind;
-
-  public UnsafeArrayCopyNode(ValueNode src, ValueNode srcPos, ValueNode dest, ValueNode destPos, ValueNode length, ValueNode layoutHelper, JavaKind elementKind) {
-    super(TYPE, StampFactory.forVoid());
-    assert layoutHelper == null || elementKind == null;
-    this.src = src;
-    this.srcPos = srcPos;
-    this.dest = dest;
-    this.destPos = destPos;
-    this.length = length;
-    this.layoutHelper = layoutHelper;
-    this.elementKind = elementKind;
-  }
-
-  public UnsafeArrayCopyNode(ValueNode src, ValueNode srcPos, ValueNode dest, ValueNode destPos, ValueNode length, JavaKind elementKind) {
-    this(src, srcPos, dest, destPos, length, null, elementKind);
-  }
-
-  public UnsafeArrayCopyNode(ValueNode src, ValueNode srcPos, ValueNode dest, ValueNode destPos, ValueNode length, ValueNode layoutHelper) {
-    this(src, srcPos, dest, destPos, length, layoutHelper, null);
-  }
-
-  @Override
-  public ValueNode getArray() {
-    return dest;
-  }
-
-  @Override
-  public ValueNode getIndex() {
-    return destPos;
-  }
-
-  @Override
-  public ValueNode getLength() {
-    return length;
-  }
-
-  @Override
-  public boolean isObjectArray() {
-    return elementKind == JavaKind.Object;
-  }
-
-  @Override
-  public boolean isInitialization() {
-    return false;
-  }
-
-  public JavaKind getElementKind() {
-    return elementKind;
-  }
-
-  @Override
-  public void lower(LoweringTool tool) {
-    if (graph().getGuardsStage().areFrameStatesAtDeopts()) {
-      UnsafeArrayCopySnippets.Templates templates = tool.getReplacements().getSnippetTemplateCache(UnsafeArrayCopySnippets.Templates.class);
-      templates.lower(this, tool);
-    }
-  }
-
-  public void addSnippetArguments(Arguments args) {
-    args.add("src", src);
-    args.add("srcPos", srcPos);
-    args.add("dest", dest);
-    args.add("destPos", destPos);
-    args.add("length", length);
-    if (layoutHelper != null) {
-      args.add("layoutHelper", layoutHelper);
-    }
-  }
-
-  @Override
-  public LocationIdentity getLocationIdentity() {
-    if (elementKind != null) {
-      return NamedLocationIdentity.getArrayLocation(elementKind);
-    }
-    return any();
-  }
-
-  @Override
-  public MemoryNode getLastLocationAccess() {
-    return lastLocationAccess;
-  }
-
-  @Override
-  public void setLastLocationAccess(MemoryNode lla) {
-    updateUsagesInterface(lastLocationAccess, lla);
-    lastLocationAccess = lla;
-  }
-
-  @NodeIntrinsic
-  public static native void arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, @ConstantNodeParameter JavaKind elementKind);
-
-  @NodeIntrinsic
-  public static native void arraycopyPrimitive(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, int layoutHelper);
-}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/UnsafeArrayCopySnippets.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,324 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2013, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy;
-
-import static jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntimeProvider.getArrayIndexScale;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.GraalHotSpotVMConfig.INJECTED_VMCONFIG;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.arrayBaseOffset;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.arrayIndexScale;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.layoutHelperHeaderSizeMask;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.layoutHelperHeaderSizeShift;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.layoutHelperLog2ElementSizeMask;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.layoutHelperLog2ElementSizeShift;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.runtime;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.wordSize;
-import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.NOT_FREQUENT_PROBABILITY;
-import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.probability;
-import static org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate.DEFAULT_REPLACER;
-import static org.graalvm.word.LocationIdentity.any;
-
-import org.graalvm.compiler.api.replacements.Fold;
-import org.graalvm.compiler.api.replacements.Snippet;
-import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
-import org.graalvm.compiler.debug.DebugHandlersFactory;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotProviders;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.phases.WriteBarrierAdditionPhase;
-import org.graalvm.compiler.nodes.NamedLocationIdentity;
-import org.graalvm.compiler.nodes.extended.RawLoadNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.extended.RawStoreNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.extended.UnsafeCopyNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
-import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
-import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate;
-import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate.AbstractTemplates;
-import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate.Arguments;
-import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate.SnippetInfo;
-import org.graalvm.compiler.replacements.Snippets;
-import org.graalvm.compiler.word.ObjectAccess;
-import org.graalvm.word.LocationIdentity;
-import org.graalvm.word.UnsignedWord;
-import org.graalvm.word.WordFactory;
-
-import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
-import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
-
-/**
- * As opposed to {@link ArrayCopySnippets}, these Snippets do <b>not</b> perform store checks.
- */
-public class UnsafeArrayCopySnippets implements Snippets {
-
-  private static final boolean supportsUnalignedMemoryAccess = runtime().getHostJVMCIBackend().getTarget().arch.supportsUnalignedMemoryAccess();
-
-  private static final JavaKind VECTOR_KIND = JavaKind.Long;
-  private static final long VECTOR_SIZE = getArrayIndexScale(VECTOR_KIND);
-
-  private static void vectorizedCopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, JavaKind baseKind, LocationIdentity locationIdentity) {
-    int arrayBaseOffset = arrayBaseOffset(baseKind);
-    int elementSize = arrayIndexScale(baseKind);
-    long byteLength = (long) length * elementSize;
-    long srcOffset = (long) srcPos * elementSize;
-    long destOffset = (long) destPos * elementSize;
-
-    long preLoopBytes;
-    long mainLoopBytes;
-    long postLoopBytes;
-
-    // We can easily vectorize the loop if both offsets have the same alignment.
-    if (byteLength >= VECTOR_SIZE && (srcOffset % VECTOR_SIZE) == (destOffset % VECTOR_SIZE)) {
-      preLoopBytes = NumUtil.roundUp(arrayBaseOffset + srcOffset, VECTOR_SIZE) - (arrayBaseOffset + srcOffset);
-      postLoopBytes = (byteLength - preLoopBytes) % VECTOR_SIZE;
-      mainLoopBytes = byteLength - preLoopBytes - postLoopBytes;
-    } else {
-      // Does the architecture support unaligned memory accesses?
-      if (supportsUnalignedMemoryAccess) {
-        preLoopBytes = byteLength % VECTOR_SIZE;
-        mainLoopBytes = byteLength - preLoopBytes;
-        postLoopBytes = 0;
-      } else {
-        // No. Let's do element-wise copying.
-        preLoopBytes = byteLength;
-        mainLoopBytes = 0;
-        postLoopBytes = 0;
-      }
-    }
-
-    if (probability(NOT_FREQUENT_PROBABILITY, src == dest) && probability(NOT_FREQUENT_PROBABILITY, srcPos < destPos)) {
-      // bad aliased case
-      srcOffset += byteLength;
-      destOffset += byteLength;
-
-      // Post-loop
-      for (long i = 0; i < postLoopBytes; i += elementSize) {
-        srcOffset -= elementSize;
-        destOffset -= elementSize;
-        UnsafeCopyNode.copy(src, arrayBaseOffset + srcOffset, dest, arrayBaseOffset + destOffset, baseKind, locationIdentity);
-      }
-      // Main-loop
-      for (long i = 0; i < mainLoopBytes; i += VECTOR_SIZE) {
-        srcOffset -= VECTOR_SIZE;
-        destOffset -= VECTOR_SIZE;
-        UnsafeCopyNode.copy(src, arrayBaseOffset + srcOffset, dest, arrayBaseOffset + destOffset, VECTOR_KIND, locationIdentity);
-      }
-      // Pre-loop
-      for (long i = 0; i < preLoopBytes; i += elementSize) {
-        srcOffset -= elementSize;
-        destOffset -= elementSize;
-        UnsafeCopyNode.copy(src, arrayBaseOffset + srcOffset, dest, arrayBaseOffset + destOffset, baseKind, locationIdentity);
-      }
-    } else {
-      // Pre-loop
-      for (long i = 0; i < preLoopBytes; i += elementSize) {
-        UnsafeCopyNode.copy(src, arrayBaseOffset + srcOffset, dest, arrayBaseOffset + destOffset, baseKind, locationIdentity);
-        srcOffset += elementSize;
-        destOffset += elementSize;
-      }
-      // Main-loop
-      for (long i = 0; i < mainLoopBytes; i += VECTOR_SIZE) {
-        UnsafeCopyNode.copy(src, arrayBaseOffset + srcOffset, dest, arrayBaseOffset + destOffset, VECTOR_KIND, locationIdentity);
-        srcOffset += VECTOR_SIZE;
-        destOffset += VECTOR_SIZE;
-      }
-      // Post-loop
-      for (long i = 0; i < postLoopBytes; i += elementSize) {
-        UnsafeCopyNode.copy(src, arrayBaseOffset + srcOffset, dest, arrayBaseOffset + destOffset, baseKind, locationIdentity);
-        srcOffset += elementSize;
-        destOffset += elementSize;
-      }
-    }
-  }
-
-  @Fold
-  static LocationIdentity getArrayLocation(JavaKind kind) {
-    return NamedLocationIdentity.getArrayLocation(kind);
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyByte(byte[] src, int srcPos, byte[] dest, int destPos, int length) {
-    JavaKind kind = JavaKind.Byte;
-    vectorizedCopy(src, srcPos, dest, destPos, length, kind, getArrayLocation(kind));
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyBoolean(boolean[] src, int srcPos, boolean[] dest, int destPos, int length) {
-    JavaKind kind = JavaKind.Boolean;
-    vectorizedCopy(src, srcPos, dest, destPos, length, kind, getArrayLocation(kind));
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyChar(char[] src, int srcPos, char[] dest, int destPos, int length) {
-    JavaKind kind = JavaKind.Char;
-    vectorizedCopy(src, srcPos, dest, destPos, length, kind, getArrayLocation(kind));
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyShort(short[] src, int srcPos, short[] dest, int destPos, int length) {
-    JavaKind kind = JavaKind.Short;
-    vectorizedCopy(src, srcPos, dest, destPos, length, kind, getArrayLocation(kind));
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyInt(int[] src, int srcPos, int[] dest, int destPos, int length) {
-    JavaKind kind = JavaKind.Int;
-    vectorizedCopy(src, srcPos, dest, destPos, length, kind, getArrayLocation(kind));
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyFloat(float[] src, int srcPos, float[] dest, int destPos, int length) {
-    JavaKind kind = JavaKind.Float;
-    vectorizedCopy(src, srcPos, dest, destPos, length, kind, getArrayLocation(kind));
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyLong(long[] src, int srcPos, long[] dest, int destPos, int length) {
-    JavaKind kind = JavaKind.Long;
-    vectorizedCopy(src, srcPos, dest, destPos, length, kind, getArrayLocation(kind));
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyDouble(double[] src, int srcPos, double[] dest, int destPos, int length) {
-    JavaKind kind = JavaKind.Double;
-    /*
-     * TODO atomicity problem on 32-bit architectures: The JVM spec requires double values to be
-     * copied atomically, but not long values. For example, on Intel 32-bit this code is not
-     * atomic as long as the vector kind remains Kind.Long.
-     */
-    vectorizedCopy(src, srcPos, dest, destPos, length, kind, getArrayLocation(kind));
-  }
-
-  /**
-   * For this kind, Object, we want to avoid write barriers between writes, but instead have them
-   * at the end of the snippet. This is done by using {@link RawStoreNode}, and rely on
-   * {@link WriteBarrierAdditionPhase} to put write barriers after the {@link UnsafeArrayCopyNode}
-   * with kind Object.
-   */
-  @Snippet
-  public static void arraycopyObject(Object[] src, int srcPos, Object[] dest, int destPos, int length) {
-    JavaKind kind = JavaKind.Object;
-    final int scale = arrayIndexScale(kind);
-    int arrayBaseOffset = arrayBaseOffset(kind);
-    LocationIdentity arrayLocation = getArrayLocation(kind);
-    if (src == dest && srcPos < destPos) { // bad aliased case
-      long start = (long) (length - 1) * scale;
-      for (long i = start; i >= 0; i -= scale) {
-        Object a = RawLoadNode.load(src, arrayBaseOffset + i + (long) srcPos * scale, kind, arrayLocation);
-        RawStoreNode.storeObject(dest, arrayBaseOffset + i + (long) destPos * scale, a, kind, getArrayLocation(kind), false);
-      }
-    } else {
-      long end = (long) length * scale;
-      for (long i = 0; i < end; i += scale) {
-        Object a = RawLoadNode.load(src, arrayBaseOffset + i + (long) srcPos * scale, kind, arrayLocation);
-        RawStoreNode.storeObject(dest, arrayBaseOffset + i + (long) destPos * scale, a, kind, getArrayLocation(kind), false);
-      }
-    }
-  }
-
-  @Snippet
-  public static void arraycopyPrimitive(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length, int layoutHelper) {
-    int log2ElementSize = (layoutHelper >> layoutHelperLog2ElementSizeShift(INJECTED_VMCONFIG)) & layoutHelperLog2ElementSizeMask(INJECTED_VMCONFIG);
-    int headerSize = (layoutHelper >> layoutHelperHeaderSizeShift(INJECTED_VMCONFIG)) & layoutHelperHeaderSizeMask(INJECTED_VMCONFIG);
-
-    UnsignedWord vectorSize = WordFactory.unsigned(VECTOR_SIZE);
-    UnsignedWord srcOffset = WordFactory.unsigned(srcPos).shiftLeft(log2ElementSize).add(headerSize);
-    UnsignedWord destOffset = WordFactory.unsigned(destPos).shiftLeft(log2ElementSize).add(headerSize);
-    UnsignedWord destStart = destOffset;
-    UnsignedWord destEnd = destOffset.add(WordFactory.unsigned(length).shiftLeft(log2ElementSize));
-
-    UnsignedWord destVectorEnd = null;
-    UnsignedWord nonVectorBytes = null;
-    UnsignedWord sizeInBytes = WordFactory.unsigned(length).shiftLeft(log2ElementSize);
-    if (supportsUnalignedMemoryAccess) {
-      nonVectorBytes = sizeInBytes.unsignedRemainder(vectorSize);
-      destVectorEnd = destEnd;
-    } else {
-      boolean inPhase = srcOffset.and((int) VECTOR_SIZE - 1).equal(destOffset.and((int) VECTOR_SIZE - 1));
-      boolean hasAtLeastOneVector = sizeInBytes.aboveOrEqual(vectorSize);
-      // We must have at least one full vector, otherwise we must copy each byte separately
-      if (hasAtLeastOneVector && inPhase) { // If in phase, we can vectorize
-        nonVectorBytes = vectorSize.subtract(destStart.unsignedRemainder(vectorSize));
-      } else { // fallback is byte-wise
-        nonVectorBytes = sizeInBytes;
-      }
-      destVectorEnd = destEnd.subtract(destEnd.unsignedRemainder(vectorSize));
-    }
-
-    UnsignedWord destNonVectorEnd = destStart.add(nonVectorBytes);
-    while (destOffset.belowThan(destNonVectorEnd)) {
-      ObjectAccess.writeByte(dest, destOffset, ObjectAccess.readByte(src, srcOffset, any()), any());
-      destOffset = destOffset.add(1);
-      srcOffset = srcOffset.add(1);
-    }
-    // Unsigned destVectorEnd = destEnd.subtract(destEnd.unsignedRemainder(8));
-    while (destOffset.belowThan(destVectorEnd)) {
-      ObjectAccess.writeWord(dest, destOffset, ObjectAccess.readWord(src, srcOffset, any()), any());
-      destOffset = destOffset.add(wordSize());
-      srcOffset = srcOffset.add(wordSize());
-    }
-    // Do the last bytes each when it is required to have absolute alignment.
-    while (!supportsUnalignedMemoryAccess && destOffset.belowThan(destEnd)) {
-      ObjectAccess.writeByte(dest, destOffset, ObjectAccess.readByte(src, srcOffset, any()), any());
-      destOffset = destOffset.add(1);
-      srcOffset = srcOffset.add(1);
-    }
-  }
-
-  public static class Templates extends AbstractTemplates {
-
-    private final SnippetInfo[] arraycopySnippets;
-    private final SnippetInfo genericPrimitiveSnippet;
-
-    public Templates(OptionValues options, Iterable<DebugHandlersFactory> factories, HotSpotProviders providers, TargetDescription target) {
-      super(options, factories, providers, providers.getSnippetReflection(), target);
-
-      arraycopySnippets = new SnippetInfo[JavaKind.values().length];
-      arraycopySnippets[JavaKind.Boolean.ordinal()] = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyBoolean");
-      arraycopySnippets[JavaKind.Byte.ordinal()] = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyByte");
-      arraycopySnippets[JavaKind.Short.ordinal()] = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyShort");
-      arraycopySnippets[JavaKind.Char.ordinal()] = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyChar");
-      arraycopySnippets[JavaKind.Int.ordinal()] = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyInt");
-      arraycopySnippets[JavaKind.Long.ordinal()] = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyLong");
-      arraycopySnippets[JavaKind.Float.ordinal()] = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyFloat");
-      arraycopySnippets[JavaKind.Double.ordinal()] = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyDouble");
-      arraycopySnippets[JavaKind.Object.ordinal()] = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyObject");
-
-      genericPrimitiveSnippet = snippet(UnsafeArrayCopySnippets.class, "arraycopyPrimitive");
-    }
-
-    public void lower(UnsafeArrayCopyNode node, LoweringTool tool) {
-      JavaKind elementKind = node.getElementKind();
-      SnippetInfo snippet;
-      if (elementKind == null) {
-        // primitive array of unknown kind
-        snippet = genericPrimitiveSnippet;
-      } else {
-        snippet = arraycopySnippets[elementKind.ordinal()];
-        assert snippet != null : "arraycopy snippet for " + elementKind.name() + " not found";
-      }
-
-      Arguments args = new Arguments(snippet, node.graph().getGuardsStage(), tool.getLoweringStage());
-      node.addSnippetArguments(args);
-
-      SnippetTemplate template = template(node.getDebug(), args);
-      template.instantiate(providers.getMetaAccess(), node, DEFAULT_REPLACER, args);
-    }
-  }
-}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/profiling/ProbabilisticProfileSnippets.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/profiling/ProbabilisticProfileSnippets.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -54,6 +54,7 @@
 import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate.SnippetInfo;
 import org.graalvm.compiler.replacements.Snippets;
 
+import jdk.vm.ci.code.CodeUtil;
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 
 public class ProbabilisticProfileSnippets implements Snippets {
@@ -64,22 +65,22 @@
   }
 
   @Snippet
-  public static int notificationMask(int freqLog, int probLog) {
-    int probabilityMask = (1 << probLog) - 1;
+  public static int notificationMask(int freqLog, int probLog, int stepLog) {
     int frequencyMask = (1 << freqLog) - 1;
-    return frequencyMask & ~probabilityMask;
+    int stepMask = (1 << (stepLog + probLog)) - 1;
+    return frequencyMask & ~stepMask;
   }
 
   @NodeIntrinsic(ForeignCallNode.class)
   public static native void methodInvocationEvent(@ConstantNodeParameter ForeignCallDescriptor descriptor, MethodCountersPointer counters);
 
   @Snippet
-  public static void profileMethodEntryWithProbability(MethodCountersPointer counters, int random, @ConstantParameter int freqLog, @ConstantParameter int probLog) {
+  public static void profileMethodEntryWithProbability(MethodCountersPointer counters, int random, int step, int stepLog, @ConstantParameter int freqLog, @ConstantParameter int probLog) {
     if (probability(1.0 / (1 << probLog), shouldProfile(probLog, random))) {
-      int counterValue = counters.readInt(config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterOffset) + (config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterIncrement << probLog);
+      int counterValue = counters.readInt(config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterOffset) + ((config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterIncrement * step) << probLog);
       counters.writeInt(config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterOffset, counterValue);
       if (freqLog >= 0) {
-        int mask = notificationMask(freqLog, probLog);
+        int mask = notificationMask(freqLog, probLog, stepLog);
         if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, (counterValue & (mask << config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterShift)) == 0)) {
           methodInvocationEvent(HotSpotBackend.INVOCATION_EVENT, counters);
         }
@@ -91,11 +92,12 @@
   public static native void methodBackedgeEvent(@ConstantNodeParameter ForeignCallDescriptor descriptor, MethodCountersPointer counters, int bci, int targetBci);
 
   @Snippet
-  public static void profileBackedgeWithProbability(MethodCountersPointer counters, int random, @ConstantParameter int freqLog, @ConstantParameter int probLog, int bci, int targetBci) {
+  public static void profileBackedgeWithProbability(MethodCountersPointer counters, int random, int step, int stepLog, @ConstantParameter int freqLog, @ConstantParameter int probLog, int bci,
+          int targetBci) {
     if (probability(1.0 / (1 << probLog), shouldProfile(probLog, random))) {
-      int counterValue = counters.readInt(config(INJECTED_VMCONFIG).backedgeCounterOffset) + (config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterIncrement << probLog);
+      int counterValue = counters.readInt(config(INJECTED_VMCONFIG).backedgeCounterOffset) + ((config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterIncrement * step) << probLog);
       counters.writeInt(config(INJECTED_VMCONFIG).backedgeCounterOffset, counterValue);
-      int mask = notificationMask(freqLog, probLog);
+      int mask = notificationMask(freqLog, probLog, stepLog);
       if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, (counterValue & (mask << config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterShift)) == 0)) {
         methodBackedgeEvent(HotSpotBackend.BACKEDGE_EVENT, counters, bci, targetBci);
       }
@@ -103,10 +105,11 @@
   }
 
   @Snippet
-  public static void profileConditionalBackedgeWithProbability(MethodCountersPointer counters, int random, @ConstantParameter int freqLog, @ConstantParameter int probLog, boolean branchCondition,
+  public static void profileConditionalBackedgeWithProbability(MethodCountersPointer counters, int random, int step, int stepLog, @ConstantParameter int freqLog,
+          @ConstantParameter int probLog, boolean branchCondition,
           int bci, int targetBci) {
     if (branchCondition) {
-      profileBackedgeWithProbability(counters, random, freqLog, probLog, bci, targetBci);
+      profileBackedgeWithProbability(counters, random, step, stepLog, freqLog, probLog, bci, targetBci);
     }
   }
 
@@ -124,6 +127,8 @@
 
       StructuredGraph graph = profileNode.graph();
       LoadMethodCountersNode counters = graph.unique(new LoadMethodCountersNode(profileNode.getProfiledMethod()));
+      ConstantNode step = ConstantNode.forInt(profileNode.getStep(), graph);
+      ConstantNode stepLog = ConstantNode.forInt(CodeUtil.log2(profileNode.getStep()), graph);
 
       if (profileNode instanceof ProfileBranchNode) {
         // Backedge event
@@ -132,8 +137,11 @@
         Arguments args = new Arguments(snippet, graph.getGuardsStage(), tool.getLoweringStage());
         ConstantNode bci = ConstantNode.forInt(profileBranchNode.bci(), graph);
         ConstantNode targetBci = ConstantNode.forInt(profileBranchNode.targetBci(), graph);
+
         args.add("counters", counters);
         args.add("random", profileBranchNode.getRandom());
+        args.add("step", step);
+        args.add("stepLog", stepLog);
         args.addConst("freqLog", profileBranchNode.getNotificationFreqLog());
         args.addConst("probLog", profileBranchNode.getProbabilityLog());
         if (profileBranchNode.hasCondition()) {
@@ -148,8 +156,11 @@
         ProfileInvokeNode profileInvokeNode = (ProfileInvokeNode) profileNode;
         // Method invocation event
         Arguments args = new Arguments(profileMethodEntryWithProbability, graph.getGuardsStage(), tool.getLoweringStage());
+
         args.add("counters", counters);
         args.add("random", profileInvokeNode.getRandom());
+        args.add("step", step);
+        args.add("stepLog", stepLog);
         args.addConst("freqLog", profileInvokeNode.getNotificationFreqLog());
         args.addConst("probLog", profileInvokeNode.getProbabilityLog());
         SnippetTemplate template = template(graph.getDebug(), args);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/profiling/ProfileSnippets.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/profiling/ProfileSnippets.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2016, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -54,6 +54,7 @@
 import org.graalvm.compiler.replacements.SnippetTemplate.SnippetInfo;
 import org.graalvm.compiler.replacements.Snippets;
 
+import jdk.vm.ci.code.CodeUtil;
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 
 public class ProfileSnippets implements Snippets {
@@ -61,12 +62,19 @@
   public static native void methodInvocationEvent(@ConstantNodeParameter ForeignCallDescriptor descriptor, MethodCountersPointer counters);
 
   @Snippet
-  public static void profileMethodEntry(MethodCountersPointer counters, @ConstantParameter int freqLog) {
-    int counterValue = counters.readInt(config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterOffset) + config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterIncrement;
+  protected static int notificationMask(int freqLog, int stepLog) {
+    int stepMask = (1 << stepLog) - 1;
+    int frequencyMask = (1 << freqLog) - 1;
+    return frequencyMask & ~stepMask;
+  }
+
+  @Snippet
+  public static void profileMethodEntry(MethodCountersPointer counters, int step, int stepLog, @ConstantParameter int freqLog) {
+    int counterValue = counters.readInt(config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterOffset) + config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterIncrement * step;
     counters.writeInt(config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterOffset, counterValue);
     if (freqLog >= 0) {
-      final int frequencyMask = (1 << freqLog) - 1;
-      if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, (counterValue & (frequencyMask << config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterShift)) == 0)) {
+      final int mask = notificationMask(freqLog, stepLog);
+      if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, (counterValue & (mask << config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterShift)) == 0)) {
         methodInvocationEvent(HotSpotBackend.INVOCATION_EVENT, counters);
       }
     }
@@ -76,19 +84,19 @@
   public static native void methodBackedgeEvent(@ConstantNodeParameter ForeignCallDescriptor descriptor, MethodCountersPointer counters, int bci, int targetBci);
 
   @Snippet
-  public static void profileBackedge(MethodCountersPointer counters, @ConstantParameter int freqLog, int bci, int targetBci) {
-    int counterValue = counters.readInt(config(INJECTED_VMCONFIG).backedgeCounterOffset) + config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterIncrement;
+  public static void profileBackedge(MethodCountersPointer counters, int step, int stepLog, @ConstantParameter int freqLog, int bci, int targetBci) {
+    int counterValue = counters.readInt(config(INJECTED_VMCONFIG).backedgeCounterOffset) + config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterIncrement * step;
     counters.writeInt(config(INJECTED_VMCONFIG).backedgeCounterOffset, counterValue);
-    final int frequencyMask = (1 << freqLog) - 1;
-    if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, (counterValue & (frequencyMask << config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterShift)) == 0)) {
+    final int mask = notificationMask(freqLog, stepLog);
+    if (probability(SLOW_PATH_PROBABILITY, (counterValue & (mask << config(INJECTED_VMCONFIG).invocationCounterShift)) == 0)) {
       methodBackedgeEvent(HotSpotBackend.BACKEDGE_EVENT, counters, bci, targetBci);
     }
   }
 
   @Snippet
-  public static void profileConditionalBackedge(MethodCountersPointer counters, @ConstantParameter int freqLog, boolean branchCondition, int bci, int targetBci) {
+  public static void profileConditionalBackedge(MethodCountersPointer counters, int step, int stepLog, @ConstantParameter int freqLog, boolean branchCondition, int bci, int targetBci) {
     if (branchCondition) {
-      profileBackedge(counters, freqLog, bci, targetBci);
+      profileBackedge(counters, step, stepLog, freqLog, bci, targetBci);
     }
   }
 
@@ -104,6 +112,8 @@
     public void lower(ProfileNode profileNode, LoweringTool tool) {
       StructuredGraph graph = profileNode.graph();
       LoadMethodCountersNode counters = graph.unique(new LoadMethodCountersNode(profileNode.getProfiledMethod()));
+      ConstantNode step = ConstantNode.forInt(profileNode.getStep(), graph);
+      ConstantNode stepLog = ConstantNode.forInt(CodeUtil.log2(profileNode.getStep()), graph);
 
       if (profileNode instanceof ProfileBranchNode) {
         // Backedge event
@@ -113,6 +123,8 @@
         ConstantNode bci = ConstantNode.forInt(profileBranchNode.bci(), graph);
         ConstantNode targetBci = ConstantNode.forInt(profileBranchNode.targetBci(), graph);
         args.add("counters", counters);
+        args.add("step", step);
+        args.add("stepLog", stepLog);
         args.addConst("freqLog", profileBranchNode.getNotificationFreqLog());
         if (profileBranchNode.hasCondition()) {
           args.add("branchCondition", profileBranchNode.branchCondition());
@@ -127,6 +139,8 @@
         // Method invocation event
         Arguments args = new Arguments(profileMethodEntry, graph.getGuardsStage(), tool.getLoweringStage());
         args.add("counters", counters);
+        args.add("step", step);
+        args.add("stepLog", stepLog);
         args.addConst("freqLog", profileInvokeNode.getNotificationFreqLog());
         SnippetTemplate template = template(graph.getDebug(), args);
         template.instantiate(providers.getMetaAccess(), profileNode, DEFAULT_REPLACER, args);
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/stubs/NewArrayStub.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/stubs/NewArrayStub.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -33,6 +33,7 @@
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.layoutHelperLog2ElementSizeShift;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.readLayoutHelper;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.registerAsWord;
+import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.useCMSIncrementalMode;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.wordSize;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.NewObjectSnippets.MAX_ARRAY_FAST_PATH_ALLOCATION_LENGTH;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.NewObjectSnippets.formatArray;
@@ -122,7 +123,7 @@
     // check that array length is small enough for fast path.
     Word thread = registerAsWord(threadRegister);
     boolean inlineContiguousAllocationSupported = GraalHotSpotVMConfigNode.inlineContiguousAllocationSupported();
-    if (inlineContiguousAllocationSupported && length >= 0 && length <= MAX_ARRAY_FAST_PATH_ALLOCATION_LENGTH) {
+    if (inlineContiguousAllocationSupported && !useCMSIncrementalMode(INJECTED_VMCONFIG) && length >= 0 && length <= MAX_ARRAY_FAST_PATH_ALLOCATION_LENGTH) {
       Word memory = refillAllocate(thread, intArrayHub, sizeInBytes, logging(options));
       if (memory.notEqual(0)) {
         if (logging(options)) {
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/stubs/NewInstanceStub.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/stubs/NewInstanceStub.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -53,6 +53,7 @@
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.tlabRefillWasteLimitOffset;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.tlabSlowAllocationsOffset;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.tlabStats;
+import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.useCMSIncrementalMode;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.useG1GC;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.useTLAB;
 import static org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.HotSpotReplacementsUtil.wordSize;
@@ -147,7 +148,7 @@
     */
     Word thread = registerAsWord(threadRegister);
     boolean inlineContiguousAllocationSupported = GraalHotSpotVMConfigNode.inlineContiguousAllocationSupported();
-    if (!forceSlowPath(options) && inlineContiguousAllocationSupported) {
+    if (!forceSlowPath(options) && inlineContiguousAllocationSupported && !useCMSIncrementalMode(INJECTED_VMCONFIG)) {
       if (isInstanceKlassFullyInitialized(hub)) {
         int sizeInBytes = readLayoutHelper(hub);
         Word memory = refillAllocate(thread, intArrayHub, sizeInBytes, logging(options));
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/BytecodeParser.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/BytecodeParser.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -342,7 +342,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.AndNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.CompareNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.ConditionalNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.calc.DivNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.calc.FloatDivNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.FloatConvertNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.IntegerBelowNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.calc.IntegerEqualsNode;
@@ -374,7 +374,6 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.extended.StateSplitProxyNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.extended.ValueAnchorNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.ClassInitializationPlugin;
-import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvokeDynamicPlugin;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderConfiguration;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderConfiguration.BytecodeExceptionMode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderContext;
@@ -383,6 +382,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.IntrinsicContext;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugin;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvocationPlugins.InvocationPluginReceiver;
+import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.InvokeDynamicPlugin;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.NodePlugin;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.ProfilingPlugin;
 import org.graalvm.compiler.nodes.java.ArrayLengthNode;
@@ -435,6 +435,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
 import jdk.vm.ci.meta.Signature;
 import jdk.vm.ci.meta.TriState;
+import org.graalvm.compiler.core.common.type.IntegerStamp;
 
 /**
 * The {@code GraphBuilder} class parses the bytecode of a method and builds the IR graph.
@@ -1036,7 +1037,7 @@
     deopt.updateNodeSourcePosition(() -> createBytecodePosition());
   }
 
-  private AbstractBeginNode handleException(ValueNode exceptionObject, int bci) {
+  private AbstractBeginNode handleException(ValueNode exceptionObject, int bci, boolean deoptimizeOnly) {
     assert bci == BytecodeFrame.BEFORE_BCI || bci == bci() : "invalid bci";
     debug.log("Creating exception dispatch edges at %d, exception object=%s, exception seen=%s", bci, exceptionObject, (profilingInfo == null ? "" : profilingInfo.getExceptionSeen(bci)));
 
@@ -1058,8 +1059,12 @@
     this.controlFlowSplit = true;
     FixedWithNextNode finishedDispatch = finishInstruction(dispatchBegin, dispatchState);
 
-    createHandleExceptionTarget(finishedDispatch, bci, dispatchState);
-
+    if (deoptimizeOnly) {
+      DeoptimizeNode deoptimizeNode = graph.add(new DeoptimizeNode(DeoptimizationAction.None, DeoptimizationReason.TransferToInterpreter));
+      dispatchBegin.setNext(BeginNode.begin(deoptimizeNode));
+    } else {
+      createHandleExceptionTarget(finishedDispatch, bci, dispatchState);
+    }
     return dispatchBegin;
   }
 
@@ -1111,7 +1116,7 @@
   }
 
   protected ValueNode genFloatDiv(ValueNode x, ValueNode y) {
-    return DivNode.create(x, y);
+    return FloatDivNode.create(x, y);
   }
 
   protected ValueNode genFloatRem(ValueNode x, ValueNode y) {
@@ -1215,7 +1220,7 @@
     ValueNode exception = frameState.pop(JavaKind.Object);
     FixedGuardNode nullCheck = append(new FixedGuardNode(graph.addOrUniqueWithInputs(IsNullNode.create(exception)), NullCheckException, InvalidateReprofile, true));
     ValueNode nonNullException = graph.maybeAddOrUnique(PiNode.create(exception, exception.stamp().join(objectNonNull()), nullCheck));
-    lastInstr.setNext(handleException(nonNullException, bci()));
+    lastInstr.setNext(handleException(nonNullException, bci(), false));
   }
 
   protected LogicNode createInstanceOf(TypeReference type, ValueNode object) {
@@ -1275,12 +1280,12 @@
     }
     BytecodeExceptionNode exception = graph.add(new BytecodeExceptionNode(metaAccess, NullPointerException.class));
     AbstractBeginNode falseSucc = graph.add(new BeginNode());
-    ValueNode nonNullReceiver = graph.addOrUnique(PiNode.create(receiver, objectNonNull(), falseSucc));
+    ValueNode nonNullReceiver = graph.addOrUniqueWithInputs(PiNode.create(receiver, objectNonNull(), falseSucc));
     append(new IfNode(graph.addOrUniqueWithInputs(IsNullNode.create(receiver)), exception, falseSucc, SLOW_PATH_PROBABILITY));
     lastInstr = falseSucc;
 
     exception.setStateAfter(createFrameState(bci(), exception));
-    exception.setNext(handleException(exception, bci()));
+    exception.setNext(handleException(exception, bci(), false));
     EXPLICIT_EXCEPTIONS.increment(debug);
     return nonNullReceiver;
   }
@@ -1292,7 +1297,7 @@
     lastInstr = trueSucc;
 
     exception.setStateAfter(createFrameState(bci(), exception));
-    exception.setNext(handleException(exception, bci()));
+    exception.setNext(handleException(exception, bci(), false));
   }
 
   protected ValueNode genArrayLength(ValueNode x) {
@@ -1532,8 +1537,8 @@
   @Override
   public void handleReplacedInvoke(CallTargetNode callTarget, JavaKind resultType) {
     BytecodeParser intrinsicCallSiteParser = getNonIntrinsicAncestor();
-    boolean withExceptionEdge = intrinsicCallSiteParser == null ? !omitInvokeExceptionEdge(null) : !intrinsicCallSiteParser.omitInvokeExceptionEdge(null);
-    createNonInlinedInvoke(withExceptionEdge, bci(), callTarget, resultType);
+    ExceptionEdgeAction exceptionEdgeAction = intrinsicCallSiteParser == null ? getActionForInvokeExceptionEdge(null) : intrinsicCallSiteParser.getActionForInvokeExceptionEdge(null);
+    createNonInlinedInvoke(exceptionEdgeAction, bci(), callTarget, resultType);
   }
 
   protected Invoke appendInvoke(InvokeKind initialInvokeKind, ResolvedJavaMethod initialTargetMethod, ValueNode[] args) {
@@ -1603,7 +1608,7 @@
 
     int invokeBci = bci();
     JavaTypeProfile profile = getProfileForInvoke(invokeKind);
-    boolean withExceptionEdge = !omitInvokeExceptionEdge(inlineInfo);
+    ExceptionEdgeAction edgeAction = getActionForInvokeExceptionEdge(inlineInfo);
     boolean partialIntrinsicExit = false;
     if (intrinsicContext != null && intrinsicContext.isCallToOriginal(targetMethod)) {
       partialIntrinsicExit = true;
@@ -1614,7 +1619,7 @@
         // must use the same context as the call to the intrinsic.
         invokeBci = intrinsicCallSiteParser.bci();
         profile = intrinsicCallSiteParser.getProfileForInvoke(invokeKind);
-        withExceptionEdge = !intrinsicCallSiteParser.omitInvokeExceptionEdge(inlineInfo);
+        edgeAction = intrinsicCallSiteParser.getActionForInvokeExceptionEdge(inlineInfo);
       } else {
         // We are parsing the intrinsic for the root compilation or for inlining,
         // This call is a partial intrinsic exit, and we do not have profile information
@@ -1624,7 +1629,7 @@
         assert intrinsicContext.isPostParseInlined();
         invokeBci = BytecodeFrame.UNKNOWN_BCI;
         profile = null;
-        withExceptionEdge = graph.method().getAnnotation(Snippet.class) == null;
+        edgeAction = graph.method().getAnnotation(Snippet.class) == null ? ExceptionEdgeAction.INCLUDE_AND_HANDLE : ExceptionEdgeAction.OMIT;
       }
 
       if (originalMethod.isStatic()) {
@@ -1637,10 +1642,10 @@
       Signature sig = originalMethod.getSignature();
       returnType = sig.getReturnType(method.getDeclaringClass());
       resultType = sig.getReturnKind();
-      assert checkPartialIntrinsicExit(intrinsicCallSiteParser == null ? null : intrinsicCallSiteParser.currentInvoke.args, args);
+      assert intrinsicContext.allowPartialIntrinsicArgumentMismatch() || checkPartialIntrinsicExit(intrinsicCallSiteParser == null ? null : intrinsicCallSiteParser.currentInvoke.args, args);
       targetMethod = originalMethod;
     }
-    Invoke invoke = createNonInlinedInvoke(withExceptionEdge, invokeBci, args, targetMethod, invokeKind, resultType, returnType, profile);
+    Invoke invoke = createNonInlinedInvoke(edgeAction, invokeBci, args, targetMethod, invokeKind, resultType, returnType, profile);
     if (partialIntrinsicExit) {
       // This invoke must never be later inlined as it might select the intrinsic graph.
       // Until there is a mechanism to guarantee that any late inlining will not select
@@ -1698,14 +1703,14 @@
     } else {
       for (int i = 0; i < recursiveArgs.length; i++) {
         ValueNode arg = GraphUtil.unproxify(recursiveArgs[i]);
-        assert arg instanceof ParameterNode && ((ParameterNode) arg).index() == i : String.format("argument %d of call denoting partial intrinsic exit should be a %s with index %d, not %s", i,
-                ParameterNode.class.getSimpleName(), i, arg);
+        assert arg instanceof ParameterNode && ((ParameterNode) arg).index() == i : String.format("argument %d of call denoting partial intrinsic exit should be a %s with index %d, not %s",
+                i, ParameterNode.class.getSimpleName(), i, arg);
       }
     }
     return true;
   }
 
-  protected Invoke createNonInlinedInvoke(boolean withExceptionEdge, int invokeBci, ValueNode[] invokeArgs, ResolvedJavaMethod targetMethod,
+  protected Invoke createNonInlinedInvoke(ExceptionEdgeAction exceptionEdge, int invokeBci, ValueNode[] invokeArgs, ResolvedJavaMethod targetMethod,
           InvokeKind invokeKind, JavaKind resultType, JavaType returnType, JavaTypeProfile profile) {
 
     StampPair returnStamp = graphBuilderConfig.getPlugins().getOverridingStamp(this, returnType, false);
@@ -1714,7 +1719,7 @@
     }
 
     MethodCallTargetNode callTarget = graph.add(createMethodCallTarget(invokeKind, targetMethod, invokeArgs, returnStamp, profile));
-    Invoke invoke = createNonInlinedInvoke(withExceptionEdge, invokeBci, callTarget, resultType);
+    Invoke invoke = createNonInlinedInvoke(exceptionEdge, invokeBci, callTarget, resultType);
 
     for (InlineInvokePlugin plugin : graphBuilderConfig.getPlugins().getInlineInvokePlugins()) {
       plugin.notifyNotInlined(this, targetMethod, invoke);
@@ -1723,11 +1728,11 @@
     return invoke;
   }
 
-  protected Invoke createNonInlinedInvoke(boolean withExceptionEdge, int invokeBci, CallTargetNode callTarget, JavaKind resultType) {
-    if (!withExceptionEdge) {
+  protected Invoke createNonInlinedInvoke(ExceptionEdgeAction exceptionEdge, int invokeBci, CallTargetNode callTarget, JavaKind resultType) {
+    if (exceptionEdge == ExceptionEdgeAction.OMIT) {
       return createInvoke(invokeBci, callTarget, resultType);
     } else {
-      Invoke invoke = createInvokeWithException(invokeBci, callTarget, resultType);
+      Invoke invoke = createInvokeWithException(invokeBci, callTarget, resultType, exceptionEdge);
       AbstractBeginNode beginNode = graph.add(KillingBeginNode.create(LocationIdentity.any()));
       invoke.setNext(beginNode);
       lastInstr = beginNode;
@@ -1736,20 +1741,29 @@
   }
 
   /**
-   * If the method returns true, the invocation of the given {@link MethodCallTargetNode call
-   * target} does not need an exception edge.
+   * Describes what should be done with the exception edge of an invocation. The edge can be
+   * omitted or included. An included edge can handle the exception or transfer execution to the
+   * interpreter for handling (deoptimize).
   */
-  protected boolean omitInvokeExceptionEdge(InlineInfo lastInlineInfo) {
+  protected enum ExceptionEdgeAction {
+    OMIT,
+    INCLUDE_AND_HANDLE,
+    INCLUDE_AND_DEOPTIMIZE
+  }
+
+  protected ExceptionEdgeAction getActionForInvokeExceptionEdge(InlineInfo lastInlineInfo) {
     if (lastInlineInfo == InlineInfo.DO_NOT_INLINE_WITH_EXCEPTION) {
-      return false;
+      return ExceptionEdgeAction.INCLUDE_AND_HANDLE;
     } else if (lastInlineInfo == InlineInfo.DO_NOT_INLINE_NO_EXCEPTION) {
-      return true;
+      return ExceptionEdgeAction.OMIT;
+    } else if (lastInlineInfo == InlineInfo.DO_NOT_INLINE_DEOPTIMIZE_ON_EXCEPTION) {
+      return ExceptionEdgeAction.INCLUDE_AND_DEOPTIMIZE;
     } else if (graphBuilderConfig.getBytecodeExceptionMode() == BytecodeExceptionMode.CheckAll) {
-      return false;
+      return ExceptionEdgeAction.INCLUDE_AND_HANDLE;
     } else if (graphBuilderConfig.getBytecodeExceptionMode() == BytecodeExceptionMode.ExplicitOnly) {
-      return false;
+      return ExceptionEdgeAction.INCLUDE_AND_HANDLE;
     } else if (graphBuilderConfig.getBytecodeExceptionMode() == BytecodeExceptionMode.OmitAll) {
-      return true;
+      return ExceptionEdgeAction.OMIT;
     } else {
       assert graphBuilderConfig.getBytecodeExceptionMode() == BytecodeExceptionMode.Profile;
       // be conservative if information was not recorded (could result in endless
@@ -1759,12 +1773,12 @@
           if (profilingInfo != null) {
             TriState exceptionSeen = profilingInfo.getExceptionSeen(bci());
             if (exceptionSeen == TriState.FALSE) {
-              return true;
+              return ExceptionEdgeAction.OMIT;
             }
           }
         }
       }
-      return false;
+      return ExceptionEdgeAction.INCLUDE_AND_HANDLE;
     }
   }
 
@@ -1887,7 +1901,7 @@
           if (newProfile != profile) {
             if (newProfile.getTypes().length == 0) {
               // All profiled types select the intrinsic so
-              // emit a fixed guard instead of a if-then-else.
+              // emit a fixed guard instead of an if-then-else.
               lastInstr = append(new FixedGuardNode(compare, TypeCheckedInliningViolated, InvalidateReprofile, false));
               return new IntrinsicGuard(currentLastInstr, intrinsicReceiver, mark, null, null);
             }
@@ -1966,7 +1980,7 @@
           }
 
           lastInstr = intrinsicGuard.nonIntrinsicBranch;
-          createNonInlinedInvoke(omitInvokeExceptionEdge(null), bci(), args, targetMethod, invokeKind, resultType, returnType, intrinsicGuard.profile);
+          createNonInlinedInvoke(getActionForInvokeExceptionEdge(null), bci(), args, targetMethod, invokeKind, resultType, returnType, intrinsicGuard.profile);
 
           EndNode nonIntrinsicEnd = append(new EndNode());
           AbstractMergeNode mergeNode = graph.add(new MergeNode());
@@ -2303,7 +2317,7 @@
       if (calleeBeforeUnwindNode != null) {
         ValueNode calleeUnwindValue = parser.getUnwindValue();
         assert calleeUnwindValue != null;
-        calleeBeforeUnwindNode.setNext(handleException(calleeUnwindValue, bci()));
+        calleeBeforeUnwindNode.setNext(handleException(calleeUnwindValue, bci(), false));
       }
     }
   }
@@ -2319,7 +2333,7 @@
     return invoke;
   }
 
-  protected InvokeWithExceptionNode createInvokeWithException(int invokeBci, CallTargetNode callTarget, JavaKind resultType) {
+  protected InvokeWithExceptionNode createInvokeWithException(int invokeBci, CallTargetNode callTarget, JavaKind resultType, ExceptionEdgeAction exceptionEdgeAction) {
     if (currentBlock != null && stream.nextBCI() > currentBlock.endBci) {
       /*
       * Clear non-live locals early so that the exception handler entry gets the cleared
@@ -2328,7 +2342,7 @@
       frameState.clearNonLiveLocals(currentBlock, liveness, false);
     }
 
-    AbstractBeginNode exceptionEdge = handleException(null, bci());
+    AbstractBeginNode exceptionEdge = handleException(null, bci(), exceptionEdgeAction == ExceptionEdgeAction.INCLUDE_AND_DEOPTIMIZE);
     InvokeWithExceptionNode invoke = append(new InvokeWithExceptionNode(callTarget, exceptionEdge, invokeBci));
     frameState.pushReturn(resultType, invoke);
     invoke.setStateAfter(createFrameState(stream.nextBCI(), invoke));
@@ -2359,20 +2373,43 @@
       }
     }
 
+    ValueNode realReturnVal = processReturnValue(returnVal, returnKind);
+
     frameState.setRethrowException(false);
     frameState.clearStack();
-    beforeReturn(returnVal, returnKind);
+    beforeReturn(realReturnVal, returnKind);
     if (parent == null) {
-      append(new ReturnNode(returnVal));
+      append(new ReturnNode(realReturnVal));
     } else {
       if (returnDataList == null) {
         returnDataList = new ArrayList<>();
       }
-      returnDataList.add(new ReturnToCallerData(returnVal, lastInstr));
+      returnDataList.add(new ReturnToCallerData(realReturnVal, lastInstr));
       lastInstr = null;
     }
   }
 
+  private ValueNode processReturnValue(ValueNode value, JavaKind kind) {
+    JavaKind returnKind = method.getSignature().getReturnKind();
+    if (kind != returnKind) {
+      // sub-word integer
+      assert returnKind.isNumericInteger() && returnKind.getStackKind() == JavaKind.Int;
+      IntegerStamp stamp = (IntegerStamp) value.stamp();
+
+      // the bytecode verifier doesn't check that the value is in the correct range
+      if (stamp.lowerBound() < returnKind.getMinValue() || returnKind.getMaxValue() < stamp.upperBound()) {
+        ValueNode narrow = append(genNarrow(value, returnKind.getBitCount()));
+        if (returnKind.isUnsigned()) {
+          return append(genZeroExtend(narrow, 32));
+        } else {
+          return append(genSignExtend(narrow, 32));
+        }
+      }
+    }
+
+    return value;
+  }
+
   private void beforeReturn(ValueNode x, JavaKind kind) {
     if (graph.method() != null && graph.method().isJavaLangObjectInit()) {
       /*
@@ -2794,6 +2831,8 @@
   }
 
   private void createExceptionDispatch(ExceptionDispatchBlock block) {
+    lastInstr = finishInstruction(lastInstr, frameState);
+
     assert frameState.stackSize() == 1 : frameState;
     if (block.handler.isCatchAll()) {
       assert block.getSuccessorCount() == 1;
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/FrameStateBuilder.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/FrameStateBuilder.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -207,7 +207,7 @@
         receiver = new ParameterNode(javaIndex, receiverStamp);
       }
 
-      locals[javaIndex] = graph.addOrUnique(receiver);
+      locals[javaIndex] = graph.addOrUniqueWithInputs(receiver);
       javaIndex = 1;
       index = 1;
     }
@@ -241,7 +241,7 @@
         param = new ParameterNode(index, stamp);
       }
 
-      locals[javaIndex] = graph.addOrUnique(param);
+      locals[javaIndex] = graph.addOrUniqueWithInputs(param);
       javaIndex++;
       if (kind.needsTwoSlots()) {
         locals[javaIndex] = TWO_SLOT_MARKER;
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.jtt/src/org/graalvm/compiler/jtt/optimize/ConditionalElimination02.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.jtt/src/org/graalvm/compiler/jtt/optimize/ConditionalElimination02.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -29,6 +29,9 @@
 import org.junit.Test;
 
 import org.graalvm.compiler.jtt.JTTTest;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations;
+import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations.Optimization;
+import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 
 public class ConditionalElimination02 extends JTTTest {
 
@@ -59,6 +62,14 @@
     return -1;
   }
 
+  /**
+   * These tests assume all code paths are reachable so disable profile based dead code removal.
+   */
+  @Override
+  protected HighTierContext getDefaultHighTierContext() {
+    return new HighTierContext(getProviders(), getDefaultGraphBuilderSuite(), OptimisticOptimizations.ALL.remove(Optimization.RemoveNeverExecutedCode));
+  }
+
   @Test
   public void run0() throws Throwable {
     runTest(EnumSet.of(DeoptimizationReason.NullCheckException), "test", new A(5), false, false);
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.jtt/src/org/graalvm/compiler/jtt/optimize/Fold_Double04.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,66 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.jtt.optimize;
+
+import org.junit.Test;
+
+import org.graalvm.compiler.jtt.JTTTest;
+
+/*
+ * Tests constant folding of double operations.
+ */
+public class Fold_Double04 extends JTTTest {
+
+  // Contrived check whether both arguments are the same kind of zero
+  public static boolean test(double x, double y) {
+    if (x == 0) {
+      if (1 / x == Double.NEGATIVE_INFINITY) {
+        return 1 / y == Double.NEGATIVE_INFINITY;
+      } else {
+        return 1 / y == Double.POSITIVE_INFINITY;
+      }
+    }
+    return false;
+  }
+
+  @Test
+  public void run0() throws Throwable {
+    runTest("test", -0d, -0d);
+  }
+
+  @Test
+  public void run1() throws Throwable {
+    runTest("test", -0d, 0d);
+  }
+
+  @Test
+  public void run2() throws Throwable {
+    runTest("test", 0d, -0d);
+  }
+
+  @Test
+  public void run3() throws Throwable {
+    runTest("test", 0d, 0d);
+  }
+
+}
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.jtt/src/org/graalvm/compiler/jtt/optimize/Fold_Float03.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -0,0 +1,66 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.jtt.optimize;
+
+import org.junit.Test;
+
+import org.graalvm.compiler.jtt.JTTTest;
+
+/*
+ * Tests constant folding of float operations.
+ */
+public class Fold_Float03 extends JTTTest {
+
+  // Contrived check whether both arguments are the same kind of zero
+  public static boolean test(float x, float y) {
+    if (x == 0) {
+      if (1 / x == Float.NEGATIVE_INFINITY) {
+        return 1 / y == Float.NEGATIVE_INFINITY;
+      } else {
+        return 1 / y == Float.POSITIVE_INFINITY;
+      }
+    }
+    return false;
+  }
+
+  @Test
+  public void run0() throws Throwable {
+    runTest("test", -0f, -0f);
+  }
+
+  @Test
+  public void run1() throws Throwable {
+    runTest("test", -0f, 0f);
+  }
+
+  @Test
+  public void run2() throws Throwable {
+    runTest("test", 0f, -0f);
+  }
+
+  @Test
+  public void run3() throws Throwable {
+    runTest("test", 0f, 0f);
+  }
+
+}
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir.amd64/src/org/graalvm/compiler/lir/amd64/AMD64ArrayEqualsOp.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir.amd64/src/org/graalvm/compiler/lir/amd64/AMD64ArrayEqualsOp.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -37,6 +37,7 @@
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.SSEOp;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64MacroAssembler;
 import org.graalvm.compiler.core.common.LIRKind;
+import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
 import org.graalvm.compiler.lir.LIRInstructionClass;
 import org.graalvm.compiler.lir.Opcode;
 import org.graalvm.compiler.lir.asm.CompilationResultBuilder;
@@ -132,12 +133,19 @@
     masm.leaq(array2, new AMD64Address(asRegister(array2Value), arrayBaseOffset));
 
     // Get array length in bytes.
-    masm.imull(length, asRegister(lengthValue), arrayIndexScale);
+    masm.movl(length, asRegister(lengthValue));
+
+    if (arrayIndexScale > 1) {
+      masm.shll(length, NumUtil.log2Ceil(arrayIndexScale)); // scale length
+    }
+
     masm.movl(result, length); // copy
 
     if (supportsAVX2(crb.target)) {
       emitAVXCompare(crb, masm, result, array1, array2, length, trueLabel, falseLabel);
     } else if (supportsSSE41(crb.target)) {
+      // this code is used for AVX as well because our backend correctly ensures that
+      // VEX-prefixed instructions are emitted if AVX is supported
       emitSSE41Compare(crb, masm, result, array1, array2, length, trueLabel, falseLabel);
     }
 
--- a/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir.amd64/src/org/graalvm/compiler/lir/amd64/AMD64ControlFlow.java	Mon Nov 06 14:12:37 2017 -0500
+++ b/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir.amd64/src/org/graalvm/compiler/lir/amd64/AMD64ControlFlow.java	Mon Nov 06 20:29:49 2017 -0800
@@ -22,21 +22,21 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.lir.amd64;
 
+import static jdk.vm.ci.code.ValueUtil.asRegister;
+import static jdk.vm.ci.code.ValueUtil.isRegister;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.CONST;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.HINT;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.ILLEGAL;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.REG;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.STACK;
-import static jdk.vm.ci.code.ValueUtil.asRegister;
-import static jdk.vm.ci.code.ValueUtil.isRegister;
 
 import org.graalvm.compiler.asm.Label;
-import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Address.Scale;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64Assembler.ConditionFlag;
 import org.graalvm.compiler.asm.amd64.AMD64MacroAssembler;
 import org.graalvm.compiler.code.CompilationResult.JumpTable;
+import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.lir.LIRInstructionClass;
@@ -312,6 +312,42 @@
     }
   }
 
+  @Opcode("SETcc")
+  public static final class CondSetOp extends AMD64LIRInstruction {
+    public static final LIRInstructionClass<CondSetOp> TYPE = LIRInstructionClass.create(CondSetOp.class);
+    @Def({REG, HINT}) protected Value result;