comparison src/share/classes/sun/awt/resources/awt_de.properties @ 0:37a05a11f281

Initial load
author duke
date Sat, 01 Dec 2007 00:00:00 +0000
parents
children 71b52ce5f389
comparison
equal deleted inserted replaced
-1:000000000000 0:a394f7e6671b
1
2 #
3 # AWT-specific properties
4 #
5
6 # Modifier names
7 AWT.shift=Umschalt
8 AWT.control=Strg
9 AWT.alt=Alt
10 AWT.meta=Meta
11 AWT.altGraph=Alt Gr
12
13 # Key names
14 AWT.enter=Eingabe
15 AWT.backSpace=R\u00fccktaste
16 AWT.tab=Tabulator
17 AWT.cancel=Abbrechen
18 AWT.clear=L\u00f6schen
19 AWT.pause=Pause
20 AWT.capsLock=Umschalttaste Gro\u00df-/Kleinschreibung
21 AWT.escape=ESC
22 AWT.space=Leertaste
23 AWT.pgup=Bild auf
24 AWT.pgdn=Bild ab
25 AWT.end=Ende
26 AWT.home=Pos 1
27 AWT.left=Links
28 AWT.up=Oben
29 AWT.right=Rechts
30 AWT.down=Unten
31 AWT.begin=Begin
32 AWT.comma=Comma
33 AWT.period=Period
34 AWT.slash=Slash
35 AWT.semicolon=Semicolon
36 AWT.equals=Equals
37 AWT.openBracket=Open Bracket
38 AWT.backSlash=Back Slash
39 AWT.closeBracket=Close Bracket
40 AWT.multiply=Tastenblock *
41 AWT.add=Tastenblock +
42 AWT.separator=Tastenblock ,
43 AWT.separater=Tastenblock ,
44 AWT.subtract=Tastenblock -
45 AWT.decimal=Tastenblock .
46 AWT.divide=Tastenblock /
47 AWT.delete=Entf
48 AWT.numLock=Num
49 AWT.scrollLock=Rollsperre
50 AWT.f1=F1
51 AWT.f2=F2
52 AWT.f3=F3
53 AWT.f4=F4
54 AWT.f5=F5
55 AWT.f6=F6
56 AWT.f7=F7
57 AWT.f8=F8
58 AWT.f9=F9
59 AWT.f10=F10
60 AWT.f11=F11
61 AWT.f12=F12
62 AWT.f13=F13
63 AWT.f14=F14
64 AWT.f15=F15
65 AWT.f16=F16
66 AWT.f17=F17
67 AWT.f18=F18
68 AWT.f19=F19
69 AWT.f20=F20
70 AWT.f21=F21
71 AWT.f22=F22
72 AWT.f23=F23
73 AWT.f24=F24
74 AWT.printScreen=Druck
75 AWT.insert=Einfg
76 AWT.help=Hilfe
77 AWT.windows=Windows
78 AWT.context=Context Menu
79 AWT.backQuote=Schlie\u00dfendes Anf\u00fchrungszeichen
80 AWT.quote=Einfaches Anf\u00fchrungszeichen
81 AWT.deadGrave=Gravis (Dead)
82 AWT.deadAcute=Akut (Dead)
83 AWT.deadCircumflex=Zirkumflex (Dead)
84 AWT.deadTilde=Tilde (Dead)
85 AWT.deadMacron=Macron (Dead)
86 AWT.deadBreve=Breve (Dead)
87 AWT.deadAboveDot=Oberer Punkt (Dead)
88 AWT.deadDiaeresis=Trema (Dead)
89 AWT.deadAboveRing=Oberer Ring (Dead)
90 AWT.deadDoubleAcute=Doppelakut (Dead)
91 AWT.deadCaron=Caron (Dead)
92 AWT.deadCedilla=Cedille (Dead)
93 AWT.deadOgonek=Ogonek (Dead)
94 AWT.deadIota=Iota (Dead)
95 AWT.deadVoicedSound=Stimmhaft (Dead)
96 AWT.deadSemivoicedSound=Halbstimmhaft (Dead)
97 AWT.ampersand=Kaufm\u00e4nnisches Und
98 AWT.asterisk=Stern
99 AWT.quoteDbl=Doppelte Anf\u00fchrungszeichen
100 AWT.Less=Kleiner als
101 AWT.greater=Gr\u00f6\u00dfer als
102 AWT.braceLeft=Linke geschweifte Klammer
103 AWT.braceRight=Rechte geschweifte Klammer
104 AWT.at=Klammeraffe
105 AWT.colon=Doppelpunkt
106 AWT.circumflex=Zirkumflex
107 AWT.dollar=Dollarzeichen
108 AWT.euro=Euro-Zeichen
109 AWT.exclamationMark=Ausrufezeichen
110 AWT.invertedExclamationMark=Umgekehrtes Ausrufezeichen
111 AWT.leftParenthesis=Linke Klammer
112 AWT.numberSign=Nummernzeichen
113 AWT.plus=Plus
114 AWT.minus=Minus
115 AWT.rightParenthesis=Rechte Klammer
116 AWT.underscore=Unterstrich
117 AWT.final=Abschluss
118 AWT.convert=Konvertieren
119 AWT.noconvert=Nicht konvertieren
120 AWT.accept=Annehmen
121 AWT.modechange=Modus\u00e4nderung
122 AWT.kana=Kana
123 AWT.kanji=Kanji
124 AWT.alphanumeric=Alphanumerisch
125 AWT.katakana=Katakana
126 AWT.hiragana=Hiragana
127 AWT.fullWidth=Volle Breite
128 AWT.halfWidth=Halbe Breite
129 AWT.romanCharacters=Lateinische Zeichen
130 AWT.allCandidates=Alle Kandidaten
131 AWT.previousCandidate=Vorheriger Kandidat
132 AWT.codeInput=Code-Eingabe
133 AWT.japaneseKatakana=Japanisch (Katakana)
134 AWT.japaneseHiragana=Japanisch (Hiragana)
135 AWT.japaneseRoman=Japanisch (Latein)
136 AWT.kanaLock=Kana Lock
137 AWT.inputMethodOnOff=Eingabemethode ein/aus
138 AWT.again=Wiederholen
139 AWT.undo=R\u00fcckg\u00e4ngig
140 AWT.copy=Kopieren
141 AWT.paste=Einf\u00fcgen
142 AWT.cut=Ausschneiden
143 AWT.find=Suchen
144 AWT.props=Eigenschaften
145 AWT.stop=Stop
146 AWT.compose=Verfassen
147
148 # Numeric Keypad
149 AWT.numpad=NumPad
150 AWT.unknown=Unknown
151 AWT.undefined=Undefined
152
153 # Predefined cursor names
154 AWT.DefaultCursor=Standardcursor
155 AWT.CrosshairCursor=Fadenkreuzcursor
156 AWT.TextCursor=Textcursor
157 AWT.WaitCursor=Wartecursor
158 AWT.SWResizeCursor=Skaliercursor nach unten/links
159 AWT.SEResizeCursor=Skaliercursor nach unten/rechts
160 AWT.NWResizeCursor=Skaliercursor nach oben/links
161 AWT.NEResizeCursor=Skaliercursor nach oben/rechts
162 AWT.NResizeCursor=Skaliercursor nach oben
163 AWT.SResizeCursor=Skaliercursor nach unten
164 AWT.WResizeCursor=Skaliercursor nach links
165 AWT.EResizeCursor=Skaliercursor nach rechts
166 AWT.HandCursor=Handcursor
167 AWT.MoveCursor=Verschiebecursor
168 AWT.DefaultDragCursor=Standardcursor beim Ziehen
169 AWT.DefaultNoDropCursor=Standardcursor beim Nichtziehen
170 AWT.DefaultDropCursor=Standardcursor beim Ablegen
171
172 # Input method related strings
173 AWT.CompositionWindowTitle=Eingabefenster
174 AWT.InputMethodSelectionMenu=Eingabemethode ausw\u00e4hlen
175 AWT.HostInputMethodDisplayName=Systemeingabemethoden
176 AWT.InputMethodLanguage.ja=Japanisch
177 AWT.InputMethodLanguage.ko=Koreanisch
178 AWT.InputMethodLanguage.zh=Chinesisch
179 AWT.InputMethodLanguage.zh_CN=Vereinfachtes Chinesisch
180 AWT.InputMethodLanguage.zh_TW=Traditionelles Chinesisch
181 AWT.InputMethodCreationFailed={0} konnte nicht erstellt werden. Grund: {1}
182
183 # Property to select between on-the-spot and below-the-spot
184 # composition with input methods. Valid values:
185 # "on-the-spot", "below-the-spot".
186 # May be overridden from command line.
187 java.awt.im.style=On-the-Spot
188 java.awt.def.delay=30
189
190 # Warnings
191 AWT.InconsistentDLLsWarning=Textbasierte Operationen arbeiten m\u00f6glicherweise nicht richtig, weil auf Ihrem System ein inkonsistenter Satz von Dynamic Linking Libraries (DLLs) installiert ist. Weitere Informationen zu diesem Problem sowie eine Empfehlung zu deren Umgehung finden Sie in den Java(TM) 2 SDK, Standard Edition Release Notes unter java.sun.com.
192