changeset 53254:eeeb45c9ba8e fibers

Merge
author alanb
date Thu, 20 Dec 2018 13:15:58 +0000
parents 5d6363198979 8c5a14302477
children 69489b45d379
files
diffstat 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/test/hotspot/jtreg/serviceability/jvmti/FiberTest/libFiberTest.c	Thu Dec 20 13:03:20 2018 +0000
+++ b/test/hotspot/jtreg/serviceability/jvmti/FiberTest/libFiberTest.c	Thu Dec 20 13:15:58 2018 +0000
@@ -197,8 +197,8 @@
  if (err != JVMTI_ERROR_NONE) {
   (*jni)->FatalError(jni, "FiberScheduled event handler: failed during JVMTI GetThreadFiber call");
  }
- if (mounted_fiber != NULL) {
-  (*jni)->FatalError(jni, "FiberScheduled event handler: JVMTI GetThreadFiber failed to return NULL fiber");
+ if (!(*jni)->IsSameObject(jni, mounted_fiber, fiber)) {
+  (*jni)->FatalError(jni, "FiberScheduled event handler: JVMTI GetThreadFiber failed to return proper fiber");
  }
 
  unlock_events();