changeset 46863:d2d62aec9891

Merge
author kvn
date Fri, 12 May 2017 13:59:16 -0700
parents cb4b080576fa b13bb485359a
children 57a5726210bb
files jdk/make/CopySamples.gmk jdk/src/demo/share/jvmti/agent_util/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/agent_util/agent_util.c jdk/src/demo/share/jvmti/agent_util/agent_util.h jdk/src/demo/share/jvmti/compiledMethodLoad/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/compiledMethodLoad/compiledMethodLoad.c jdk/src/demo/share/jvmti/compiledMethodLoad/sample.makefile.txt jdk/src/demo/share/jvmti/gctest/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/gctest/gctest.c jdk/src/demo/share/jvmti/gctest/sample.makefile.txt jdk/src/demo/share/jvmti/heapTracker/HeapTracker.java jdk/src/demo/share/jvmti/heapTracker/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/heapTracker/heapTracker.c jdk/src/demo/share/jvmti/heapTracker/heapTracker.h jdk/src/demo/share/jvmti/heapTracker/sample.makefile.txt jdk/src/demo/share/jvmti/heapViewer/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/heapViewer/heapViewer.c jdk/src/demo/share/jvmti/heapViewer/sample.makefile.txt jdk/src/demo/share/jvmti/index.html jdk/src/demo/share/jvmti/java_crw_demo/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/java_crw_demo/java_crw_demo.c jdk/src/demo/share/jvmti/java_crw_demo/java_crw_demo.h jdk/src/demo/share/jvmti/java_crw_demo/sample.makefile.txt jdk/src/demo/share/jvmti/minst/Minst.java jdk/src/demo/share/jvmti/minst/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/minst/minst.c jdk/src/demo/share/jvmti/minst/minst.h jdk/src/demo/share/jvmti/minst/sample.makefile.txt jdk/src/demo/share/jvmti/mtrace/Mtrace.java jdk/src/demo/share/jvmti/mtrace/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/mtrace/mtrace.c jdk/src/demo/share/jvmti/mtrace/mtrace.h jdk/src/demo/share/jvmti/mtrace/sample.makefile.txt jdk/src/demo/share/jvmti/versionCheck/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/versionCheck/sample.makefile.txt jdk/src/demo/share/jvmti/versionCheck/versionCheck.c jdk/src/demo/share/jvmti/waiters/Agent.cpp jdk/src/demo/share/jvmti/waiters/Agent.hpp jdk/src/demo/share/jvmti/waiters/Monitor.cpp jdk/src/demo/share/jvmti/waiters/Monitor.hpp jdk/src/demo/share/jvmti/waiters/README.txt jdk/src/demo/share/jvmti/waiters/Thread.cpp jdk/src/demo/share/jvmti/waiters/Thread.hpp jdk/src/demo/share/jvmti/waiters/sample.makefile.txt jdk/src/demo/share/jvmti/waiters/waiters.cpp jdk/src/demo/share/management/FullThreadDump/Deadlock.java jdk/src/demo/share/management/FullThreadDump/FullThreadDump.java jdk/src/demo/share/management/FullThreadDump/README.txt jdk/src/demo/share/management/FullThreadDump/ThreadMonitor.java jdk/src/demo/share/management/JTop/JTop.java jdk/src/demo/share/management/JTop/JTopPlugin.java jdk/src/demo/share/management/JTop/META-INF/services/com.sun.tools.jconsole.JConsolePlugin jdk/src/demo/share/management/JTop/README.txt jdk/src/demo/share/management/MemoryMonitor/MemoryMonitor.java jdk/src/demo/share/management/MemoryMonitor/README.txt jdk/src/demo/share/management/VerboseGC/PrintGCStat.java jdk/src/demo/share/management/VerboseGC/README.txt jdk/src/demo/share/management/VerboseGC/VerboseGC.java jdk/src/demo/share/management/index.html jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/README.txt jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/build.xml jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/META-INF/services/com.sun.tools.jconsole.JConsolePlugin jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/com/sun/demo/scripting/jconsole/EditableAtEndDocument.java jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/com/sun/demo/scripting/jconsole/ScriptJConsolePlugin.java jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/com/sun/demo/scripting/jconsole/ScriptShellPanel.java jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/resources/jconsole.js jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/scripts/heapdump.js jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/scripts/hello.js jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/scripts/invoke.js jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/scripts/jstack.js jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/scripts/jtop.js jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/scripts/sysprops.js jdk/src/demo/share/scripting/jconsole-plugin/src/scripts/verbose.js jdk/src/demo/solaris/jni/Poller/Client.java jdk/src/demo/solaris/jni/Poller/LinkedQueue.java jdk/src/demo/solaris/jni/Poller/Poller.c jdk/src/demo/solaris/jni/Poller/Poller.java jdk/src/demo/solaris/jni/Poller/PollingServer.java jdk/src/demo/solaris/jni/Poller/README.txt jdk/src/demo/solaris/jni/Poller/SimpleServer.java jdk/src/java.base/aix/native/libnet/aix_close.c jdk/src/java.base/linux/native/libnet/linux_close.c jdk/src/java.base/macosx/native/libjli/java_md_macosx.c jdk/src/java.base/macosx/native/libnet/bsd_close.c jdk/src/java.base/share/classes/java/lang/Module.java jdk/src/java.base/share/classes/sun/security/ssl/EllipticCurvesExtension.java jdk/src/java.base/share/native/libjli/java.c jdk/src/java.base/unix/classes/module-info.java.extra jdk/src/java.base/unix/native/libjli/java_md_solinux.c jdk/src/java.base/unix/native/libnet/net_util_md.h jdk/src/java.base/windows/classes/module-info.java.extra jdk/src/java.desktop/share/classes/java/awt/im/package-info.java jdk/src/java.desktop/share/classes/java/awt/im/spi/package-info.java jdk/src/java.desktop/share/classes/java/awt/package-info.java jdk/src/java.desktop/share/classes/javax/accessibility/package-info.java jdk/src/java.desktop/share/classes/javax/sound/midi/package-info.java jdk/src/java.desktop/share/classes/javax/sound/midi/spi/package-info.java jdk/src/java.desktop/share/classes/javax/sound/sampled/package-info.java jdk/src/java.desktop/share/classes/javax/sound/sampled/spi/package-info.java jdk/src/java.desktop/share/classes/javax/swing/colorchooser/package-info.java jdk/src/java.management/share/classes/mgmt-overview.html jdk/src/java.security.jgss/share/classes/jgss-overview.html jdk/src/jdk.jdi/share/classes/jdi-overview.html jdk/src/jdk.security.auth/share/classes/jaas-overview.html jdk/src/sample/share/README jdk/src/sample/share/annotations/DependencyChecker/PluginChecker/src/checker/Device.java jdk/src/sample/share/annotations/DependencyChecker/PluginChecker/src/checker/Kettle.xml jdk/src/sample/share/annotations/DependencyChecker/PluginChecker/src/checker/Module.java jdk/src/sample/share/annotations/DependencyChecker/PluginChecker/src/checker/PluginChecker.java jdk/src/sample/share/annotations/DependencyChecker/PluginChecker/src/checker/Require.java jdk/src/sample/share/annotations/DependencyChecker/PluginChecker/src/checker/RequireContainer.java jdk/src/sample/share/annotations/DependencyChecker/Plugins/src/plugins/BoilerPlugin.java jdk/src/sample/share/annotations/DependencyChecker/Plugins/src/plugins/ExtendedBoilerPlugin.java jdk/src/sample/share/annotations/DependencyChecker/Plugins/src/plugins/TimerPlugin.java jdk/src/sample/share/annotations/Validator/src/PositiveIntegerSupplier.java jdk/src/sample/share/annotations/Validator/src/SupplierValidator.java jdk/src/sample/share/annotations/Validator/src/Validate.java jdk/src/sample/share/annotations/Validator/src/Validator.java jdk/src/sample/share/annotations/index.html jdk/src/sample/share/forkjoin/mergesort/MergeDemo.java jdk/src/sample/share/forkjoin/mergesort/MergeSort.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/build.properties jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/build.xml jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/index.html jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/logging.properties jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/manifest.mf jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/nbproject/file-targets.xml jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/nbproject/jdk.xml jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/nbproject/netbeans-targets.xml jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/nbproject/project.xml jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/DirectoryScanner.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/DirectoryScannerMXBean.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/ResultLogManager.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/ResultLogManagerMXBean.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/ScanDirAgent.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/ScanDirClient.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/ScanDirConfig.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/ScanDirConfigMXBean.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/ScanManager.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/ScanManagerMXBean.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/config/DirectoryScannerConfig.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/config/FileMatch.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/config/ResultLogConfig.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/config/ResultRecord.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/config/ScanManagerConfig.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/config/XmlConfigUtils.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/config/package.html jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/com/sun/jmx/examples/scandir/package.html jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/etc/access.properties jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/etc/management.properties jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/etc/password.properties jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/src/etc/testconfig.xml jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/test/com/sun/jmx/examples/scandir/DirectoryScannerTest.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/test/com/sun/jmx/examples/scandir/ScanDirConfigTest.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/test/com/sun/jmx/examples/scandir/ScanManagerTest.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/test/com/sun/jmx/examples/scandir/TestUtils.java jdk/src/sample/share/jmx/jmx-scandir/test/com/sun/jmx/examples/scandir/config/XmlConfigUtilsTest.java jdk/src/sample/share/lambda/BulkDataOperations/index.html jdk/src/sample/share/lambda/BulkDataOperations/src/CSVProcessor.java jdk/src/sample/share/lambda/BulkDataOperations/src/Grep.java jdk/src/sample/share/lambda/BulkDataOperations/src/PasswordGenerator.java jdk/src/sample/share/lambda/BulkDataOperations/src/WC.java jdk/src/sample/share/lambda/DefaultMethods/ArrayIterator.java jdk/src/sample/share/lambda/DefaultMethods/DiamondInheritance.java jdk/src/sample/share/lambda/DefaultMethods/Inheritance.java jdk/src/sample/share/lambda/DefaultMethods/MixIn.java jdk/src/sample/share/lambda/DefaultMethods/Reflection.java jdk/src/sample/share/lambda/DefaultMethods/SimplestUsage.java jdk/src/sample/share/nbproject/project.xml jdk/src/sample/share/nio/chatserver/ChatServer.java jdk/src/sample/share/nio/chatserver/Client.java jdk/src/sample/share/nio/chatserver/ClientReader.java jdk/src/sample/share/nio/chatserver/DataReader.java jdk/src/sample/share/nio/chatserver/MessageReader.java jdk/src/sample/share/nio/chatserver/NameReader.java jdk/src/sample/share/nio/chatserver/README.txt jdk/src/sample/share/nio/file/AclEdit.java jdk/src/sample/share/nio/file/Chmod.java jdk/src/sample/share/nio/file/Copy.java jdk/src/sample/share/nio/file/DiskUsage.java jdk/src/sample/share/nio/file/FileType.java jdk/src/sample/share/nio/file/WatchDir.java jdk/src/sample/share/nio/file/Xdd.java jdk/src/sample/share/nio/multicast/MulticastAddress.java jdk/src/sample/share/nio/multicast/Reader.java jdk/src/sample/share/nio/multicast/Sender.java jdk/src/sample/share/nio/server/AcceptHandler.java jdk/src/sample/share/nio/server/Acceptor.java jdk/src/sample/share/nio/server/B1.java jdk/src/sample/share/nio/server/BN.java jdk/src/sample/share/nio/server/BP.java jdk/src/sample/share/nio/server/ChannelIO.java jdk/src/sample/share/nio/server/ChannelIOSecure.java jdk/src/sample/share/nio/server/Content.java jdk/src/sample/share/nio/server/Dispatcher.java jdk/src/sample/share/nio/server/Dispatcher1.java jdk/src/sample/share/nio/server/DispatcherN.java jdk/src/sample/share/nio/server/FileContent.java jdk/src/sample/share/nio/server/Handler.java jdk/src/sample/share/nio/server/MalformedRequestException.java jdk/src/sample/share/nio/server/N1.java jdk/src/sample/share/nio/server/N2.java jdk/src/sample/share/nio/server/README.txt jdk/src/sample/share/nio/server/Reply.java jdk/src/sample/share/nio/server/Request.java jdk/src/sample/share/nio/server/RequestHandler.java jdk/src/sample/share/nio/server/RequestServicer.java jdk/src/sample/share/nio/server/Sendable.java jdk/src/sample/share/nio/server/Server.java jdk/src/sample/share/nio/server/StringContent.java jdk/src/sample/share/nio/server/URLDumper.java jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/README.txt jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/build.properties jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/build.xml jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/nbproject/file-targets.xml jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/nbproject/jdk.xml jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/nbproject/netbeans-targets.xml jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/nbproject/project.xml jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/META-INF/manifest.mf jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/com/sun/sample/scriptpad/Main.java jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/resources/Main.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/resources/conc.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/resources/gui.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/resources/mm.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/resources/scriptpad.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/README.txt jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/browse.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/insertfile.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/linewrap.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/mail.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/memmonitor.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/memory.bat jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/memory.js jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/memory.sh jdk/src/sample/share/scripting/scriptpad/src/scripts/textcolor.js jdk/src/sample/share/try-with-resources/index.html jdk/src/sample/share/try-with-resources/src/CustomAutoCloseableSample.java jdk/src/sample/share/try-with-resources/src/Unzip.java jdk/src/sample/share/try-with-resources/src/ZipCat.java jdk/src/sample/share/vm/clr-jvm/Makefile jdk/src/sample/share/vm/clr-jvm/README.txt jdk/src/sample/share/vm/clr-jvm/invoked.java jdk/src/sample/share/vm/clr-jvm/invoker.cs jdk/src/sample/share/vm/clr-jvm/jinvoker.cpp jdk/src/sample/share/vm/clr-jvm/jinvokerExp.h jdk/src/sample/share/vm/jvm-clr/Makefile jdk/src/sample/share/vm/jvm-clr/README.txt jdk/src/sample/share/vm/jvm-clr/invoked.cs jdk/src/sample/share/vm/jvm-clr/invoker.cpp jdk/src/sample/share/vm/jvm-clr/invoker.h jdk/src/sample/share/vm/jvm-clr/invoker.java jdk/src/sample/share/vm/jvm-clr/invokerExp.h jdk/src/sample/solaris/dtrace/README.txt jdk/src/sample/solaris/dtrace/helpers/dtrace_helper.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/README.txt jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/class_loading_stat.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/gc_time_stat.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/hotspot_calls_tree.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/method_compile_stat.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/method_invocation_stat.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/method_invocation_stat_filter.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/method_invocation_tree.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/monitors.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot/object_allocation_stat.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot_jni/CriticalSection.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot_jni/CriticalSection_slow.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot_jni/README.txt jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot_jni/hotspot_jni_calls_stat.d jdk/src/sample/solaris/dtrace/hotspot_jni/hotspot_jni_calls_tree.d jdk/test/demo/jvmti/Context.java jdk/test/demo/jvmti/DemoRun.java jdk/test/demo/jvmti/HeapUser.java jdk/test/demo/jvmti/Hello.java jdk/test/demo/jvmti/compiledMethodLoad/CompiledMethodLoadTest.java jdk/test/demo/jvmti/gctest/BigHello.java jdk/test/demo/jvmti/gctest/Gctest.java jdk/test/demo/jvmti/heapTracker/HeapTrackerTest.java jdk/test/demo/jvmti/heapViewer/HeapViewerTest.java jdk/test/demo/jvmti/minst/MinstExample.java jdk/test/demo/jvmti/minst/MinstTest.java jdk/test/demo/jvmti/versionCheck/FailsWhenJvmtiVersionDiffers.java jdk/test/demo/jvmti/waiters/WaitersTest.java jdk/test/java/time/TEST.properties jdk/test/java/util/BitSet/BitSetStreamTest.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/SpliteratorTestHelper.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/CollectorOps.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/DefaultMethodStreams.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/DoubleStreamTestDataProvider.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/DoubleStreamTestScenario.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/FlagDeclaringOp.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/IntStreamTestDataProvider.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/IntStreamTestScenario.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/IntermediateTestOp.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/LambdaTestHelpers.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/LambdaTestMode.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/LoggingTestCase.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/LongStreamTestDataProvider.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/LongStreamTestScenario.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/OpTestCase.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/StatefulTestOp.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/StatelessTestOp.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/StreamOpFlagTestHelper.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/StreamTestDataProvider.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/StreamTestScenario.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/TestData.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/TestFlagExpectedOp.java jdk/test/java/util/stream/bootlib/java.base/java/util/stream/ThrowableHelper.java jdk/test/java/util/stream/test/org/openjdk/tests/java/util/NullArgsTestCase.java jdk/test/jdk/asm/AsmSanity.java jdk/test/sample/TEST.properties jdk/test/sample/chatserver/ChatTest.java jdk/test/sample/mergesort/MergeSortTest.java jdk/test/tools/launcher/modules/listmods/src/java.transaction/javax/transaction/atomic/Atomic.java langtools/test/jdk/jshell/MergedTabShiftTabTest.java langtools/test/tools/javac/lambda/speculative/T8177933.java langtools/test/tools/javac/modules/T8158224/T8158224.out
diffstat 2510 files changed, 43745 insertions(+), 85000 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/.hgtags	Thu May 11 17:55:05 2017 -0700
+++ b/.hgtags	Fri May 12 13:59:16 2017 -0700
@@ -1,3 +1,5 @@
+8fd0a4569191f33c98ee90c2709174a342fefb0d jdk-9+167
+fcabc74bd44e56c7419d111d59b95669ecb33c55 jdk-9+168
 d3e973f1809606c67412361041ad197e50fe8cec jdk-9+166
 3965b747cfe1e6cbd66b8739da5a1ea6ec6985e9 jdk-9+165
 d16aebbb56d37f12e0c0b0a4fb427db65e1fb1a8 jdk-9+162
@@ -415,3 +417,4 @@
 d1cab6c7e608479be4ebfad48a25b0ed48600f62 jdk-10+3
 02253db2ace1422f576f58502fc7831ead77424b jdk-10+4
 f113ce12fe24fbd24acf02711372d9f1e1c12426 jdk-10+5
+1407b19a2ddf6baae162f5a1a5b96af473f4d7d1 jdk-10+6
--- a/.hgtags-top-repo	Thu May 11 17:55:05 2017 -0700
+++ b/.hgtags-top-repo	Fri May 12 13:59:16 2017 -0700
@@ -400,6 +400,7 @@
 8d26916eaa21b689835ffc1c0dbf12470aa9be61 jdk-9+154
 688a3863c00ebc089ab17ee1fc46272cbbd96815 jdk-9+155
 783ec7542cf7154e5d2b87f55bb97d28f81e9ada jdk-9+156
+4df5f619c9ead4604d2f97ed231b3a35ec688c41 jdk-10+1
 4eb77fb98952dc477a4229575c81d2263a9ce711 jdk-9+157
 a4087bc10a88a43ea3ad0919b5b4af1c86977221 jdk-9+158
 fe8466adaef8178dba94be53c789a0aaa87d13bb jdk-9+159
@@ -410,3 +411,10 @@
 7810f75d016a52e32295c4233009de5ca90e31af jdk-9+164
 aff4f339acd40942d3dab499846b52acd87b3af1 jdk-9+165
 ba5b16c9c6d80632b61959a33d424b1c3398ce62 jdk-9+166
+35017c286513ddcbcc6b63b99679c604993fc639 jdk-9+167
+143d4c87bc1ef1ed6dadd613cd9dd4488fdefc29 jdk-9+168
+9c7248b787c39b034d4f48d4aa48df903836cca7 jdk-10+2
+06373236a30801f72e2a31ee5c691c2a1e500f57 jdk-10+3
+8ec175c61fc3f58328a3324f07d7ded00e060be3 jdk-10+4
+111e2e7d00f45c983cdbc9c59ae40552152fcc23 jdk-10+5
+03fe61bb7670644cf6e46b5cfafb6b27c0e0157e jdk-10+6
\ No newline at end of file
--- a/common/autoconf/basics.m4	Thu May 11 17:55:05 2017 -0700
+++ b/common/autoconf/basics.m4	Fri May 12 13:59:16 2017 -0700
@@ -1095,6 +1095,7 @@
   OTOOL="true"
  fi
  BASIC_PATH_PROGS(READELF, [greadelf readelf])
+ BASIC_PATH_PROGS(DOT, dot)
  BASIC_PATH_PROGS(HG, hg)
  BASIC_PATH_PROGS(STAT, stat)
  BASIC_PATH_PROGS(TIME, time)
--- a/common/autoconf/generated-configure.sh	Thu May 11 17:55:05 2017 -0700
+++ b/common/autoconf/generated-configure.sh	Fri May 12 13:59:16 2017 -0700
@@ -918,6 +918,7 @@
 INCLUDE_SA
 UNLIMITED_CRYPTO
 CACERTS_FILE
+ENABLE_FULL_DOCS
 ENABLE_HEADLESS_ONLY
 DEFAULT_MAKE_TARGET
 OS_VERSION_MICRO
@@ -936,6 +937,7 @@
 TIME
 STAT
 HG
+DOT
 READELF
 OTOOL
 LDD
@@ -994,9 +996,8 @@
 OPENJDK_TARGET_CPU_ISADIR
 OPENJDK_TARGET_CPU_LEGACY_LIB
 OPENJDK_TARGET_CPU_LEGACY
-REQUIRED_OS_VERSION
-REQUIRED_OS_ARCH
-REQUIRED_OS_NAME
+OPENJDK_MODULE_TARGET_OS_ARCH
+OPENJDK_MODULE_TARGET_OS_NAME
 COMPILE_TYPE
 OPENJDK_TARGET_CPU_ENDIAN
 OPENJDK_TARGET_CPU_BITS
@@ -1139,6 +1140,7 @@
 with_output_sync
 with_default_make_target
 enable_headless_only
+enable_full_docs
 with_cacerts_file
 enable_unlimited_crypto
 with_copyright_year
@@ -1291,6 +1293,7 @@
 LDD
 OTOOL
 READELF
+DOT
 HG
 STAT
 TIME
@@ -1972,6 +1975,8 @@
  --enable-debug     set the debug level to fastdebug (shorthand for
              --with-debug-level=fastdebug) [disabled]
  --enable-headless-only only build headless (no GUI) support [disabled]
+ --enable-full-docs   build complete documentation [enabled if all tools
+             found]
  --disable-unlimited-crypto
              Disable unlimited crypto policy [enabled]
  --disable-keep-packaged-modules
@@ -2256,6 +2261,7 @@
  LDD     Override default value for LDD
  OTOOL    Override default value for OTOOL
  READELF   Override default value for READELF
+ DOT     Override default value for DOT
  HG     Override default value for HG
  STAT    Override default value for STAT
  TIME    Override default value for TIME
@@ -5177,7 +5183,7 @@
 #CUSTOM_AUTOCONF_INCLUDE
 
 # Do not change or remove the following line, it is needed for consistency checks:
-DATE_WHEN_GENERATED=1490900744
+DATE_WHEN_GENERATED=1492975963
 
 ###############################################################################
 #
@@ -16025,32 +16031,17 @@
 $as_echo "$COMPILE_TYPE" >&6; }