changeset 46393:d497d892ab11

8178864: Update Graal Reviewed-by: kvn
author iveresov
date Tue, 18 Apr 2017 20:17:22 -0700
parents c46632622b17
children c5bfe8f7bb1e
files hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/.mx.graal/suite.py hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm.aarch64/src/org/graalvm/compiler/asm/aarch64/AArch64Address.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ByteBufferTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/CheckGraalInvariants.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/NodePropertiesTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ReflectionOptionDescriptors.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyDebugUsageTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/GraalCompiler.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/Debug.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/GraalDebugConfig.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/GraalError.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Graph.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Node.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/NodeClass.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/spi/CanonicalizerTool.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64HotSpotBackendFactory.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64HotSpotMove.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64RawNativeCallNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArchHotSpotNodeCostProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotBackendFactory.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotLoweringProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotNodeCostProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64RawNativeCallNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotBackendFactory.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotNodeCostProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CompileTheWorld.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CompileTheWorldTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/MemoryUsageBenchmark.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/OptionsInFileTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/CompileTheWorld.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/CompileTheWorldOptions.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompiler.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalOptionValues.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotHostBackend.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/NodeCostDumpUtil.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotGraphBuilderPlugins.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotProviders.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotWordOperationPlugin.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/ComputeObjectAddressNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/DeoptimizeCallerNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1ArrayRangePostWriteBarrier.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1ArrayRangePreWriteBarrier.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1PostWriteBarrier.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1PreWriteBarrier.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1ReferentFieldReadBarrier.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/HotSpotNodeCostProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/JumpToExceptionHandlerInCallerNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/JumpToExceptionHandlerNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/SerialArrayRangeWriteBarrier.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/SerialWriteBarrier.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/EncodedSymbolNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/InitializeKlassNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/InitializeKlassStubCall.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadConstantIndirectlyFixedNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadConstantIndirectlyNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadMethodCountersIndirectlyNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadMethodCountersNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveConstantNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveConstantStubCall.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveMethodAndLoadCountersNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveMethodAndLoadCountersStubCall.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileWithNotificationNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/ClassGetHubNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/HubGetClassNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/KlassLayoutHelperNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/ReflectionGetCallerClassNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/UnsafeArrayCopyNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/BciBlockMapping.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/BytecodeParser.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/RedundantMoveElimination.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScan.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanAllocationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanAssignLocationsPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanEliminateSpillMovePhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanLifetimeAnalysisPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanOptimizeSpillPositionPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanRegisterAllocationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanResolveDataFlowPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceAllocationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceBuilderPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceGlobalMoveResolutionPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceRegisterAllocationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanAllocationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanAssignLocationsPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanEliminateSpillMovePhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanLifetimeAnalysisPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanRegisterAllocationPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanResolveDataFlowPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/phases/LIRPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/stackslotalloc/LSStackSlotAllocator.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.loop/src/org/graalvm/compiler/loop/LoopEx.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodeinfo/src/org/graalvm/compiler/nodeinfo/NodeCycles.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodeinfo/src/org/graalvm/compiler/nodeinfo/NodeSize.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/BreakpointNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/FrameState.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/GraphDecoder.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/GraphEncoder.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/InvokeNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/LoopEndNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/PauseNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/PiNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/ReturnNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/SafepointNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/SimplifyingGraphDecoder.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/UnwindNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/AbsNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/CompareNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/DivNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatConvertNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatEqualsNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatLessThanNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerBelowNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerDivRemNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerEqualsNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerLessThanNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerLowerThanNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/MulNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/NormalizeCompareNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/ObjectEqualsNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/PointerEqualsNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/RemNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/SqrtNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/DynamicCounterNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/VerifyHeapNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/BoxNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/BytecodeExceptionNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/ForeignCallNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/LoadMethodNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/MembarNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/RawStoreNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/SwitchNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/UnboxNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/GraphBuilderContext.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/graphbuilderconf/GraphBuilderTool.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/AbstractNewObjectNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/AccessFieldNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/AtomicReadAndAddNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/AtomicReadAndWriteNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/ClassIsAssignableFromNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/ExceptionObjectNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/FinalFieldBarrierNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/InstanceOfDynamicNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/InstanceOfNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/LoadExceptionObjectNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/LoadFieldNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/LogicCompareAndSwapNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/MethodCallTargetNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/MonitorEnterNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/MonitorExitNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/NewMultiArrayNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/RawMonitorEnterNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/RegisterFinalizerNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/StoreFieldNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/UnsafeCompareAndSwapNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/java/ValueCompareAndSwapNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/memory/AbstractWriteNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/spi/DefaultNodeCostProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/spi/LoweringProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/spi/LoweringTool.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/spi/NodeCostProvider.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/util/GraphUtil.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/virtual/CommitAllocationNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/CanonicalizerPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/FixReadsPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/LoweringPhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases.common/src/org/graalvm/compiler/phases/common/inlining/InliningUtil.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/BasePhase.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/contract/NodeCostUtil.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/contract/VerifyNodeCosts.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/tiers/PhaseContext.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/util/Providers.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.phases/src/org/graalvm/compiler/phases/util/ValueMergeUtil.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/BinaryGraphPrinter.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/GraphPrinterDumpHandler.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.printer/src/org/graalvm/compiler/printer/IdealGraphPrinter.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.aarch64/src/org/graalvm/compiler/replacements/aarch64/AArch64CountLeadingZerosNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.aarch64/src/org/graalvm/compiler/replacements/aarch64/AArch64CountTrailingZerosNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.aarch64/src/org/graalvm/compiler/replacements/aarch64/AArch64GraphBuilderPlugins.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.amd64/src/org/graalvm/compiler/replacements/amd64/AMD64CountLeadingZerosNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.amd64/src/org/graalvm/compiler/replacements/amd64/AMD64CountTrailingZerosNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.amd64/src/org/graalvm/compiler/replacements/amd64/AMD64FloatConvertNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.amd64/src/org/graalvm/compiler/replacements/amd64/AMD64GraphBuilderPlugins.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.amd64/src/org/graalvm/compiler/replacements/amd64/AMD64StringIndexOfNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.sparc/src/org/graalvm/compiler/replacements/sparc/SPARCGraphBuilderPlugins.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements.test/src/org/graalvm/compiler/replacements/test/PEGraphDecoderTest.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/CachingPEGraphDecoder.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/GraphKit.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/IntrinsicGraphBuilder.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/MethodHandlePlugin.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/PEGraphDecoder.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/SnippetLowerableMemoryNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/StandardGraphBuilderPlugins.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/StringIndexOfNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/ArrayEqualsNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/BasicArrayCopyNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/BasicObjectCloneNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/BitCountNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/BitScanForwardNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/BitScanReverseNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/DirectStoreNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/MacroNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/ReadRegisterNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/UnaryMathIntrinsicNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/WriteRegisterNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/arithmetic/IntegerMulExactSplitNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.replacements/src/org/graalvm/compiler/replacements/nodes/arithmetic/UnsignedMulHighNode.java hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.virtual/src/org/graalvm/compiler/virtual/phases/ea/VirtualizerToolImpl.java
diffstat 209 files changed, 3680 insertions(+), 2567 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/.mx.graal/suite.py	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/.mx.graal/suite.py	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -199,6 +199,7 @@
    "dependencies" : [
     "org.graalvm.compiler.api.runtime",
     "org.graalvm.compiler.replacements",
+    "org.graalvm.compiler.printer",
     "org.graalvm.compiler.runtime",
    ],
    "imports" : [
@@ -929,6 +930,7 @@
    "subDir" : "share/classes",
    "sourceDirs" : ["src"],
    "dependencies" : [
+    "org.graalvm.util",
     "mx:JUNIT",
    ],
    "checkstyle" : "org.graalvm.compiler.graph",
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm.aarch64/src/org/graalvm/compiler/asm/aarch64/AArch64Address.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.asm.aarch64/src/org/graalvm/compiler/asm/aarch64/AArch64Address.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -286,7 +286,7 @@
         return immediate & NumUtil.getNbitNumberInt(9);
       case IMMEDIATE_SCALED:
         // Unsigned value can be returned as-is.
-        assert NumUtil.isUnsignedNbit(9, immediate);
+        assert NumUtil.isUnsignedNbit(12, immediate);
         return immediate;
       case PC_LITERAL:
         // 21-bit signed value, but lower 2 bits are always 0 and are shifted out.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ByteBufferTest.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -0,0 +1,174 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.core.test;
+
+import java.nio.ByteBuffer;
+import java.nio.ByteOrder;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.Collection;
+import org.junit.Test;
+import org.junit.runner.RunWith;
+import org.junit.runners.Parameterized;
+import org.junit.runners.Parameterized.Parameter;
+import org.junit.runners.Parameterized.Parameters;
+
+@RunWith(Parameterized.class)
+public class ByteBufferTest extends GraalCompilerTest {
+
+  class Ret {
+
+    byte byteValue = 0;
+    short shortValue = 0;
+    int intValue = 0;
+    float floatValue = 0.0f;
+    double doubleValue = 0.0d;
+
+    @Override
+    public boolean equals(Object obj) {
+      if (!(obj instanceof Ret)) {
+        return false;
+      }
+
+      Ret other = (Ret) obj;
+      if (this.byteValue != other.byteValue) {
+        return false;
+      }
+      if (this.shortValue != other.shortValue) {
+        return false;
+      }
+      if (this.intValue != other.intValue) {
+        return false;
+      }
+      if (Float.floatToRawIntBits(this.floatValue) != Float.floatToRawIntBits(other.floatValue)) {
+        return false;
+      }
+      if (Double.doubleToRawLongBits(this.doubleValue) != Double.doubleToRawLongBits(other.doubleValue)) {
+        return false;
+      }
+
+      return true;
+    }
+
+    @Override
+    public int hashCode() {
+      return 0;
+    }
+
+    @Override
+    public String toString() {
+      return String.format("0x%02x, 0x%04x, 0x%08x, 0x%04x, 0x%08x", byteValue, shortValue, intValue, Float.floatToRawIntBits(floatValue), Double.doubleToRawLongBits(doubleValue));
+    }
+  }
+
+  @Parameters(name = "{0}")
+  public static Collection<Object[]> data() {
+    ArrayList<Object[]> ret = new ArrayList<>();
+    ret.add(new Object[]{ByteOrder.BIG_ENDIAN});
+    ret.add(new Object[]{ByteOrder.LITTLE_ENDIAN});
+    return ret;
+  }
+
+  @Parameter public ByteOrder byteOrder;
+
+  Ret alignedReadSnippet(byte[] arg) {
+    ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(arg).order(byteOrder);
+
+    Ret ret = new Ret();
+    ret.byteValue = buffer.get();
+    ret.byteValue += buffer.get();
+    ret.shortValue = buffer.getShort();
+    ret.intValue = buffer.getInt();
+    ret.doubleValue = buffer.getDouble();
+    ret.floatValue = buffer.getFloat();
+
+    return ret;
+  }
+
+  @Test
+  public void testReadAligned() {
+    byte[] input = new byte[20];
+    for (int i = 0; i < 20; i++) {
+      input[i] = (byte) (7 * (i + 42));
+    }
+    test("alignedReadSnippet", input);
+  }
+
+  byte[] alignedWriteSnippet(byte a, byte b, short c, int d, double e, float f) {
+    byte[] ret = new byte[20];
+    ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(ret).order(byteOrder);
+
+    buffer.put(a);
+    buffer.put(b);
+    buffer.putShort(c);
+    buffer.putInt(d);
+    buffer.putDouble(e);
+    buffer.putFloat(f);
+
+    return ret;
+  }
+
+  @Test
+  public void testWriteAligned() {
+    test("alignedWriteSnippet", (byte) 5, (byte) -3, (short) 17, 42, 84.72, 1.23f);
+  }
+
+  Ret unalignedReadSnippet(byte[] arg) {
+    ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(arg).order(byteOrder);
+
+    Ret ret = new Ret();
+    ret.byteValue = buffer.get();
+    ret.shortValue = buffer.getShort();
+    ret.intValue = buffer.getInt();
+    ret.doubleValue = buffer.getDouble();
+    ret.floatValue = buffer.getFloat();
+
+    return ret;
+  }
+
+  @Test
+  public void testReadUnaligned() {
+    byte[] input = new byte[19];
+    for (int i = 0; i < 19; i++) {
+      input[i] = (byte) (7 * (i + 42));
+    }
+    test("unalignedReadSnippet", input);
+  }
+
+  byte[] unalignedWriteSnippet(byte a, short b, int c, double d, float e) {
+    byte[] ret = new byte[20];
+    ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(ret).order(byteOrder);
+
+    buffer.put(a);
+    buffer.putShort(b);
+    buffer.putInt(c);
+    buffer.putDouble(d);
+    buffer.putFloat(e);
+
+    return ret;
+  }
+
+  @Test
+  public void testWriteUnaligned() {
+    test("unalignedWriteSnippet", (byte) -3, (short) 17, 42, 84.72, 1.23f);
+  }
+}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/CheckGraalInvariants.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/CheckGraalInvariants.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -57,6 +57,7 @@
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugEnvironment;
 import org.graalvm.compiler.debug.DelegatingDebugConfig;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalDebugConfig;
+import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.java.GraphBuilderPhase;
@@ -72,6 +73,7 @@
 import org.graalvm.compiler.phases.PhaseSuite;
 import org.graalvm.compiler.phases.VerifyPhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.VerifyPhase.VerificationError;
+import org.graalvm.compiler.phases.contract.VerifyNodeCosts;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 import org.graalvm.compiler.phases.util.Providers;
 import org.graalvm.compiler.phases.verify.VerifyBailoutUsage;
@@ -114,17 +116,52 @@
     return true;
   }
 
-  private static boolean shouldProcess(String classpathEntry) {
-    if (classpathEntry.endsWith(".jar")) {
-      String name = new File(classpathEntry).getName();
-      return name.contains("jvmci") || name.contains("graal") || name.contains("jdk.internal.vm.compiler");
+  public static String relativeFileName(String absolutePath) {
+    int lastFileSeparatorIndex = absolutePath.lastIndexOf(File.separator);
+    return absolutePath.substring(lastFileSeparatorIndex >= 0 ? lastFileSeparatorIndex : 0);
+  }
+
+  public static class InvariantsTool {
+
+    protected boolean shouldProcess(String classpathEntry) {
+      if (classpathEntry.endsWith(".jar")) {
+        String name = new File(classpathEntry).getName();
+        return name.contains("jvmci") || name.contains("graal") || name.contains("jdk.internal.vm.compiler");
+      }
+      return false;
     }
-    return false;
+
+    protected String getClassPath() {
+      String bootclasspath;
+      if (Java8OrEarlier) {
+        bootclasspath = System.getProperty("sun.boot.class.path");
+      } else {
+        bootclasspath = System.getProperty("jdk.module.path") + File.pathSeparatorChar + System.getProperty("jdk.module.upgrade.path");
+      }
+      return bootclasspath;
+    }
+
+    protected boolean shouldLoadClass(String className) {
+      return !className.equals("module-info");
+    }
+
+    protected void handleClassLoadingException(Throwable t) {
+      GraalError.shouldNotReachHere(t);
+    }
+
+    protected void handleParsingException(Throwable t) {
+      GraalError.shouldNotReachHere(t);
+    }
   }
 
   @Test
   @SuppressWarnings("try")
   public void test() {
+    runTest(new InvariantsTool());
+  }
+
+  @SuppressWarnings("try")
+  public static void runTest(InvariantsTool tool) {
     RuntimeProvider rt = Graal.getRequiredCapability(RuntimeProvider.class);
     Providers providers = rt.getHostBackend().getProviders();
     MetaAccessProvider metaAccess = providers.getMetaAccess();
@@ -137,17 +174,12 @@
 
     Assume.assumeTrue(VerifyPhase.class.desiredAssertionStatus());
 
-    String bootclasspath;
-    if (Java8OrEarlier) {
-      bootclasspath = System.getProperty("sun.boot.class.path");
-    } else {
-      bootclasspath = System.getProperty("jdk.module.path") + File.pathSeparatorChar + System.getProperty("jdk.module.upgrade.path");
-    }
+    String bootclasspath = tool.getClassPath();
     Assert.assertNotNull("Cannot find boot class path", bootclasspath);
 
     final List<String> classNames = new ArrayList<>();
     for (String path : bootclasspath.split(File.pathSeparator)) {
-      if (shouldProcess(path)) {
+      if (tool.shouldProcess(path)) {
         try {
           final ZipFile zipFile = new ZipFile(new File(path));
           for (final Enumeration<? extends ZipEntry> entry = zipFile.entries(); entry.hasMoreElements();) {
@@ -200,7 +232,7 @@
       // Order outer classes before the inner classes
       classNames.sort((String a, String b) -> a.compareTo(b));
       // Initialize classes in single thread to avoid deadlocking issues during initialization
-      List<Class<?>> classes = initializeClasses(classNames);
+      List<Class<?>> classes = initializeClasses(tool, classNames);
       for (Class<?> c : classes) {
         String className = c.getName();
         executor.execute(() -> {
@@ -234,7 +266,11 @@
                   // Graal bail outs on certain patterns in Java bytecode (e.g.,
                   // unbalanced monitors introduced by jacoco).
                 } catch (Throwable e) {
-                  errors.add(String.format("Error while checking %s:%n%s", methodName, printStackTraceToString(e)));
+                  try {
+                    tool.handleParsingException(e);
+                  } catch (Throwable t) {
+                    errors.add(String.format("Error while checking %s:%n%s", methodName, printStackTraceToString(e)));
+                  }
                 }
               });
             }
@@ -261,17 +297,17 @@
     }
   }
 
-  private static List<Class<?>> initializeClasses(List<String> classNames) {
+  private static List<Class<?>> initializeClasses(InvariantsTool tool, List<String> classNames) {
     List<Class<?>> classes = new ArrayList<>(classNames.size());
     for (String className : classNames) {
-      if (className.equals("module-info")) {
+      if (!tool.shouldLoadClass(className)) {
         continue;
       }
       try {
         Class<?> c = Class.forName(className, true, CheckGraalInvariants.class.getClassLoader());
         classes.add(c);
-      } catch (ClassNotFoundException e) {
-        e.printStackTrace();
+      } catch (Throwable t) {
+        tool.handleClassLoadingException(t);
       }
     }
     return classes;
@@ -285,6 +321,7 @@
       if (c.getAnnotation(NodeInfo.class) == null) {
         throw new AssertionError(String.format("Node subclass %s requires %s annotation", c.getName(), NodeClass.class.getSimpleName()));
       }
+      VerifyNodeCosts.verifyNodeClass(c);
     }
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/NodePropertiesTest.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/NodePropertiesTest.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,9 +22,6 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.core.test;
 
-import org.junit.Assert;
-import org.junit.Test;
-
 import org.graalvm.compiler.api.directives.GraalDirectives;
 import org.graalvm.compiler.debug.Debug;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
@@ -35,13 +32,14 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.LoopBeginNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeCostProvider;
 import org.graalvm.compiler.phases.BasePhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.CanonicalizerPhase;
 import org.graalvm.compiler.phases.common.CanonicalizerPhase.CustomCanonicalizer;
 import org.graalvm.compiler.phases.contract.NodeCostUtil;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.HighTierContext;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.PhaseContext;
+import org.junit.Assert;
+import org.junit.Test;
 
 public class NodePropertiesTest extends GraalCompilerTest {
 
@@ -147,9 +145,8 @@
   }
 
   public static int arrayStoreTest(int a) {
-    String s = String.valueOf(a);
-    array[2] = s;
-    return s.length();
+    array[2] = a;
+    return a;
   }
 
   public static int fieldLoad(int a) {
@@ -164,10 +161,10 @@
   @Test
   public void testCanonicalizationExample() {
     HighTierContext htc = getDefaultHighTierContext();
-    ImprovementSavingCanonicalizer c1 = new ImprovementSavingCanonicalizer(htc.getNodeCostProvider());
+    ImprovementSavingCanonicalizer c1 = new ImprovementSavingCanonicalizer();
     StructuredGraph g1 = parseForCompile(getResolvedJavaMethod("test1Snippet"));
     new CanonicalizerPhase(c1).apply(g1, htc);
-    ImprovementSavingCanonicalizer c2 = new ImprovementSavingCanonicalizer(htc.getNodeCostProvider());
+    ImprovementSavingCanonicalizer c2 = new ImprovementSavingCanonicalizer();
     StructuredGraph g2 = parseForCompile(getResolvedJavaMethod("test2Snippet"));
     new CanonicalizerPhase(c2).apply(g2, htc);
     Assert.assertTrue(c1.savedCycles > c2.savedCycles);
@@ -270,7 +267,7 @@
     new CanonicalizerPhase().apply(g1, htc);
     GraphCostPhase gc1 = new GraphCostPhase();
     gc1.apply(g1, htc);
-    Assert.assertEquals(35, gc1.finalCycles, 25);
+    Assert.assertEquals(15, gc1.finalCycles, 25);
   }
 
   @Test
@@ -280,7 +277,7 @@
     new CanonicalizerPhase().apply(g1, htc);
     GraphCostPhase gc1 = new GraphCostPhase();
     gc1.apply(g1, htc);
-    Assert.assertEquals(50, gc1.finalCycles, 25);
+    Assert.assertEquals(15, gc1.finalCycles, 25);
   }
 
   @Test
@@ -290,7 +287,7 @@
     new CanonicalizerPhase().apply(g1, htc);
     GraphCostPhase gc1 = new GraphCostPhase();
     gc1.apply(g1, htc);
-    Assert.assertEquals(30, gc1.finalCycles, 25);
+    Assert.assertEquals(15, gc1.finalCycles, 25);
   }
 
   @Test
@@ -300,16 +297,11 @@
     new CanonicalizerPhase().apply(g1, htc);
     GraphCostPhase gc1 = new GraphCostPhase();
     gc1.apply(g1, htc);
-    Assert.assertEquals(40, gc1.finalCycles, 25);
+    Assert.assertEquals(15, gc1.finalCycles, 25);
   }
 
   static class ImprovementSavingCanonicalizer extends CustomCanonicalizer {
     private int savedCycles;
-    private final NodeCostProvider nodeCostProvider;
-
-    ImprovementSavingCanonicalizer(NodeCostProvider nodeCostProvider) {
-      this.nodeCostProvider = nodeCostProvider;
-    }
 
     @Override
     public void simplify(Node node, SimplifierTool tool) {
@@ -318,7 +310,7 @@
         Canonicalizable.Binary<ValueNode> bc = (Canonicalizable.Binary<ValueNode>) node;
         Node canonicalized = bc.canonical(tool, bc.getX(), bc.getY());
         if (canonicalized != node) {
-          savedCycles += nodeCostProvider.getEstimatedCPUCycles(node) - nodeCostProvider.getEstimatedCPUCycles(canonicalized);
+          savedCycles += node.estimatedNodeCycles().value - canonicalized.estimatedNodeCycles().value;
         }
       }
     }
@@ -330,8 +322,8 @@
 
     @Override
     protected void run(StructuredGraph graph, PhaseContext context) {
-      finalCycles = NodeCostUtil.computeGraphCycles(graph, context.getNodeCostProvider(), true);
-      finalSize = NodeCostUtil.computeGraphSize(graph, context.getNodeCostProvider());
+      finalCycles = NodeCostUtil.computeGraphCycles(graph, true);
+      finalSize = NodeCostUtil.computeGraphSize(graph);
     }
 
   }
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/ReflectionOptionDescriptors.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -0,0 +1,127 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.core.test;
+
+import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
+import java.lang.reflect.Field;
+import java.lang.reflect.Modifier;
+import java.lang.reflect.ParameterizedType;
+import java.lang.reflect.Type;
+import java.util.Iterator;
+import java.util.Map;
+import java.util.Properties;
+
+import org.graalvm.compiler.options.Option;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionDescriptor;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionDescriptors;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
+import org.graalvm.util.EconomicMap;
+import org.graalvm.util.MapCursor;
+
+/**
+ * An implementation of {@link OptionDescriptor} that uses reflection to create descriptors from a
+ * list of field name and help text pairs. We cannot use the {@link Option} annotation as it has a
+ * {@link RetentionPolicy#SOURCE} retention policy.
+ *
+ * This class is useful for working with {@link OptionKey} and {@link OptionValues} but without
+ * having to rely on {@link Option} and its associated annotation processor.
+ */
+public class ReflectionOptionDescriptors implements OptionDescriptors {
+
+  /**
+   * Extracts name/value entries from a set of properties based on a given name prefix.
+   *
+   * @param properties the properties set to extract from
+   * @param prefix entries whose names start with this prefix are extracted
+   * @param stripPrefix specifies whether to remove the prefix from the names in the returned map
+   */
+  public static EconomicMap<String, String> extractEntries(Properties properties, String prefix, boolean stripPrefix) {
+    EconomicMap<String, String> matches = EconomicMap.create();
+    for (Map.Entry<Object, Object> e : properties.entrySet()) {
+      String name = (String) e.getKey();
+      if (name.startsWith(prefix)) {
+        String value = (String) e.getValue();
+        if (stripPrefix) {
+          name = name.substring(prefix.length());
+        }
+        matches.put(name, value);
+      }
+    }
+    return matches;
+  }
+
+  private final EconomicMap<String, OptionDescriptor> descriptors = EconomicMap.create();
+
+  public ReflectionOptionDescriptors(Class<?> declaringClass, String... fieldsAndHelp) {
+    assert fieldsAndHelp.length % 2 == 0;
+    for (int i = 0; i < fieldsAndHelp.length; i += 2) {
+      String fieldName = fieldsAndHelp[i];
+      String help = fieldsAndHelp[i + 1];
+      addOption(declaringClass, fieldName, help);
+    }
+  }
+
+  public ReflectionOptionDescriptors(Class<?> declaringClass, EconomicMap<String, String> fieldsAndHelp) {
+    MapCursor<String, String> cursor = fieldsAndHelp.getEntries();
+    while (cursor.advance()) {
+      String fieldName = cursor.getKey();
+      String help = cursor.getValue();
+      addOption(declaringClass, fieldName, help);
+    }
+  }
+
+  private void addOption(Class<?> declaringClass, String fieldName, String help) {
+    try {
+      Field f = declaringClass.getDeclaredField(fieldName);
+      if (!OptionKey.class.isAssignableFrom(f.getType())) {
+        throw new IllegalArgumentException(String.format("Option field must be of type %s: %s", OptionKey.class.getName(), f));
+      }
+      if (!Modifier.isStatic(f.getModifiers())) {
+        throw new IllegalArgumentException(String.format("Option field must be static: %s", f));
+      }
+      f.setAccessible(true);
+      Type declaredType = f.getAnnotatedType().getType();
+      if (!(declaredType instanceof ParameterizedType)) {
+        throw new IllegalArgumentException(String.format("Option field must have a parameterized type: %s", f));
+      }
+      ParameterizedType pt = (ParameterizedType) declaredType;
+      Type[] actualTypeArguments = pt.getActualTypeArguments();
+      assert actualTypeArguments.length == 1;
+      Class<?> optionType = (Class<?>) actualTypeArguments[0];
+      descriptors.put(fieldName, OptionDescriptor.create(fieldName, optionType, help, declaringClass, fieldName, (OptionKey<?>) f.get(null)));
+    } catch (IllegalAccessException | NoSuchFieldException e) {
+      throw new IllegalArgumentException(e);
+    }
+  }
+
+  @Override
+  public Iterator<OptionDescriptor> iterator() {
+    return descriptors.getValues().iterator();
+  }
+
+  @Override
+  public OptionDescriptor get(String value) {
+    return descriptors.get(value);
+  }
+}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyDebugUsageTest.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/VerifyDebugUsageTest.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -205,7 +205,7 @@
   private static class InvalidGraalErrorGuaranteePhase extends Phase {
     @Override
     protected void run(StructuredGraph graph) {
-      GraalError.guarantee(graph.getNodes().count() > 0, "Graph must contain nodes %s %s %s", graph, graph, graph, graph.toString());
+      GraalError.guarantee(graph.getNodes().count() > 0, "Graph must contain nodes %s %s %s", graph, graph, graph.toString());
     }
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/GraalCompiler.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core/src/org/graalvm/compiler/core/GraalCompiler.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -298,18 +298,10 @@
       assert startBlock != null;
       assert startBlock.getPredecessorCount() == 0;
 
-      LIR lir = null;
-      AbstractBlockBase<?>[] codeEmittingOrder = null;
-      AbstractBlockBase<?>[] linearScanOrder = null;
-      try (Scope s = Debug.scope("ComputeLinearScanOrder", lir)) {
-        codeEmittingOrder = ComputeBlockOrder.computeCodeEmittingOrder(blocks.length, startBlock);
-        linearScanOrder = ComputeBlockOrder.computeLinearScanOrder(blocks.length, startBlock);
+      AbstractBlockBase<?>[] codeEmittingOrder = ComputeBlockOrder.computeCodeEmittingOrder(blocks.length, startBlock);
+      AbstractBlockBase<?>[] linearScanOrder = ComputeBlockOrder.computeLinearScanOrder(blocks.length, startBlock);
+      LIR lir = new LIR(schedule.getCFG(), linearScanOrder, codeEmittingOrder, graph.getOptions());
 
-        lir = new LIR(schedule.getCFG(), linearScanOrder, codeEmittingOrder, graph.getOptions());
-        Debug.dump(Debug.INFO_LEVEL, lir, "After linear scan order");
-      } catch (Throwable e) {
-        throw Debug.handle(e);
-      }
       FrameMapBuilder frameMapBuilder = backend.newFrameMapBuilder(registerConfig);
       LIRGenerationResult lirGenRes = backend.newLIRGenerationResult(graph.compilationId(), lir, frameMapBuilder, graph, stub);
       LIRGeneratorTool lirGen = backend.newLIRGenerator(lirGenRes);
@@ -320,9 +312,9 @@
       new LIRGenerationPhase().apply(backend.getTarget(), lirGenRes, context);
 
       try (Scope s = Debug.scope("LIRStages", nodeLirGen, lir)) {
-        Debug.dump(Debug.BASIC_LEVEL, lir, "After LIR generation");
+        // Dump LIR along with HIR (the LIR is looked up from context)
+        Debug.dump(Debug.BASIC_LEVEL, graph.getLastSchedule(), "After LIR generation");
         LIRGenerationResult result = emitLowLevel(backend.getTarget(), lirGenRes, lirGen, lirSuites, backend.newRegisterAllocationConfig(registerConfig, allocationRestrictedTo));
-        Debug.dump(Debug.BASIC_LEVEL, lir, "Before code generation");
         return result;
       } catch (Throwable e) {
         throw Debug.handle(e);
@@ -349,12 +341,15 @@
           RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig) {
     PreAllocationOptimizationContext preAllocOptContext = new PreAllocationOptimizationContext(lirGen);
     lirSuites.getPreAllocationOptimizationStage().apply(target, lirGenRes, preAllocOptContext);
+    Debug.dump(Debug.BASIC_LEVEL, lirGenRes.getLIR(), "After PreAllocationOptimizationStage");
 
     AllocationContext allocContext = new AllocationContext(lirGen.getSpillMoveFactory(), registerAllocationConfig);
     lirSuites.getAllocationStage().apply(target, lirGenRes, allocContext);
+    Debug.dump(Debug.BASIC_LEVEL, lirGenRes.getLIR(), "After AllocationStage");
 
     PostAllocationOptimizationContext postAllocOptContext = new PostAllocationOptimizationContext(lirGen);
     lirSuites.getPostAllocationOptimizationStage().apply(target, lirGenRes, postAllocOptContext);
+    Debug.dump(Debug.BASIC_LEVEL, lirGenRes.getLIR(), "After PostAllocationOptimizationStage");
 
     return lirGenRes;
   }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/Debug.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/Debug.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -127,6 +127,9 @@
   *
   * For HIR dumping, only ~5 graphs per method: after parsing, after inlining, after high tier,
   * after mid tier, after low tier.
+   *
+   * LIR dumping: After LIR generation, after each pre-allocation, allocation and post allocation
+   * stage, and after code installation.
   */
   public static final int BASIC_LEVEL = 1;
 
@@ -134,6 +137,8 @@
   * Informational debug level.
   *
   * HIR dumping: One graph after each applied top-level phase.
+   *
+   * LIR dumping: After each applied phase.
   */
   public static final int INFO_LEVEL = 2;
 
@@ -141,6 +146,8 @@
   * Verbose debug level.
   *
   * HIR dumping: One graph after each phase (including sub phases).
+   *
+   * LIR dumping: After each phase including sub phases.
   */
   public static final int VERBOSE_LEVEL = 3;
 
@@ -148,6 +155,8 @@
   * Detailed debug level.
   *
   * HIR dumping: Graphs within phases where interesting for a phase, max ~5 per phase.
+   *
+   * LIR dumping: Dump CFG within phases where interesting.
   */
   public static final int DETAILED_LEVEL = 4;
 
@@ -155,6 +164,8 @@
   * Very detailed debug level.
   *
   * HIR dumping: Graphs per node granularity graph change (before/after change).
+   *
+   * LIR dumping: Intermediate CFGs of phases where interesting.
   */
   public static final int VERY_DETAILED_LEVEL = 5;
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/GraalDebugConfig.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/GraalDebugConfig.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -117,6 +117,7 @@
     public static final OptionKey<Integer> PrintBinaryGraphPort = new OptionKey<>(4445);
     @Option(help = "Schedule graphs as they are dumped.", type = OptionType.Debug)
     public static final OptionKey<Boolean> PrintGraphWithSchedule = new OptionKey<>(false);
+
     @Option(help = "Enable dumping Truffle ASTs to the IdealGraphVisualizer.", type = OptionType.Debug)
     public static final OptionKey<Boolean> PrintTruffleTrees = new OptionKey<>(true);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/GraalError.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.debug/src/org/graalvm/compiler/debug/GraalError.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -60,10 +60,75 @@
   * if possible.
   *
   * @param condition the condition to check
+   * @param msg the message that will be associated with the error
+   */
+  public static void guarantee(boolean condition, String msg) {
+    if (!condition) {
+      throw new GraalError("failed guarantee: " + msg);
+    }
+  }
+
+  /**
+   * Checks a given condition and throws a {@link GraalError} if it is false. Guarantees are
+   * stronger than assertions in that they are always checked. Error messages for guarantee
+   * violations should clearly indicate the nature of the problem as well as a suggested solution
+   * if possible.
+   *
+   * @param condition the condition to check
   * @param msg the message that will be associated with the error, in
   *      {@link String#format(String, Object...)} syntax
-   * @param args arguments to the format string
+   * @param arg argument to the format string in {@code msg}
   */
+  public static void guarantee(boolean condition, String msg, Object arg) {
+    if (!condition) {
+      throw new GraalError("failed guarantee: " + msg, arg);
+    }
+  }
+
+  /**
+   * Checks a given condition and throws a {@link GraalError} if it is false. Guarantees are
+   * stronger than assertions in that they are always checked. Error messages for guarantee
+   * violations should clearly indicate the nature of the problem as well as a suggested solution
+   * if possible.
+   *
+   * @param condition the condition to check
+   * @param msg the message that will be associated with the error, in
+   *      {@link String#format(String, Object...)} syntax
+   * @param arg1 argument to the format string in {@code msg}
+   * @param arg2 argument to the format string in {@code msg}
+   */
+  public static void guarantee(boolean condition, String msg, Object arg1, Object arg2) {
+    if (!condition) {
+      throw new GraalError("failed guarantee: " + msg, arg1, arg2);
+    }
+  }
+
+  /**
+   * Checks a given condition and throws a {@link GraalError} if it is false. Guarantees are
+   * stronger than assertions in that they are always checked. Error messages for guarantee
+   * violations should clearly indicate the nature of the problem as well as a suggested solution
+   * if possible.
+   *
+   * @param condition the condition to check
+   * @param msg the message that will be associated with the error, in
+   *      {@link String#format(String, Object...)} syntax
+   * @param arg1 argument to the format string in {@code msg}
+   * @param arg2 argument to the format string in {@code msg}
+   * @param arg3 argument to the format string in {@code msg}
+   */
+  public static void guarantee(boolean condition, String msg, Object arg1, Object arg2, Object arg3) {
+    if (!condition) {
+      throw new GraalError("failed guarantee: " + msg, arg1, arg2, arg3);
+    }
+  }
+
+  /**
+   * This override exists to catch cases when {@link #guarantee(boolean, String, Object)} is
+   * called with one argument bound to a varargs method parameter. It will bind to this method
+   * instead of the single arg variant and produce a deprecation warning instead of silently
+   * wrapping the Object[] inside of another Object[].
+   */
+  @Deprecated
   public static void guarantee(boolean condition, String msg, Object... args) {
     if (!condition) {
       throw new GraalError("failed guarantee: " + msg, args);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Graph.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Graph.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,6 +22,9 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.graph;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_IGNORED;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_IGNORED;
+
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.Arrays;
 import java.util.Iterator;
@@ -793,7 +796,7 @@
   }
 
   // Fully qualified annotation name is required to satisfy javac
-  @org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo
+  @org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo(cycles = CYCLES_IGNORED, size = SIZE_IGNORED)
   static final class PlaceHolderNode extends Node {
 
     public static final NodeClass<PlaceHolderNode> TYPE = NodeClass.create(PlaceHolderNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Node.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/Node.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -52,7 +52,9 @@
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.Simplifiable;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.SimplifierTool;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.Verbosity;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
@@ -606,10 +608,18 @@
   }
 
   private boolean checkReplaceWith(Node other) {
-    assert assertTrue(graph == null || !graph.isFrozen(), "cannot modify frozen graph");
-    assert assertFalse(other == this, "cannot replace a node with itself");
-    assert assertFalse(isDeleted(), "cannot replace deleted node");
-    assert assertTrue(other == null || !other.isDeleted(), "cannot replace with deleted node %s", other);
+    if (graph != null && graph.isFrozen()) {
+      fail("cannot modify frozen graph");
+    }
+    if (other == this) {
+      fail("cannot replace a node with itself");
+    }
+    if (isDeleted()) {
+      fail("cannot replace deleted node");
+    }
+    if (other != null && other.isDeleted()) {
+      fail("cannot replace with deleted node %s", other);
+    }
     return true;
   }
 
@@ -640,7 +650,7 @@
   }
 
   protected void replaceAtAllUsages(Node other, Node toBeDeleted) {
-    assert checkReplaceWith(other);
+    checkReplaceWith(other);
     if (usage0 == null) {
       return;
     }
@@ -679,12 +689,14 @@
   }
 
   private void replaceAtMatchingUsages(Node other, Predicate<Node> filter, Node toBeDeleted) {
-    assert filter != null;
-    assert checkReplaceWith(other);
+    if (filter == null) {
+      fail("filter cannot be null");
+    }
+    checkReplaceWith(other);
     int i = 0;
     while (i < this.getUsageCount()) {
       Node usage = this.getUsageAt(i);
-      if (filter == null || filter.test(usage)) {
+      if (filter.test(usage)) {
         replaceAtUsage(other, toBeDeleted, usage);
         this.movUsageFromEndTo(i);
       } else {
@@ -704,12 +716,12 @@
   }
 
   public void replaceAtMatchingUsages(Node other, NodePredicate usagePredicate) {
-    assert checkReplaceWith(other);
+    checkReplaceWith(other);
     replaceAtMatchingUsages(other, usagePredicate, null);
   }
 
   public void replaceAtUsages(InputType type, Node other) {
-    assert checkReplaceWith(other);
+    checkReplaceWith(other);
     for (Node usage : usages().snapshot()) {
       for (Position pos : usage.inputPositions()) {
         if (pos.getInputType() == type && pos.get(usage) == this) {
@@ -746,17 +758,20 @@
   }
 
   public void replaceAtPredecessor(Node other) {
-    assert checkReplaceWith(other);
+    checkReplaceWith(other);
     if (predecessor != null) {
-      boolean result = predecessor.getNodeClass().replaceFirstSuccessor(predecessor, this, other);
-      assert assertTrue(result, "not found in successors, predecessor: %s", predecessor);
+      if (!predecessor.getNodeClass().replaceFirstSuccessor(predecessor, this, other)) {
+        fail("not found in successors, predecessor: %s", predecessor);
+      }
       predecessor.updatePredecessor(this, other);
     }
   }
 
   public void replaceAndDelete(Node other) {
-    assert checkReplaceWith(other);
-    assert other != null;
+    checkReplaceWith(other);
+    if (other == null) {
+      fail("cannot replace with null");
+    }
     if (this.hasUsages()) {
       replaceAtUsages(other);
     }
@@ -1173,4 +1188,13 @@
   public final void pushInputs(NodeStack stack) {
     getNodeClass().pushInputs(this, stack);
   }
+
+  public NodeSize estimatedNodeSize() {
+    return nodeClass.size();
+  }
+
+  public NodeCycles estimatedNodeCycles() {
+    return nodeClass.cycles();
+  }
+
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/NodeClass.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/NodeClass.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -941,6 +941,10 @@
     return this.leafId;
   }
 
+  public NodeClass<? super T> getSuperNodeClass() {
+    return superNodeClass;
+  }
+
   public long inputsIteration() {
     return inputsIteration;
   }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/spi/CanonicalizerTool.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.graph/src/org/graalvm/compiler/graph/spi/CanonicalizerTool.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -50,10 +50,10 @@
   boolean allUsagesAvailable();
 
   /**
-   * Indicates whether the target platform supports comparison of integers of a particular bit
-   * width. This check is used by canonicalizations that might introduce subword compares.
+   * Indicates the smallest width for comparing an integer value on the target platform. If this
+   * method returns null, then there is no known smallest compare width.
   */
-  boolean supportSubwordCompare(int bits);
+  Integer smallestCompareWidth();
 
   OptionValues getOptions();
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64HotSpotBackendFactory.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64HotSpotBackendFactory.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -46,10 +46,8 @@
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotSnippetReflectionProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotStampProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotSuitesProvider;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.HotSpotNodeCostProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.word.HotSpotWordTypes;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderConfiguration.Plugins;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeCostProvider;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.CompilerConfiguration;
 import org.graalvm.compiler.phases.util.Providers;
@@ -107,7 +105,6 @@
     HotSpotSuitesProvider suites;
     HotSpotWordTypes wordTypes;
     Plugins plugins;
-    NodeCostProvider nodeCostProvider;
     BytecodeProvider bytecodeProvider;
     try (InitTimer t = timer("create providers")) {
       try (InitTimer rt = timer("create HotSpotRegisters provider")) {
@@ -125,11 +122,8 @@
       try (InitTimer rt = timer("create Lowerer provider")) {
         lowerer = createLowerer(graalRuntime, metaAccess, foreignCalls, registers, constantReflection, target);
       }
-      try (InitTimer rt = timer("create NodeCost provider")) {
-        nodeCostProvider = createNodeCostProvider();
-      }
       HotSpotStampProvider stampProvider = new HotSpotStampProvider();
-      Providers p = new Providers(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, null, stampProvider, nodeCostProvider);
+      Providers p = new Providers(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, null, stampProvider);
 
       try (InitTimer rt = timer("create SnippetReflection provider")) {
         snippetReflection = createSnippetReflection(graalRuntime, constantReflection, wordTypes);
@@ -147,7 +141,7 @@
       try (InitTimer rt = timer("create Suites provider")) {
         suites = createSuites(config, graalRuntime, compilerConfiguration, plugins);
       }
-      providers = new HotSpotProviders(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, replacements, nodeCostProvider, suites, registers,
+      providers = new HotSpotProviders(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, replacements, suites, registers,
               snippetReflection, wordTypes,
               plugins);
     }
@@ -194,10 +188,6 @@
     return new AArch64HotSpotLoweringProvider(runtime, metaAccess, foreignCalls, registers, constantReflection, target);
   }
 
-  protected HotSpotNodeCostProvider createNodeCostProvider() {
-    return new AArchHotSpotNodeCostProvider();
-  }
-
   protected static Value[] createNativeABICallerSaveRegisters(@SuppressWarnings("unused") GraalHotSpotVMConfig config, RegisterConfig regConfig) {
     AArch64HotSpotRegisterConfig conf = (AArch64HotSpotRegisterConfig) regConfig;
     RegisterArray callerSavedRegisters = conf.getCallerSaveRegisters();
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64HotSpotMove.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64HotSpotMove.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -24,6 +24,7 @@
 
 import static jdk.vm.ci.aarch64.AArch64.zr;
 import static jdk.vm.ci.code.ValueUtil.asRegister;
+import static jdk.vm.ci.code.ValueUtil.isRegister;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.HINT;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.ILLEGAL;
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandFlag.REG;
@@ -105,7 +106,7 @@
     public void emitCode(CompilationResultBuilder crb, AArch64MacroAssembler masm) {
       Register resultRegister = asRegister(result);
       Register ptr = asRegister(input);
-      Register base = asRegister(baseRegister);
+      Register base = (isRegister(baseRegister) ? asRegister(baseRegister) : zr);
       // result = (ptr - base) >> shift
       if (!encoding.hasBase()) {
         if (encoding.hasShift()) {
@@ -156,7 +157,7 @@
     public void emitCode(CompilationResultBuilder crb, AArch64MacroAssembler masm) {
       Register ptr = asRegister(input);
       Register resultRegister = asRegister(result);
-      Register base = asRegister(baseRegister);
+      Register base = (isRegister(baseRegister) ? asRegister(baseRegister) : zr);
       // result = base + (ptr << shift)
       if (nonNull) {
         masm.add(64, resultRegister, base, ptr, AArch64Assembler.ShiftType.LSL, encoding.getShift());
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64RawNativeCallNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArch64RawNativeCallNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -23,7 +23,7 @@
 package org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64;
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_UNKNOWN;
 
 import org.graalvm.compiler.core.aarch64.AArch64NodeLIRBuilder;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.RawPointerStamp;
@@ -46,7 +46,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
 import jdk.vm.ci.meta.Value;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, cyclesRationale = "Native call is a block hole", size = SIZE_20)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, cyclesRationale = "Native call is a block hole", size = SIZE_UNKNOWN)
 public final class AArch64RawNativeCallNode extends FixedWithNextNode implements LIRLowerable {
   public static final NodeClass<AArch64RawNativeCallNode> TYPE = NodeClass.create(AArch64RawNativeCallNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/aarch64/AArchHotSpotNodeCostProvider.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,41 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot.aarch64;
-
-import org.graalvm.compiler.graph.Node;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.HotSpotNodeCostProvider;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
-
-public class AArchHotSpotNodeCostProvider extends HotSpotNodeCostProvider {
-
-  @Override
-  public NodeCycles cycles(Node n) {
-    return super.cycles(n);
-  }
-
-  @Override
-  public NodeSize size(Node n) {
-    return super.size(n);
-  }
-}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotBackendFactory.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotBackendFactory.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -46,10 +46,8 @@
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotSnippetReflectionProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotStampProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotSuitesProvider;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.HotSpotNodeCostProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.word.HotSpotWordTypes;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderConfiguration.Plugins;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeCostProvider;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Replacements;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.CompilerConfiguration;
@@ -108,7 +106,6 @@
     HotSpotSuitesProvider suites;
     HotSpotWordTypes wordTypes;
     Plugins plugins;
-    NodeCostProvider nodeCostProvider;
     BytecodeProvider bytecodeProvider;
     try (InitTimer t = timer("create providers")) {
       try (InitTimer rt = timer("create HotSpotRegisters provider")) {
@@ -126,11 +123,8 @@
       try (InitTimer rt = timer("create Lowerer provider")) {
         lowerer = createLowerer(graalRuntime, metaAccess, foreignCalls, registers, constantReflection, target);
       }
-      try (InitTimer rt = timer("create NodeCost provider")) {
-        nodeCostProvider = createNodeCostProvider(target);
-      }
       HotSpotStampProvider stampProvider = new HotSpotStampProvider();
-      Providers p = new Providers(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, null, stampProvider, nodeCostProvider);
+      Providers p = new Providers(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, null, stampProvider);
 
       try (InitTimer rt = timer("create SnippetReflection provider")) {
         snippetReflection = createSnippetReflection(graalRuntime, constantReflection, wordTypes);
@@ -148,7 +142,7 @@
       try (InitTimer rt = timer("create Suites provider")) {
         suites = createSuites(config, graalRuntime, compilerConfiguration, plugins, registers, replacements, options);
       }
-      providers = new HotSpotProviders(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, replacements, nodeCostProvider, suites, registers,
+      providers = new HotSpotProviders(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, replacements, suites, registers,
               snippetReflection, wordTypes,
               plugins);
     }
@@ -201,10 +195,6 @@
     return new AMD64HotSpotLoweringProvider(runtime, metaAccess, foreignCalls, registers, constantReflection, target);
   }
 
-  protected HotSpotNodeCostProvider createNodeCostProvider(TargetDescription target) {
-    return new AMD64HotSpotNodeCostProvider(target);
-  }
-
   protected Value[] createNativeABICallerSaveRegisters(GraalHotSpotVMConfig config, RegisterConfig regConfig) {
     List<Register> callerSave = new ArrayList<>(regConfig.getAllocatableRegisters().asList());
     if (config.windowsOs) {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotLoweringProvider.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotLoweringProvider.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -120,7 +120,7 @@
   }
 
   @Override
-  public boolean supportSubwordCompare(int bits) {
-    return true;
+  public Integer smallestCompareWidth() {
+    return 8;
   }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64HotSpotNodeCostProvider.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,93 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot.amd64;
-
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_15;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_50;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_6;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_80;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_30;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_4;
-
-import org.graalvm.compiler.graph.Node;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.HotSpotNodeCostProvider;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
-import org.graalvm.compiler.nodes.ReturnNode;
-import org.graalvm.compiler.replacements.nodes.ArrayEqualsNode;
-import org.graalvm.compiler.replacements.nodes.UnaryMathIntrinsicNode;
-
-import jdk.vm.ci.amd64.AMD64;
-import jdk.vm.ci.amd64.AMD64.CPUFeature;
-import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
-
-public class AMD64HotSpotNodeCostProvider extends HotSpotNodeCostProvider {
-  private final boolean avx2;
-  private final boolean sse41;
-
-  public AMD64HotSpotNodeCostProvider(TargetDescription target) {
-    this.avx2 = ((AMD64) target.arch).getFeatures().contains(CPUFeature.AVX2);
-    this.sse41 = ((AMD64) target.arch).getFeatures().contains(CPUFeature.SSE4_1);
-  }
-
-  @Override
-  public NodeCycles cycles(Node n) {
-    if (n instanceof UnaryMathIntrinsicNode) {
-      UnaryMathIntrinsicNode u = (UnaryMathIntrinsicNode) n;
-      switch (u.getOperation()) {
-        case LOG:
-        case LOG10:
-          return CYCLES_15;
-        default:
-          break;
-      }
-    } else if (n instanceof ReturnNode) {
-      return CYCLES_6;
-    } else if (n instanceof ArrayEqualsNode) {
-      if (avx2) {
-        return CYCLES_50;
-      } else if (sse41) {
-        return CYCLES_80;
-      }
-    }
-    return super.cycles(n);
-  }
-
-  @Override
-  public NodeSize size(Node n) {
-    if (n instanceof UnaryMathIntrinsicNode) {
-      UnaryMathIntrinsicNode u = (UnaryMathIntrinsicNode) n;
-      switch (u.getOperation()) {
-        case LOG:
-        case LOG10:
-          return SIZE_30;
-        default:
-          break;
-      }
-    } else if (n instanceof ReturnNode) {
-      return SIZE_4;
-    }
-    return super.size(n);
-  }
-
-}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64RawNativeCallNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.amd64/src/org/graalvm/compiler/hotspot/amd64/AMD64RawNativeCallNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -23,7 +23,6 @@
 package org.graalvm.compiler.hotspot.amd64;
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
 
 import org.graalvm.compiler.core.amd64.AMD64NodeLIRBuilder;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.RawPointerStamp;
@@ -32,6 +31,7 @@
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeInputList;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
 import org.graalvm.compiler.nodes.FixedWithNextNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LIRLowerable;
@@ -46,7 +46,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
 import jdk.vm.ci.meta.Value;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, cyclesRationale = "Native call is a block hole", size = SIZE_20)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, cyclesRationale = "Native call is a block hole", size = NodeSize.SIZE_UNKNOWN)
 public final class AMD64RawNativeCallNode extends FixedWithNextNode implements LIRLowerable {
   public static final NodeClass<AMD64RawNativeCallNode> TYPE = NodeClass.create(AMD64RawNativeCallNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotBackendFactory.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotBackendFactory.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -44,11 +44,9 @@
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotSnippetReflectionProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotStampProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotSuitesProvider;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.HotSpotNodeCostProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.word.HotSpotWordTypes;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderConfiguration.Plugins;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringProvider;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeCostProvider;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Replacements;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.CompilerConfiguration;
 import org.graalvm.compiler.phases.util.Providers;
@@ -98,15 +96,14 @@
     HotSpotForeignCallsProvider foreignCalls = new SPARCHotSpotForeignCallsProvider(jvmciRuntime, runtime, metaAccess, codeCache, wordTypes, nativeABICallerSaveRegisters);
     LoweringProvider lowerer = createLowerer(runtime, metaAccess, foreignCalls, registers, constantReflection, target);
     HotSpotStampProvider stampProvider = new HotSpotStampProvider();
-    NodeCostProvider nodeCostProvider = new SPARCHotSpotNodeCostProvider();
-    Providers p = new Providers(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, null, stampProvider, nodeCostProvider);
+    Providers p = new Providers(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, null, stampProvider);
     HotSpotSnippetReflectionProvider snippetReflection = new HotSpotSnippetReflectionProvider(runtime, constantReflection, wordTypes);
     BytecodeProvider bytecodeProvider = new ClassfileBytecodeProvider(metaAccess, snippetReflection);
     HotSpotReplacementsImpl replacements = new HotSpotReplacementsImpl(runtime.getOptions(), p, snippetReflection, bytecodeProvider, target);
     Plugins plugins = createGraphBuilderPlugins(config, metaAccess, constantReflection, foreignCalls, stampProvider, snippetReflection, replacements, wordTypes);
     replacements.setGraphBuilderPlugins(plugins);
     HotSpotSuitesProvider suites = createSuites(config, runtime, compilerConfiguration, plugins, replacements);
-    HotSpotProviders providers = new HotSpotProviders(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, replacements, nodeCostProvider, suites, registers,
+    HotSpotProviders providers = new HotSpotProviders(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantFieldProvider, foreignCalls, lowerer, replacements, suites, registers,
             snippetReflection,
             wordTypes, plugins);
 
@@ -142,10 +139,6 @@
     return new HotSpotRegisters(SPARC.g2, SPARC.g6, SPARC.sp);
   }
 
-  protected HotSpotNodeCostProvider createNodeCostProvider() {
-    return new SPARCHotSpotNodeCostProvider();
-  }
-
   @SuppressWarnings("unused")
   private static Value[] createNativeABICallerSaveRegisters(GraalHotSpotVMConfig config, RegisterConfig regConfig) {
     Set<Register> callerSavedRegisters = new HashSet<>();
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.sparc/src/org/graalvm/compiler/hotspot/sparc/SPARCHotSpotNodeCostProvider.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,55 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot.sparc;
-
-import org.graalvm.compiler.graph.Node;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.HotSpotNodeCostProvider;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.JumpToExceptionHandlerNode;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
-import org.graalvm.compiler.nodes.ReturnNode;
-
-public class SPARCHotSpotNodeCostProvider extends HotSpotNodeCostProvider {
-
-  @Override
-  public NodeCycles cycles(Node n) {
-    if (n instanceof ReturnNode) {
-      return NodeCycles.CYCLES_6;
-    } else if (n instanceof JumpToExceptionHandlerNode) {
-      // restore caller window
-      return NodeCycles.CYCLES_3;
-    }
-    return super.cycles(n);
-  }
-
-  @Override
-  public NodeSize size(Node n) {
-    if (n instanceof ReturnNode) {
-      return NodeSize.SIZE_4;
-    } else if (n instanceof JumpToExceptionHandlerNode) {
-      // restore caller window
-      return NodeSize.SIZE_3;
-    }
-    return super.size(n);
-  }
-}
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CompileTheWorld.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -0,0 +1,829 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2013, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.hotspot.test;
+
+import static java.util.Collections.singletonList;
+import static org.graalvm.compiler.core.GraalCompilerOptions.ExitVMOnException;
+import static org.graalvm.compiler.core.GraalCompilerOptions.PrintBailout;
+import static org.graalvm.compiler.core.GraalCompilerOptions.PrintStackTraceOnException;
+import static org.graalvm.compiler.core.common.util.Util.Java8OrEarlier;
+import static org.graalvm.compiler.core.test.ReflectionOptionDescriptors.extractEntries;
+import static org.graalvm.compiler.hotspot.test.CompileTheWorld.Options.DESCRIPTORS;
+
+import java.io.Closeable;
+import java.io.File;
+import java.io.IOException;
+import java.lang.annotation.Annotation;
+import java.lang.reflect.Constructor;
+import java.lang.reflect.Method;
+import java.lang.reflect.Modifier;
+import java.net.URI;
+import java.net.URL;
+import java.net.URLClassLoader;
+import java.nio.file.FileSystem;
+import java.nio.file.FileSystems;
+import java.nio.file.FileVisitResult;
+import java.nio.file.Files;
+import java.nio.file.Path;
+import java.nio.file.SimpleFileVisitor;
+import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.Arrays;
+import java.util.Collections;
+import java.util.Enumeration;
+import java.util.HashSet;
+import java.util.List;
+import java.util.ServiceLoader;
+import java.util.Set;
+import java.util.concurrent.ExecutionException;
+import java.util.concurrent.Future;
+import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
+import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
+import java.util.concurrent.TimeUnit;
+import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;
+import java.util.jar.JarEntry;
+import java.util.jar.JarFile;
+import java.util.stream.Collectors;
+
+import org.graalvm.compiler.api.replacements.Snippet;
+import org.graalvm.compiler.bytecode.Bytecodes;
+import org.graalvm.compiler.core.CompilerThreadFactory;
+import org.graalvm.compiler.core.CompilerThreadFactory.DebugConfigAccess;
+import org.graalvm.compiler.core.common.util.Util;
+import org.graalvm.compiler.core.test.ReflectionOptionDescriptors;
+import org.graalvm.compiler.debug.DebugEnvironment;
+import org.graalvm.compiler.debug.GraalDebugConfig;
+import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
+import org.graalvm.compiler.debug.MethodFilter;
+import org.graalvm.compiler.debug.TTY;
+import org.graalvm.compiler.debug.internal.MemUseTrackerImpl;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.CompilationTask;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.GraalHotSpotVMConfig;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalCompiler;
+import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalRuntimeProvider;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionDescriptors;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionsParser;
+import org.graalvm.util.EconomicMap;
+
+import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotCodeCacheProvider;
+import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotCompilationRequest;
+import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotInstalledCode;
+import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntime;
+import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntimeProvider;
+import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotResolvedJavaMethod;
+import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotResolvedObjectType;
+import jdk.vm.ci.meta.ConstantPool;
+import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
+import jdk.vm.ci.runtime.JVMCI;
+import jdk.vm.ci.runtime.JVMCICompiler;
+import jdk.vm.ci.services.Services;
+
+/**
+ * This class implements compile-the-world functionality with JVMCI.
+ */
+public final class CompileTheWorld {
+
+  /**
+   * Magic token to denote that JDK classes are to be compiled. If {@link Util#Java8OrEarlier},
+   * then the classes in {@code rt.jar} are compiled. Otherwise the classes in the Java runtime
+   * image are compiled.
+   */
+  public static final String SUN_BOOT_CLASS_PATH = "sun.boot.class.path";
+
+  /**
+   * Magic token to denote the classes in the Java runtime image (i.e. in the {@code jrt:/} file
+   * system).
+   */
+  public static final String JRT_CLASS_PATH_ENTRY = "<jrt>";
+
+  /**
+   * @param options a space separated set of option value settings with each option setting in a
+   *      {@code -Dgraal.<name>=<value>} format but without the leading {@code -Dgraal.}.
+   *      Ignored if null.
+   */
+  public static EconomicMap<OptionKey<?>, Object> parseOptions(String options) {
+    if (options != null) {
+      EconomicMap<String, String> optionSettings = EconomicMap.create();
+      for (String optionSetting : options.split("\\s+|#")) {
+        OptionsParser.parseOptionSettingTo(optionSetting, optionSettings);
+      }
+      EconomicMap<OptionKey<?>, Object> values = OptionValues.newOptionMap();
+      ServiceLoader<OptionDescriptors> loader = ServiceLoader.load(OptionDescriptors.class, OptionDescriptors.class.getClassLoader());
+      OptionsParser.parseOptions(optionSettings, values, loader);
+      return values;
+    }
+    return EconomicMap.create();
+  }
+
+  private final HotSpotJVMCIRuntimeProvider jvmciRuntime;
+
+  private final HotSpotGraalCompiler compiler;
+
+  /**
+   * Class path denoting classes to compile.
+   *
+   * @see Options#Classpath
+   */
+  private final String inputClassPath;
+
+  /**
+   * Class index to start compilation at.
+   *
+   * @see Options#StartAt
+   */
+  private final int startAt;
+
+  /**
+   * Class index to stop compilation at.
+   *
+   * @see Options#StopAt
+   */
+  private final int stopAt;
+
+  /** Only compile methods matching one of the filters in this array if the array is non-null. */
+  private final MethodFilter[] methodFilters;
+
+  /** Exclude methods matching one of the filters in this array if the array is non-null. */
+  private final MethodFilter[] excludeMethodFilters;
+
+  // Counters
+  private int classFileCounter = 0;
+  private AtomicLong compiledMethodsCounter = new AtomicLong();
+  private AtomicLong compileTime = new AtomicLong();
+  private AtomicLong memoryUsed = new AtomicLong();
+
+  private boolean verbose;
+
+  /**
+   * Signal that the threads should start compiling in multithreaded mode.
+   */
+  private boolean running;
+
+  private ThreadPoolExecutor threadPool;
+
+  private OptionValues currentOptions;
+  private final EconomicMap<OptionKey<?>, Object> compilationOptions;
+
+  /**
+   * Creates a compile-the-world instance.
+   *
+   * @param files {@link File#pathSeparator} separated list of Zip/Jar files to compile
+   * @param startAt index of the class file to start compilation at
+   * @param stopAt index of the class file to stop compilation at
+   * @param methodFilters
+   * @param excludeMethodFilters
+   */
+  public CompileTheWorld(HotSpotJVMCIRuntimeProvider jvmciRuntime, HotSpotGraalCompiler compiler, String files, int startAt, int stopAt, String methodFilters, String excludeMethodFilters,
+          boolean verbose, OptionValues initialOptions, EconomicMap<OptionKey<?>, Object> compilationOptions) {
+    this.jvmciRuntime = jvmciRuntime;
+    this.compiler = compiler;
+    this.inputClassPath = files;
+    this.startAt = startAt;
+    this.stopAt = stopAt;
+    this.methodFilters = methodFilters == null || methodFilters.isEmpty() ? null : MethodFilter.parse(methodFilters);
+    this.excludeMethodFilters = excludeMethodFilters == null || excludeMethodFilters.isEmpty() ? null : MethodFilter.parse(excludeMethodFilters);
+    this.verbose = verbose;
+    EconomicMap<OptionKey<?>, Object> compilationOptionsCopy = EconomicMap.create(compilationOptions);
+    this.currentOptions = initialOptions;
+
+    // We don't want the VM to exit when a method fails to compile...
+    ExitVMOnException.update(compilationOptionsCopy, false);
+
+    // ...but we want to see exceptions.
+    PrintBailout.update(compilationOptionsCopy, true);
+    PrintStackTraceOnException.update(compilationOptionsCopy, true);
+
+    // By default only report statistics for the CTW threads themselves
+    if (!GraalDebugConfig.Options.DebugValueThreadFilter.hasBeenSet(initialOptions)) {
+      GraalDebugConfig.Options.DebugValueThreadFilter.update(compilationOptionsCopy, "^CompileTheWorld");
+    }
+    this.compilationOptions = EconomicMap.create(compilationOptionsCopy);
+  }
+
+  public CompileTheWorld(HotSpotJVMCIRuntimeProvider jvmciRuntime, HotSpotGraalCompiler compiler, OptionValues options) {
+    this(jvmciRuntime, compiler, Options.Classpath.getValue(options),
+            Options.StartAt.getValue(options),
+            Options.StopAt.getValue(options),
+            Options.MethodFilter.getValue(options),
+            Options.ExcludeMethodFilter.getValue(options),
+            Options.Verbose.getValue(options),
+            options,
+            parseOptions(Options.Config.getValue(options)));
+  }
+
+  /**
+   * Compiles all methods in all classes in {@link #inputClassPath}. If {@link #inputClassPath}
+   * equals {@link #SUN_BOOT_CLASS_PATH} the boot classes are used.
+   */
+  public void compile() throws Throwable {
+    if (SUN_BOOT_CLASS_PATH.equals(inputClassPath)) {
+      String bcpEntry = null;
+      if (Java8OrEarlier) {
+        final String[] entries = System.getProperty(SUN_BOOT_CLASS_PATH).split(File.pathSeparator);
+        for (int i = 0; i < entries.length && bcpEntry == null; i++) {
+          String entry = entries[i];
+          File entryFile = new File(entry);
+          if (entryFile.getName().endsWith("rt.jar") && entryFile.isFile()) {
+            bcpEntry = entry;
+          }
+        }
+        if (bcpEntry == null) {
+          throw new GraalError("Could not find rt.jar on boot class path %s", System.getProperty(SUN_BOOT_CLASS_PATH));
+        }
+      } else {
+        bcpEntry = JRT_CLASS_PATH_ENTRY;
+      }
+      compile(bcpEntry);
+    } else {
+      compile(inputClassPath);
+    }
+  }
+
+  public void println() {
+    println("");
+  }
+
+  public void println(String format, Object... args) {
+    println(String.format(format, args));
+  }
+
+  public void println(String s) {
+    println(verbose, s);
+  }
+
+  public static void println(boolean cond, String s) {
+    if (cond) {
+      TTY.println(s);
+    }
+  }
+
+  public void printStackTrace(Throwable t) {
+    if (verbose) {
+      t.printStackTrace(TTY.out);
+    }
+  }
+
+  @SuppressWarnings("unused")
+  private static void dummy() {
+  }
+
+  /**
+   * Abstraction over different types of class path entries.
+   */
+  abstract static class ClassPathEntry implements Closeable {
+    final String name;
+
+    ClassPathEntry(String name) {
+      this.name = name;
+    }
+
+    /**
+     * Creates a {@link ClassLoader} for loading classes from this entry.
+     */
+    public abstract ClassLoader createClassLoader() throws IOException;
+
+    /**
+     * Gets the list of classes available under this entry.
+     */
+    public abstract List<String> getClassNames() throws IOException;
+
+    @Override
+    public String toString() {
+      return name;
+    }
+
+    @Override
+    public void close() throws IOException {
+    }
+  }
+
+  /**
+   * A class path entry that is a normal file system directory.
+   */
+  static class DirClassPathEntry extends ClassPathEntry {
+
+    private final File dir;
+
+    DirClassPathEntry(String name) {
+      super(name);
+      dir = new File(name);
+      assert dir.isDirectory();
+    }
+
+    @Override
+    public ClassLoader createClassLoader() throws IOException {
+      URL url = dir.toURI().toURL();
+      return new URLClassLoader(new URL[]{url});
+    }
+
+    @Override
+    public List<String> getClassNames() throws IOException {
+      List<String> classNames = new ArrayList<>();
+      String root = dir.getPath();
+      SimpleFileVisitor<Path> visitor = new SimpleFileVisitor<Path>() {
+        @Override
+        public FileVisitResult visitFile(Path file, BasicFileAttributes attrs) throws IOException {
+          if (attrs.isRegularFile()) {
+            File path = file.toFile();
+            if (path.getName().endsWith(".class")) {
+              String pathString = path.getPath();
+              assert pathString.startsWith(root);
+              String classFile = pathString.substring(root.length() + 1);
+              String className = classFile.replace(File.separatorChar, '.');
+              classNames.add(className.replace('/', '.').substring(0, className.length() - ".class".length()));
+            }
+          }
+          return super.visitFile(file, attrs);
+        }
+      };
+      Files.walkFileTree(dir.toPath(), visitor);
+      return classNames;
+    }
+  }
+
+  /**
+   * A class path entry that is a jar or zip file.
+   */
+  static class JarClassPathEntry extends ClassPathEntry {
+
+    private final JarFile jarFile;
+
+    JarClassPathEntry(String name) throws IOException {
+      super(name);
+      jarFile = new JarFile(name);
+    }
+
+    @Override
+    public ClassLoader createClassLoader() throws IOException {
+      URL url = new URL("jar", "", "file:" + name + "!/");
+      return new URLClassLoader(new URL[]{url});
+    }
+
+    @Override
+    public List<String> getClassNames() throws IOException {
+      Enumeration<JarEntry> e = jarFile.entries();
+      List<String> classNames = new ArrayList<>(jarFile.size());
+      while (e.hasMoreElements()) {
+        JarEntry je = e.nextElement();
+        if (je.isDirectory() || !je.getName().endsWith(".class")) {
+          continue;
+        }
+        String className = je.getName().substring(0, je.getName().length() - ".class".length());
+        classNames.add(className.replace('/', '.'));
+      }
+      return classNames;
+    }
+
+    @Override
+    public void close() throws IOException {
+      jarFile.close();
+    }
+  }
+
+  /**
+   * A class path entry representing the {@code jrt:/} file system.
+   */
+  static class JRTClassPathEntry extends ClassPathEntry {
+
+    private final String limitModules;
+
+    JRTClassPathEntry(String name, String limitModules) {
+      super(name);
+      this.limitModules = limitModules;
+    }
+
+    @Override
+    public ClassLoader createClassLoader() throws IOException {
+      URL url = URI.create("jrt:/").toURL();
+      return new URLClassLoader(new URL[]{url});
+    }
+
+    @Override
+    public List<String> getClassNames() throws IOException {
+      Set<String> negative = new HashSet<>();
+      Set<String> positive = new HashSet<>();
+      if (limitModules != null && !limitModules.isEmpty()) {
+        for (String s : limitModules.split(",")) {
+          if (s.startsWith("~")) {
+            negative.add(s.substring(1));
+          } else {
+            positive.add(s);
+          }
+        }
+      }
+      List<String> classNames = new ArrayList<>();
+      FileSystem fs = FileSystems.newFileSystem(URI.create("jrt:/"), Collections.emptyMap());
+      Path top = fs.getPath("/modules/");
+      Files.find(top, Integer.MAX_VALUE,
+              (path, attrs) -> attrs.isRegularFile()).forEach(p -> {
+                int nameCount = p.getNameCount();
+                if (nameCount > 2) {
+                  String base = p.getName(nameCount - 1).toString();
+                  if (base.endsWith(".class") && !base.equals("module-info.class")) {
+                    String module = p.getName(1).toString();
+                    if (positive.isEmpty() || positive.contains(module)) {
+                      if (negative.isEmpty() || !negative.contains(module)) {
+                        // Strip module prefix and convert to dotted form
+                        String className = p.subpath(2, nameCount).toString().replace('/', '.');
+                        // Strip ".class" suffix
+                        className = className.replace('/', '.').substring(0, className.length() - ".class".length());
+                        classNames.add(className);
+                      }
+                    }
+                  }
+                }
+              });
+      return classNames;
+    }
+  }
+
+  private boolean isClassIncluded(String className) {
+    if (methodFilters != null && !MethodFilter.matchesClassName(methodFilters, className)) {
+      return false;
+    }
+    if (excludeMethodFilters != null && MethodFilter.matchesClassName(excludeMethodFilters, className)) {
+      return false;
+    }
+    return true;
+  }
+
+  /**
+   * Compiles all methods in all classes in a given class path.
+   *
+   * @param classPath class path denoting classes to compile
+   * @throws IOException
+   */
+  @SuppressWarnings("try")
+  private void compile(String classPath) throws IOException {
+    final String[] entries = classPath.split(File.pathSeparator);
+    long start = System.currentTimeMillis();
+
+    try {
+      // compile dummy method to get compiler initialized outside of the
+      // config debug override.
+      HotSpotResolvedJavaMethod dummyMethod = (HotSpotResolvedJavaMethod) JVMCI.getRuntime().getHostJVMCIBackend().getMetaAccess().lookupJavaMethod(
+              CompileTheWorld.class.getDeclaredMethod("dummy"));
+      int entryBCI = JVMCICompiler.INVOCATION_ENTRY_BCI;
+      boolean useProfilingInfo = false;
+      boolean installAsDefault = false;
+      CompilationTask task = new CompilationTask(jvmciRuntime, compiler, new HotSpotCompilationRequest(dummyMethod, entryBCI, 0L), useProfilingInfo, installAsDefault, currentOptions);
+      task.runCompilation();
+    } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e1) {
+      printStackTrace(e1);
+    }
+
+    /*
+     * Always use a thread pool, even for single threaded mode since it simplifies the use of
+     * DebugValueThreadFilter to filter on the thread names.
+     */
+    int threadCount = 1;
+    if (Options.MultiThreaded.getValue(currentOptions)) {
+      threadCount = Options.Threads.getValue(currentOptions);
+      if (threadCount == 0) {
+        threadCount = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
+      }
+    } else {
+      running = true;
+    }
+
+    OptionValues savedOptions = currentOptions;
+    currentOptions = new OptionValues(savedOptions, compilationOptions);
+    threadPool = new ThreadPoolExecutor(threadCount, threadCount, 0L, TimeUnit.MILLISECONDS, new LinkedBlockingQueue<Runnable>(),
+            new CompilerThreadFactory("CompileTheWorld", new DebugConfigAccess() {
+              @Override
+              public GraalDebugConfig getDebugConfig() {
+                return DebugEnvironment.ensureInitialized(currentOptions, compiler.getGraalRuntime().getHostProviders().getSnippetReflection());
+              }
+            }));
+
+    try {
+      for (int i = 0; i < entries.length; i++) {
+        final String entry = entries[i];
+
+        ClassPathEntry cpe;
+        if (entry.endsWith(".zip") || entry.endsWith(".jar")) {
+          cpe = new JarClassPathEntry(entry);
+        } else if (entry.equals(JRT_CLASS_PATH_ENTRY)) {
+          cpe = new JRTClassPathEntry(entry, Options.LimitModules.getValue(currentOptions));
+        } else {
+          if (!new File(entry).isDirectory()) {
+            println("CompileTheWorld : Skipped classes in " + entry);
+            println();
+            continue;
+          }
+          cpe = new DirClassPathEntry(entry);
+        }
+
+        if (methodFilters == null || methodFilters.length == 0) {
+          println("CompileTheWorld : Compiling all classes in " + entry);
+        } else {
+          String include = Arrays.asList(methodFilters).stream().map(MethodFilter::toString).collect(Collectors.joining(", "));
+          println("CompileTheWorld : Compiling all methods in " + entry + " matching one of the following filters: " + include);
+        }
+        if (excludeMethodFilters != null && excludeMethodFilters.length > 0) {
+          String exclude = Arrays.asList(excludeMethodFilters).stream().map(MethodFilter::toString).collect(Collectors.joining(", "));
+          println("CompileTheWorld : Excluding all methods matching one of the following filters: " + exclude);
+        }
+        println();
+
+        ClassLoader loader = cpe.createClassLoader();
+
+        for (String className : cpe.getClassNames()) {
+
+          // Are we done?
+          if (classFileCounter >= stopAt) {
+            break;
+          }
+
+          classFileCounter++;
+
+          if (className.startsWith("jdk.management.") || className.startsWith("jdk.internal.cmm.*")) {
+            continue;
+          }
+
+          try {
+            // Load and initialize class
+            Class<?> javaClass = Class.forName(className, true, loader);
+
+            // Pre-load all classes in the constant pool.
+            try {
+              HotSpotResolvedObjectType objectType = HotSpotResolvedObjectType.fromObjectClass(javaClass);
+              ConstantPool constantPool = objectType.getConstantPool();
+              for (int cpi = 1; cpi < constantPool.length(); cpi++) {
+                constantPool.loadReferencedType(cpi, Bytecodes.LDC);
+              }
+            } catch (Throwable t) {
+              // If something went wrong during pre-loading we just ignore it.
+              if (isClassIncluded(className)) {
+                println("Preloading failed for (%d) %s: %s", classFileCounter, className, t);
+              }
+              continue;
+            }
+
+            /*
+             * Only check filters after class loading and resolution to mitigate impact
+             * on reproducibility.
+             */
+            if (!isClassIncluded(className)) {
+              continue;
+            }
+
+            // Are we compiling this class?
+            MetaAccessProvider metaAccess = JVMCI.getRuntime().getHostJVMCIBackend().getMetaAccess();
+            if (classFileCounter >= startAt) {
+              println("CompileTheWorld (%d) : %s", classFileCounter, className);
+
+              // Compile each constructor/method in the class.
+              for (Constructor<?> constructor : javaClass.getDeclaredConstructors()) {
+                HotSpotResolvedJavaMethod javaMethod = (HotSpotResolvedJavaMethod) metaAccess.lookupJavaMethod(constructor);
+                if (canBeCompiled(javaMethod, constructor.getModifiers())) {
+                  compileMethod(javaMethod);
+                }
+              }
+              for (Method method : javaClass.getDeclaredMethods()) {
+                HotSpotResolvedJavaMethod javaMethod = (HotSpotResolvedJavaMethod) metaAccess.lookupJavaMethod(method);
+                if (canBeCompiled(javaMethod, method.getModifiers())) {
+                  compileMethod(javaMethod);
+                }
+              }
+
+              // Also compile the class initializer if it exists
+              HotSpotResolvedJavaMethod clinit = (HotSpotResolvedJavaMethod) metaAccess.lookupJavaType(javaClass).getClassInitializer();
+              if (clinit != null && canBeCompiled(clinit, clinit.getModifiers())) {
+                compileMethod(clinit);
+              }
+            }
+          } catch (Throwable t) {
+            if (isClassIncluded(className)) {
+              println("CompileTheWorld (%d) : Skipping %s %s", classFileCounter, className, t.toString());
+              printStackTrace(t);
+            }
+          }
+        }
+        cpe.close();
+      }
+    } finally {
+      currentOptions = savedOptions;
+    }
+
+    if (!running) {
+      startThreads();
+    }
+    int wakeups = 0;
+    while (threadPool.getCompletedTaskCount() != threadPool.getTaskCount()) {
+      if (wakeups % 15 == 0) {
+        TTY.println("CompileTheWorld : Waiting for " + (threadPool.getTaskCount() - threadPool.getCompletedTaskCount()) + " compiles");
+      }
+      try {
+        threadPool.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);
+        wakeups++;
+      } catch (InterruptedException e) {
+      }
+    }
+    threadPool = null;
+
+    long elapsedTime = System.currentTimeMillis() - start;
+
+    println();
+    if (Options.MultiThreaded.getValue(currentOptions)) {
+      TTY.println("CompileTheWorld : Done (%d classes, %d methods, %d ms elapsed, %d ms compile time, %d bytes of memory used)", classFileCounter, compiledMethodsCounter.get(), elapsedTime,
+              compileTime.get(), memoryUsed.get());
+    } else {
+      TTY.println("CompileTheWorld : Done (%d classes, %d methods, %d ms, %d bytes of memory used)", classFileCounter, compiledMethodsCounter.get(), compileTime.get(), memoryUsed.get());
+    }
+  }
+
+  private synchronized void startThreads() {
+    running = true;
+    // Wake up any waiting threads
+    notifyAll();
+  }
+
+  private synchronized void waitToRun() {
+    while (!running) {
+      try {
+        wait();
+      } catch (InterruptedException e) {
+      }
+    }
+  }
+
+  @SuppressWarnings("try")
+  private void compileMethod(HotSpotResolvedJavaMethod method) throws InterruptedException, ExecutionException {
+    if (methodFilters != null && !MethodFilter.matches(methodFilters, method)) {
+      return;
+    }
+    if (excludeMethodFilters != null && MethodFilter.matches(excludeMethodFilters, method)) {
+      return;
+    }
+    Future<?> task = threadPool.submit(new Runnable() {
+      @Override
+      public void run() {
+        waitToRun();
+        OptionValues savedOptions = currentOptions;
+        currentOptions = new OptionValues(savedOptions, compilationOptions);
+        try {
+          compileMethod(method, classFileCounter);
+        } finally {
+          currentOptions = savedOptions;
+        }
+      }
+    });
+    if (threadPool.getCorePoolSize() == 1) {
+      task.get();
+    }
+  }
+
+  /**
+   * Compiles a method and gathers some statistics.
+   */
+  private void compileMethod(HotSpotResolvedJavaMethod method, int counter) {
+    try {
+      long start = System.currentTimeMillis();
+      long allocatedAtStart = MemUseTrackerImpl.getCurrentThreadAllocatedBytes();
+      int entryBCI = JVMCICompiler.INVOCATION_ENTRY_BCI;
+      HotSpotCompilationRequest request = new HotSpotCompilationRequest(method, entryBCI, 0L);
+      // For more stable CTW execution, disable use of profiling information
+      boolean useProfilingInfo = false;
+      boolean installAsDefault = false;
+      CompilationTask task = new CompilationTask(jvmciRuntime, compiler, request, useProfilingInfo, installAsDefault, currentOptions);
+      task.runCompilation();
+
+      // Invalidate the generated code so the code cache doesn't fill up
+      HotSpotInstalledCode installedCode = task.getInstalledCode();
+      if (installedCode != null) {
+        installedCode.invalidate();
+      }
+
+      memoryUsed.getAndAdd(MemUseTrackerImpl.getCurrentThreadAllocatedBytes() - allocatedAtStart);
+      compileTime.getAndAdd(System.currentTimeMillis() - start);
+      compiledMethodsCounter.incrementAndGet();
+    } catch (Throwable t) {
+      // Catch everything and print a message
+      println("CompileTheWorld (%d) : Error compiling method: %s", counter, method.format("%H.%n(%p):%r"));
+      printStackTrace(t);
+    }
+  }
+
+  /**
+   * Determines if a method should be compiled (Cf. CompilationPolicy::can_be_compiled).
+   *
+   * @return true if it can be compiled, false otherwise
+   */
+  private boolean canBeCompiled(HotSpotResolvedJavaMethod javaMethod, int modifiers) {
+    if (Modifier.isAbstract(modifiers) || Modifier.isNative(modifiers)) {
+      return false;
+    }
+    GraalHotSpotVMConfig c = compiler.getGraalRuntime().getVMConfig();
+    if (c.dontCompileHugeMethods && javaMethod.getCodeSize() > c.hugeMethodLimit) {
+      println(verbose || methodFilters != null,
+              String.format("CompileTheWorld (%d) : Skipping huge method %s (use -XX:-DontCompileHugeMethods or -XX:HugeMethodLimit=%d to include it)", classFileCounter,
+                      javaMethod.format("%H.%n(%p):%r"),
+                      javaMethod.getCodeSize()));
+      return false;
+    }
+    // Allow use of -XX:CompileCommand=dontinline to exclude problematic methods
+    if (!javaMethod.canBeInlined()) {
+      return false;
+    }
+    // Skip @Snippets for now
+    for (Annotation annotation : javaMethod.getAnnotations()) {
+      if (annotation.annotationType().equals(Snippet.class)) {
+        return false;
+      }
+    }
+    return true;
+  }
+
+  static class Options {
+    // @formatter:off
+    public static final OptionKey<Boolean> Help = new OptionKey<>(false);
+    public static final OptionKey<String> Classpath = new OptionKey<>(CompileTheWorld.SUN_BOOT_CLASS_PATH);
+    public static final OptionKey<Boolean> Verbose = new OptionKey<>(true);
+    /**
+     * Ignore Graal classes by default to avoid problems associated with compiling
+     * snippets and method substitutions.
+     */
+    public static final OptionKey<String> LimitModules = new OptionKey<>("~jdk.internal.vm.compiler");
+    public static final OptionKey<Integer> Iterations = new OptionKey<>(1);
+    public static final OptionKey<String> MethodFilter = new OptionKey<>(null);
+    public static final OptionKey<String> ExcludeMethodFilter = new OptionKey<>(null);
+    public static final OptionKey<Integer> StartAt = new OptionKey<>(1);
+    public static final OptionKey<Integer> StopAt = new OptionKey<>(Integer.MAX_VALUE);
+    public static final OptionKey<String> Config = new OptionKey<>(null);
+    public static final OptionKey<Boolean> MultiThreaded = new OptionKey<>(false);
+    public static final OptionKey<Integer> Threads = new OptionKey<>(0);
+
+    static final ReflectionOptionDescriptors DESCRIPTORS = new ReflectionOptionDescriptors(Options.class,
+              "Help", "List options and their help messages and then exit.",
+           "Classpath", "Class path denoting methods to compile. Default is to compile boot classes.",
+            "Verbose", "Verbose operation.",
+          "LimitModules", "Comma separated list of module names to which compilation should be limited. " +
+                  "Module names can be prefixed with \"~\" to exclude the named module.",
+           "Iterations", "The number of iterations to perform.",
+          "MethodFilter", "Only compile methods matching this filter.",
+      "ExcludeMethodFilter", "Exclude methods matching this filter from compilation.",
+            "StartAt", "First class to consider for compilation.",
+             "StopAt", "Last class to consider for compilation.",
+             "Config", "Option value overrides to use during compile the world. For example, " +
+                  "to disable inlining and partial escape analysis specify 'PartialEscapeAnalysis=false Inline=false'. " +
+                  "The format for each option is the same as on the command line just without the '-Dgraal.' prefix.",
+         "MultiThreaded", "Run using multiple threads for compilation.",
+            "Threads", "Number of threads to use for multithreaded execution. Defaults to Runtime.getRuntime().availableProcessors().");
+    // @formatter:on
+  }
+
+  public static OptionValues loadOptions(OptionValues initialValues) {
+    EconomicMap<OptionKey<?>, Object> values = OptionValues.newOptionMap();
+    List<OptionDescriptors> loader = singletonList(DESCRIPTORS);
+    OptionsParser.parseOptions(extractEntries(System.getProperties(), "CompileTheWorld.", true), values, loader);
+    OptionValues options = new OptionValues(initialValues, values);
+    if (Options.Help.getValue(options)) {
+      options.printHelp(loader, System.out, "CompileTheWorld.");
+      System.exit(0);
+    }
+    return options;
+  }
+
+  public static void main(String[] args) throws Throwable {
+    Services.exportJVMCITo(CompileTheWorld.class);
+    HotSpotJVMCIRuntime jvmciRuntime = HotSpotJVMCIRuntime.runtime();
+    HotSpotGraalCompiler compiler = (HotSpotGraalCompiler) jvmciRuntime.getCompiler();
+    HotSpotGraalRuntimeProvider graalRuntime = compiler.getGraalRuntime();
+    HotSpotCodeCacheProvider codeCache = graalRuntime.getHostProviders().getCodeCache();
+    OptionValues options = loadOptions(graalRuntime.getOptions());
+
+    int iterations = Options.Iterations.getValue(options);
+    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
+      codeCache.resetCompilationStatistics();
+      TTY.println("CompileTheWorld : iteration " + i);
+
+      CompileTheWorld ctw = new CompileTheWorld(jvmciRuntime, compiler, options);
+      ctw.compile();
+    }
+    // This is required as non-daemon threads can be started by class initializers
+    System.exit(0);
+  }
+}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CompileTheWorldTest.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/CompileTheWorldTest.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -24,7 +24,6 @@
 
 import static org.graalvm.compiler.core.GraalCompilerOptions.ExitVMOnException;
 import org.graalvm.compiler.core.test.GraalCompilerTest;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorld;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalCompiler;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
@@ -44,7 +43,7 @@
     boolean originalSetting = ExitVMOnException.getValue(getInitialOptions());
     // Compile a couple classes in rt.jar
     HotSpotJVMCIRuntimeProvider runtime = HotSpotJVMCIRuntime.runtime();
-    System.setProperty(CompileTheWorld.LIMITMODS_PROPERTY_NAME, "java.base");
+    System.setProperty("CompileTheWorld.LimitModules", "java.base");
     OptionValues initialOptions = getInitialOptions();
     EconomicMap<OptionKey<?>, Object> compilationOptions = CompileTheWorld.parseOptions("Inline=false");
     new CompileTheWorld(runtime, (HotSpotGraalCompiler) runtime.getCompiler(), CompileTheWorld.SUN_BOOT_CLASS_PATH, 1, 5, null, null, false, initialOptions, compilationOptions).compile();
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/MemoryUsageBenchmark.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/MemoryUsageBenchmark.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -28,10 +28,9 @@
 import org.graalvm.compiler.core.test.AllocSpy;
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugEnvironment;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.CompilationTask;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorld;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorldOptions;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.HotSpotGraalCompiler;
 import org.graalvm.compiler.nodes.StructuredGraph.AllowAssumptions;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotCompilationRequest;
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntime;
@@ -51,7 +50,7 @@
 * Memory analysis for a {@link CompileTheWorld} execution can also be performed. For example:
 *
 * <pre>
- *   mx --vm server vm -XX:-UseJVMCIClassLoader -Dgraal.CompileTheWorldClasspath=$HOME/SPECjvm2008/SPECjvm2008.jar -cp @org.graalvm.compiler.hotspot.test org.graalvm.compiler.hotspot.test.MemoryUsageBenchmark
+ *   mx vm -XX:-UseJVMCIClassLoader -DCompileTheWorld.Classpath=$HOME/SPECjvm2008/SPECjvm2008.jar -cp @org.graalvm.compiler.hotspot.test org.graalvm.compiler.hotspot.test.MemoryUsageBenchmark
 * </pre>
 */
 public class MemoryUsageBenchmark extends HotSpotGraalCompilerTest {
@@ -181,9 +180,10 @@
   public void run() {
     compileAndTime("simple");
     compileAndTime("complex");
-    if (CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldClasspath.getValue(getInitialOptions()) != CompileTheWorld.SUN_BOOT_CLASS_PATH) {
+    OptionValues options = CompileTheWorld.loadOptions(getInitialOptions());
+    if (CompileTheWorld.Options.Classpath.getValue(options) != CompileTheWorld.SUN_BOOT_CLASS_PATH) {
       HotSpotJVMCIRuntimeProvider runtime = HotSpotJVMCIRuntime.runtime();
-      CompileTheWorld ctw = new CompileTheWorld(runtime, (HotSpotGraalCompiler) runtime.getCompiler(), getInitialOptions());
+      CompileTheWorld ctw = new CompileTheWorld(runtime, (HotSpotGraalCompiler) runtime.getCompiler(), options);
       try {
         ctw.compile();
       } catch (Throwable e) {
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot.test/src/org/graalvm/compiler/hotspot/test/OptionsInFileTest.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -0,0 +1,101 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2013, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.hotspot.test;
+
+import static org.graalvm.compiler.debug.GraalDebugConfig.Options.Dump;
+import static org.graalvm.compiler.debug.GraalDebugConfig.Options.MethodFilter;
+import static org.graalvm.compiler.debug.GraalDebugConfig.Options.PrintGraph;
+import static org.graalvm.compiler.test.SubprocessUtil.formatExecutedCommand;
+import static org.graalvm.compiler.test.SubprocessUtil.getVMCommandLine;
+import static org.graalvm.compiler.test.SubprocessUtil.withoutDebuggerArguments;
+
+import java.io.BufferedReader;
+import java.io.File;
+import java.io.FileOutputStream;
+import java.io.IOException;
+import java.io.InputStreamReader;
+import java.io.PrintStream;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.List;
+
+import org.graalvm.compiler.core.test.GraalCompilerTest;
+import org.junit.Assert;
+import org.junit.Test;
+
+/**
+ * Tests reading options from a file specified by the {@code graal.options.file}.
+ */
+public class OptionsInFileTest extends GraalCompilerTest {
+  @Test
+  public void test() throws IOException {
+    List<String> args = withoutDebuggerArguments(getVMCommandLine());
+
+    String methodFilterValue = "a very unlikely method name";
+    String debugFilterValue = "a very unlikely debug scope";
+    File optionsFile = File.createTempFile("options", ".properties").getAbsoluteFile();
+    try {
+      Assert.assertFalse(methodFilterValue.equals(MethodFilter.getDefaultValue()));
+      Assert.assertFalse(debugFilterValue.equals(PrintGraph.getDefaultValue()));
+      Assert.assertTrue(PrintGraph.getDefaultValue());
+
+      try (PrintStream out = new PrintStream(new FileOutputStream(optionsFile))) {
+        out.println(MethodFilter.getName() + "=" + methodFilterValue);
+        out.println(Dump.getName() + "=" + debugFilterValue);
+        out.println(PrintGraph.getName() + " = false");
+      }
+
+      args.add("-Dgraal.options.file=" + optionsFile);
+      args.add("-XX:+JVMCIPrintProperties");
+
+      ProcessBuilder processBuilder = new ProcessBuilder(args);
+      processBuilder.redirectErrorStream(true);
+      Process process = processBuilder.start();
+      BufferedReader stdout = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getInputStream()));
+
+      String[] expected = {
+              "graal.MethodFilter := \"a very unlikely method name\"",
+              "graal.Dump := \"a very unlikely debug scope\"",
+              "graal.PrintGraph := false"};
+
+      List<String> outputLines = new ArrayList<>();
+
+      String line;
+      while ((line = stdout.readLine()) != null) {
+        outputLines.add(line);
+        for (int i = 0; i < expected.length; i++) {
+          if (expected[i] != null && line.contains(expected[i])) {
+            expected[i] = null;
+          }
+        }
+      }
+      String dashes = "-------------------------------------------------------";
+      for (int i = 0; i < expected.length; i++) {
+        if (expected[i] != null) {
+          Assert.fail(String.format("Did not find '%s' in output of command:%n%s", expected[i], formatExecutedCommand(args, outputLines, dashes, dashes)));
+        }
+      }
+    } finally {
+      optionsFile.delete();
+    }
+  }
+}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/CompileTheWorld.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,777 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2013, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot;
-
-import static org.graalvm.compiler.core.GraalCompilerOptions.ExitVMOnException;
-import static org.graalvm.compiler.core.GraalCompilerOptions.PrintBailout;
-import static org.graalvm.compiler.core.GraalCompilerOptions.PrintStackTraceOnException;
-import static org.graalvm.compiler.core.common.util.Util.Java8OrEarlier;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldClasspath;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldConfig;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldExcludeMethodFilter;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldMethodFilter;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldStartAt;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldStopAt;
-import static org.graalvm.compiler.hotspot.CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldVerbose;
-
-import java.io.Closeable;
-import java.io.File;
-import java.io.IOException;
-import java.lang.annotation.Annotation;
-import java.lang.reflect.Constructor;
-import java.lang.reflect.Method;
-import java.lang.reflect.Modifier;
-import java.net.URL;
-import java.net.URLClassLoader;
-import java.nio.ByteBuffer;
-import java.nio.ByteOrder;
-import java.nio.channels.FileChannel;
-import java.nio.file.FileSystems;
-import java.nio.file.FileVisitResult;
-import java.nio.file.Files;
-import java.nio.file.Path;
-import java.nio.file.Paths;
-import java.nio.file.SimpleFileVisitor;
-import java.nio.file.StandardOpenOption;
-import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;
-import java.util.ArrayList;
-import java.util.Arrays;
-import java.util.Enumeration;
-import java.util.HashSet;
-import java.util.List;
-import java.util.ServiceLoader;
-import java.util.Set;
-import java.util.concurrent.ExecutionException;
-import java.util.concurrent.Future;
-import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
-import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
-import java.util.concurrent.TimeUnit;
-import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;
-import java.util.jar.JarEntry;
-import java.util.jar.JarFile;
-import java.util.stream.Collectors;
-
-import org.graalvm.compiler.api.replacements.Snippet;
-import org.graalvm.compiler.bytecode.Bytecodes;
-import org.graalvm.compiler.core.CompilerThreadFactory;
-import org.graalvm.compiler.core.CompilerThreadFactory.DebugConfigAccess;
-import org.graalvm.compiler.core.common.util.Util;
-import org.graalvm.compiler.debug.DebugEnvironment;
-import org.graalvm.compiler.debug.GraalDebugConfig;
-import org.graalvm.compiler.debug.MethodFilter;
-import org.graalvm.compiler.debug.TTY;
-import org.graalvm.compiler.debug.internal.MemUseTrackerImpl;
-import org.graalvm.compiler.options.OptionDescriptors;
-import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
-import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
-import org.graalvm.compiler.options.OptionsParser;
-import org.graalvm.util.EconomicMap;
-
-import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotCompilationRequest;
-import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotInstalledCode;
-import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntime;
-import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntimeProvider;
-import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotResolvedJavaMethod;
-import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotResolvedObjectType;
-import jdk.vm.ci.meta.ConstantPool;
-import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
-import jdk.vm.ci.runtime.JVMCI;
-import jdk.vm.ci.runtime.JVMCICompiler;
-import jdk.vm.ci.services.Services;
-
-/**
- * This class implements compile-the-world functionality with JVMCI.
- */
-public final class CompileTheWorld {
-
-  /**
-   * Magic token to denote that JDK classes are to be compiled. If {@link Util#Java8OrEarlier},
-   * then the classes in {@code rt.jar} are compiled. Otherwise the classes in {@code
-   * <java.home>/lib/modules} are compiled.
-   */
-  public static final String SUN_BOOT_CLASS_PATH = "sun.boot.class.path";
-
-  /**
-   * @param options a space separated set of option value settings with each option setting in a
-   *      {@code -Dgraal.<name>=<value>} format but without the leading {@code -Dgraal.}.
-   *      Ignored if null.
-   */
-  public static EconomicMap<OptionKey<?>, Object> parseOptions(String options) {
-    if (options != null) {
-      EconomicMap<String, String> optionSettings = EconomicMap.create();
-      for (String optionSetting : options.split("\\s+|#")) {
-        OptionsParser.parseOptionSettingTo(optionSetting, optionSettings);
-      }
-      EconomicMap<OptionKey<?>, Object> values = OptionValues.newOptionMap();
-      ServiceLoader<OptionDescriptors> loader = ServiceLoader.load(OptionDescriptors.class, OptionDescriptors.class.getClassLoader());
-      OptionsParser.parseOptions(optionSettings, values, loader);
-      return values;
-    }
-    return EconomicMap.create();
-  }
-
-  private final HotSpotJVMCIRuntimeProvider jvmciRuntime;
-
-  private final HotSpotGraalCompiler compiler;
-
-  /**
-   * Class path denoting classes to compile.
-   *
-   * @see CompileTheWorldOptions#CompileTheWorldClasspath
-   */
-  private final String inputClassPath;
-
-  /**
-   * Class index to start compilation at.
-   *
-   * @see CompileTheWorldOptions#CompileTheWorldStartAt
-   */
-  private final int startAt;
-
-  /**
-   * Class index to stop compilation at.
-   *
-   * @see CompileTheWorldOptions#CompileTheWorldStopAt
-   */
-  private final int stopAt;
-
-  /** Only compile methods matching one of the filters in this array if the array is non-null. */
-  private final MethodFilter[] methodFilters;
-
-  /** Exclude methods matching one of the filters in this array if the array is non-null. */
-  private final MethodFilter[] excludeMethodFilters;
-
-  // Counters
-  private int classFileCounter = 0;
-  private AtomicLong compiledMethodsCounter = new AtomicLong();
-  private AtomicLong compileTime = new AtomicLong();
-  private AtomicLong memoryUsed = new AtomicLong();
-
-  private boolean verbose;
-
-  /**
-   * Signal that the threads should start compiling in multithreaded mode.
-   */
-  private boolean running;
-
-  private ThreadPoolExecutor threadPool;
-
-  private OptionValues currentOptions;
-  private final EconomicMap<OptionKey<?>, Object> compilationOptions;
-
-  /**
-   * Creates a compile-the-world instance.
-   *
-   * @param files {@link File#pathSeparator} separated list of Zip/Jar files to compile
-   * @param startAt index of the class file to start compilation at
-   * @param stopAt index of the class file to stop compilation at
-   * @param methodFilters
-   * @param excludeMethodFilters
-   */
-  public CompileTheWorld(HotSpotJVMCIRuntimeProvider jvmciRuntime, HotSpotGraalCompiler compiler, String files, int startAt, int stopAt, String methodFilters, String excludeMethodFilters,
-          boolean verbose, OptionValues initialOptions, EconomicMap<OptionKey<?>, Object> compilationOptions) {
-    this.jvmciRuntime = jvmciRuntime;
-    this.compiler = compiler;
-    this.inputClassPath = files;
-    this.startAt = startAt;
-    this.stopAt = stopAt;
-    this.methodFilters = methodFilters == null || methodFilters.isEmpty() ? null : MethodFilter.parse(methodFilters);
-    this.excludeMethodFilters = excludeMethodFilters == null || excludeMethodFilters.isEmpty() ? null : MethodFilter.parse(excludeMethodFilters);
-    this.verbose = verbose;
-    EconomicMap<OptionKey<?>, Object> compilationOptionsCopy = EconomicMap.create(compilationOptions);
-    this.currentOptions = initialOptions;
-
-    // We don't want the VM to exit when a method fails to compile...
-    ExitVMOnException.update(compilationOptionsCopy, false);
-
-    // ...but we want to see exceptions.
-    PrintBailout.update(compilationOptionsCopy, true);
-    PrintStackTraceOnException.update(compilationOptionsCopy, true);
-
-    // By default only report statistics for the CTW threads themselves
-    if (!GraalDebugConfig.Options.DebugValueThreadFilter.hasBeenSet(initialOptions)) {
-      GraalDebugConfig.Options.DebugValueThreadFilter.update(compilationOptionsCopy, "^CompileTheWorld");
-    }
-    this.compilationOptions = EconomicMap.create(compilationOptionsCopy);
-  }
-
-  public CompileTheWorld(HotSpotJVMCIRuntimeProvider jvmciRuntime, HotSpotGraalCompiler compiler, OptionValues options) {
-    this(jvmciRuntime, compiler, CompileTheWorldClasspath.getValue(options),
-            CompileTheWorldStartAt.getValue(options),
-            CompileTheWorldStopAt.getValue(options),
-            CompileTheWorldMethodFilter.getValue(options),
-            CompileTheWorldExcludeMethodFilter.getValue(options),
-            CompileTheWorldVerbose.getValue(options),
-            options,
-            parseOptions(CompileTheWorldConfig.getValue(options)));
-  }
-
-  /**
-   * Compiles all methods in all classes in {@link #inputClassPath}. If {@link #inputClassPath}
-   * equals {@link #SUN_BOOT_CLASS_PATH} the boot class path is used.
-   */
-  public void compile() throws Throwable {
-    if (SUN_BOOT_CLASS_PATH.equals(inputClassPath)) {
-      String bcpEntry = null;
-      if (Java8OrEarlier) {
-        final String[] entries = System.getProperty(SUN_BOOT_CLASS_PATH).split(File.pathSeparator);
-        for (int i = 0; i < entries.length && bcpEntry == null; i++) {
-          String entry = entries[i];
-          File entryFile = new File(entry);
-          // We stop at rt.jar, unless it is the first boot class path entry.
-          if (entryFile.getName().endsWith("rt.jar") && entryFile.isFile()) {
-            bcpEntry = entry;
-          }
-        }
-      } else {
-        bcpEntry = System.getProperty("java.home") + "/lib/modules".replace('/', File.separatorChar);
-      }
-      compile(bcpEntry);
-    } else {
-      compile(inputClassPath);
-    }
-  }
-
-  public void println() {
-    println("");
-  }
-
-  public void println(String format, Object... args) {
-    println(String.format(format, args));
-  }
-
-  public void println(String s) {
-    println(verbose, s);
-  }
-
-  public static void println(boolean cond, String s) {
-    if (cond) {
-      TTY.println(s);
-    }
-  }
-
-  public void printStackTrace(Throwable t) {
-    if (verbose) {
-      t.printStackTrace(TTY.out);
-    }
-  }
-
-  @SuppressWarnings("unused")
-  private static void dummy() {
-  }
-
-  /**
-   * Abstraction over different types of class path entries.
-   */
-  abstract static class ClassPathEntry implements Closeable {
-    final String name;
-
-    ClassPathEntry(String name) {
-      this.name = name;
-    }
-
-    /**
-     * Creates a {@link ClassLoader} for loading classes from this entry.
-     */
-    public abstract ClassLoader createClassLoader() throws IOException;
-
-    /**
-     * Gets the list of classes available under this entry.
-     */
-    public abstract List<String> getClassNames() throws IOException;
-
-    @Override
-    public String toString() {
-      return name;
-    }
-
-    @Override
-    public void close() throws IOException {
-    }
-  }
-
-  /**
-   * A class path entry that is a normal file system directory.
-   */
-  static class DirClassPathEntry extends ClassPathEntry {
-
-    private final File dir;
-
-    DirClassPathEntry(String name) {
-      super(name);
-      dir = new File(name);
-      assert dir.isDirectory();
-    }
-
-    @Override
-    public ClassLoader createClassLoader() throws IOException {
-      URL url = dir.toURI().toURL();
-      return new URLClassLoader(new URL[]{url});
-    }
-
-    @Override
-    public List<String> getClassNames() throws IOException {
-      List<String> classNames = new ArrayList<>();
-      String root = dir.getPath();
-      SimpleFileVisitor<Path> visitor = new SimpleFileVisitor<Path>() {
-        @Override
-        public FileVisitResult visitFile(Path file, BasicFileAttributes attrs) throws IOException {
-          if (attrs.isRegularFile()) {
-            File path = file.toFile();
-            if (path.getName().endsWith(".class")) {
-              String pathString = path.getPath();
-              assert pathString.startsWith(root);
-              String classFile = pathString.substring(root.length() + 1);
-              String className = classFile.replace(File.separatorChar, '.');
-              classNames.add(className.replace('/', '.').substring(0, className.length() - ".class".length()));
-            }
-          }
-          return super.visitFile(file, attrs);
-        }
-      };
-      Files.walkFileTree(dir.toPath(), visitor);
-      return classNames;
-    }
-  }
-
-  /**
-   * A class path entry that is a jar or zip file.
-   */
-  static class JarClassPathEntry extends ClassPathEntry {
-
-    private final JarFile jarFile;
-
-    JarClassPathEntry(String name) throws IOException {
-      super(name);
-      jarFile = new JarFile(name);
-    }
-
-    @Override
-    public ClassLoader createClassLoader() throws IOException {
-      URL url = new URL("jar", "", "file:" + name + "!/");
-      return new URLClassLoader(new URL[]{url});
-    }
-
-    @Override
-    public List<String> getClassNames() throws IOException {
-      Enumeration<JarEntry> e = jarFile.entries();
-      List<String> classNames = new ArrayList<>(jarFile.size());
-      while (e.hasMoreElements()) {
-        JarEntry je = e.nextElement();
-        if (je.isDirectory() || !je.getName().endsWith(".class")) {
-          continue;
-        }
-        String className = je.getName().substring(0, je.getName().length() - ".class".length());
-        classNames.add(className.replace('/', '.'));
-      }
-      return classNames;
-    }
-
-    @Override
-    public void close() throws IOException {
-      jarFile.close();
-    }
-  }
-
-  /**
-   * Name of the property that limits the set of modules processed by CompileTheWorld.
-   */
-  public static final String LIMITMODS_PROPERTY_NAME = "CompileTheWorld.limitmods";
-
-  /**
-   * A class path entry that is a jimage file.
-   */
-  static class ImageClassPathEntry extends ClassPathEntry {
-
-    private final File jimage;
-
-    ImageClassPathEntry(String name) {
-      super(name);
-      jimage = new File(name);
-      assert jimage.isFile();
-    }
-
-    @Override
-    public ClassLoader createClassLoader() throws IOException {
-      URL url = jimage.toURI().toURL();
-      return new URLClassLoader(new URL[]{url});
-    }
-
-    @Override
-    public List<String> getClassNames() throws IOException {
-      String prop = System.getProperty(LIMITMODS_PROPERTY_NAME);
-      Set<String> limitmods = prop == null ? null : new HashSet<>(Arrays.asList(prop.split(",")));
-      List<String> classNames = new ArrayList<>();
-      String[] entries = readJimageEntries();
-      for (String e : entries) {
-        if (e.endsWith(".class") && !e.endsWith("module-info.class")) {
-          assert e.charAt(0) == '/' : e;
-          int endModule = e.indexOf('/', 1);
-          assert endModule != -1 : e;
-          if (limitmods != null) {
-            String module = e.substring(1, endModule);
-            if (!limitmods.contains(module)) {
-              continue;
-            }
-          }
-          // Strip the module prefix and convert to dotted form
-          String className = e.substring(endModule + 1).replace('/', '.');
-          // Strip ".class" suffix
-          className = className.replace('/', '.').substring(0, className.length() - ".class".length());
-          classNames.add(className);
-        }
-      }
-      return classNames;
-    }
-
-    private String[] readJimageEntries() {
-      try {
-        // Use reflection so this can be compiled on JDK8
-        Path path = FileSystems.getDefault().getPath(name);
-        Method open = Class.forName("jdk.internal.jimage.BasicImageReader").getDeclaredMethod("open", Path.class);
-        Object reader = open.invoke(null, path);
-        Method getEntryNames = reader.getClass().getDeclaredMethod("getEntryNames");
-        getEntryNames.setAccessible(true);
-        String[] entries = (String[]) getEntryNames.invoke(reader);
-        return entries;
-      } catch (Exception e) {
-        TTY.println("Error reading entries from " + name + ": " + e);
-        return new String[0];
-      }
-    }
-  }
-
-  /**
-   * Determines if a given path denotes a jimage file.
-   *
-   * @param path file path
-   * @return {@code true} if the 4 byte integer (in native endianness) at the start of
-   *     {@code path}'s contents is {@code 0xCAFEDADA}
-   */
-  static boolean isJImage(String path) {
-    try {
-      FileChannel channel = FileChannel.open(Paths.get(path), StandardOpenOption.READ);
-      ByteBuffer map = channel.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0, channel.size());
-      map.order(ByteOrder.nativeOrder()).asIntBuffer().get(0);
-      int magic = map.asIntBuffer().get(0);
-      if (magic == 0xCAFEDADA) {
-        return true;
-      }
-    } catch (IOException e) {
-    }
-    return false;
-  }
-
-  /**
-   * Compiles all methods in all classes in a given class path.
-   *
-   * @param classPath class path denoting classes to compile
-   * @throws IOException
-   */
-  @SuppressWarnings("try")
-  private void compile(String classPath) throws IOException {
-    final String[] entries = classPath.split(File.pathSeparator);
-    long start = System.currentTimeMillis();
-
-    try {
-      // compile dummy method to get compiler initialized outside of the
-      // config debug override.
-      HotSpotResolvedJavaMethod dummyMethod = (HotSpotResolvedJavaMethod) JVMCI.getRuntime().getHostJVMCIBackend().getMetaAccess().lookupJavaMethod(
-              CompileTheWorld.class.getDeclaredMethod("dummy"));
-      int entryBCI = JVMCICompiler.INVOCATION_ENTRY_BCI;
-      boolean useProfilingInfo = false;
-      boolean installAsDefault = false;
-      CompilationTask task = new CompilationTask(jvmciRuntime, compiler, new HotSpotCompilationRequest(dummyMethod, entryBCI, 0L), useProfilingInfo, installAsDefault, currentOptions);
-      task.runCompilation();
-    } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e1) {
-      printStackTrace(e1);
-    }
-
-    /*
-     * Always use a thread pool, even for single threaded mode since it simplifies the use of
-     * DebugValueThreadFilter to filter on the thread names.
-     */
-    int threadCount = 1;
-    if (CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldMultiThreaded.getValue(currentOptions)) {
-      threadCount = CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldThreads.getValue(currentOptions);
-      if (threadCount == 0) {
-        threadCount = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
-      }
-    } else {
-      running = true;
-    }
-
-    OptionValues savedOptions = currentOptions;
-    currentOptions = new OptionValues(savedOptions, compilationOptions);
-    threadPool = new ThreadPoolExecutor(threadCount, threadCount, 0L, TimeUnit.MILLISECONDS, new LinkedBlockingQueue<Runnable>(),
-            new CompilerThreadFactory("CompileTheWorld", new DebugConfigAccess() {
-              @Override
-              public GraalDebugConfig getDebugConfig() {
-                return DebugEnvironment.ensureInitialized(currentOptions, compiler.getGraalRuntime().getHostProviders().getSnippetReflection());
-              }
-            }));
-
-    try {
-      for (int i = 0; i < entries.length; i++) {
-        final String entry = entries[i];
-
-        ClassPathEntry cpe;
-        if (entry.endsWith(".zip") || entry.endsWith(".jar")) {
-          cpe = new JarClassPathEntry(entry);
-        } else if (isJImage(entry)) {
-          assert !Java8OrEarlier;
-          cpe = new ImageClassPathEntry(entry);
-        } else {
-          if (!new File(entry).isDirectory()) {
-            println("CompileTheWorld : Skipped classes in " + entry);
-            println();
-            continue;
-          }
-          cpe = new DirClassPathEntry(entry);
-        }
-
-        if (methodFilters == null || methodFilters.length == 0) {
-          println("CompileTheWorld : Compiling all classes in " + entry);
-        } else {
-          String include = Arrays.asList(methodFilters).stream().map(MethodFilter::toString).collect(Collectors.joining(", "));
-          println("CompileTheWorld : Compiling all methods in " + entry + " matching one of the following filters: " + include);
-        }
-        if (excludeMethodFilters != null && excludeMethodFilters.length > 0) {
-          String exclude = Arrays.asList(excludeMethodFilters).stream().map(MethodFilter::toString).collect(Collectors.joining(", "));
-          println("CompileTheWorld : Excluding all methods matching one of the following filters: " + exclude);
-        }
-        println();
-
-        ClassLoader loader = cpe.createClassLoader();
-
-        for (String className : cpe.getClassNames()) {
-
-          // Are we done?
-          if (classFileCounter >= stopAt) {
-            break;
-          }
-
-          classFileCounter++;
-
-          if (className.startsWith("jdk.management.") || className.startsWith("jdk.internal.cmm.*")) {
-            continue;
-          }
-
-          try {
-            // Load and initialize class
-            Class<?> javaClass = Class.forName(className, true, loader);
-
-            // Pre-load all classes in the constant pool.
-            try {
-              HotSpotResolvedObjectType objectType = HotSpotResolvedObjectType.fromObjectClass(javaClass);
-              ConstantPool constantPool = objectType.getConstantPool();
-              for (int cpi = 1; cpi < constantPool.length(); cpi++) {
-                constantPool.loadReferencedType(cpi, Bytecodes.LDC);
-              }
-            } catch (Throwable t) {
-              // If something went wrong during pre-loading we just ignore it.
-              println("Preloading failed for (%d) %s: %s", classFileCounter, className, t);
-            }
-
-            /*
-             * Only check filters after class loading and resolution to mitigate impact
-             * on reproducibility.
-             */
-            if (methodFilters != null && !MethodFilter.matchesClassName(methodFilters, className)) {
-              continue;
-            }
-            if (excludeMethodFilters != null && MethodFilter.matchesClassName(excludeMethodFilters, className)) {
-              continue;
-            }
-
-            // Are we compiling this class?
-            MetaAccessProvider metaAccess = JVMCI.getRuntime().getHostJVMCIBackend().getMetaAccess();
-            if (classFileCounter >= startAt) {
-              println("CompileTheWorld (%d) : %s", classFileCounter, className);
-
-              // Compile each constructor/method in the class.
-              for (Constructor<?> constructor : javaClass.getDeclaredConstructors()) {
-                HotSpotResolvedJavaMethod javaMethod = (HotSpotResolvedJavaMethod) metaAccess.lookupJavaMethod(constructor);
-                if (canBeCompiled(javaMethod, constructor.getModifiers())) {
-                  compileMethod(javaMethod);
-                }
-              }
-              for (Method method : javaClass.getDeclaredMethods()) {
-                HotSpotResolvedJavaMethod javaMethod = (HotSpotResolvedJavaMethod) metaAccess.lookupJavaMethod(method);
-                if (canBeCompiled(javaMethod, method.getModifiers())) {
-                  compileMethod(javaMethod);
-                }
-              }
-
-              // Also compile the class initializer if it exists
-              HotSpotResolvedJavaMethod clinit = (HotSpotResolvedJavaMethod) metaAccess.lookupJavaType(javaClass).getClassInitializer();
-              if (clinit != null && canBeCompiled(clinit, clinit.getModifiers())) {
-                compileMethod(clinit);
-              }
-            }
-          } catch (Throwable t) {
-            println("CompileTheWorld (%d) : Skipping %s %s", classFileCounter, className, t.toString());
-            printStackTrace(t);
-          }
-        }
-        cpe.close();
-      }
-    } finally {
-      currentOptions = savedOptions;
-    }
-
-    if (!running) {
-      startThreads();
-    }
-    int wakeups = 0;
-    while (threadPool.getCompletedTaskCount() != threadPool.getTaskCount()) {
-      if (wakeups % 15 == 0) {
-        TTY.println("CompileTheWorld : Waiting for " + (threadPool.getTaskCount() - threadPool.getCompletedTaskCount()) + " compiles");
-      }
-      try {
-        threadPool.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);
-        wakeups++;
-      } catch (InterruptedException e) {
-      }
-    }
-    threadPool = null;
-
-    long elapsedTime = System.currentTimeMillis() - start;
-
-    println();
-    if (CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldMultiThreaded.getValue(currentOptions)) {
-      TTY.println("CompileTheWorld : Done (%d classes, %d methods, %d ms elapsed, %d ms compile time, %d bytes of memory used)", classFileCounter, compiledMethodsCounter.get(), elapsedTime,
-              compileTime.get(), memoryUsed.get());
-    } else {
-      TTY.println("CompileTheWorld : Done (%d classes, %d methods, %d ms, %d bytes of memory used)", classFileCounter, compiledMethodsCounter.get(), compileTime.get(), memoryUsed.get());
-    }
-  }
-
-  private synchronized void startThreads() {
-    running = true;
-    // Wake up any waiting threads
-    notifyAll();
-  }
-
-  private synchronized void waitToRun() {
-    while (!running) {
-      try {
-        wait();
-      } catch (InterruptedException e) {
-      }
-    }
-  }
-
-  @SuppressWarnings("try")
-  private void compileMethod(HotSpotResolvedJavaMethod method) throws InterruptedException, ExecutionException {
-    if (methodFilters != null && !MethodFilter.matches(methodFilters, method)) {
-      return;
-    }
-    if (excludeMethodFilters != null && MethodFilter.matches(excludeMethodFilters, method)) {
-      return;
-    }
-    Future<?> task = threadPool.submit(new Runnable() {
-      @Override
-      public void run() {
-        waitToRun();
-        OptionValues savedOptions = currentOptions;
-        currentOptions = new OptionValues(savedOptions, compilationOptions);
-        try {
-          compileMethod(method, classFileCounter);
-        } finally {
-          currentOptions = savedOptions;
-        }
-      }
-    });
-    if (threadPool.getCorePoolSize() == 1) {
-      task.get();
-    }
-  }
-
-  /**
-   * Compiles a method and gathers some statistics.
-   */
-  private void compileMethod(HotSpotResolvedJavaMethod method, int counter) {
-    try {
-      long start = System.currentTimeMillis();
-      long allocatedAtStart = MemUseTrackerImpl.getCurrentThreadAllocatedBytes();
-      int entryBCI = JVMCICompiler.INVOCATION_ENTRY_BCI;
-      HotSpotCompilationRequest request = new HotSpotCompilationRequest(method, entryBCI, 0L);
-      // For more stable CTW execution, disable use of profiling information
-      boolean useProfilingInfo = false;
-      boolean installAsDefault = false;
-      CompilationTask task = new CompilationTask(jvmciRuntime, compiler, request, useProfilingInfo, installAsDefault, currentOptions);
-      task.runCompilation();
-
-      // Invalidate the generated code so the code cache doesn't fill up
-      HotSpotInstalledCode installedCode = task.getInstalledCode();
-      if (installedCode != null) {
-        installedCode.invalidate();
-      }
-
-      memoryUsed.getAndAdd(MemUseTrackerImpl.getCurrentThreadAllocatedBytes() - allocatedAtStart);
-      compileTime.getAndAdd(System.currentTimeMillis() - start);
-      compiledMethodsCounter.incrementAndGet();
-    } catch (Throwable t) {
-      // Catch everything and print a message
-      println("CompileTheWorld (%d) : Error compiling method: %s", counter, method.format("%H.%n(%p):%r"));
-      printStackTrace(t);
-    }
-  }
-
-  /**
-   * Determines if a method should be compiled (Cf. CompilationPolicy::can_be_compiled).
-   *
-   * @return true if it can be compiled, false otherwise
-   */
-  private boolean canBeCompiled(HotSpotResolvedJavaMethod javaMethod, int modifiers) {
-    if (Modifier.isAbstract(modifiers) || Modifier.isNative(modifiers)) {
-      return false;
-    }
-    GraalHotSpotVMConfig c = compiler.getGraalRuntime().getVMConfig();
-    if (c.dontCompileHugeMethods && javaMethod.getCodeSize() > c.hugeMethodLimit) {
-      println(verbose || methodFilters != null,
-              String.format("CompileTheWorld (%d) : Skipping huge method %s (use -XX:-DontCompileHugeMethods or -XX:HugeMethodLimit=%d to include it)", classFileCounter,
-                      javaMethod.format("%H.%n(%p):%r"),
-                      javaMethod.getCodeSize()));
-      return false;
-    }
-    // Allow use of -XX:CompileCommand=dontinline to exclude problematic methods
-    if (!javaMethod.canBeInlined()) {
-      return false;
-    }
-    // Skip @Snippets for now
-    for (Annotation annotation : javaMethod.getAnnotations()) {
-      if (annotation.annotationType().equals(Snippet.class)) {
-        return false;
-      }
-    }
-    return true;
-  }
-
-  public static void main(String[] args) throws Throwable {
-    Services.exportJVMCITo(CompileTheWorld.class);
-    HotSpotGraalCompiler compiler = (HotSpotGraalCompiler) HotSpotJVMCIRuntime.runtime().getCompiler();
-    compiler.compileTheWorld();
-  }
-}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/CompileTheWorldOptions.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,61 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot;
-
-import org.graalvm.compiler.options.Option;
-import org.graalvm.compiler.options.OptionType;
-import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
-
-/**
- * Options related to {@link CompileTheWorld}.
- *
- * Note: This must be a top level class to work around for
- * <a href="https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=477597">Eclipse bug 477597</a>.
- */
-public class CompileTheWorldOptions {
-  // @formatter:off
-  @Option(help = "Class path denoting methods to compile", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<String> CompileTheWorldClasspath = new OptionKey<>(CompileTheWorld.SUN_BOOT_CLASS_PATH);
-  @Option(help = "Verbose CompileTheWorld operation", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<Boolean> CompileTheWorldVerbose = new OptionKey<>(true);
-  @Option(help = "The number of CompileTheWorld iterations to perform", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<Integer> CompileTheWorldIterations = new OptionKey<>(1);
-  @Option(help = "Only compile methods matching this filter", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<String> CompileTheWorldMethodFilter = new OptionKey<>(null);
-  @Option(help = "Exclude methods matching this filter from compilation", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<String> CompileTheWorldExcludeMethodFilter = new OptionKey<>(null);
-  @Option(help = "First class to consider when using -XX:+CompileTheWorld", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<Integer> CompileTheWorldStartAt = new OptionKey<>(1);
-  @Option(help = "Last class to consider when using -XX:+CompileTheWorld", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<Integer> CompileTheWorldStopAt = new OptionKey<>(Integer.MAX_VALUE);
-  @Option(help = "Option value overrides to use during compile the world. For example, " +
-          "to disable inlining and partial escape analysis specify 'PartialEscapeAnalysis=false Inline=false'. " +
-          "The format for each option is the same as on the command line just without the '-Dgraal.' prefix.", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<String> CompileTheWorldConfig = new OptionKey<>(null);
-
-  @Option(help = "Run CTW using as many threads as there are processors on the system", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<Boolean> CompileTheWorldMultiThreaded = new OptionKey<>(false);
-  @Option(help = "Number of threads to use for multithreaded CTW. Defaults to Runtime.getRuntime().availableProcessors()", type = OptionType.Debug)
-  public static final OptionKey<Integer> CompileTheWorldThreads = new OptionKey<>(0);
-  // @formatter:on
-}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompiler.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalCompiler.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -39,7 +39,6 @@
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugConfigScope;
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugEnvironment;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalDebugConfig;
-import org.graalvm.compiler.debug.TTY;
 import org.graalvm.compiler.debug.TopLevelDebugConfig;
 import org.graalvm.compiler.debug.internal.method.MethodMetricsRootScopeInfo;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.CompilationCounters.Options;
@@ -63,7 +62,6 @@
 
 import jdk.vm.ci.code.CompilationRequest;
 import jdk.vm.ci.code.CompilationRequestResult;
-import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotCodeCacheProvider;
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotCompilationRequest;
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotCompilationRequestResult;
 import jdk.vm.ci.hotspot.HotSpotJVMCIRuntimeProvider;
@@ -135,19 +133,6 @@
     }
   }
 
-  public void compileTheWorld() throws Throwable {
-    HotSpotCodeCacheProvider codeCache = (HotSpotCodeCacheProvider) jvmciRuntime.getHostJVMCIBackend().getCodeCache();
-    int iterations = CompileTheWorldOptions.CompileTheWorldIterations.getValue(graalRuntime.getOptions());
-    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
-      codeCache.resetCompilationStatistics();
-      TTY.println("CompileTheWorld : iteration " + i);
-      this.graalRuntime.getVMConfig();
-      CompileTheWorld ctw = new CompileTheWorld(jvmciRuntime, this, graalRuntime.getOptions());
-      ctw.compile();
-    }
-    System.exit(0);
-  }
-
   public CompilationResult compile(ResolvedJavaMethod method, int entryBCI, boolean useProfilingInfo, CompilationIdentifier compilationId, OptionValues options) {
     HotSpotBackend backend = graalRuntime.getHostBackend();
     HotSpotProviders providers = backend.getProviders();
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalOptionValues.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotGraalOptionValues.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -39,7 +39,6 @@
 import org.graalvm.compiler.options.OptionsParser;
 import org.graalvm.compiler.serviceprovider.ServiceProvider;
 import org.graalvm.util.EconomicMap;
-import org.graalvm.util.MapCursor;
 
 import jdk.vm.ci.common.InitTimer;
 
@@ -117,9 +116,8 @@
             Properties props = new Properties();
             props.load(fr);
             EconomicMap<String, String> optionSettings = EconomicMap.create();
-            MapCursor<String, String> cursor = optionSettings.getEntries();
-            while (cursor.advance()) {
-              optionSettings.put(cursor.getKey(), cursor.getValue());
+            for (Map.Entry<Object, Object> e : props.entrySet()) {
+              optionSettings.put((String) e.getKey(), (String) e.getValue());
             }
             try {
               OptionsParser.parseOptions(optionSettings, values, loader);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotHostBackend.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/HotSpotHostBackend.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,9 +22,11 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot;
 
+import static jdk.vm.ci.code.CodeUtil.K;
 import static jdk.vm.ci.code.CodeUtil.getCallingConvention;
 import static jdk.vm.ci.common.InitTimer.timer;
 
+import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
 import org.graalvm.compiler.core.common.spi.ForeignCallDescriptor;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotHostForeignCallsProvider;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotLoweringProvider;
@@ -109,7 +111,7 @@
       // is greater than a page.
 
       int pageSize = config.vmPageSize;
-      int bangEnd = config.stackShadowPages * pageSize;
+      int bangEnd = NumUtil.roundUp(config.stackShadowPages * 4 * K, pageSize);
 
       // This is how far the previous frame's stack banging extended.
       int bangEndSafe = bangEnd;
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/NodeCostDumpUtil.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -0,0 +1,240 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.hotspot;
+
+import java.io.File;
+import java.io.IOException;
+import java.lang.reflect.Field;
+import java.net.URI;
+import java.net.URL;
+import java.net.URLClassLoader;
+import java.nio.file.FileSystem;
+import java.nio.file.FileSystems;
+import java.nio.file.FileVisitResult;
+import java.nio.file.Files;
+import java.nio.file.Path;
+import java.nio.file.SimpleFileVisitor;
+import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.Arrays;
+import java.util.Collections;
+import java.util.HashSet;
+import java.util.List;
+import java.util.Set;
+import java.util.regex.Pattern;
+import java.util.regex.PatternSyntaxException;
+import java.util.stream.Collectors;
+
+import org.graalvm.compiler.debug.CSVUtil;
+import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
+import org.graalvm.compiler.graph.Node;
+import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
+import org.graalvm.compiler.graph.spi.Canonicalizable;
+import org.graalvm.compiler.nodes.memory.MemoryCheckpoint;
+import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Virtualizable;
+
+public class NodeCostDumpUtil {
+
+  private static final String prefix1 = "com.oracle.";
+  private static final String prefix2 = "org.graalvm.";
+  private static final String FMT = CSVUtil.buildFormatString("%s", "%s", "%s", "%s", "%s", "%s", "%s", "%s");
+
+  private static String getArgumentRegex(String arg) {
+    if (arg.length() == 0) {
+      return null;
+    }
+    try {
+      Pattern.compile(arg);
+      return arg;
+    } catch (PatternSyntaxException e) {
+      // silently ignore
+      System.err.println("Invalid regex given, defaulting to \".*\" regex..");
+      return null;
+    }
+  }
+
+  public static void main(String[] args) {
+    if (args.length != 1) {
+      System.err.println("NodeCostDumpUtil expects exactly one argument, the node name regex to match against.");
+      System.exit(-1);
+    }
+    final String pattern = getArgumentRegex(args[0]);
+    String version = System.getProperty("java.specification.version");
+    if (version.compareTo("1.9") >= 0) {
+      System.err.printf("NodeCostDumpUtil does not support JDK versions greater than 1.8, current version is %s.\n", version);
+      System.exit(-1);
+    }
+    String[] jvmciCP = System.getProperty("jvmci.class.path.append").split(File.pathSeparator);
+    String[] primarySuiteCP = System.getProperty("primary.suite.cp").split(File.pathSeparator);
+    ClassLoader applicationClassLoader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
+    HashSet<Class<?>> classes = new HashSet<>();
+    try {
+      Set<String> uniquePaths = new HashSet<>(Arrays.asList(primarySuiteCP));
+      uniquePaths.addAll(Arrays.asList(jvmciCP));
+      for (String path : uniquePaths) {
+        if (new File(path).exists()) {
+          if (path.endsWith(".jar")) {
+            try (FileSystem jarFileSystem = FileSystems.newFileSystem(URI.create("jar:file:" + path), Collections.emptyMap())) {
+              initAllClasses(jarFileSystem.getPath("/"), applicationClassLoader, classes);
+            }
+          } else {
+            initAllClasses(FileSystems.getDefault().getPath(path), applicationClassLoader, classes);
+          }
+        }
+      }
+    } catch (IOException ex) {
+      GraalError.shouldNotReachHere();
+    }
+    System.err.printf("Loaded %d classes...\n", classes.size());
+    List<Class<?>> nodeClasses = new ArrayList<>();
+    for (Class<?> loaded : classes) {
+      if (Node.class.isAssignableFrom(loaded) && !loaded.isArray()) {
+        nodeClasses.add(loaded);
+      }
+    }
+    System.err.printf("Loaded %s node classes...\n", nodeClasses.size());
+    List<NodeClass<?>> nc = new ArrayList<>();
+    for (Class<?> nodeClass : nodeClasses) {
+      Field f;
+      try {
+        f = nodeClass.getField("TYPE");
+        f.setAccessible(true);
+        Object val = f.get(null);
+        NodeClass<?> nodeType = (NodeClass<?>) val;
+        nc.add(nodeType);
+      } catch (Throwable t) {
+        // Silently ignore problems here
+      }
+    }
+    System.err.printf("Read TYPE field from %s node classes...\n", nc.size());
+    nc = nc.stream().filter(x -> x != null).collect(Collectors.toList());
+    nc.sort((x, y) -> {
+      String a = x.getJavaClass().getName();
+      String b = y.getJavaClass().getName();
+      return a.compareTo(b);
+    });
+    CSVUtil.Escape.println(System.out, FMT, "NodeName", "Size", "Overrides Size Method", "Cycles", "Overrides Cycles Method", "Canonicalizable", "MemoryCheckPoint", "Virtualizable");
+    for (NodeClass<?> nodeclass : nc) {
+      String packageStrippedName = null;
+      try {
+        packageStrippedName = nodeclass.getJavaClass().getCanonicalName().replace(prefix1, "").replace(prefix2, "");
+      } catch (Throwable t) {
+        // do nothing
+        continue;
+      }
+      if (pattern != null && !packageStrippedName.matches(pattern)) {
+        continue;
+      }
+      boolean overridesSizeMethod = false;
+      boolean overridesCyclesMethod = false;
+      Class<?> c = nodeclass.getJavaClass();
+      try {
+        c.getDeclaredMethod("estimatedNodeSize");
+        overridesSizeMethod = true;
+      } catch (Throwable t) {
+        // do nothing
+      }
+      try {
+        c.getDeclaredMethod("estimatedNodeCycles");
+        overridesCyclesMethod = true;
+      } catch (Throwable t) {
+        // do nothing
+      }
+      CSVUtil.Escape.println(System.out, FMT, packageStrippedName, nodeclass.size(), overridesSizeMethod, nodeclass.cycles(), overridesCyclesMethod, canonicalizable(c), memoryCheckPoint(c),
+              virtualizable(c));
+    }
+  }
+
+  private static boolean canonicalizable(Class<?> c) {
+    return Canonicalizable.class.isAssignableFrom(c);
+  }
+
+  private static boolean virtualizable(Class<?> c) {
+    return Virtualizable.class.isAssignableFrom(c);
+  }
+
+  private static boolean memoryCheckPoint(Class<?> c) {
+    return MemoryCheckpoint.class.isAssignableFrom(c);
+  }
+
+  private static void initAllClasses(final Path root, ClassLoader classLoader, HashSet<Class<?>> classes) {
+    try {
+      Files.walkFileTree(root, new SimpleFileVisitor<Path>() {
+        @Override
+        public FileVisitResult visitFile(Path file, BasicFileAttributes attrs) throws IOException {
+          String className = root.relativize(file).toString();
+          ClassLoader c = classLoader;
+          if (className.endsWith(".class")) {
+            String prefix = prefixed(className);
+            if (prefix != null) {
+              String stripped = stripClassName(className);
+              c = new URLClassLoader(new URL[]{new File(constructURLPart(stripped, className, prefix)).toURI().toURL()}, classLoader);
+              className = constructClazzPart(stripped, prefix);
+            } else {
+              String clazzPart = className.replace('/', '.');
+              className = clazzPart.substring(0, clazzPart.length() - ".class".length());
+            }
+            try {
+              Class<?> systemClass = Class.forName(className, false, c);
+              if (systemClass.getEnclosingClass() != null) {
+                try {
+                  classes.add(systemClass.getEnclosingClass());
+                } catch (Throwable t) {
+                  // do nothing
+                }
+              }
+              classes.add(systemClass);
+            } catch (Throwable ignored) {
+            }
+          }
+          return FileVisitResult.CONTINUE;
+        }
+      });
+    } catch (IOException ex) {
+      GraalError.shouldNotReachHere();
+    }
+  }
+
+  private static String prefixed(String className) {
+    if (className.contains(prefix1) && className.indexOf(prefix1) > 0) {
+      return prefix1;
+    } else if (className.contains(prefix2) && className.indexOf(prefix2) > 0) {
+      return prefix2;
+    }
+    return null;
+  }
+
+  private static String stripClassName(String className) {
+    return className.replace('/', '.');
+  }
+
+  private static String constructClazzPart(String stripped, String prefix) {
+    String clazzPart = stripped.substring(stripped.lastIndexOf(prefix), stripped.length());
+    return clazzPart.substring(0, clazzPart.length() - ".class".length());
+  }
+
+  private static String constructURLPart(String stripped, String className, String prefix) {
+    return className.substring(0, stripped.lastIndexOf(prefix));
+  }
+
+}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotGraphBuilderPlugins.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotGraphBuilderPlugins.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -252,7 +252,7 @@
       @Override
       public boolean apply(GraphBuilderContext b, ResolvedJavaMethod targetMethod, Receiver receiver, ValueNode object) {
         ValueNode javaClass = receiver.get();
-        LogicNode condition = b.recursiveAppend(InstanceOfDynamicNode.create(b.getAssumptions(), b.getConstantReflection(), javaClass, object, true));
+        LogicNode condition = b.append(InstanceOfDynamicNode.create(b.getAssumptions(), b.getConstantReflection(), javaClass, object, true));
         if (condition.isTautology()) {
           b.addPush(JavaKind.Object, object);
         } else {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotProviders.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotProviders.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -27,7 +27,6 @@
 import org.graalvm.compiler.hotspot.word.HotSpotWordTypes;
 import org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.GraphBuilderConfiguration.Plugins;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringProvider;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeCostProvider;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Replacements;
 import org.graalvm.compiler.phases.tiers.SuitesProvider;
 import org.graalvm.compiler.phases.util.Providers;
@@ -49,10 +48,10 @@
   private final Plugins graphBuilderPlugins;
 
   public HotSpotProviders(MetaAccessProvider metaAccess, HotSpotCodeCacheProvider codeCache, ConstantReflectionProvider constantReflection, ConstantFieldProvider constantField,
-          HotSpotForeignCallsProvider foreignCalls, LoweringProvider lowerer, Replacements replacements, NodeCostProvider nodeCostProvider, SuitesProvider suites,
+          HotSpotForeignCallsProvider foreignCalls, LoweringProvider lowerer, Replacements replacements, SuitesProvider suites,
           HotSpotRegistersProvider registers,
           SnippetReflectionProvider snippetReflection, HotSpotWordTypes wordTypes, Plugins graphBuilderPlugins) {
-    super(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantField, foreignCalls, lowerer, replacements, new HotSpotStampProvider(), nodeCostProvider);
+    super(metaAccess, codeCache, constantReflection, constantField, foreignCalls, lowerer, replacements, new HotSpotStampProvider());
     this.suites = suites;
     this.registers = registers;
     this.snippetReflection = snippetReflection;
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotWordOperationPlugin.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotWordOperationPlugin.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -117,7 +117,7 @@
         ValueNode pointer = args[0];
         assert pointer.stamp() instanceof MetaspacePointerStamp;
 
-        LogicNode isNull = b.add(IsNullNode.create(pointer));
+        LogicNode isNull = b.addWithInputs(IsNullNode.create(pointer));
         b.addPush(returnKind, ConditionalNode.create(isNull, b.add(forBoolean(true)), b.add(forBoolean(false))));
         break;
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/ComputeObjectAddressNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/ComputeObjectAddressNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,12 +22,12 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_2;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
 import org.graalvm.compiler.nodes.FixedWithNextNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.debug.ControlFlowAnchored;
@@ -40,7 +40,7 @@
 * A high-level intrinsic for getting an address inside of an object. During lowering it will be
 * moved next to any uses to avoid creating a derived pointer that is live across a safepoint.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_2)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_1, size = NodeSize.SIZE_1)
 public final class ComputeObjectAddressNode extends FixedWithNextNode implements Lowerable, ControlFlowAnchored {
   public static final NodeClass<ComputeObjectAddressNode> TYPE = NodeClass.create(ComputeObjectAddressNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/DeoptimizeCallerNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/DeoptimizeCallerNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_1;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_3;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_8;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
@@ -39,7 +39,7 @@
 /**
 * Removes the current frame and tail calls the uncommon trap routine.
 */
-@NodeInfo(shortName = "DeoptCaller", nameTemplate = "DeoptCaller {p#reason/s}", cycles = CYCLES_1, size = SIZE_3)
+@NodeInfo(shortName = "DeoptCaller", nameTemplate = "DeoptCaller {p#reason/s}", cycles = CYCLES_8, size = SIZE_8)
 public final class DeoptimizeCallerNode extends ControlSinkNode implements LIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<DeoptimizeCallerNode> TYPE = NodeClass.create(DeoptimizeCallerNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1ArrayRangePostWriteBarrier.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1ArrayRangePostWriteBarrier.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,14 +22,14 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_100;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_100;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_64;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_64;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_100, size = SIZE_100)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_64, size = SIZE_64)
 public class G1ArrayRangePostWriteBarrier extends ArrayRangeWriteBarrier {
   public static final NodeClass<G1ArrayRangePostWriteBarrier> TYPE = NodeClass.create(G1ArrayRangePostWriteBarrier.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1ArrayRangePreWriteBarrier.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1ArrayRangePreWriteBarrier.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,14 +22,14 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_100;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_100;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_64;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_64;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_100, size = SIZE_100)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_64, size = SIZE_64)
 public final class G1ArrayRangePreWriteBarrier extends ArrayRangeWriteBarrier {
   public static final NodeClass<G1ArrayRangePreWriteBarrier> TYPE = NodeClass.create(G1ArrayRangePreWriteBarrier.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1PostWriteBarrier.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1PostWriteBarrier.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,15 +22,15 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_50;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_50;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_64;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_64;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.memory.address.AddressNode;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_50, size = SIZE_50)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_64, size = SIZE_64)
 public class G1PostWriteBarrier extends ObjectWriteBarrier {
 
   public static final NodeClass<G1PostWriteBarrier> TYPE = NodeClass.create(G1PostWriteBarrier.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1PreWriteBarrier.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1PreWriteBarrier.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_50;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_50;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_64;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_64;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
@@ -33,7 +33,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.memory.address.AddressNode;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_50, size = SIZE_50)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_64, size = SIZE_64)
 public final class G1PreWriteBarrier extends ObjectWriteBarrier implements DeoptimizingNode.DeoptBefore {
 
   public static final NodeClass<G1PreWriteBarrier> TYPE = NodeClass.create(G1PreWriteBarrier.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1ReferentFieldReadBarrier.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/G1ReferentFieldReadBarrier.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_50;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_50;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_64;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_64;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
@@ -36,7 +36,7 @@
 * {@code UnsafeLoadNode}). The return value of the read is passed to the snippet implementing the
 * read barrier and consequently is added to the SATB queue if the concurrent marker is enabled.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_50, size = SIZE_50)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_64, size = SIZE_64)
 public final class G1ReferentFieldReadBarrier extends ObjectWriteBarrier {
   public static final NodeClass<G1ReferentFieldReadBarrier> TYPE = NodeClass.create(G1ReferentFieldReadBarrier.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/HotSpotNodeCostProvider.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,71 +0,0 @@
-/*
- * Copyright (c) 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
- * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
- *
- * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
- * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
- * published by the Free Software Foundation.
- *
- * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
- * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
- * accompanied this code).
- *
- * You should have received a copy of the GNU General Public License version
- * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
- * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- *
- * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
- * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
- * questions.
- */
-package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
-
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_20;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_30;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_30;
-
-import org.graalvm.compiler.graph.Node;
-import org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.ObjectCloneNode;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
-import org.graalvm.compiler.nodes.spi.DefaultNodeCostProvider;
-import org.graalvm.compiler.nodes.type.StampTool;
-
-import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
-
-public abstract class HotSpotNodeCostProvider extends DefaultNodeCostProvider {
-
-  @Override
-  public NodeSize size(Node n) {
-    if (n instanceof ObjectCloneNode) {
-      ResolvedJavaType type = StampTool.typeOrNull(((ObjectCloneNode) n).getObject());
-      if (type != null) {
-        if (type.isArray()) {
-          return SIZE_30;
-        } else {
-          return SIZE_20;
-        }
-      }
-    }
-    return super.size(n);
-  }
-
-  @Override
-  public NodeCycles cycles(Node n) {
-    if (n instanceof ObjectCloneNode) {
-      ResolvedJavaType type = StampTool.typeOrNull(((ObjectCloneNode) n).getObject());
-      if (type != null) {
-        if (type.isArray()) {
-          return CYCLES_30;
-        } else {
-          return CYCLES_20;
-        }
-      }
-    }
-    return super.cycles(n);
-  }
-
-}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/JumpToExceptionHandlerInCallerNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/JumpToExceptionHandlerInCallerNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,7 +22,7 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_15;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_8;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
@@ -40,7 +40,7 @@
 * Sets up the {@linkplain HotSpotBackend#EXCEPTION_HANDLER_IN_CALLER arguments} expected by an
 * exception handler in the caller's frame, removes the current frame and jumps to said handler.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_15, size = SIZE_8)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_8, size = SIZE_8)
 public final class JumpToExceptionHandlerInCallerNode extends ControlSinkNode implements LIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<JumpToExceptionHandlerInCallerNode> TYPE = NodeClass.create(JumpToExceptionHandlerInCallerNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/JumpToExceptionHandlerNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/JumpToExceptionHandlerNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2015, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2013, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/SerialArrayRangeWriteBarrier.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/SerialArrayRangeWriteBarrier.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,14 +22,14 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_15;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_8;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_15, size = SIZE_20)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_8, size = SIZE_8)
 public final class SerialArrayRangeWriteBarrier extends ArrayRangeWriteBarrier {
 
   public static final NodeClass<SerialArrayRangeWriteBarrier> TYPE = NodeClass.create(SerialArrayRangeWriteBarrier.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/SerialWriteBarrier.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/SerialWriteBarrier.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -23,13 +23,13 @@
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes;
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_3;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_4;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.memory.address.AddressNode;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_8, size = SIZE_3)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_8, size = SIZE_4)
 public class SerialWriteBarrier extends ObjectWriteBarrier {
 
   public static final NodeClass<SerialWriteBarrier> TYPE = NodeClass.create(SerialWriteBarrier.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/EncodedSymbolNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/EncodedSymbolNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,6 +22,9 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_IGNORED;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_IGNORED;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
@@ -38,7 +41,7 @@
 
 import jdk.vm.ci.meta.Constant;
 
-@NodeInfo
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_IGNORED, size = SIZE_IGNORED)
 public final class EncodedSymbolNode extends FloatingNode implements Canonicalizable {
 
   public static final NodeClass<EncodedSymbolNode> TYPE = NodeClass.create(EncodedSymbolNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/InitializeKlassNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/InitializeKlassNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_16;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
@@ -32,7 +32,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Lowerable;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_20)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_16)
 public class InitializeKlassNode extends DeoptimizingFixedWithNextNode implements Lowerable {
   public static final NodeClass<InitializeKlassNode> TYPE = NodeClass.create(InitializeKlassNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/InitializeKlassStubCall.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/InitializeKlassStubCall.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -23,7 +23,7 @@
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_16;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.LocationIdentity;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
@@ -51,7 +51,7 @@
 /**
 * A call to the VM via a regular stub.
 */
-@NodeInfo(allowedUsageTypes = {InputType.Memory}, cycles = CYCLES_UNKNOWN, size = SIZE_20)
+@NodeInfo(allowedUsageTypes = {InputType.Memory}, cycles = CYCLES_UNKNOWN, size = SIZE_16)
 public class InitializeKlassStubCall extends AbstractMemoryCheckpoint implements LIRLowerable, Canonicalizable, DeoptimizingNode.DeoptBefore, MemoryCheckpoint.Single {
   public static final NodeClass<InitializeKlassStubCall> TYPE = NodeClass.create(InitializeKlassStubCall.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadConstantIndirectlyFixedNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadConstantIndirectlyFixedNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_3;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.PermanentBailoutException;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
@@ -46,7 +46,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.Constant;
 import jdk.vm.ci.meta.Value;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_3)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_1)
 public class LoadConstantIndirectlyFixedNode extends FixedWithNextNode implements Canonicalizable, LIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<LoadConstantIndirectlyFixedNode> TYPE = NodeClass.create(LoadConstantIndirectlyFixedNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadConstantIndirectlyNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadConstantIndirectlyNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_3;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.PermanentBailoutException;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
@@ -45,7 +45,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.Constant;
 import jdk.vm.ci.meta.Value;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_3)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_1)
 public class LoadConstantIndirectlyNode extends FloatingNode implements Canonicalizable, LIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<LoadConstantIndirectlyNode> TYPE = NodeClass.create(LoadConstantIndirectlyNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadMethodCountersIndirectlyNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadMethodCountersIndirectlyNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_3;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_4;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.PermanentBailoutException;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
@@ -46,7 +46,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.Constant;
 import jdk.vm.ci.meta.Value;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_3)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_4)
 public class LoadMethodCountersIndirectlyNode extends FloatingNode implements Canonicalizable, LIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<LoadMethodCountersIndirectlyNode> TYPE = NodeClass.create(LoadMethodCountersIndirectlyNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadMethodCountersNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/LoadMethodCountersNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,10 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
-import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
-
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_3;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_4;
 
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
@@ -37,7 +35,9 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LIRLowerable;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeLIRBuilderTool;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_3)
+import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
+
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_4)
 public class LoadMethodCountersNode extends FloatingNode implements LIRLowerable {
   public static final NodeClass<LoadMethodCountersNode> TYPE = NodeClass.create(LoadMethodCountersNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveConstantNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveConstantNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_16;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.meta.HotSpotConstantLoadAction;
@@ -33,7 +33,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Lowerable;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_20)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_16)
 public class ResolveConstantNode extends FloatingNode implements Lowerable {
   public static final NodeClass<ResolveConstantNode> TYPE = NodeClass.create(ResolveConstantNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveConstantStubCall.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveConstantStubCall.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -23,7 +23,7 @@
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_16;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.PermanentBailoutException;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
@@ -49,7 +49,7 @@
 /**
 * A call to the VM via a regular stub.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, size = SIZE_20)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, size = SIZE_16)
 public class ResolveConstantStubCall extends DeoptimizingStubCall implements Canonicalizable, LIRLowerable {
   public static final NodeClass<ResolveConstantStubCall> TYPE = NodeClass.create(ResolveConstantStubCall.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveMethodAndLoadCountersNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveMethodAndLoadCountersNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,10 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
-import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
-
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_16;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.type.MethodCountersPointerStamp;
@@ -35,7 +33,9 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Lowerable;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_20)
+import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
+
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_16)
 public class ResolveMethodAndLoadCountersNode extends FloatingNode implements Lowerable {
   public static final NodeClass<ResolveMethodAndLoadCountersNode> TYPE = NodeClass.create(ResolveMethodAndLoadCountersNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveMethodAndLoadCountersStubCall.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/aot/ResolveMethodAndLoadCountersStubCall.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,11 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.aot;
 
-import jdk.vm.ci.meta.Constant;
-import jdk.vm.ci.meta.Value;
-
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_16;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
@@ -45,10 +42,13 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeLIRBuilderTool;
 import org.graalvm.compiler.nodes.util.GraphUtil;
 
+import jdk.vm.ci.meta.Constant;
+import jdk.vm.ci.meta.Value;
+
 /**
 * A call to the VM via a regular stub.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, size = SIZE_20)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, size = SIZE_16)
 public class ResolveMethodAndLoadCountersStubCall extends DeoptimizingStubCall implements Canonicalizable, LIRLowerable {
   public static final NodeClass<ResolveMethodAndLoadCountersStubCall> TYPE = NodeClass.create(ResolveMethodAndLoadCountersStubCall.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,6 +22,9 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.profiling;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_IGNORED;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_IGNORED;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.iterators.NodeIterable;
@@ -37,7 +40,7 @@
 
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 
-@NodeInfo
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_IGNORED, cyclesRationale = "profiling should be ignored", size = SIZE_IGNORED, sizeRationale = "profiling should be ignored")
 public class ProfileNode extends DeoptimizingFixedWithNextNode implements Lowerable {
   public static class Options {
     @Option(help = "Control probabilistic profiling on AMD64", type = OptionType.Expert)//
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileWithNotificationNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/nodes/profiling/ProfileWithNotificationNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,15 +22,12 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.nodes.profiling;
 
-import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
-
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_10;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_50;
-
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_10, size = SIZE_50)
+import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
+
+@NodeInfo
 public class ProfileWithNotificationNode extends ProfileNode {
   public static final NodeClass<ProfileWithNotificationNode> TYPE = NodeClass.create(ProfileWithNotificationNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/ClassGetHubNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/ClassGetHubNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,7 +22,7 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_1;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
@@ -63,7 +63,7 @@
 * handled by
 * {@link ReadNode#canonicalizeRead(ValueNode, AddressNode, LocationIdentity, CanonicalizerTool)}.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_1)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_1, size = SIZE_1)
 public final class ClassGetHubNode extends FloatingNode implements Lowerable, Canonicalizable, ConvertNode {
   public static final NodeClass<ClassGetHubNode> TYPE = NodeClass.create(ClassGetHubNode.class);
   @Input protected ValueNode clazz;
@@ -80,7 +80,7 @@
   @SuppressWarnings("unused")
   public static boolean intrinsify(GraphBuilderContext b, ResolvedJavaMethod method, ValueNode clazz) {
     ValueNode clazzValue = create(clazz, b.getMetaAccess(), b.getConstantReflection(), false);
-    b.push(JavaKind.Object, b.recursiveAppend(clazzValue));
+    b.push(JavaKind.Object, b.append(clazzValue));
     return true;
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/HubGetClassNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/HubGetClassNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,7 +22,7 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_1;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.GraalOptions;
@@ -51,7 +51,7 @@
 * Read {@code Klass::_java_mirror} and incorporate non-null type information into stamp. This is
 * also used by {@link ClassGetHubNode} to eliminate chains of {@code klass._java_mirror._klass}.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_1)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_1, size = SIZE_1)
 public final class HubGetClassNode extends FloatingNode implements Lowerable, Canonicalizable, ConvertNode {
   public static final NodeClass<HubGetClassNode> TYPE = NodeClass.create(HubGetClassNode.class);
   @Input protected ValueNode hub;
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/KlassLayoutHelperNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/KlassLayoutHelperNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,7 +22,7 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_1;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import jdk.vm.ci.meta.ConstantReflectionProvider;
@@ -54,7 +54,7 @@
 * Read {@code Klass::_layout_helper} and incorporate any useful stamp information based on any type
 * information in {@code klass}.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_4, size = SIZE_1)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_1, size = SIZE_1)
 public final class KlassLayoutHelperNode extends FloatingNode implements Canonicalizable, Lowerable {
 
   public static final NodeClass<KlassLayoutHelperNode> TYPE = NodeClass.create(KlassLayoutHelperNode.class);
@@ -75,7 +75,7 @@
   @SuppressWarnings("unused")
   public static boolean intrinsify(GraphBuilderContext b, ResolvedJavaMethod method, @InjectedNodeParameter GraalHotSpotVMConfig config, ValueNode klass) {
     ValueNode valueNode = create(config, klass, b.getConstantReflection(), b.getMetaAccess());
-    b.push(JavaKind.Int, b.recursiveAppend(valueNode));
+    b.push(JavaKind.Int, b.append(valueNode));
     return true;
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/ReflectionGetCallerClassNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/ReflectionGetCallerClassNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,9 +22,6 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
-
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampPair;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
@@ -47,7 +44,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, cyclesRationale = "This node can be lowered to a call", size = SIZE_20)
+@NodeInfo
 public final class ReflectionGetCallerClassNode extends MacroStateSplitNode implements Canonicalizable, Lowerable {
 
   public static final NodeClass<ReflectionGetCallerClassNode> TYPE = NodeClass.create(ReflectionGetCallerClassNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/UnsafeArrayCopyNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/replacements/arraycopy/UnsafeArrayCopyNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -23,8 +23,8 @@
 package org.graalvm.compiler.hotspot.replacements.arraycopy;
 
 import static org.graalvm.compiler.core.common.LocationIdentity.any;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_200;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_200;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_256;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_64;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.LocationIdentity;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
@@ -43,7 +43,7 @@
 
 import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
 
-@NodeInfo(allowedUsageTypes = {InputType.Memory}, cycles = CYCLES_200, size = SIZE_200)
+@NodeInfo(allowedUsageTypes = {InputType.Memory}, cycles = CYCLES_256, size = SIZE_64)
 public final class UnsafeArrayCopyNode extends ArrayRangeWriteNode implements Lowerable, MemoryCheckpoint.Single, MemoryAccess {
 
   public static final NodeClass<UnsafeArrayCopyNode> TYPE = NodeClass.create(UnsafeArrayCopyNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/BciBlockMapping.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/BciBlockMapping.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -437,8 +437,6 @@
   private static final int LOOP_HEADER_INITIAL_CAPACITY = 4;
 
   private int blocksNotYetAssignedId;
-  public int returnCount;
-  private int returnBci;
 
   /**
   * Creates a new BlockMap instance from {@code code}.
@@ -452,10 +450,6 @@
     return this.blocks;
   }
 
-  public int getReturnCount() {
-    return this.returnCount;
-  }
-
   /**
   * Builds the block map and conservative CFG and numbers blocks.
   */
@@ -533,9 +527,7 @@
         case DRETURN: // fall through
         case ARETURN: // fall through
         case RETURN: {
-          returnCount++;
           current = null;
-          returnBci = bci;
           break;
         }
         case ATHROW: {
@@ -832,7 +824,7 @@
 
     // Purge null entries for unreached blocks and sort blocks such that loop bodies are always
     // consecutively in the array.
-    int blockCount = maxBlocks - blocksNotYetAssignedId + 2;
+    int blockCount = maxBlocks - blocksNotYetAssignedId + 1;
     BciBlock[] newBlocks = new BciBlock[blockCount];
     int next = 0;
     for (int i = 0; i < blocks.length; ++i) {
@@ -845,13 +837,7 @@
         }
       }
     }
-
-    // Add return block.
-    BciBlock returnBlock = new BciBlock();
-    returnBlock.startBci = returnBci;
-    returnBlock.endBci = returnBci;
-    returnBlock.setId(newBlocks.length - 2);
-    newBlocks[newBlocks.length - 2] = returnBlock;
+    assert next == newBlocks.length - 1;
 
     // Add unwind block.
     ExceptionDispatchBlock unwindBlock = new ExceptionDispatchBlock();
@@ -1066,10 +1052,6 @@
     return startBlock;
   }
 
-  public BciBlock getReturnBlock() {
-    return blocks[blocks.length - 2];
-  }
-
   public ExceptionDispatchBlock getUnwindBlock() {
     return (ExceptionDispatchBlock) blocks[blocks.length - 1];
   }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/BytecodeParser.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.java/src/org/graalvm/compiler/java/BytecodeParser.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -251,6 +251,8 @@
 import static org.graalvm.compiler.java.BytecodeParserOptions.TraceInlineDuringParsing;
 import static org.graalvm.compiler.java.BytecodeParserOptions.TraceParserPlugins;
 import static org.graalvm.compiler.java.BytecodeParserOptions.UseGuardedIntrinsics;
+import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.FAST_PATH_PROBABILITY;
+import static org.graalvm.compiler.nodes.extended.BranchProbabilityNode.SLOW_PATH_PROBABILITY;
 import static org.graalvm.compiler.nodes.graphbuilderconf.IntrinsicContext.CompilationContext.INLINE_DURING_PARSING;
 import static org.graalvm.compiler.nodes.type.StampTool.isPointerNonNull;
 
@@ -399,6 +401,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.util.GraphUtil;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 import org.graalvm.compiler.phases.OptimisticOptimizations;
+import org.graalvm.compiler.phases.util.ValueMergeUtil;
 import org.graalvm.util.EconomicMap;
 import org.graalvm.util.Equivalence;
 
@@ -578,6 +581,16 @@
     }
   }
 
+  protected static class ReturnToCallerData {
+    protected final ValueNode returnValue;
+    protected final FixedWithNextNode beforeReturnNode;
+
+    protected ReturnToCallerData(ValueNode returnValue, FixedWithNextNode beforeReturnNode) {
+      this.returnValue = returnValue;
+      this.beforeReturnNode = beforeReturnNode;
+    }
+  }
+
   private final GraphBuilderPhase.Instance graphBuilderInstance;
   protected final StructuredGraph graph;
   protected final OptionValues options;
@@ -593,8 +606,7 @@
 
   private ValueNode methodSynchronizedObject;
 
-  private ValueNode returnValue;
-  private FixedWithNextNode beforeReturnNode;
+  private List<ReturnToCallerData> returnDataList;
   private ValueNode unwindValue;
   private FixedWithNextNode beforeUnwindNode;
 
@@ -641,14 +653,6 @@
     return graphBuilderInstance;
   }
 
-  public ValueNode getReturnValue() {
-    return returnValue;
-  }
-
-  public FixedWithNextNode getBeforeReturnNode() {
-    return this.beforeReturnNode;
-  }
-
   public ValueNode getUnwindValue() {
     return unwindValue;
   }
@@ -1114,15 +1118,15 @@
   }
 
   protected LogicNode genObjectEquals(ValueNode x, ValueNode y) {
-    return ObjectEqualsNode.create(x, y, constantReflection);
+    return ObjectEqualsNode.create(constantReflection, metaAccess, options, x, y);
   }
 
   protected LogicNode genIntegerEquals(ValueNode x, ValueNode y) {
-    return IntegerEqualsNode.create(x, y);
+    return IntegerEqualsNode.create(constantReflection, metaAccess, options, null, x, y);
   }
 
   protected LogicNode genIntegerLessThan(ValueNode x, ValueNode y) {
-    return IntegerLessThanNode.create(x, y);
+    return IntegerLessThanNode.create(constantReflection, metaAccess, options, null, x, y);
   }
 
   protected ValueNode genUnique(ValueNode x) {
@@ -1200,7 +1204,7 @@
     BytecodeExceptionNode exception = graph.add(new BytecodeExceptionNode(metaAccess, NullPointerException.class));
     AbstractBeginNode falseSucc = graph.add(new BeginNode());
     ValueNode nonNullReceiver = graph.addOrUnique(PiNode.create(receiver, objectNonNull(), falseSucc));
-    append(new IfNode(graph.addOrUniqueWithInputs(IsNullNode.create(receiver)), exception, falseSucc, 0.01));
+    append(new IfNode(graph.addOrUniqueWithInputs(IsNullNode.create(receiver)), exception, falseSucc, SLOW_PATH_PROBABILITY));
     lastInstr = falseSucc;
 
     exception.setStateAfter(createFrameState(bci(), exception));
@@ -1212,7 +1216,7 @@
   protected void emitExplicitBoundsCheck(ValueNode index, ValueNode length) {
     AbstractBeginNode trueSucc = graph.add(new BeginNode());
     BytecodeExceptionNode exception = graph.add(new BytecodeExceptionNode(metaAccess, ArrayIndexOutOfBoundsException.class, index));
-    append(new IfNode(genUnique(IntegerBelowNode.create(index, length)), trueSucc, exception, 0.99));
+    append(new IfNode(genUnique(IntegerBelowNode.create(constantReflection, metaAccess, options, null, index, length)), trueSucc, exception, FAST_PATH_PROBABILITY));
     lastInstr = trueSucc;
 
     exception.setStateAfter(createFrameState(bci(), exception));
@@ -1608,7 +1612,7 @@
       LoadHubNode hub = graph.unique(new LoadHubNode(stampProvider, nonNullReceiver));
       LoadMethodNode actual = append(new LoadMethodNode(methodStamp, targetMethod, receiverType, method.getDeclaringClass(), hub));
       ConstantNode expected = graph.unique(ConstantNode.forConstant(methodStamp, targetMethod.getEncoding(), getMetaAccess()));
-      LogicNode compare = graph.addOrUniqueWithInputs(CompareNode.createCompareNode(Condition.EQ, actual, expected, constantReflection));
+      LogicNode compare = graph.addOrUniqueWithInputs(CompareNode.createCompareNode(constantReflection, metaAccess, options, null, Condition.EQ, actual, expected));
 
       JavaTypeProfile profile = null;
       if (profilingInfo != null && this.optimisticOpts.useTypeCheckHints(getOptions())) {
@@ -1632,7 +1636,7 @@
 
       AbstractBeginNode intrinsicBranch = graph.add(new BeginNode());
       AbstractBeginNode nonIntrinsicBranch = graph.add(new BeginNode());
-      append(new IfNode(compare, intrinsicBranch, nonIntrinsicBranch, 0.01));
+      append(new IfNode(compare, intrinsicBranch, nonIntrinsicBranch, FAST_PATH_PROBABILITY));
       lastInstr = intrinsicBranch;
       return new IntrinsicGuard(currentLastInstr, intrinsicReceiver, mark, nonIntrinsicBranch, profile);
     } else {
@@ -1959,13 +1963,30 @@
       startFrameState.initializeFromArgumentsArray(args);
       parser.build(this.lastInstr, startFrameState);
 
-      FixedWithNextNode calleeBeforeReturnNode = parser.getBeforeReturnNode();
-      this.lastInstr = calleeBeforeReturnNode;
-      JavaKind calleeReturnKind = targetMethod.getSignature().getReturnKind();
-      if (calleeBeforeReturnNode != null) {
-        ValueNode calleeReturnValue = parser.getReturnValue();
+      if (parser.returnDataList == null) {
+        /* Callee does not return. */
+        lastInstr = null;
+      } else {
+        ValueNode calleeReturnValue;
+        MergeNode returnMergeNode = null;
+        if (parser.returnDataList.size() == 1) {
+          /* Callee has a single return, we can continue parsing at that point. */
+          ReturnToCallerData singleReturnData = parser.returnDataList.get(0);
+          lastInstr = singleReturnData.beforeReturnNode;
+          calleeReturnValue = singleReturnData.returnValue;
+        } else {
+          assert parser.returnDataList.size() > 1;
+          /* Callee has multiple returns, we need to insert a control flow merge. */
+          returnMergeNode = graph.add(new MergeNode());
+          calleeReturnValue = ValueMergeUtil.mergeValueProducers(returnMergeNode, parser.returnDataList, returnData -> returnData.beforeReturnNode, returnData -> returnData.returnValue);
+        }
+
         if (calleeReturnValue != null) {
-          frameState.push(calleeReturnKind.getStackKind(), calleeReturnValue);
+          frameState.push(targetMethod.getSignature().getReturnKind().getStackKind(), calleeReturnValue);
+        }
+        if (returnMergeNode != null) {
+          returnMergeNode.setStateAfter(createFrameState(stream.nextBCI(), returnMergeNode));
+          lastInstr = finishInstruction(returnMergeNode, frameState);
         }
       }
 
@@ -2028,27 +2049,18 @@
         }
       }
     }
+
+    frameState.setRethrowException(false);
+    frameState.clearStack();
+    beforeReturn(returnVal, returnKind);
     if (parent == null) {
-      frameState.setRethrowException(false);
-      frameState.clearStack();
-      beforeReturn(returnVal, returnKind);
       append(new ReturnNode(returnVal));
     } else {
-      if (blockMap.getReturnCount() == 1 || !controlFlowSplit) {
-        // There is only a single return.
-        beforeReturn(returnVal, returnKind);
-        this.returnValue = returnVal;
-        this.beforeReturnNode = this.lastInstr;
-        this.lastInstr = null;
-      } else {
-        frameState.setRethrowException(false);
-        frameState.clearStack();
-        if (returnVal != null) {
-          frameState.push(returnKind, returnVal);
-        }
-        assert blockMap.getReturnCount() > 1;
-        appendGoto(blockMap.getReturnBlock());
+      if (returnDataList == null) {
+        returnDataList = new ArrayList<>();
       }
+      returnDataList.add(new ReturnToCallerData(returnVal, lastInstr));
+      lastInstr = null;
     }
   }
 
@@ -2122,7 +2134,7 @@
     JsrScope scope = currentBlock.getJsrScope();
     int retAddress = scope.nextReturnAddress();
     ConstantNode returnBciNode = getJsrConstant(retAddress);
-    LogicNode guard = IntegerEqualsNode.create(local, returnBciNode);
+    LogicNode guard = IntegerEqualsNode.create(constantReflection, metaAccess, options, null, local, returnBciNode);
     guard = graph.addOrUniqueWithInputs(guard);
     append(new FixedGuardNode(guard, JavaSubroutineMismatch, InvalidateReprofile));
     if (!successor.getJsrScope().equals(scope.pop())) {
@@ -2182,18 +2194,6 @@
     if (v.graph() != null) {
       return v;
     }
-    T added = graph.addOrUnique(v);
-    if (added == v) {
-      updateLastInstruction(v);
-    }
-    return added;
-  }
-
-  @Override
-  public <T extends ValueNode> T recursiveAppend(T v) {
-    if (v.graph() != null) {
-      return v;
-    }
     T added = graph.addOrUniqueWithInputs(v);
     if (added == v) {
       updateLastInstruction(v);
@@ -2429,9 +2429,7 @@
         setMergeStateAfter(block, firstInstruction);
       }
 
-      if (block == blockMap.getReturnBlock()) {
-        handleReturnBlock();
-      } else if (block == blockMap.getUnwindBlock()) {
+      if (block == blockMap.getUnwindBlock()) {
         handleUnwindBlock((ExceptionDispatchBlock) block);
       } else if (block instanceof ExceptionDispatchBlock) {
         createExceptionDispatch((ExceptionDispatchBlock) block);
@@ -2454,15 +2452,6 @@
     }
   }
 
-  private void handleReturnBlock() {
-    JavaKind returnKind = method.getSignature().getReturnKind().getStackKind();
-    ValueNode x = returnKind == JavaKind.Void ? null : frameState.pop(returnKind);
-    assert frameState.stackSize() == 0;
-    beforeReturn(x, returnKind);
-    this.returnValue = x;
-    this.beforeReturnNode = this.lastInstr;
-  }
-
   private void setMergeStateAfter(BciBlock block, FixedWithNextNode firstInstruction) {
     AbstractMergeNode abstractMergeNode = (AbstractMergeNode) firstInstruction;
     if (abstractMergeNode.stateAfter() == null) {
@@ -3144,7 +3133,7 @@
       default:
         throw shouldNotReachHere();
     }
-    frameState.push(kind, recursiveAppend(v));
+    frameState.push(kind, append(v));
   }
 
   private void genIntegerDivOp(JavaKind kind, int opcode) {
@@ -3191,7 +3180,7 @@
       default:
         throw shouldNotReachHere();
     }
-    frameState.push(kind, recursiveAppend(v));
+    frameState.push(kind, append(v));
   }
 
   private void genLogicOp(JavaKind kind, int opcode) {
@@ -3214,7 +3203,7 @@
       default:
         throw shouldNotReachHere();
     }
-    frameState.push(kind, recursiveAppend(v));
+    frameState.push(kind, append(v));
   }
 
   private void genCompareOp(JavaKind kind, boolean isUnorderedLess) {
@@ -3233,7 +3222,7 @@
     if (from != from.getStackKind()) {
       input = append(genNarrow(input, from.getBitCount()));
     }
-    frameState.push(to, recursiveAppend(genSignExtend(input, to.getBitCount())));
+    frameState.push(to, append(genSignExtend(input, to.getBitCount())));
   }
 
   private void genZeroExtend(JavaKind from, JavaKind to) {
@@ -3254,7 +3243,7 @@
     int delta = getStream().readIncrement();
     ValueNode x = frameState.loadLocal(index, JavaKind.Int);
     ValueNode y = appendConstant(JavaConstant.forInt(delta));
-    frameState.storeLocal(index, JavaKind.Int, recursiveAppend(genIntegerAdd(x, y)));
+    frameState.storeLocal(index, JavaKind.Int, append(genIntegerAdd(x, y)));
   }
 
   private void genIfZero(Condition cond) {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/RedundantMoveElimination.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/RedundantMoveElimination.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -376,7 +376,7 @@
     @SuppressWarnings("try")
     private int updateState(final int[] state, LIRInstruction op, int initValueNum) {
 
-      try (final Indent indent = Debug.logAndIndent("update state for op %s, initial value num = %d", op, initValueNum)) {
+      try (Indent indent = Debug.logAndIndent("update state for op %s, initial value num = %d", op, initValueNum)) {
         if (isEligibleMove(op)) {
           /*
           * Handle the special case of a move instruction
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScan.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScan.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -750,11 +750,7 @@
         }
       }
     }
-    Debug.dump(Debug.BASIC_LEVEL, new LinearScanIntervalDumper(Arrays.copyOf(intervals, intervalsSize)), label);
-  }
-
-  public void printLir(String label, @SuppressWarnings("unused") boolean hirValid) {
-    Debug.dump(Debug.INFO_LEVEL, ir, label);
+    Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, new LinearScanIntervalDumper(Arrays.copyOf(intervals, intervalsSize)), label);
   }
 
   boolean verify() {
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanAllocationPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
+ *
+ * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
+ * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
+ * published by the Free Software Foundation.
+ *
+ * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+ * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
+ * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
+ * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
+ * accompanied this code).
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License version
+ * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
+ * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+ *
+ * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
+ * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
+ * questions.
+ */
+package org.graalvm.compiler.lir.alloc.lsra;
+
+import org.graalvm.compiler.debug.Debug;
+import org.graalvm.compiler.debug.Debug.Scope;
+import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
+import static org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase.AllocationContext;
+import org.graalvm.compiler.lir.phases.LIRPhase;
+
+import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
+
+abstract class LinearScanAllocationPhase {
+
+  final CharSequence getName() {
+    return LIRPhase.createName(getClass());
+  }
+
+  @Override
+  public final String toString() {
+    return getName().toString();
+  }
+
+  public final void apply(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, AllocationContext context) {
+    apply(target, lirGenRes, context, true);
+  }
+
+  @SuppressWarnings("try")
+  public final void apply(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, AllocationContext context, boolean dumpLIR) {
+    try (Scope s = Debug.scope(getName(), this)) {
+      run(target, lirGenRes, context);
+      if (dumpLIR && Debug.isDumpEnabled(Debug.VERBOSE_LEVEL)) {
+        Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, lirGenRes.getLIR(), "After %s", getName());
+      }
+    } catch (Throwable e) {
+      throw Debug.handle(e);
+    }
+  }
+
+  protected abstract void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, AllocationContext context);
+
+}
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanAssignLocationsPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanAssignLocationsPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -46,7 +46,7 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.StandardOp.ValueMoveOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.Variable;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
-import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase;
+import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase.AllocationContext;
 
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 import jdk.vm.ci.meta.AllocatableValue;
@@ -55,7 +55,7 @@
 /**
 * Phase 7: Assign register numbers back to LIR.
 */
-public class LinearScanAssignLocationsPhase extends AllocationPhase {
+public class LinearScanAssignLocationsPhase extends LinearScanAllocationPhase {
 
   protected final LinearScan allocator;
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanEliminateSpillMovePhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanEliminateSpillMovePhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -41,7 +41,7 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.lsra.Interval.SpillState;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.lsra.LinearScan.IntervalPredicate;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
-import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase;
+import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase.AllocationContext;
 import org.graalvm.compiler.options.NestedBooleanOptionKey;
 import org.graalvm.compiler.options.Option;
 import org.graalvm.compiler.options.OptionKey;
@@ -50,7 +50,7 @@
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 import jdk.vm.ci.meta.AllocatableValue;
 
-public class LinearScanEliminateSpillMovePhase extends AllocationPhase {
+public class LinearScanEliminateSpillMovePhase extends LinearScanAllocationPhase {
 
   public static class Options {
     // @formatter:off
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanLifetimeAnalysisPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanLifetimeAnalysisPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -36,8 +36,8 @@
 import java.util.BitSet;
 import java.util.EnumSet;
 
+import org.graalvm.compiler.core.common.LIRKind;
 import org.graalvm.compiler.core.common.PermanentBailoutException;
-import org.graalvm.compiler.core.common.LIRKind;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.ComputeBlockOrder;
 import org.graalvm.compiler.core.common.cfg.AbstractBlockBase;
 import org.graalvm.compiler.core.common.util.BitMap2D;
@@ -56,7 +56,7 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.lsra.Interval.SpillState;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.lsra.LinearScan.BlockData;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
-import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase;
+import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase.AllocationContext;
 import org.graalvm.util.EconomicSet;
 import org.graalvm.util.Equivalence;
 
@@ -70,7 +70,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.Value;
 import jdk.vm.ci.meta.ValueKind;
 
-public class LinearScanLifetimeAnalysisPhase extends AllocationPhase {
+public class LinearScanLifetimeAnalysisPhase extends LinearScanAllocationPhase {
 
   protected final LinearScan allocator;
 
@@ -84,7 +84,7 @@
   @Override
   protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, AllocationContext context) {
     numberInstructions();
-    allocator.printLir("Before register allocation", true);
+    Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, lirGenRes.getLIR(), "Before register allocation");
     computeLocalLiveSets();
     computeGlobalLiveSets();
     buildIntervals(DetailedAsserts.getValue(allocator.getOptions()));
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanOptimizeSpillPositionPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanOptimizeSpillPositionPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -27,6 +27,7 @@
 import static org.graalvm.compiler.lir.LIRValueUtil.isStackSlotValue;
 
 import java.util.Iterator;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.cfg.AbstractBlockBase;
 import org.graalvm.compiler.debug.Debug;
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugCounter;
@@ -36,12 +37,12 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction.OperandMode;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.lsra.Interval.SpillState;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
-import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase;
+import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase.AllocationContext;
 
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 import jdk.vm.ci.meta.AllocatableValue;
 
-public final class LinearScanOptimizeSpillPositionPhase extends AllocationPhase {
+public final class LinearScanOptimizeSpillPositionPhase extends LinearScanAllocationPhase {
 
   private static final DebugCounter betterSpillPos = Debug.counter("BetterSpillPosition");
   private static final DebugCounter betterSpillPosWithLowerProbability = Debug.counter("BetterSpillPositionWithLowerProbability");
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanRegisterAllocationPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanRegisterAllocationPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -25,12 +25,12 @@
 import org.graalvm.compiler.debug.Debug;
 import org.graalvm.compiler.debug.Indent;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
-import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase;
+import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase.AllocationContext;
 import org.graalvm.util.Pair;
 
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 
-public final class LinearScanRegisterAllocationPhase extends AllocationPhase {
+public final class LinearScanRegisterAllocationPhase extends LinearScanAllocationPhase {
 
   private final LinearScan allocator;
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanResolveDataFlowPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/lsra/LinearScanResolveDataFlowPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -31,7 +31,7 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction;
 import org.graalvm.compiler.lir.StandardOp;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
-import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase;
+import org.graalvm.compiler.lir.phases.AllocationPhase.AllocationContext;
 
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 
@@ -40,7 +40,7 @@
 *
 * Insert moves at edges between blocks if intervals have been split.
 */
-public class LinearScanResolveDataFlowPhase extends AllocationPhase {
+public class LinearScanResolveDataFlowPhase extends LinearScanAllocationPhase {
 
   protected final LinearScan allocator;
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceAllocationPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceAllocationPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -112,13 +112,13 @@
   public final void apply(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, C context, boolean dumpTrace) {
     try (Scope s = Debug.scope(getName(), this)) {
       try (DebugCloseable a = timer.start(); DebugCloseable c = memUseTracker.start()) {
-        if (dumpTrace && Debug.isDumpEnabled(TraceBuilderPhase.TRACE_DUMP_LEVEL + 1)) {
-          Debug.dump(TraceBuilderPhase.TRACE_DUMP_LEVEL + 1, trace, "%s before (Trace%s: %s)", getName(), trace.getId(), trace);
+        if (dumpTrace && Debug.isDumpEnabled(Debug.DETAILED_LEVEL)) {
+          Debug.dump(Debug.DETAILED_LEVEL, trace, "Before %s (Trace%s: %s)", getName(), trace.getId(), trace);
         }
         run(target, lirGenRes, trace, context);
         allocatedTraces.increment();
-        if (dumpTrace && Debug.isDumpEnabled(TraceBuilderPhase.TRACE_DUMP_LEVEL)) {
-          Debug.dump(TraceBuilderPhase.TRACE_DUMP_LEVEL, trace, "%s (Trace%s: %s)", getName(), trace.getId(), trace);
+        if (dumpTrace && Debug.isDumpEnabled(Debug.VERBOSE_LEVEL)) {
+          Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, trace, "After %s (Trace%s: %s)", getName(), trace.getId(), trace);
         }
       }
     } catch (Throwable e) {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceBuilderPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceBuilderPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -64,9 +64,6 @@
     // @formatter:on
   }
 
-  private static final int TRACE_LOG_LEVEL = Debug.BASIC_LEVEL;
-  public static final int TRACE_DUMP_LEVEL = Debug.VERBOSE_LEVEL;
-
   @Override
   protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, AllocationContext context) {
     AbstractBlockBase<?>[] linearScanOrder = lirGenRes.getLIR().linearScanOrder();
@@ -76,15 +73,15 @@
 
     final TraceBuilderResult traceBuilderResult = getTraceBuilderResult(lir, startBlock, linearScanOrder);
 
-    if (Debug.isLogEnabled(TRACE_LOG_LEVEL)) {
+    if (Debug.isLogEnabled(Debug.BASIC_LEVEL)) {
       ArrayList<Trace> traces = traceBuilderResult.getTraces();
       for (int i = 0; i < traces.size(); i++) {
         Trace trace = traces.get(i);
-        Debug.log(TRACE_LOG_LEVEL, "Trace %5d: %s%s", i, trace, isTrivialTrace(lirGenRes.getLIR(), trace) ? " (trivial)" : "");
+        Debug.log(Debug.BASIC_LEVEL, "Trace %5d: %s%s", i, trace, isTrivialTrace(lirGenRes.getLIR(), trace) ? " (trivial)" : "");
       }
     }
     TraceStatisticsPrinter.printTraceStatistics(traceBuilderResult, lirGenRes.getCompilationUnitName());
-    Debug.dump(TRACE_DUMP_LEVEL, traceBuilderResult, "After TraceBuilding");
+    Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, traceBuilderResult, "TraceBuilderResult");
     context.contextAdd(traceBuilderResult);
   }
 
@@ -93,7 +90,7 @@
 
     OptionValues options = lir.getOptions();
     TraceBuilder selectedTraceBuilder = Options.TraceBuilding.getValue(options);
-    Debug.log(TRACE_LOG_LEVEL, "Building Traces using %s", selectedTraceBuilder);
+    Debug.log(Debug.BASIC_LEVEL, "Building Traces using %s", selectedTraceBuilder);
     switch (Options.TraceBuilding.getValue(options)) {
       case SingleBlock:
         return SingleBlockTraceBuilder.computeTraces(startBlock, linearScanOrder, pred);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceGlobalMoveResolutionPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceGlobalMoveResolutionPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -45,7 +45,6 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.TraceAllocationPhase.TraceAllocationContext;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGeneratorTool.MoveFactory;
-import org.graalvm.compiler.lir.phases.LIRPhase;
 import org.graalvm.compiler.lir.ssa.SSAUtil;
 
 import jdk.vm.ci.code.Architecture;
@@ -54,7 +53,10 @@
 import jdk.vm.ci.meta.AllocatableValue;
 import jdk.vm.ci.meta.Value;
 
-public final class TraceGlobalMoveResolutionPhase extends LIRPhase<TraceAllocationPhase.TraceAllocationContext> {
+public final class TraceGlobalMoveResolutionPhase {
+
+  private TraceGlobalMoveResolutionPhase() {
+  }
 
   /**
   * Abstract move resolver interface for testing.
@@ -63,8 +65,8 @@
     public abstract void addMapping(Value src, AllocatableValue dst, Value fromStack);
   }
 
-  @Override
-  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, TraceAllocationContext context) {
+  public static void resolve(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, TraceAllocationContext context) {
+    Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, lirGenRes.getLIR(), "Before TraceGlobalMoveResultion");
     MoveFactory spillMoveFactory = context.spillMoveFactory;
     resolveGlobalDataFlow(context.resultTraces, lirGenRes, spillMoveFactory, target.arch, context.livenessInfo);
   }
@@ -191,4 +193,5 @@
       moveResolver.addMapping(from, to, fromStack);
     }
   }
+
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceRegisterAllocationPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/TraceRegisterAllocationPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -31,7 +31,6 @@
 import org.graalvm.compiler.debug.DebugCounter;
 import org.graalvm.compiler.debug.Indent;
 import org.graalvm.compiler.lir.LIR;
-import org.graalvm.compiler.lir.LIRInstruction;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.TraceAllocationPhase.TraceAllocationContext;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGeneratorTool.MoveFactory;
@@ -64,8 +63,6 @@
     // @formatter:on
   }
 
-  private static final TraceGlobalMoveResolutionPhase TRACE_GLOBAL_MOVE_RESOLUTION_PHASE = new TraceGlobalMoveResolutionPhase();
-
   private static final DebugCounter tracesCounter = Debug.counter("TraceRA[traces]");
 
   public static final DebugCounter globalStackSlots = Debug.counter("TraceRA[GlobalStackSlots]");
@@ -89,7 +86,6 @@
     final TraceRegisterAllocationPolicy plan = DefaultTraceRegisterAllocationPolicy.allocationPolicy(target, lirGenRes, spillMoveFactory, registerAllocationConfig, cachedStackSlots, resultTraces,
             neverSpillConstant, livenessInfo, lir.getOptions());
 
-    Debug.dump(Debug.INFO_LEVEL, lir, "Before TraceRegisterAllocation");
     try (Scope s0 = Debug.scope("AllocateTraces", resultTraces, livenessInfo)) {
       for (Trace trace : resultTraces.getTraces()) {
         tracesCounter.increment();
@@ -101,12 +97,8 @@
     } catch (Throwable e) {
       throw Debug.handle(e);
     }
-    if (Debug.isDumpEnabled(Debug.INFO_LEVEL)) {
-      unnumberInstructions(lir);
-      Debug.dump(Debug.INFO_LEVEL, lir, "After trace allocation");
-    }
 
-    TRACE_GLOBAL_MOVE_RESOLUTION_PHASE.apply(target, lirGenRes, traceContext);
+    TraceGlobalMoveResolutionPhase.resolve(target, lirGenRes, traceContext);
     deconstructSSAForm(lir);
   }
 
@@ -124,11 +116,4 @@
     }
   }
 
-  private static void unnumberInstructions(LIR lir) {
-    for (AbstractBlockBase<?> block : lir.getControlFlowGraph().getBlocks()) {
-      for (LIRInstruction op : lir.getLIRforBlock(block)) {
-        op.setId(-1);
-      }
-    }
-  }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanAllocationPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanAllocationPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2015, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2015, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -23,19 +23,41 @@
 package org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.lsra;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.RegisterAllocationConfig;
+import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.Trace;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.TraceBuilderResult;
-import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.TraceAllocationPhase;
+import org.graalvm.compiler.debug.Debug;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.lsra.TraceLinearScanPhase.TraceLinearScan;
+import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGeneratorTool.MoveFactory;
+import org.graalvm.compiler.lir.phases.LIRPhase;
 
-abstract class TraceLinearScanAllocationPhase extends TraceAllocationPhase<TraceLinearScanAllocationPhase.TraceLinearScanAllocationContext> {
+import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 
-  static final class TraceLinearScanAllocationContext extends TraceAllocationPhase.TraceAllocationContext {
-    public final TraceLinearScan allocator;
+abstract class TraceLinearScanAllocationPhase {
 
-    TraceLinearScanAllocationContext(MoveFactory spillMoveFactory, RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig, TraceBuilderResult traceBuilderResult, TraceLinearScan allocator) {
-      super(spillMoveFactory, registerAllocationConfig, traceBuilderResult, allocator.getGlobalLivenessInfo());
-      this.allocator = allocator;
+  final CharSequence getName() {
+    return LIRPhase.createName(getClass());
+  }
+
+  @Override
+  public final String toString() {
+    return getName().toString();
+  }
+
+  final void apply(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, MoveFactory spillMoveFactory, RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig,
+          TraceBuilderResult traceBuilderResult, TraceLinearScan allocator) {
+    apply(target, lirGenRes, trace, spillMoveFactory, registerAllocationConfig, traceBuilderResult, allocator, true);
+  }
+
+  final void apply(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, MoveFactory spillMoveFactory, RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig,
+          TraceBuilderResult traceBuilderResult, TraceLinearScan allocator, boolean dumpLIR) {
+    run(target, lirGenRes, trace, spillMoveFactory, registerAllocationConfig, traceBuilderResult, allocator);
+    if (dumpLIR && Debug.isDumpEnabled(Debug.DETAILED_LEVEL)) {
+      Debug.dump(Debug.DETAILED_LEVEL, trace, "After %s (Trace%s)", getName(), trace.getId());
     }
   }
+
+  abstract void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, MoveFactory spillMoveFactory, RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig,
+          TraceBuilderResult traceBuilderResult, TraceLinearScan allocator);
+
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanAssignLocationsPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanAssignLocationsPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2015, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -33,7 +33,9 @@
 import java.util.Collections;
 import java.util.EnumSet;
 
+import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.RegisterAllocationConfig;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.Trace;
+import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.TraceBuilderResult;
 import org.graalvm.compiler.core.common.cfg.AbstractBlockBase;
 import org.graalvm.compiler.debug.Debug;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
@@ -69,9 +71,8 @@
 final class TraceLinearScanAssignLocationsPhase extends TraceLinearScanAllocationPhase {
 
   @Override
-  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, TraceLinearScanAllocationContext context) {
-    TraceLinearScan allocator = context.allocator;
-    MoveFactory spillMoveFactory = context.spillMoveFactory;
+  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, MoveFactory spillMoveFactory, RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig,
+          TraceBuilderResult traceBuilderResult, TraceLinearScan allocator) {
     new Assigner(allocator, spillMoveFactory).assign();
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanEliminateSpillMovePhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanEliminateSpillMovePhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2015, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2015, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -29,6 +29,7 @@
 
 import java.util.ArrayList;
 
+import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.RegisterAllocationConfig;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.Trace;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.TraceBuilderResult;
 import org.graalvm.compiler.core.common.cfg.AbstractBlockBase;
@@ -44,6 +45,7 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.lsra.TraceLinearScanPhase.IntervalPredicate;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.lsra.TraceLinearScanPhase.TraceLinearScan;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
+import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGeneratorTool.MoveFactory;
 
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 import jdk.vm.ci.meta.AllocatableValue;
@@ -59,9 +61,8 @@
   };
 
   @Override
-  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, TraceLinearScanAllocationContext context) {
-    TraceBuilderResult traceBuilderResult = context.resultTraces;
-    TraceLinearScan allocator = context.allocator;
+  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, MoveFactory spillMoveFactory, RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig,
+          TraceBuilderResult traceBuilderResult, TraceLinearScan allocator) {
     boolean shouldEliminateSpillMoves = shouldEliminateSpillMoves(traceBuilderResult, allocator);
     eliminateSpillMoves(allocator, shouldEliminateSpillMoves, traceBuilderResult);
   }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanLifetimeAnalysisPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanLifetimeAnalysisPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2015, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -39,6 +39,7 @@
 import java.util.EnumSet;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.LIRKind;
+import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.RegisterAllocationConfig;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.Trace;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.TraceBuilderResult;
 import org.graalvm.compiler.core.common.cfg.AbstractBlockBase;
@@ -78,14 +79,12 @@
 public final class TraceLinearScanLifetimeAnalysisPhase extends TraceLinearScanAllocationPhase {
 
   @Override
-  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, TraceLinearScanAllocationContext context) {
-    TraceBuilderResult traceBuilderResult = context.resultTraces;
-    TraceLinearScan allocator = context.allocator;
+  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, MoveFactory spillMoveFactory, RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig,
+          TraceBuilderResult traceBuilderResult, TraceLinearScan allocator) {
     new Analyser(allocator, traceBuilderResult).analyze();
   }
 
   public static final class Analyser {
-    private static final int DUMP_DURING_ANALYSIS_LEVEL = 4;
     private final TraceLinearScan allocator;
     private final TraceBuilderResult traceBuilderResult;
     private int numInstructions;
@@ -534,7 +533,7 @@
             AbstractBlockBase<?> pred = blockId == 0 ? null : blocks[blockId - 1];
             handleBlockBegin(block, pred);
           }
-          if (Debug.isDumpEnabled(DUMP_DURING_ANALYSIS_LEVEL)) {
+          if (Debug.isDumpEnabled(Debug.VERY_DETAILED_LEVEL)) {
             allocator.printIntervals("After Block " + block);
           }
         }  // end of block iteration
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2009, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2009, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -56,11 +56,9 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.GlobalLivenessInfo;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.TraceAllocationPhase;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.TraceAllocationPhase.TraceAllocationContext;
-import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.TraceBuilderPhase;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.TraceRegisterAllocationPhase;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.TraceUtil;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.lsra.TraceInterval.RegisterPriority;
-import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.lsra.TraceLinearScanAllocationPhase.TraceLinearScanAllocationContext;
 import org.graalvm.compiler.lir.debug.IntervalDumper;
 import org.graalvm.compiler.lir.debug.IntervalDumper.IntervalVisitor;
 import org.graalvm.compiler.lir.framemap.FrameMapBuilder;
@@ -588,37 +586,35 @@
 
     @SuppressWarnings("try")
     protected void allocate(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, TraceAllocationContext traceContext) {
+      MoveFactory spillMoveFactory = traceContext.spillMoveFactory;
+      RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig = traceContext.registerAllocationConfig;
       /*
       * This is the point to enable debug logging for the whole register allocation.
       */
       try (Indent indent = Debug.logAndIndent("LinearScan allocate")) {
-        TraceLinearScanAllocationContext context = new TraceLinearScanAllocationContext(traceContext.spillMoveFactory, traceContext.registerAllocationConfig, traceBuilderResult, this);
-
-        TRACE_LINEAR_SCAN_LIFETIME_ANALYSIS_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, context, false);
+        TRACE_LINEAR_SCAN_LIFETIME_ANALYSIS_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, spillMoveFactory, registerAllocationConfig, traceBuilderResult, this, false);
 
         try (Scope s = Debug.scope("AfterLifetimeAnalysis", this)) {
 
-          printLir("Before register allocation", true);
+          printLir("After instruction numbering");
           printIntervals("Before register allocation");
 
           sortIntervalsBeforeAllocation();
           sortFixedIntervalsBeforeAllocation();
 
-          TRACE_LINEAR_SCAN_REGISTER_ALLOCATION_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, context, false);
+          TRACE_LINEAR_SCAN_REGISTER_ALLOCATION_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, spillMoveFactory, registerAllocationConfig, traceBuilderResult, this, false);
           printIntervals("After register allocation");
 
           // resolve intra-trace data-flow
-          TRACE_LINEAR_SCAN_RESOLVE_DATA_FLOW_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, context, false);
-          Debug.dump(TraceBuilderPhase.TRACE_DUMP_LEVEL, sortedBlocks(), "%s", TRACE_LINEAR_SCAN_RESOLVE_DATA_FLOW_PHASE.getName());
+          TRACE_LINEAR_SCAN_RESOLVE_DATA_FLOW_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, spillMoveFactory, registerAllocationConfig, traceBuilderResult, this);
 
           // eliminate spill moves
           OptionValues options = getOptions();
           if (Options.LIROptTraceRAEliminateSpillMoves.getValue(options)) {
-            TRACE_LINEAR_SCAN_ELIMINATE_SPILL_MOVE_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, context, false);
-            Debug.dump(TraceBuilderPhase.TRACE_DUMP_LEVEL, sortedBlocks(), "%s", TRACE_LINEAR_SCAN_ELIMINATE_SPILL_MOVE_PHASE.getName());
+            TRACE_LINEAR_SCAN_ELIMINATE_SPILL_MOVE_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, spillMoveFactory, registerAllocationConfig, traceBuilderResult, this);
           }
 
-          TRACE_LINEAR_SCAN_ASSIGN_LOCATIONS_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, context, false);
+          TRACE_LINEAR_SCAN_ASSIGN_LOCATIONS_PHASE.apply(target, lirGenRes, trace, spillMoveFactory, registerAllocationConfig, traceBuilderResult, this, false);
 
           if (DetailedAsserts.getValue(options)) {
             verifyIntervals();
@@ -629,9 +625,9 @@
       }
     }
 
-    public void printLir(String label, @SuppressWarnings("unused") boolean hirValid) {
-      if (Debug.isDumpEnabled(TraceBuilderPhase.TRACE_DUMP_LEVEL)) {
-        Debug.dump(TraceBuilderPhase.TRACE_DUMP_LEVEL, sortedBlocks(), label);
+    public void printLir(String label) {
+      if (Debug.isDumpEnabled(Debug.DETAILED_LEVEL)) {
+        Debug.dump(Debug.DETAILED_LEVEL, sortedBlocks(), "%s (Trace%d)", label, trace.getId());
       }
     }
 
@@ -1051,7 +1047,7 @@
 
     @SuppressWarnings("try")
     public void printIntervals(String label) {
-      if (Debug.isDumpEnabled(TraceBuilderPhase.TRACE_DUMP_LEVEL)) {
+      if (Debug.isDumpEnabled(Debug.DETAILED_LEVEL)) {
         if (Debug.isLogEnabled()) {
           try (Indent indent = Debug.logAndIndent("intervals %s", label)) {
             for (FixedInterval interval : fixedIntervals) {
@@ -1073,7 +1069,7 @@
             }
           }
         }
-        Debug.dump(Debug.INFO_LEVEL, this, label);
+        Debug.dump(Debug.DETAILED_LEVEL, this, "%s (Trace%d)", label, trace.getId());
       }
     }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanRegisterAllocationPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanRegisterAllocationPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2015, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2015, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -22,19 +22,22 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.lsra;
 
+import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.RegisterAllocationConfig;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.Trace;
+import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.TraceBuilderResult;
 import org.graalvm.compiler.debug.Debug;
 import org.graalvm.compiler.debug.Indent;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.lsra.TraceLinearScanPhase.TraceLinearScan;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
+import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGeneratorTool.MoveFactory;
 
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 
 final class TraceLinearScanRegisterAllocationPhase extends TraceLinearScanAllocationPhase {
 
   @Override
-  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, TraceLinearScanAllocationContext context) {
-    TraceLinearScan allocator = context.allocator;
+  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, MoveFactory spillMoveFactory, RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig,
+          TraceBuilderResult traceBuilderResult, TraceLinearScan allocator) {
     allocateRegisters(allocator);
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanResolveDataFlowPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/alloc/trace/lsra/TraceLinearScanResolveDataFlowPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -31,6 +31,7 @@
 
 import java.util.ArrayList;
 
+import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.RegisterAllocationConfig;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.Trace;
 import org.graalvm.compiler.core.common.alloc.TraceBuilderResult;
 import org.graalvm.compiler.core.common.cfg.AbstractBlockBase;
@@ -45,6 +46,7 @@
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.GlobalLivenessInfo;
 import org.graalvm.compiler.lir.alloc.trace.lsra.TraceLinearScanPhase.TraceLinearScan;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGenerationResult;
+import org.graalvm.compiler.lir.gen.LIRGeneratorTool.MoveFactory;
 import org.graalvm.compiler.lir.ssa.SSAUtil;
 
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
@@ -58,9 +60,8 @@
 final class TraceLinearScanResolveDataFlowPhase extends TraceLinearScanAllocationPhase {
 
   @Override
-  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, TraceLinearScanAllocationContext context) {
-    TraceBuilderResult traceBuilderResult = context.resultTraces;
-    TraceLinearScan allocator = context.allocator;
+  protected void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, Trace trace, MoveFactory spillMoveFactory, RegisterAllocationConfig registerAllocationConfig,
+          TraceBuilderResult traceBuilderResult, TraceLinearScan allocator) {
     new Resolver(allocator, traceBuilderResult).resolveDataFlow(trace, allocator.sortedBlocks());
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/phases/LIRPhase.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/phases/LIRPhase.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -113,8 +113,8 @@
     try (Scope s = Debug.scope(getName(), this)) {
       try (DebugCloseable a = timer.start(); DebugCloseable c = memUseTracker.start()) {
         run(target, lirGenRes, context);
-        if (dumpLIR && Debug.isDumpEnabled(Debug.BASIC_LEVEL)) {
-          Debug.dump(Debug.BASIC_LEVEL, lirGenRes.getLIR(), "%s", getName());
+        if (dumpLIR && Debug.isEnabled()) {
+          dumpAfter(lirGenRes);
         }
       }
     } catch (Throwable e) {
@@ -122,6 +122,15 @@
     }
   }
 
+  private void dumpAfter(LIRGenerationResult lirGenRes) {
+    boolean isStage = this instanceof LIRPhaseSuite;
+    if (!isStage) {
+      if (Debug.isDumpEnabled(Debug.INFO_LEVEL)) {
+        Debug.dump(Debug.INFO_LEVEL, lirGenRes.getLIR(), "After %s", getName());
+      }
+    }
+  }
+
   protected abstract void run(TargetDescription target, LIRGenerationResult lirGenRes, C context);
 
   public static CharSequence createName(Class<?> clazz) {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/stackslotalloc/LSStackSlotAllocator.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.lir/src/org/graalvm/compiler/lir/stackslotalloc/LSStackSlotAllocator.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -103,6 +103,7 @@
   }
 
   private static final class Allocator {
+
     private final LIR lir;
     private final FrameMapBuilderTool frameMapBuilder;
     private final StackInterval[] stackSlotMap;
@@ -131,7 +132,7 @@
 
     @SuppressWarnings("try")
     private void allocate() {
-      Debug.dump(Debug.INFO_LEVEL, lir, "After StackSlot numbering");
+      Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, lir, "After StackSlot numbering");
 
       long currentFrameSize = StackSlotAllocatorUtil.allocatedFramesize.isEnabled() ? frameMapBuilder.getFrameMap().currentFrameSize() : 0;
       EconomicSet<LIRInstruction> usePos;
@@ -145,14 +146,14 @@
           assert verifyIntervals();
         }
       }
-      if (Debug.isDumpEnabled(Debug.INFO_LEVEL)) {
+      if (Debug.isDumpEnabled(Debug.VERBOSE_LEVEL)) {
         dumpIntervals("Before stack slot allocation");
       }
       // step 4: allocate stack slots
       try (DebugCloseable t = AllocateSlotsTimer.start()) {
         allocateStackSlots();
       }
-      if (Debug.isDumpEnabled(Debug.INFO_LEVEL)) {
+      if (Debug.isDumpEnabled(Debug.VERBOSE_LEVEL)) {
         dumpIntervals("After stack slot allocation");
       }
 
@@ -160,7 +161,6 @@
       try (DebugCloseable t = AssignSlotsTimer.start()) {
         assignStackSlots(usePos);
       }
-      Debug.dump(Debug.INFO_LEVEL, lir, "After StackSlot assignment");
       if (StackSlotAllocatorUtil.allocatedFramesize.isEnabled()) {
         StackSlotAllocatorUtil.allocatedFramesize.add(frameMapBuilder.getFrameMap().currentFrameSize() - currentFrameSize);
       }
@@ -434,7 +434,7 @@
     }
 
     private void dumpIntervals(String label) {
-      Debug.dump(Debug.INFO_LEVEL, new StackIntervalDumper(Arrays.copyOf(stackSlotMap, stackSlotMap.length)), label);
+      Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, new StackIntervalDumper(Arrays.copyOf(stackSlotMap, stackSlotMap.length)), label);
     }
 
   }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.loop/src/org/graalvm/compiler/loop/LoopEx.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.loop/src/org/graalvm/compiler/loop/LoopEx.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -69,8 +69,9 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.debug.ControlFlowAnchored;
 import org.graalvm.compiler.nodes.extended.ValueAnchorNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.util.GraphUtil;
+import org.graalvm.util.EconomicMap;
+import org.graalvm.util.EconomicSet;
 import org.graalvm.util.Equivalence;
-import org.graalvm.util.EconomicMap;
 
 import jdk.vm.ci.code.BytecodeFrame;
 
@@ -296,7 +297,7 @@
   }
 
   public void nodesInLoopBranch(NodeBitMap branchNodes, AbstractBeginNode branch) {
-    Collection<AbstractBeginNode> blocks = new LinkedList<>();
+    EconomicSet<AbstractBeginNode> blocks = EconomicSet.create();
     Collection<LoopExitNode> exits = new LinkedList<>();
     Queue<Block> work = new LinkedList<>();
     ControlFlowGraph cfg = loopsData().getCFG();
@@ -304,9 +305,9 @@
     while (!work.isEmpty()) {
       Block b = work.remove();
       if (loop().getExits().contains(b)) {
+        assert !exits.contains(b.getBeginNode());
         exits.add((LoopExitNode) b.getBeginNode());
-      } else {
-        blocks.add(b.getBeginNode());
+      } else if (blocks.add(b.getBeginNode())) {
         Block d = b.getDominatedSibling();
         while (d != null) {
           if (loop.getBlocks().contains(d)) {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodeinfo/src/org/graalvm/compiler/nodeinfo/NodeCycles.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodeinfo/src/org/graalvm/compiler/nodeinfo/NodeCycles.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -52,28 +52,58 @@
   CYCLES_0(0),
   CYCLES_1(1),
   CYCLES_2(2),
-  CYCLES_3(3),
   CYCLES_4(4),
-  CYCLES_5(5),
-  CYCLES_6(6),
   CYCLES_8(8),
-  CYCLES_10(10),
-  CYCLES_15(15),
-  CYCLES_20(20),
-  CYCLES_30(30),
-  CYCLES_40(40),
-  CYCLES_50(50),
-  CYCLES_80(80),
-  CYCLES_100(100),
-  CYCLES_200(200),
-  CYCLES_500(500);
+  CYCLES_16(16),
+  CYCLES_32(32),
+  CYCLES_64(64),
+  CYCLES_128(128),
+  CYCLES_256(256),
+  CYCLES_512(512),
+  CYCLES_1024(1024);
 
-  public final int estimatedCPUCycles;
+  public final int value;
 
-  NodeCycles(int estimatedCPUCycles) {
-    this.estimatedCPUCycles = estimatedCPUCycles;
+  NodeCycles(int value) {
+    this.value = value;
   }
 
   public static final int IGNORE_CYCLES_CONTRACT_FACTOR = 0xFFFF;
 
+  public static NodeCycles compute(NodeCycles base, int opCount) {
+    assert opCount >= 0;
+    if (opCount == 0) {
+      return CYCLES_0;
+    }
+    assert base.ordinal() > CYCLES_0.ordinal();
+    int log2 = log2(base.value * opCount);
+    NodeCycles[] values = values();
+    for (int i = base.ordinal(); i < values.length; i++) {
+      if (log2(values[i].value) == log2) {
+        return values[i];
+      }
+    }
+    return CYCLES_1024;
+  }
+
+  public static NodeCycles compute(int rawValue) {
+    assert rawValue >= 0;
+    if (rawValue == 0) {
+      return CYCLES_0;
+    }
+    NodeCycles[] values = values();
+    for (int i = CYCLES_0.ordinal(); i < values.length - 1; i++) {
+      if (values[i].value >= rawValue && rawValue <= values[i + 1].value) {
+        int r1 = values[i].value;
+        int r2 = values[i + 1].value;
+        int diff = r2 - r1;
+        return rawValue - r1 > diff / 2 ? values[i + 1] : values[i];
+      }
+    }
+    return CYCLES_1024;
+  }
+
+  private static int log2(int val) {
+    return (Integer.SIZE - 1) - Integer.numberOfLeadingZeros(val);
+  }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodeinfo/src/org/graalvm/compiler/nodeinfo/NodeSize.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodeinfo/src/org/graalvm/compiler/nodeinfo/NodeSize.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -47,31 +47,65 @@
   */
   SIZE_IGNORED(0),
   /**
-   * Nodes that do not require any code to be generated in order to be "executed", e.g. a phi
+   * Nodes that do not require any code to be generated in order to be "executed", e.g. a pinode
   * node.
   */
   SIZE_0(0),
   SIZE_1(1),
   SIZE_2(2),
-  SIZE_3(3),
   SIZE_4(4),
-  SIZE_6(6),
   SIZE_8(8),
-  SIZE_10(10),
-  SIZE_15(15),
-  SIZE_20(20),
-  SIZE_30(30),
-  SIZE_40(40),
-  SIZE_50(50),
-  SIZE_80(80),
-  SIZE_100(100),
-  SIZE_200(200);
+  SIZE_16(16),
+  SIZE_32(32),
+  SIZE_64(64),
+  SIZE_128(128),
+  SIZE_256(256),
+  SIZE_512(512),
+  SIZE_1024(1024);
 
-  public final int estimatedCodeSize;
+  public final int value;
 
-  NodeSize(int estimatedCodeSize) {
-    this.estimatedCodeSize = estimatedCodeSize;
+  NodeSize(int value) {
+    this.value = value;
   }
 
   public static final int IGNORE_SIZE_CONTRACT_FACTOR = 0xFFFF;
+
+  public static NodeSize compute(NodeSize base, int opCount) {
+    assert opCount >= 0;
+    if (opCount == 0) {
+      return SIZE_0;
+    }
+    assert base.ordinal() > SIZE_0.ordinal();
+    int log2 = log2(base.value * opCount);
+    NodeSize[] values = values();
+    for (int i = base.ordinal(); i < values.length; i++) {
+      if (log2(values[i].value) == log2) {
+        return values[i];
+      }
+    }
+    return SIZE_1024;
+  }
+
+  public static NodeSize compute(int rawValue) {
+    assert rawValue >= 0;
+    if (rawValue == 0) {
+      return SIZE_0;
+    }
+    assert rawValue > 0;
+    NodeSize[] values = values();
+    for (int i = SIZE_0.ordinal(); i < values.length - 1; i++) {
+      if (values[i].value >= rawValue && rawValue <= values[i + 1].value) {
+        int r1 = values[i].value;
+        int r2 = values[i + 1].value;
+        int diff = r2 - r1;
+        return rawValue - r1 > diff / 2 ? values[i + 1] : values[i];
+      }
+    }
+    return SIZE_1024;
+  }
+
+  private static int log2(int val) {
+    return (Integer.SIZE - 1) - Integer.numberOfLeadingZeros(val);
+  }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/BreakpointNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/BreakpointNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,6 +22,9 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_IGNORED;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_IGNORED;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeInputList;
@@ -47,7 +50,7 @@
 * Note that the signature is arbitrary. It's sole purpose is to capture values you may want to
 * inspect in the native debugger when the breakpoint is hit.
 */
-@NodeInfo
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_IGNORED, size = SIZE_IGNORED)
 public final class BreakpointNode extends FixedWithNextNode implements LIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<BreakpointNode> TYPE = NodeClass.create(BreakpointNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/FrameState.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/FrameState.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,12 +22,14 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes;
 
+import static jdk.vm.ci.code.BytecodeFrame.getPlaceholderBciName;
+import static jdk.vm.ci.code.BytecodeFrame.isPlaceholderBci;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.Association;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.State;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_0;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_IGNORED;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
-import static jdk.vm.ci.code.BytecodeFrame.getPlaceholderBciName;
-import static jdk.vm.ci.code.BytecodeFrame.isPlaceholderBci;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_IGNORED;
 
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.Collections;
@@ -78,7 +80,7 @@
   */
   public static final ValueNode TWO_SLOT_MARKER = new TwoSlotMarker();
 
-  @NodeInfo
+  @NodeInfo(cycles = CYCLES_IGNORED, size = SIZE_IGNORED)
   private static final class TwoSlotMarker extends ValueNode {
     public static final NodeClass<TwoSlotMarker> TYPE = NodeClass.create(TwoSlotMarker.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/GraphDecoder.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/GraphDecoder.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -573,7 +573,7 @@
     return resultScope;
   }
 
-  private InvokeData readInvokeData(MethodScope methodScope, int invokeOrderId, Invoke invoke) {
+  protected InvokeData readInvokeData(MethodScope methodScope, int invokeOrderId, Invoke invoke) {
     ResolvedJavaType contextType = (ResolvedJavaType) readObject(methodScope);
     int callTargetOrderId = readOrderId(methodScope);
     int stateAfterOrderId = readOrderId(methodScope);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/GraphEncoder.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/GraphEncoder.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -427,8 +427,8 @@
       GraphComparison.verifyGraphsEqual(originalGraph, decodedGraph);
     } catch (Throwable ex) {
       try (Debug.Scope scope = Debug.scope("GraphEncoder")) {
-        Debug.forceDump(originalGraph, "Original Graph");
-        Debug.forceDump(decodedGraph, "Decoded Graph");
+        Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, originalGraph, "Original Graph");
+        Debug.dump(Debug.VERBOSE_LEVEL, decodedGraph, "Decoded Graph");
       }
       throw ex;
     }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/InvokeNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/InvokeNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -25,7 +25,13 @@
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.Extension;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.Memory;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.State;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_64;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_2;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_64;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_8;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_UNKNOWN;
 
 import java.util.Map;
@@ -35,7 +41,9 @@
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.Verbosity;
 import org.graalvm.compiler.nodes.extended.ForeignCallNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.java.MethodCallTargetNode;
@@ -227,4 +235,34 @@
   public ValueNode classInit() {
     return classInit;
   }
+
+  @Override
+  public NodeCycles estimatedNodeCycles() {
+    switch (callTarget().invokeKind()) {
+      case Interface:
+        return CYCLES_64;
+      case Special:
+      case Static:
+        return CYCLES_2;
+      case Virtual:
+        return CYCLES_8;
+      default:
+        return CYCLES_UNKNOWN;
+    }
+  }
+
+  @Override
+  public NodeSize estimatedNodeSize() {
+    switch (callTarget().invokeKind()) {
+      case Interface:
+        return SIZE_64;
+      case Special:
+      case Static:
+        return SIZE_2;
+      case Virtual:
+        return SIZE_8;
+      default:
+        return SIZE_UNKNOWN;
+    }
+  }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/LoopEndNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/LoopEndNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -24,13 +24,16 @@
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.Association;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_1;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import java.util.Collections;
 
 import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeLIRBuilderTool;
 
 /**
@@ -135,4 +138,21 @@
   public Iterable<? extends Node> cfgSuccessors() {
     return Collections.emptyList();
   }
+
+  @Override
+  public NodeCycles estimatedNodeCycles() {
+    if (canSafepoint()) {
+      // jmp+read
+      return CYCLES_2;
+    }
+    return super.estimatedNodeCycles();
+  }
+
+  @Override
+  public NodeSize estimatedNodeSize() {
+    if (canSafepoint()) {
+      return NodeSize.SIZE_2;
+    }
+    return super.estimatedNodeSize();
+  }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/PauseNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/PauseNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,16 +22,20 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_IGNORED;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LIRLowerable;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeLIRBuilderTool;
 
 /** A node that results in a platform dependent pause instruction being emitted. */
-@NodeInfo(cycles = NodeCycles.CYCLES_500, size = NodeSize.SIZE_1)
+// @formatter:off
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_IGNORED,
+     size = NodeSize.SIZE_1)
+// @formatter:on
 public final class PauseNode extends FixedWithNextNode implements LIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<PauseNode> TYPE = NodeClass.create(PauseNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/PiNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/PiNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -128,7 +128,7 @@
     if (value == null) {
       value = new PiNode(object, stamp, anchor);
     }
-    b.push(JavaKind.Object, b.recursiveAppend(value));
+    b.push(JavaKind.Object, b.append(value));
     return true;
   }
 
@@ -139,7 +139,7 @@
     if (value == null) {
       value = new PiNode(object, stamp);
     }
-    b.push(JavaKind.Object, b.recursiveAppend(value));
+    b.push(JavaKind.Object, b.append(value));
     return true;
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/ReturnNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/ReturnNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -23,8 +23,8 @@
 package org.graalvm.compiler.nodes;
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.Extension;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_UNKNOWN;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_2;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.IterableNodeType;
@@ -37,7 +37,7 @@
 import jdk.vm.ci.code.TargetDescription;
 import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN, size = SIZE_UNKNOWN)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_2, size = SIZE_2, cyclesRationale = "Restore frame + ret", sizeRationale = "Restore frame + ret")
 public final class ReturnNode extends ControlSinkNode implements LIRLowerable, IterableNodeType {
 
   public static final NodeClass<ReturnNode> TYPE = NodeClass.create(ReturnNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/SafepointNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/SafepointNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_6;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
@@ -37,9 +37,9 @@
 * Marks a position in the graph where a safepoint should be emitted.
 */
 // @formatter:off
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN,
-     cyclesRationale = "We don't know how long a safepoint would take if it is executed",
-     size = SIZE_6)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_2,
+     cyclesRationale = "read",
+     size = SIZE_1)
 // @formatter:on
 public final class SafepointNode extends DeoptimizingFixedWithNextNode implements Lowerable, LIRLowerable {
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/SimplifyingGraphDecoder.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/SimplifyingGraphDecoder.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -111,10 +111,10 @@
     }
 
     @Override
-    public boolean supportSubwordCompare(int bits) {
-      // to be safe, just report false here
+    public Integer smallestCompareWidth() {
+      // to be safe, just report null here
       // there will be more opportunities for this optimization later
-      return false;
+      return null;
     }
   }
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/UnwindNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/UnwindNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -23,7 +23,7 @@
 package org.graalvm.compiler.nodes;
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_4;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_8;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
@@ -38,7 +38,7 @@
 /**
 * Unwinds the current frame to an exception handler in the caller frame.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_8, size = SIZE_4)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_8, size = SIZE_8, cyclesRationale = "stub call", sizeRationale = "stub call")
 public final class UnwindNode extends ControlSinkNode implements Lowerable, LIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<UnwindNode> TYPE = NodeClass.create(UnwindNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/AbsNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/AbsNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,7 +22,7 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable;
@@ -38,7 +38,7 @@
 /**
 * Absolute value.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_1)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_2, size = SIZE_1)
 public final class AbsNode extends UnaryArithmeticNode<Abs> implements ArithmeticLIRLowerable, NarrowableArithmeticNode {
   public static final NodeClass<AbsNode> TYPE = NodeClass.create(AbsNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/CompareNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/CompareNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -25,6 +25,7 @@
 import static org.graalvm.compiler.core.common.GraalOptions.GeneratePIC;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_1;
 
+import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.AbstractObjectStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.AbstractPointerStamp;
@@ -32,7 +33,6 @@
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.Canonicalizable;
-import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.BinaryOpLogicNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ConstantNode;
@@ -45,6 +45,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.Constant;
 import jdk.vm.ci.meta.ConstantReflectionProvider;
 import jdk.vm.ci.meta.PrimitiveConstant;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
 @NodeInfo(cycles = CYCLES_1)
 public abstract class CompareNode extends BinaryOpLogicNode implements Canonicalizable.Binary<ValueNode> {
@@ -83,74 +84,6 @@
     return this.unorderedIsTrue;
   }
 
-  private ValueNode optimizeConditional(Constant constant, ConditionalNode conditionalNode, ConstantReflectionProvider constantReflection, Condition cond) {
-    Constant trueConstant = conditionalNode.trueValue().asConstant();
-    Constant falseConstant = conditionalNode.falseValue().asConstant();
-
-    if (falseConstant != null && trueConstant != null && constantReflection != null) {
-      boolean trueResult = cond.foldCondition(trueConstant, constant, constantReflection, unorderedIsTrue());
-      boolean falseResult = cond.foldCondition(falseConstant, constant, constantReflection, unorderedIsTrue());
-
-      if (trueResult == falseResult) {
-        return LogicConstantNode.forBoolean(trueResult);
-      } else {
-        if (trueResult) {
-          assert falseResult == false;
-          return conditionalNode.condition();
-        } else {
-          assert falseResult == true;
-          return LogicNegationNode.create(conditionalNode.condition());
-
-        }
-      }
-    }
-    return this;
-  }
-
-  protected ValueNode optimizeNormalizeCmp(Constant constant, NormalizeCompareNode normalizeNode, boolean mirrored) {
-    throw new GraalError("NormalizeCompareNode connected to %s (%s %s %s)", this, constant, normalizeNode, mirrored);
-  }
-
-  @Override
-  public ValueNode canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
-    ConstantReflectionProvider constantReflection = tool.getConstantReflection();
-    LogicNode constantCondition = tryConstantFold(condition(), forX, forY, constantReflection, unorderedIsTrue());
-    if (constantCondition != null) {
-      return constantCondition;
-    }
-    ValueNode result;
-    if (forX.isConstant()) {
-      if ((result = canonicalizeSymmetricConstant(tool, forX.asConstant(), forY, true)) != this) {
-        return result;
-      }
-    } else if (forY.isConstant()) {
-      if ((result = canonicalizeSymmetricConstant(tool, forY.asConstant(), forX, false)) != this) {
-        return result;
-      }
-    } else if (forX instanceof ConvertNode && forY instanceof ConvertNode) {
-      ConvertNode convertX = (ConvertNode) forX;
-      ConvertNode convertY = (ConvertNode) forY;
-      if (convertX.preservesOrder(condition()) && convertY.preservesOrder(condition()) && convertX.getValue().stamp().isCompatible(convertY.getValue().stamp())) {
-        boolean supported = true;
-        if (convertX.getValue().stamp() instanceof IntegerStamp) {
-          IntegerStamp intStamp = (IntegerStamp) convertX.getValue().stamp();
-          supported = tool.supportSubwordCompare(intStamp.getBits());
-        }
-
-        if (supported) {
-          boolean multiUsage = (convertX.asNode().hasMoreThanOneUsage() || convertY.asNode().hasMoreThanOneUsage());
-          if ((forX instanceof ZeroExtendNode || forX instanceof SignExtendNode) && multiUsage) {
-            // Do not perform for zero or sign extend if there are multiple usages of
-            // the value.
-            return this;
-          }
-          return duplicateModified(convertX.getValue(), convertY.getValue());
-        }
-      }
-    }
-    return this;
-  }
-
   public static LogicNode tryConstantFold(Condition condition, ValueNode forX, ValueNode forY, ConstantReflectionProvider constantReflection, boolean unorderedIsTrue) {
     if (forX.isConstant() && forY.isConstant() && (constantReflection != null || forX.asConstant() instanceof PrimitiveConstant)) {
       return LogicConstantNode.forBoolean(condition.foldCondition(forX.asConstant(), forY.asConstant(), constantReflection, unorderedIsTrue));
@@ -175,56 +108,129 @@
     return condition == Condition.EQ;
   }
 
-  protected abstract LogicNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY);
+  public abstract static class CompareOp {
+    public LogicNode canonical(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth, Condition condition,
+            boolean unorderedIsTrue, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+      LogicNode constantCondition = tryConstantFold(condition, forX, forY, constantReflection, unorderedIsTrue);
+      if (constantCondition != null) {
+        return constantCondition;
+      }
+      LogicNode result;
+      if (forX.isConstant()) {
+        if ((result = canonicalizeSymmetricConstant(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, forX.asConstant(), forY, true, unorderedIsTrue)) != null) {
+          return result;
+        }
+      } else if (forY.isConstant()) {
+        if ((result = canonicalizeSymmetricConstant(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, forY.asConstant(), forX, false, unorderedIsTrue)) != null) {
+          return result;
+        }
+      } else if (forX instanceof ConvertNode && forY instanceof ConvertNode) {
+        ConvertNode convertX = (ConvertNode) forX;
+        ConvertNode convertY = (ConvertNode) forY;
+        if (convertX.preservesOrder(condition) && convertY.preservesOrder(condition) && convertX.getValue().stamp().isCompatible(convertY.getValue().stamp())) {
+          boolean supported = true;
+          if (convertX.getValue().stamp() instanceof IntegerStamp) {
+            IntegerStamp intStamp = (IntegerStamp) convertX.getValue().stamp();
+            supported = smallestCompareWidth != null && intStamp.getBits() >= smallestCompareWidth;
+          }
 
-  protected ValueNode canonicalizeSymmetricConstant(CanonicalizerTool tool, Constant constant, ValueNode nonConstant, boolean mirrored) {
-    if (nonConstant instanceof ConditionalNode) {
-      return optimizeConditional(constant, (ConditionalNode) nonConstant, tool.getConstantReflection(), mirrored ? condition().mirror() : condition());
-    } else if (nonConstant instanceof NormalizeCompareNode) {
-      return optimizeNormalizeCmp(constant, (NormalizeCompareNode) nonConstant, mirrored);
-    } else if (nonConstant instanceof ConvertNode) {
-      ConvertNode convert = (ConvertNode) nonConstant;
-      boolean multiUsage = (convert.asNode().hasMoreThanOneUsage() && convert.getValue().hasExactlyOneUsage());
-      if ((convert instanceof ZeroExtendNode || convert instanceof SignExtendNode) && multiUsage) {
-        // Do not perform for zero or sign extend if it could introduce
-        // new live values.
-        return this;
-      }
-
-      boolean supported = true;
-      if (convert.getValue().stamp() instanceof IntegerStamp) {
-        IntegerStamp intStamp = (IntegerStamp) convert.getValue().stamp();
-        supported = tool.supportSubwordCompare(intStamp.getBits());
-      }
-
-      if (supported) {
-        ConstantNode newConstant = canonicalConvertConstant(tool, convert, constant);
-        if (newConstant != null) {
-          if (mirrored) {
-            return duplicateModified(newConstant, convert.getValue());
-          } else {
-            return duplicateModified(convert.getValue(), newConstant);
+          if (supported) {
+            boolean multiUsage = (convertX.asNode().hasMoreThanOneUsage() || convertY.asNode().hasMoreThanOneUsage());
+            if ((forX instanceof ZeroExtendNode || forX instanceof SignExtendNode) && multiUsage) {
+              // Do not perform for zero or sign extend if there are multiple usages
+              // of the value.
+              return null;
+            }
+            return duplicateModified(convertX.getValue(), convertY.getValue(), unorderedIsTrue);
           }
         }
       }
+      return null;
     }
 
-    return this;
-  }
-
-  private ConstantNode canonicalConvertConstant(CanonicalizerTool tool, ConvertNode convert, Constant constant) {
-    ConstantReflectionProvider constantReflection = tool.getConstantReflection();
-    if (convert.preservesOrder(condition(), constant, constantReflection)) {
-      Constant reverseConverted = convert.reverse(constant, constantReflection);
-      if (reverseConverted != null && convert.convert(reverseConverted, constantReflection).equals(constant)) {
-        if (GeneratePIC.getValue(tool.getOptions())) {
-          // We always want uncompressed constants
+    protected LogicNode canonicalizeSymmetricConstant(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+            Condition condition, Constant constant, ValueNode nonConstant, boolean mirrored, boolean unorderedIsTrue) {
+      if (nonConstant instanceof ConditionalNode) {
+        return optimizeConditional(constant, (ConditionalNode) nonConstant, constantReflection, mirrored ? condition.mirror() : condition, unorderedIsTrue);
+      } else if (nonConstant instanceof NormalizeCompareNode) {
+        return optimizeNormalizeCompare(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, constant, (NormalizeCompareNode) nonConstant, mirrored);
+      } else if (nonConstant instanceof ConvertNode) {
+        ConvertNode convert = (ConvertNode) nonConstant;
+        boolean multiUsage = (convert.asNode().hasMoreThanOneUsage() && convert.getValue().hasExactlyOneUsage());
+        if ((convert instanceof ZeroExtendNode || convert instanceof SignExtendNode) && multiUsage) {
+          // Do not perform for zero or sign extend if it could introduce
+          // new live values.
           return null;
         }
-        return ConstantNode.forConstant(convert.getValue().stamp(), reverseConverted, tool.getMetaAccess());
+
+        boolean supported = true;
+        if (convert.getValue().stamp() instanceof IntegerStamp) {
+          IntegerStamp intStamp = (IntegerStamp) convert.getValue().stamp();
+          supported = smallestCompareWidth != null && intStamp.getBits() > smallestCompareWidth;
+        }
+
+        if (supported) {
+          ConstantNode newConstant = canonicalConvertConstant(constantReflection, metaAccess, options, condition, convert, constant);
+          if (newConstant != null) {
+            if (mirrored) {
+              return duplicateModified(newConstant, convert.getValue(), unorderedIsTrue);
+            } else {
+              return duplicateModified(convert.getValue(), newConstant, unorderedIsTrue);
+            }
+          }
+        }
       }
+
+      return null;
     }
-    return null;
+
+    private static ConstantNode canonicalConvertConstant(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Condition condition,
+            ConvertNode convert, Constant constant) {
+      if (convert.preservesOrder(condition, constant, constantReflection)) {
+        Constant reverseConverted = convert.reverse(constant, constantReflection);
+        if (reverseConverted != null && convert.convert(reverseConverted, constantReflection).equals(constant)) {
+          if (GeneratePIC.getValue(options)) {
+            // We always want uncompressed constants
+            return null;
+          }
+          return ConstantNode.forConstant(convert.getValue().stamp(), reverseConverted, metaAccess);
+        }
+      }
+      return null;
+    }
+
+    @SuppressWarnings("unused")
+    protected LogicNode optimizeNormalizeCompare(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+            Constant constant, NormalizeCompareNode normalizeNode, boolean mirrored) {
+      throw new GraalError("NormalizeCompareNode connected to %s (%s %s %s)", this, constant, normalizeNode, mirrored);
+    }
+
+    private static LogicNode optimizeConditional(Constant constant, ConditionalNode conditionalNode, ConstantReflectionProvider constantReflection, Condition cond, boolean unorderedIsTrue) {
+      Constant trueConstant = conditionalNode.trueValue().asConstant();
+      Constant falseConstant = conditionalNode.falseValue().asConstant();
+
+      if (falseConstant != null && trueConstant != null && constantReflection != null) {
+        boolean trueResult = cond.foldCondition(trueConstant, constant, constantReflection, unorderedIsTrue);
+        boolean falseResult = cond.foldCondition(falseConstant, constant, constantReflection, unorderedIsTrue);
+
+        if (trueResult == falseResult) {
+          return LogicConstantNode.forBoolean(trueResult);
+        } else {
+          if (trueResult) {
+            assert falseResult == false;
+            return conditionalNode.condition();
+          } else {
+            assert falseResult == true;
+            return LogicNegationNode.create(conditionalNode.condition());
+
+          }
+        }
+      }
+
+      return null;
+    }
+
+    protected abstract LogicNode duplicateModified(ValueNode newW, ValueNode newY, boolean unorderedIsTrue);
   }
 
   public static LogicNode createCompareNode(StructuredGraph graph, Condition condition, ValueNode x, ValueNode y, ConstantReflectionProvider constantReflection) {
@@ -258,4 +264,39 @@
 
     return comparison;
   }
+
+  public static LogicNode createCompareNode(StructuredGraph graph, ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+          Condition condition, ValueNode x, ValueNode y) {
+    LogicNode result = createCompareNode(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, x, y);
+    return (result.graph() == null ? graph.addOrUniqueWithInputs(result) : result);
+  }
+
+  public static LogicNode createCompareNode(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+          Condition condition, ValueNode x, ValueNode y) {
+    assert x.getStackKind() == y.getStackKind();
+    assert condition.isCanonical();
+    assert !x.getStackKind().isNumericFloat();
+
+    LogicNode comparison;
+    if (condition == Condition.EQ) {
+      if (x.stamp() instanceof AbstractObjectStamp) {
+        assert smallestCompareWidth == null;
+        comparison = ObjectEqualsNode.create(constantReflection, metaAccess, options, x, y);
+      } else if (x.stamp() instanceof AbstractPointerStamp) {
+        comparison = PointerEqualsNode.create(x, y);
+      } else {
+        assert x.getStackKind().isNumericInteger();
+        comparison = IntegerEqualsNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, x, y);
+      }
+    } else if (condition == Condition.LT) {
+      assert x.getStackKind().isNumericInteger();
+      comparison = IntegerLessThanNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, x, y);
+    } else {
+      assert condition == Condition.BT;
+      assert x.getStackKind().isNumericInteger();
+      comparison = IntegerBelowNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, x, y);
+    }
+
+    return comparison;
+  }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/DivNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/DivNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,6 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_32;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable.BinaryOp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable.BinaryOp.Div;
@@ -29,7 +31,6 @@
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.ArithmeticLIRGeneratorTool;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ConstantNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
@@ -39,7 +40,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.Constant;
 import jdk.vm.ci.meta.PrimitiveConstant;
 
-@NodeInfo(shortName = "/", cycles = NodeCycles.CYCLES_30)
+@NodeInfo(shortName = "/", cycles = CYCLES_32)
 public class DivNode extends BinaryArithmeticNode<Div> {
 
   public static final NodeClass<DivNode> TYPE = NodeClass.create(DivNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatConvertNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatConvertNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,7 +22,7 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_5;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
 
 import java.util.EnumMap;
 
@@ -46,7 +46,7 @@
 * A {@code FloatConvert} converts between integers and floating point numbers according to Java
 * semantics.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_5)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_8)
 public final class FloatConvertNode extends UnaryArithmeticNode<FloatConvertOp> implements ConvertNode, Lowerable, ArithmeticLIRLowerable {
   public static final NodeClass<FloatConvertNode> TYPE = NodeClass.create(FloatConvertNode.class);
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatEqualsNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatEqualsNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,26 +22,31 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import jdk.vm.ci.meta.ConstantReflectionProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.TriState;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.FloatStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.IntegerStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
+import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.Canonicalizable.BinaryCommutative;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicConstantNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.util.GraphUtil;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
-import jdk.vm.ci.meta.TriState;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
 
-@NodeInfo(shortName = "==", cycles = NodeCycles.CYCLES_3)
+@NodeInfo(shortName = "==", cycles = CYCLES_2)
 public final class FloatEqualsNode extends CompareNode implements BinaryCommutative<ValueNode> {
   public static final NodeClass<FloatEqualsNode> TYPE = NodeClass.create(FloatEqualsNode.class);
+  private static final FloatEqualsOp OP = new FloatEqualsOp();
 
   public FloatEqualsNode(ValueNode x, ValueNode y) {
     super(TYPE, Condition.EQ, false, x, y);
@@ -58,6 +63,15 @@
     }
   }
 
+  public static LogicNode create(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+          ValueNode x, ValueNode y) {
+    LogicNode value = OP.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, Condition.EQ, false, x, y);
+    if (value != null) {
+      return value;
+    }
+    return create(x, y);
+  }
+
   @Override
   public boolean isIdentityComparison() {
     FloatStamp xStamp = (FloatStamp) x.stamp();
@@ -72,33 +86,46 @@
   }
 
   @Override
-  public ValueNode canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
-    ValueNode result = super.canonical(tool, forX, forY);
-    if (result != this) {
-      return result;
-    }
-    Stamp xStampGeneric = forX.stamp();
-    Stamp yStampGeneric = forY.stamp();
-    if (xStampGeneric instanceof FloatStamp && yStampGeneric instanceof FloatStamp) {
-      FloatStamp xStamp = (FloatStamp) xStampGeneric;
-      FloatStamp yStamp = (FloatStamp) yStampGeneric;
-      if (GraphUtil.unproxify(forX) == GraphUtil.unproxify(forY) && xStamp.isNonNaN() && yStamp.isNonNaN()) {
-        return LogicConstantNode.tautology();
-      } else if (xStamp.alwaysDistinct(yStamp)) {
-        return LogicConstantNode.contradiction();
-      }
+  public Node canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+    ValueNode value = OP.canonical(tool.getConstantReflection(), tool.getMetaAccess(), tool.getOptions(), tool.smallestCompareWidth(), Condition.EQ, unorderedIsTrue, forX, forY);
+    if (value != null) {
+      return value;
     }
     return this;
   }
 
-  @Override
-  protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY) {
-    if (newX.stamp() instanceof FloatStamp && newY.stamp() instanceof FloatStamp) {
-      return new FloatEqualsNode(newX, newY);
-    } else if (newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp) {
-      return new IntegerEqualsNode(newX, newY);
+  public static class FloatEqualsOp extends CompareOp {
+
+    @Override
+    public LogicNode canonical(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth, Condition condition,
+            boolean unorderedIsTrue, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+      LogicNode result = super.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, unorderedIsTrue, forX, forY);
+      if (result != null) {
+        return result;
+      }
+      Stamp xStampGeneric = forX.stamp();
+      Stamp yStampGeneric = forY.stamp();
+      if (xStampGeneric instanceof FloatStamp && yStampGeneric instanceof FloatStamp) {
+        FloatStamp xStamp = (FloatStamp) xStampGeneric;
+        FloatStamp yStamp = (FloatStamp) yStampGeneric;
+        if (GraphUtil.unproxify(forX) == GraphUtil.unproxify(forY) && xStamp.isNonNaN() && yStamp.isNonNaN()) {
+          return LogicConstantNode.tautology();
+        } else if (xStamp.alwaysDistinct(yStamp)) {
+          return LogicConstantNode.contradiction();
+        }
+      }
+      return null;
     }
-    throw GraalError.shouldNotReachHere();
+
+    @Override
+    protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY, boolean unorderedIsTrue) {
+      if (newX.stamp() instanceof FloatStamp && newY.stamp() instanceof FloatStamp) {
+        return new FloatEqualsNode(newX, newY);
+      } else if (newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp) {
+        return new IntegerEqualsNode(newX, newY);
+      }
+      throw GraalError.shouldNotReachHere();
+    }
   }
 
   @Override
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatLessThanNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/FloatLessThanNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,25 +22,30 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import jdk.vm.ci.meta.ConstantReflectionProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.TriState;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.FloatStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.IntegerStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
+import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicConstantNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.util.GraphUtil;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
-import jdk.vm.ci.meta.TriState;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
 
-@NodeInfo(shortName = "<", cycles = NodeCycles.CYCLES_3)
+@NodeInfo(shortName = "<", cycles = CYCLES_2)
 public final class FloatLessThanNode extends CompareNode {
   public static final NodeClass<FloatLessThanNode> TYPE = NodeClass.create(FloatLessThanNode.class);
+  private static final FloatLessThanOp OP = new FloatLessThanOp();
 
   public FloatLessThanNode(ValueNode x, ValueNode y, boolean unorderedIsTrue) {
     super(TYPE, Condition.LT, unorderedIsTrue, x, y);
@@ -52,31 +57,52 @@
     LogicNode result = CompareNode.tryConstantFoldPrimitive(Condition.LT, x, y, unorderedIsTrue);
     if (result != null) {
       return result;
-    } else {
-      return new FloatLessThanNode(x, y, unorderedIsTrue);
     }
+    return new FloatLessThanNode(x, y, unorderedIsTrue);
+  }
+
+  public static LogicNode create(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+          ValueNode x, ValueNode y, boolean unorderedIsTrue) {
+    LogicNode result = OP.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, Condition.LT, unorderedIsTrue, x, y);
+    if (result != null) {
+      return result;
+    }
+    return create(x, y, unorderedIsTrue);
   }
 
   @Override
-  public ValueNode canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
-    ValueNode result = super.canonical(tool, forX, forY);
-    if (result != this) {
-      return result;
-    }
-    if (GraphUtil.unproxify(forX) == GraphUtil.unproxify(forY) && !unorderedIsTrue()) {
-      return LogicConstantNode.contradiction();
+  public Node canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+    ValueNode value = OP.canonical(tool.getConstantReflection(), tool.getMetaAccess(), tool.getOptions(), tool.smallestCompareWidth(), Condition.LT, unorderedIsTrue, forX, forY);
+    if (value != null) {
+      return value;
     }
     return this;
   }
 
-  @Override
-  protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY) {
-    if (newX.stamp() instanceof FloatStamp && newY.stamp() instanceof FloatStamp) {
-      return new FloatLessThanNode(newX, newY, unorderedIsTrue);
-    } else if (newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp) {
-      return new IntegerLessThanNode(newX, newY);
+  public static class FloatLessThanOp extends CompareOp {
+
+    @Override
+    public LogicNode canonical(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth, Condition condition,
+            boolean unorderedIsTrue, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+      LogicNode result = super.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, unorderedIsTrue, forX, forY);
+      if (result != null) {
+        return result;
+      }
+      if (GraphUtil.unproxify(forX) == GraphUtil.unproxify(forY) && !unorderedIsTrue) {
+        return LogicConstantNode.contradiction();
+      }
+      return null;
     }
-    throw GraalError.shouldNotReachHere();
+
+    @Override
+    protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY, boolean unorderedIsTrue) {
+      if (newX.stamp() instanceof FloatStamp && newY.stamp() instanceof FloatStamp) {
+        return new FloatLessThanNode(newX, newY, unorderedIsTrue);
+      } else if (newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp) {
+        return new IntegerLessThanNode(newX, newY);
+      }
+      throw GraalError.shouldNotReachHere();
+    }
   }
 
   @Override
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerBelowNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerBelowNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,16 +22,21 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import jdk.vm.ci.meta.ConstantReflectionProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.IntegerStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
+import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
+import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 
 import jdk.vm.ci.code.CodeUtil;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
 @NodeInfo(shortName = "|<|")
 public final class IntegerBelowNode extends IntegerLowerThanNode {
@@ -48,13 +53,29 @@
     return OP.create(x, y);
   }
 
+  public static LogicNode create(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth, ValueNode x, ValueNode y) {
+    LogicNode value = OP.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, OP.getCondition(), false, x, y);
+    if (value != null) {
+      return value;
+    }
+    return create(x, y);
+  }
+
   @Override
-  protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY) {
-    assert newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp;
-    return new IntegerBelowNode(newX, newY);
+  public Node canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+    ValueNode value = OP.canonical(tool.getConstantReflection(), tool.getMetaAccess(), tool.getOptions(), tool.smallestCompareWidth(), OP.getCondition(), false, forX, forY);
+    if (value != null) {
+      return value;
+    }
+    return this;
   }
 
   public static class BelowOp extends LowerOp {
+    @Override
+    protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY, boolean unorderedIsTrue) {
+      assert newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp;
+      return new IntegerBelowNode(newX, newY);
+    }
 
     @Override
     protected long upperBound(IntegerStamp stamp) {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerDivRemNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerDivRemNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_40;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_2;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_32;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.IntegerStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
@@ -33,7 +33,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Lowerable;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
 
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_40, size = SIZE_2)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_32, size = SIZE_1)
 public abstract class IntegerDivRemNode extends FixedBinaryNode implements Lowerable {
 
   public static final NodeClass<IntegerDivRemNode> TYPE = NodeClass.create(IntegerDivRemNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerEqualsNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerEqualsNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,12 +22,15 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import jdk.vm.ci.meta.ConstantReflectionProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.AbstractPointerStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.FloatStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.IntegerStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
+import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.Canonicalizable.BinaryCommutative;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
@@ -43,10 +46,12 @@
 import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
 import jdk.vm.ci.meta.PrimitiveConstant;
 import jdk.vm.ci.meta.TriState;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
 @NodeInfo(shortName = "==")
 public final class IntegerEqualsNode extends CompareNode implements BinaryCommutative<ValueNode> {
   public static final NodeClass<IntegerEqualsNode> TYPE = NodeClass.create(IntegerEqualsNode.class);
+  private static final IntegerEqualsOp OP = new IntegerEqualsOp();
 
   public IntegerEqualsNode(ValueNode x, ValueNode y) {
     super(TYPE, Condition.EQ, false, x, y);
@@ -58,165 +63,201 @@
     LogicNode result = CompareNode.tryConstantFoldPrimitive(Condition.EQ, x, y, false);
     if (result != null) {
       return result;
-    } else {
-      if (x instanceof ConditionalNode) {
-        ConditionalNode conditionalNode = (ConditionalNode) x;
-        if (conditionalNode.trueValue() == y) {
-          return conditionalNode.condition();
-        }
-        if (conditionalNode.falseValue() == y) {
-          return LogicNegationNode.create(conditionalNode.condition());
-        }
-      } else if (y instanceof ConditionalNode) {
-        ConditionalNode conditionalNode = (ConditionalNode) y;
-        if (conditionalNode.trueValue() == x) {
-          return conditionalNode.condition();
-        }
-        if (conditionalNode.falseValue() == x) {
-          return LogicNegationNode.create(conditionalNode.condition());
-        }
+    }
+    if (x instanceof ConditionalNode) {
+      ConditionalNode conditionalNode = (ConditionalNode) x;
+      if (conditionalNode.trueValue() == y) {
+        return conditionalNode.condition();
       }
+      if (conditionalNode.falseValue() == y) {
+        return LogicNegationNode.create(conditionalNode.condition());
+      }
+    } else if (y instanceof ConditionalNode) {
+      ConditionalNode conditionalNode = (ConditionalNode) y;
+      if (conditionalNode.trueValue() == x) {
+        return conditionalNode.condition();
+      }
+      if (conditionalNode.falseValue() == x) {
+        return LogicNegationNode.create(conditionalNode.condition());
+      }
+    }
+    return new IntegerEqualsNode(x, y).maybeCommuteInputs();
+  }
 
-      return new IntegerEqualsNode(x, y).maybeCommuteInputs();
+  public static LogicNode create(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth, ValueNode x, ValueNode y) {
+    LogicNode value = OP.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, Condition.EQ, false, x, y);
+    if (value != null) {
+      return value;
     }
+    return create(x, y);
   }
 
   @Override
-  protected ValueNode optimizeNormalizeCmp(Constant constant, NormalizeCompareNode normalizeNode, boolean mirrored) {
-    PrimitiveConstant primitive = (PrimitiveConstant) constant;
-    if (primitive.getJavaKind() == JavaKind.Int && primitive.asInt() == 0) {
-      ValueNode a = mirrored ? normalizeNode.getY() : normalizeNode.getX();
-      ValueNode b = mirrored ? normalizeNode.getX() : normalizeNode.getY();
-
-      if (normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Double || normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Float) {
-        return new FloatEqualsNode(a, b);
-      } else {
-        return new IntegerEqualsNode(a, b);
-      }
+  public Node canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+    ValueNode value = OP.canonical(tool.getConstantReflection(), tool.getMetaAccess(), tool.getOptions(), tool.smallestCompareWidth(), Condition.EQ, false, forX, forY);
+    if (value != null) {
+      return value;
     }
     return this;
   }
 
-  @Override
-  protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY) {
-    if (newX.stamp() instanceof FloatStamp && newY.stamp() instanceof FloatStamp) {
-      return new FloatEqualsNode(newX, newY);
-    } else if (newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp) {
-      return new IntegerEqualsNode(newX, newY);
-    } else if (newX.stamp() instanceof AbstractPointerStamp && newY.stamp() instanceof AbstractPointerStamp) {
-      return new IntegerEqualsNode(newX, newY);
-    }
-    throw GraalError.shouldNotReachHere();
-  }
+  public static class IntegerEqualsOp extends CompareOp {
+    @Override
+    protected LogicNode optimizeNormalizeCompare(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+            Constant constant, NormalizeCompareNode normalizeNode, boolean mirrored) {
+      PrimitiveConstant primitive = (PrimitiveConstant) constant;
+      ValueNode a = normalizeNode.getX();
+      ValueNode b = normalizeNode.getY();
+      long cst = primitive.asLong();
 
-  @Override
-  public ValueNode canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
-    if (GraphUtil.unproxify(forX) == GraphUtil.unproxify(forY)) {
-      return LogicConstantNode.tautology();
-    } else if (forX.stamp().alwaysDistinct(forY.stamp())) {
-      return LogicConstantNode.contradiction();
-    }
-    if (forX instanceof AddNode && forY instanceof AddNode) {
-      AddNode addX = (AddNode) forX;
-      AddNode addY = (AddNode) forY;
-      ValueNode v1 = null;
-      ValueNode v2 = null;
-      if (addX.getX() == addY.getX()) {
-        v1 = addX.getY();
-        v2 = addY.getY();
-      } else if (addX.getX() == addY.getY()) {
-        v1 = addX.getY();
-        v2 = addY.getX();
-      } else if (addX.getY() == addY.getX()) {
-        v1 = addX.getX();
-        v2 = addY.getY();
-      } else if (addX.getY() == addY.getY()) {
-        v1 = addX.getX();
-        v2 = addY.getX();
-      }
-      if (v1 != null) {
-        assert v2 != null;
-        return create(v1, v2);
+      if (cst == 0) {
+        if (normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Double || normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Float) {
+          return FloatEqualsNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, a, b);
+        } else {
+          return IntegerEqualsNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, a, b);
+        }
+      } else if (cst == 1) {
+        if (normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Double || normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Float) {
+          return FloatLessThanNode.create(b, a, !normalizeNode.isUnorderedLess);
+        } else {
+          return IntegerLessThanNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, b, a);
+        }
+      } else if (cst == -1) {
+        if (normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Double || normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Float) {
+          return FloatLessThanNode.create(a, b, normalizeNode.isUnorderedLess);
+        } else {
+          return IntegerLessThanNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, a, b);
+        }
+      } else {
+        return LogicConstantNode.contradiction();
       }
     }
-    return super.canonical(tool, forX, forY);
-  }
 
-  @Override
-  protected ValueNode canonicalizeSymmetricConstant(CanonicalizerTool tool, Constant constant, ValueNode nonConstant, boolean mirrored) {
-    if (constant instanceof PrimitiveConstant) {
-      PrimitiveConstant primitiveConstant = (PrimitiveConstant) constant;
-      IntegerStamp nonConstantStamp = ((IntegerStamp) nonConstant.stamp());
-      if ((primitiveConstant.asLong() == 1 && nonConstantStamp.upperBound() == 1 && nonConstantStamp.lowerBound() == 0) ||
-              (primitiveConstant.asLong() == -1 && nonConstantStamp.upperBound() == 0 && nonConstantStamp.lowerBound() == -1)) {
-        // nonConstant can only be 0 or 1 (respective -1), test against 0 instead of 1
-        // (respective -1) for a more canonical graph and also to allow for faster execution
-        // on specific platforms.
-        return LogicNegationNode.create(IntegerEqualsNode.create(nonConstant, ConstantNode.forIntegerKind(nonConstant.getStackKind(), 0)));
-      } else if (primitiveConstant.asLong() == 0) {
-        if (nonConstant instanceof AndNode) {
-          AndNode andNode = (AndNode) nonConstant;
-          return new IntegerTestNode(andNode.getX(), andNode.getY());
-        } else if (nonConstant instanceof SubNode) {
-          SubNode subNode = (SubNode) nonConstant;
-          return IntegerEqualsNode.create(subNode.getX(), subNode.getY());
-        } else if (nonConstant instanceof ShiftNode && nonConstant.stamp() instanceof IntegerStamp) {
-          if (nonConstant instanceof LeftShiftNode) {
-            LeftShiftNode shift = (LeftShiftNode) nonConstant;
-            if (shift.getY().isConstant()) {
-              int mask = shift.getShiftAmountMask();
-              int amount = shift.getY().asJavaConstant().asInt() & mask;
-              if (shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Int) {
-                return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forInt(-1 >>> amount));
-              } else {
-                assert shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Long;
-                return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forLong(-1L >>> amount));
+    @Override
+    protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY, boolean unorderedIsTrue) {
+      if (newX.stamp() instanceof FloatStamp && newY.stamp() instanceof FloatStamp) {
+        return new FloatEqualsNode(newX, newY);
+      } else if (newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp) {
+        return new IntegerEqualsNode(newX, newY);
+      } else if (newX.stamp() instanceof AbstractPointerStamp && newY.stamp() instanceof AbstractPointerStamp) {
+        return new IntegerEqualsNode(newX, newY);
+      }
+      throw GraalError.shouldNotReachHere();
+    }
+
+    @Override
+    public LogicNode canonical(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth, Condition condition,
+            boolean unorderedIsTrue, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+      if (GraphUtil.unproxify(forX) == GraphUtil.unproxify(forY)) {
+        return LogicConstantNode.tautology();
+      } else if (forX.stamp().alwaysDistinct(forY.stamp())) {
+        return LogicConstantNode.contradiction();
+      }
+      if (forX instanceof AddNode && forY instanceof AddNode) {
+        AddNode addX = (AddNode) forX;
+        AddNode addY = (AddNode) forY;
+        ValueNode v1 = null;
+        ValueNode v2 = null;
+        if (addX.getX() == addY.getX()) {
+          v1 = addX.getY();
+          v2 = addY.getY();
+        } else if (addX.getX() == addY.getY()) {
+          v1 = addX.getY();
+          v2 = addY.getX();
+        } else if (addX.getY() == addY.getX()) {
+          v1 = addX.getX();
+          v2 = addY.getY();
+        } else if (addX.getY() == addY.getY()) {
+          v1 = addX.getX();
+          v2 = addY.getX();
+        }
+        if (v1 != null) {
+          assert v2 != null;
+          return create(v1, v2);
+        }
+      }
+      return super.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, unorderedIsTrue, forX, forY);
+    }
+
+    @Override
+    protected LogicNode canonicalizeSymmetricConstant(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+            Condition condition, Constant constant, ValueNode nonConstant, boolean mirrored, boolean unorderedIsTrue) {
+      if (constant instanceof PrimitiveConstant) {
+        PrimitiveConstant primitiveConstant = (PrimitiveConstant) constant;
+        IntegerStamp nonConstantStamp = ((IntegerStamp) nonConstant.stamp());
+        if ((primitiveConstant.asLong() == 1 && nonConstantStamp.upperBound() == 1 && nonConstantStamp.lowerBound() == 0) ||
+                (primitiveConstant.asLong() == -1 && nonConstantStamp.upperBound() == 0 && nonConstantStamp.lowerBound() == -1)) {
+          // nonConstant can only be 0 or 1 (respective -1), test against 0 instead of 1
+          // (respective -1) for a more canonical graph and also to allow for faster
+          // execution
+          // on specific platforms.
+          return LogicNegationNode.create(
+                  IntegerEqualsNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, nonConstant, ConstantNode.forIntegerKind(nonConstant.getStackKind(), 0)));
+        } else if (primitiveConstant.asLong() == 0) {
+          if (nonConstant instanceof AndNode) {
+            AndNode andNode = (AndNode) nonConstant;
+            return new IntegerTestNode(andNode.getX(), andNode.getY());
+          } else if (nonConstant instanceof SubNode) {
+            SubNode subNode = (SubNode) nonConstant;
+            return IntegerEqualsNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, subNode.getX(), subNode.getY());
+          } else if (nonConstant instanceof ShiftNode && nonConstant.stamp() instanceof IntegerStamp) {
+            if (nonConstant instanceof LeftShiftNode) {
+              LeftShiftNode shift = (LeftShiftNode) nonConstant;
+              if (shift.getY().isConstant()) {
+                int mask = shift.getShiftAmountMask();
+                int amount = shift.getY().asJavaConstant().asInt() & mask;
+                if (shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Int) {
+                  return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forInt(-1 >>> amount));
+                } else {
+                  assert shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Long;
+                  return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forLong(-1L >>> amount));
+                }
               }
-            }
-          } else if (nonConstant instanceof RightShiftNode) {
-            RightShiftNode shift = (RightShiftNode) nonConstant;
-            if (shift.getY().isConstant() && ((IntegerStamp) shift.getX().stamp()).isPositive()) {
-              int mask = shift.getShiftAmountMask();
-              int amount = shift.getY().asJavaConstant().asInt() & mask;
-              if (shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Int) {
-                return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forInt(-1 << amount));
-              } else {
-                assert shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Long;
-                return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forLong(-1L << amount));
+            } else if (nonConstant instanceof RightShiftNode) {
+              RightShiftNode shift = (RightShiftNode) nonConstant;
+              if (shift.getY().isConstant() && ((IntegerStamp) shift.getX().stamp()).isPositive()) {
+                int mask = shift.getShiftAmountMask();
+                int amount = shift.getY().asJavaConstant().asInt() & mask;
+                if (shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Int) {
+                  return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forInt(-1 << amount));
+                } else {
+                  assert shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Long;
+                  return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forLong(-1L << amount));
+                }
               }
-            }
-          } else if (nonConstant instanceof UnsignedRightShiftNode) {
-            UnsignedRightShiftNode shift = (UnsignedRightShiftNode) nonConstant;
-            if (shift.getY().isConstant()) {
-              int mask = shift.getShiftAmountMask();
-              int amount = shift.getY().asJavaConstant().asInt() & mask;
-              if (shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Int) {
-                return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forInt(-1 << amount));
-              } else {
-                assert shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Long;
-                return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forLong(-1L << amount));
+            } else if (nonConstant instanceof UnsignedRightShiftNode) {
+              UnsignedRightShiftNode shift = (UnsignedRightShiftNode) nonConstant;
+              if (shift.getY().isConstant()) {
+                int mask = shift.getShiftAmountMask();
+                int amount = shift.getY().asJavaConstant().asInt() & mask;
+                if (shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Int) {
+                  return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forInt(-1 << amount));
+                } else {
+                  assert shift.getX().getStackKind() == JavaKind.Long;
+                  return new IntegerTestNode(shift.getX(), ConstantNode.forLong(-1L << amount));
+                }
               }
             }
           }
         }
-      }
-      if (nonConstant instanceof AddNode) {
-        AddNode addNode = (AddNode) nonConstant;
-        if (addNode.getY().isJavaConstant()) {
-          return new IntegerEqualsNode(addNode.getX(), ConstantNode.forIntegerStamp(nonConstantStamp, primitiveConstant.asLong() - addNode.getY().asJavaConstant().asLong()));
+        if (nonConstant instanceof AddNode) {
+          AddNode addNode = (AddNode) nonConstant;
+          if (addNode.getY().isJavaConstant()) {
+            return new IntegerEqualsNode(addNode.getX(), ConstantNode.forIntegerStamp(nonConstantStamp, primitiveConstant.asLong() - addNode.getY().asJavaConstant().asLong()));
+          }
+        }
+        if (nonConstant instanceof AndNode) {
+          /*
+           * a & c == c is the same as a & c != 0, if c is a single bit.
+           */
+          AndNode andNode = (AndNode) nonConstant;
+          if (Long.bitCount(((PrimitiveConstant) constant).asLong()) == 1 && andNode.getY().isConstant() && andNode.getY().asJavaConstant().equals(constant)) {
+            return new LogicNegationNode(new IntegerTestNode(andNode.getX(), andNode.getY()));
+          }
         }
       }
-      if (nonConstant instanceof AndNode) {
-        /*
-         * a & c == c is the same as a & c != 0, if c is a single bit.
-         */
-        AndNode andNode = (AndNode) nonConstant;
-        if (Long.bitCount(((PrimitiveConstant) constant).asLong()) == 1 && andNode.getY().isConstant() && andNode.getY().asJavaConstant().equals(constant)) {
-          return new LogicNegationNode(new IntegerTestNode(andNode.getX(), andNode.getY()));
-        }
-      }
+      return super.canonicalizeSymmetricConstant(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, constant, nonConstant, mirrored, unorderedIsTrue);
     }
-    return super.canonicalizeSymmetricConstant(tool, constant, nonConstant, mirrored);
   }
 
   @Override
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerLessThanNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerLessThanNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -24,15 +24,20 @@
 
 import static org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition.LT;
 
+import jdk.vm.ci.meta.ConstantReflectionProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import org.graalvm.compiler.core.common.NumUtil;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.FloatStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.IntegerStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
+import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
+import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ConstantNode;
+import org.graalvm.compiler.nodes.LogicConstantNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicNegationNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
@@ -42,6 +47,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.JavaConstant;
 import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
 import jdk.vm.ci.meta.PrimitiveConstant;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
 @NodeInfo(shortName = "<")
 public final class IntegerLessThanNode extends IntegerLowerThanNode {
@@ -58,19 +64,20 @@
     return OP.create(x, y);
   }
 
+  public static LogicNode create(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+          ValueNode x, ValueNode y) {
+    LogicNode value = OP.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, OP.getCondition(), false, x, y);
+    if (value != null) {
+      return value;
+    }
+    return create(x, y);
+  }
+
   @Override
-  protected ValueNode optimizeNormalizeCmp(Constant constant, NormalizeCompareNode normalizeNode, boolean mirrored) {
-    PrimitiveConstant primitive = (PrimitiveConstant) constant;
-    assert condition() == LT;
-    if (primitive.getJavaKind() == JavaKind.Int && primitive.asInt() == 0) {
-      ValueNode a = mirrored ? normalizeNode.getY() : normalizeNode.getX();
-      ValueNode b = mirrored ? normalizeNode.getX() : normalizeNode.getY();
-
-      if (normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Double || normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Float) {
-        return new FloatLessThanNode(a, b, mirrored ^ normalizeNode.isUnorderedLess);
-      } else {
-        return new IntegerLessThanNode(a, b);
-      }
+  public Node canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+    ValueNode value = OP.canonical(tool.getConstantReflection(), tool.getMetaAccess(), tool.getOptions(), tool.smallestCompareWidth(), OP.getCondition(), false, forX, forY);
+    if (value != null) {
+      return value;
     }
     return this;
   }
@@ -89,17 +96,69 @@
     return (((x ^ y) & (x ^ r)) < 0) || r > maxValue;
   }
 
-  @Override
-  protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY) {
-    if (newX.stamp() instanceof FloatStamp && newY.stamp() instanceof FloatStamp) {
-      return new FloatLessThanNode(newX, newY, true);
-    } else if (newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp) {
-      return new IntegerLessThanNode(newX, newY);
+  public static class LessThanOp extends LowerOp {
+    @Override
+    protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY, boolean unorderedIsTrue) {
+      if (newX.stamp() instanceof FloatStamp && newY.stamp() instanceof FloatStamp) {
+        return new FloatLessThanNode(newX, newY, unorderedIsTrue); // TODO: Is the last arg
+                                      // supposed to be true?
+      } else if (newX.stamp() instanceof IntegerStamp && newY.stamp() instanceof IntegerStamp) {
+        return new IntegerLessThanNode(newX, newY);
+      }
+      throw GraalError.shouldNotReachHere();
     }
-    throw GraalError.shouldNotReachHere();
-  }
 
-  public static class LessThanOp extends LowerOp {
+    @Override
+    protected LogicNode optimizeNormalizeCompare(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+            Constant constant, NormalizeCompareNode normalizeNode, boolean mirrored) {
+      PrimitiveConstant primitive = (PrimitiveConstant) constant;
+      /* @formatter:off
+       * a NC b < c (not mirrored)
+       * cases for c:
+       * 0     -> a < b
+       * [MIN, -1] -> false
+       * 1     -> a <= b
+       * [2, MAX] -> true
+       * unordered-is-less means unordered-is-true.
+       *
+       * c < a NC b (mirrored)
+       * cases for c:
+       * 0     -> a > b
+       * [1, MAX] -> false
+       * -1    -> a >= b
+       * [MIN, -2] -> true
+       * unordered-is-less means unordered-is-false.
+       *
+       * We can handle mirroring by swapping a & b and negating the constant.
+       * @formatter:on
+       */
+      ValueNode a = mirrored ? normalizeNode.getY() : normalizeNode.getX();
+      ValueNode b = mirrored ? normalizeNode.getX() : normalizeNode.getY();
+      long cst = mirrored ? -primitive.asLong() : primitive.asLong();
+
+      if (cst == 0) {
+        if (normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Double || normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Float) {
+          return FloatLessThanNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, a, b, mirrored ^ normalizeNode.isUnorderedLess);
+        } else {
+          return IntegerLessThanNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, a, b);
+        }
+      } else if (cst == 1) {
+        // a <= b <=> !(a > b)
+        LogicNode compare;
+        if (normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Double || normalizeNode.getX().getStackKind() == JavaKind.Float) {
+          // since we negate, we have to reverse the unordered result
+          compare = FloatLessThanNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, b, a, mirrored == normalizeNode.isUnorderedLess);
+        } else {
+          compare = IntegerLessThanNode.create(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, b, a);
+        }
+        return LogicNegationNode.create(compare);
+      } else if (cst <= -1) {
+        return LogicConstantNode.contradiction();
+      } else {
+        assert cst >= 2;
+        return LogicConstantNode.tautology();
+      }
+    }
 
     @Override
     protected LogicNode findSynonym(ValueNode forX, ValueNode forY) {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerLowerThanNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/IntegerLowerThanNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,11 +22,12 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import jdk.vm.ci.meta.ConstantReflectionProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.IntegerStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
-import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ConstantNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicConstantNode;
@@ -36,6 +37,7 @@
 import org.graalvm.compiler.nodes.util.GraphUtil;
 
 import jdk.vm.ci.meta.TriState;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
 /**
 * Common super-class for "a < b" comparisons both {@linkplain IntegerLowerThanNode signed} and
@@ -56,19 +58,6 @@
   }
 
   @Override
-  public ValueNode canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
-    ValueNode result = super.canonical(tool, forX, forY);
-    if (result != this) {
-      return result;
-    }
-    LogicNode synonym = getOp().findSynonym(forX, forY);
-    if (synonym != null) {
-      return synonym;
-    }
-    return this;
-  }
-
-  @Override
   public Stamp getSucceedingStampForX(boolean negated, Stamp xStampGeneric, Stamp yStampGeneric) {
     return getSucceedingStampForX(negated, !negated, xStampGeneric, yStampGeneric, getX(), getY());
   }
@@ -125,7 +114,21 @@
     return getOp().tryFold(xStampGeneric, yStampGeneric);
   }
 
-  public abstract static class LowerOp {
+  public abstract static class LowerOp extends CompareOp {
+    @Override
+    public LogicNode canonical(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth, Condition condition,
+            boolean unorderedIsTrue, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+      LogicNode result = super.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, unorderedIsTrue, forX, forY);
+      if (result != null) {
+        return result;
+      }
+      LogicNode synonym = findSynonym(forX, forY);
+      if (synonym != null) {
+        return synonym;
+      }
+      return null;
+    }
+
     protected abstract long upperBound(IntegerStamp stamp);
 
     protected abstract long lowerBound(IntegerStamp stamp);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/MulNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/MulNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,6 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable.BinaryOp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable.BinaryOp.Mul;
@@ -30,7 +32,6 @@
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.Canonicalizable.BinaryCommutative;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.ArithmeticLIRGeneratorTool;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ConstantNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
@@ -41,7 +42,7 @@
 import jdk.vm.ci.meta.PrimitiveConstant;
 import jdk.vm.ci.meta.Value;
 
-@NodeInfo(shortName = "*", cycles = NodeCycles.CYCLES_3)
+@NodeInfo(shortName = "*", cycles = CYCLES_2)
 public class MulNode extends BinaryArithmeticNode<Mul> implements NarrowableArithmeticNode, BinaryCommutative<ValueNode> {
 
   public static final NodeClass<MulNode> TYPE = NodeClass.create(MulNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/NormalizeCompareNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/NormalizeCompareNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,6 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_2;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.FloatStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
@@ -30,7 +32,6 @@
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ConstantNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicConstantNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.LogicNode;
@@ -46,7 +47,7 @@
 * of the inputs is NaN), the result is 1 if isUnorderedLess is false and -1 if isUnorderedLess is
 * true.
 */
-@NodeInfo(cycles = NodeCycles.CYCLES_2, size = NodeSize.SIZE_4)
+@NodeInfo(cycles = NodeCycles.CYCLES_2, size = SIZE_2)
 public final class NormalizeCompareNode extends BinaryNode implements Lowerable {
 
   public static final NodeClass<NormalizeCompareNode> TYPE = NodeClass.create(NormalizeCompareNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/ObjectEqualsNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/ObjectEqualsNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -48,11 +48,13 @@
 import jdk.vm.ci.meta.JavaKind;
 import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
 @NodeInfo(shortName = "==")
 public final class ObjectEqualsNode extends PointerEqualsNode implements Virtualizable {
 
   public static final NodeClass<ObjectEqualsNode> TYPE = NodeClass.create(ObjectEqualsNode.class);
+  private static final ObjectEqualsOp OP = new ObjectEqualsOp();
 
   public ObjectEqualsNode(ValueNode x, ValueNode y) {
     super(TYPE, x, y);
@@ -73,19 +75,50 @@
     }
   }
 
+  public static LogicNode create(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, ValueNode x, ValueNode y) {
+    LogicNode result = OP.canonical(constantReflection, metaAccess, options, null, Condition.EQ, false, x, y);
+    if (result != null) {
+      return result;
+    }
+    return create(x, y, constantReflection);
+  }
+
   @Override
-  protected ValueNode canonicalizeSymmetricConstant(CanonicalizerTool tool, Constant constant, ValueNode nonConstant, boolean mirrored) {
-    ResolvedJavaType type = tool.getConstantReflection().asJavaType(constant);
-    if (type != null && nonConstant instanceof GetClassNode) {
-      GetClassNode getClassNode = (GetClassNode) nonConstant;
-      ValueNode object = getClassNode.getObject();
-      assert ((ObjectStamp) object.stamp()).nonNull();
-      if (!type.isPrimitive() && (type.isConcrete() || type.isArray())) {
-        return InstanceOfNode.create(TypeReference.createExactTrusted(type), object);
+  public ValueNode canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+    ValueNode value = OP.canonical(tool.getConstantReflection(), tool.getMetaAccess(), tool.getOptions(), tool.smallestCompareWidth(), Condition.EQ, false, forX, forY);
+    if (value != null) {
+      return value;
+    }
+    return this;
+  }
+
+  public static class ObjectEqualsOp extends PointerEqualsOp {
+
+    @Override
+    protected LogicNode canonicalizeSymmetricConstant(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth,
+            Condition condition, Constant constant, ValueNode nonConstant, boolean mirrored, boolean unorderedIsTrue) {
+      ResolvedJavaType type = constantReflection.asJavaType(constant);
+      if (type != null && nonConstant instanceof GetClassNode) {
+        GetClassNode getClassNode = (GetClassNode) nonConstant;
+        ValueNode object = getClassNode.getObject();
+        assert ((ObjectStamp) object.stamp()).nonNull();
+        if (!type.isPrimitive() && (type.isConcrete() || type.isArray())) {
+          return InstanceOfNode.create(TypeReference.createExactTrusted(type), object);
+        }
+        return LogicConstantNode.forBoolean(false);
       }
-      return LogicConstantNode.forBoolean(false);
+      return super.canonicalizeSymmetricConstant(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, constant, nonConstant, mirrored, unorderedIsTrue);
     }
-    return super.canonicalizeSymmetricConstant(tool, constant, nonConstant, mirrored);
+
+    @Override
+    protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY, boolean unorderedIsTrue) {
+      if (newX.stamp() instanceof ObjectStamp && newY.stamp() instanceof ObjectStamp) {
+        return new ObjectEqualsNode(newX, newY);
+      } else if (newX.stamp() instanceof AbstractPointerStamp && newY.stamp() instanceof AbstractPointerStamp) {
+        return new PointerEqualsNode(newX, newY);
+      }
+      throw GraalError.shouldNotReachHere();
+    }
   }
 
   private void virtualizeNonVirtualComparison(VirtualObjectNode virtual, ValueNode other, VirtualizerTool tool) {
@@ -150,14 +183,4 @@
       }
     }
   }
-
-  @Override
-  protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY) {
-    if (newX.stamp() instanceof ObjectStamp && newY.stamp() instanceof ObjectStamp) {
-      return new ObjectEqualsNode(newX, newY);
-    } else if (newX.stamp() instanceof AbstractPointerStamp && newY.stamp() instanceof AbstractPointerStamp) {
-      return new PointerEqualsNode(newX, newY);
-    }
-    throw GraalError.shouldNotReachHere();
-  }
 }
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/PointerEqualsNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/PointerEqualsNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,10 +22,13 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import jdk.vm.ci.meta.ConstantReflectionProvider;
+import jdk.vm.ci.meta.MetaAccessProvider;
 import org.graalvm.compiler.core.common.calc.Condition;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.AbstractPointerStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ObjectStamp;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
+import org.graalvm.compiler.graph.Node;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.Canonicalizable.BinaryCommutative;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
@@ -41,11 +44,13 @@
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaMethod;
 import jdk.vm.ci.meta.ResolvedJavaType;
 import jdk.vm.ci.meta.TriState;
+import org.graalvm.compiler.options.OptionValues;
 
 @NodeInfo(shortName = "==")
 public class PointerEqualsNode extends CompareNode implements BinaryCommutative<ValueNode> {
 
   public static final NodeClass<PointerEqualsNode> TYPE = NodeClass.create(PointerEqualsNode.class);
+  private static final PointerEqualsOp OP = new PointerEqualsOp();
 
   public PointerEqualsNode(ValueNode x, ValueNode y) {
     this(TYPE, x, y);
@@ -65,44 +70,62 @@
     assert y.stamp() instanceof AbstractPointerStamp;
   }
 
-  /**
-   * Determines if this is a comparison used to determine whether dispatching on a receiver could
-   * select a certain method and if so, returns {@code true} if the answer is guaranteed to be
-   * false. Otherwise, returns {@code false}.
-   */
-  private boolean isAlwaysFailingVirtualDispatchTest(ValueNode forX, ValueNode forY) {
-    if (forY.isConstant()) {
-      if (forX instanceof LoadMethodNode && condition == Condition.EQ) {
-        LoadMethodNode lm = ((LoadMethodNode) forX);
-        if (lm.getMethod().getEncoding().equals(forY.asConstant())) {
-          if (lm.getHub() instanceof LoadHubNode) {
-            ValueNode object = ((LoadHubNode) lm.getHub()).getValue();
-            ResolvedJavaType type = StampTool.typeOrNull(object);
-            ResolvedJavaType declaringClass = lm.getMethod().getDeclaringClass();
-            if (type != null && !type.equals(declaringClass) && declaringClass.isAssignableFrom(type)) {
-              ResolvedJavaMethod override = type.resolveMethod(lm.getMethod(), lm.getCallerType());
-              if (override != null && !override.equals(lm.getMethod())) {
-                assert declaringClass.isAssignableFrom(override.getDeclaringClass());
-                return true;
+  @Override
+  public Node canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+    ValueNode value = OP.canonical(tool.getConstantReflection(), tool.getMetaAccess(), tool.getOptions(), tool.smallestCompareWidth(), Condition.EQ, false, forX, forY);
+    if (value != null) {
+      return value;
+    }
+    return this;
+  }
+
+  public static class PointerEqualsOp extends CompareOp {
+
+    /**
+     * Determines if this is a comparison used to determine whether dispatching on a receiver
+     * could select a certain method and if so, returns {@code true} if the answer is guaranteed
+     * to be false. Otherwise, returns {@code false}.
+     */
+    private static boolean isAlwaysFailingVirtualDispatchTest(Condition condition, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+      if (forY.isConstant()) {
+        if (forX instanceof LoadMethodNode && condition == Condition.EQ) {
+          LoadMethodNode lm = ((LoadMethodNode) forX);
+          if (lm.getMethod().getEncoding().equals(forY.asConstant())) {
+            if (lm.getHub() instanceof LoadHubNode) {
+              ValueNode object = ((LoadHubNode) lm.getHub()).getValue();
+              ResolvedJavaType type = StampTool.typeOrNull(object);
+              ResolvedJavaType declaringClass = lm.getMethod().getDeclaringClass();
+              if (type != null && !type.equals(declaringClass) && declaringClass.isAssignableFrom(type)) {
+                ResolvedJavaMethod override = type.resolveMethod(lm.getMethod(), lm.getCallerType());
+                if (override != null && !override.equals(lm.getMethod())) {
+                  assert declaringClass.isAssignableFrom(override.getDeclaringClass());
+                  return true;
+                }
               }
             }
           }
         }
       }
+      return false;
     }
-    return false;
-  }
 
-  @Override
-  public ValueNode canonical(CanonicalizerTool tool, ValueNode forX, ValueNode forY) {
-    LogicNode result = findSynonym(forX, forY);
-    if (result != null) {
-      return result;
+    @Override
+    public LogicNode canonical(ConstantReflectionProvider constantReflection, MetaAccessProvider metaAccess, OptionValues options, Integer smallestCompareWidth, Condition condition,
+            boolean unorderedIsTrue, ValueNode forX, ValueNode forY) {
+      LogicNode result = findSynonym(forX, forY);
+      if (result != null) {
+        return result;
+      }
+      if (isAlwaysFailingVirtualDispatchTest(condition, forX, forY)) {
+        return LogicConstantNode.contradiction();
+      }
+      return super.canonical(constantReflection, metaAccess, options, smallestCompareWidth, condition, unorderedIsTrue, forX, forY);
     }
-    if (isAlwaysFailingVirtualDispatchTest(forX, forY)) {
-      return LogicConstantNode.contradiction();
+
+    @Override
+    protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY, boolean unorderedIsTrue) {
+      return new PointerEqualsNode(newX, newY);
     }
-    return super.canonical(tool, forX, forY);
   }
 
   public static LogicNode findSynonym(ValueNode forX, ValueNode forY) {
@@ -120,11 +143,6 @@
   }
 
   @Override
-  protected CompareNode duplicateModified(ValueNode newX, ValueNode newY) {
-    return new PointerEqualsNode(newX, newY);
-  }
-
-  @Override
   public Stamp getSucceedingStampForX(boolean negated, Stamp xStamp, Stamp yStamp) {
     if (!negated) {
       Stamp newStamp = xStamp.join(yStamp);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/RemNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/RemNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,18 +22,19 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
+
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable;
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable.BinaryOp.Rem;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.lir.gen.ArithmeticLIRGeneratorTool;
-import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.Lowerable;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.LoweringTool;
 import org.graalvm.compiler.nodes.spi.NodeLIRBuilderTool;
 
-@NodeInfo(shortName = "%", cycles = NodeCycles.CYCLES_30/* div */)
+@NodeInfo(shortName = "%", cycles = CYCLES_8/* div */)
 public class RemNode extends BinaryArithmeticNode<Rem> implements Lowerable {
 
   public static final NodeClass<RemNode> TYPE = NodeClass.create(RemNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/SqrtNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/SqrtNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,7 +22,7 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.calc;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_30;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_16;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.ArithmeticOpTable;
@@ -37,7 +37,7 @@
 /**
 * Square root.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_30, size = SIZE_1)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_16, size = SIZE_1)
 public final class SqrtNode extends UnaryArithmeticNode<Sqrt> implements ArithmeticLIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<SqrtNode> TYPE = NodeClass.create(SqrtNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/DynamicCounterNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/DynamicCounterNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.debug;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_20;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_10;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_IGNORED;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_IGNORED;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.debug.GraalError;
@@ -47,7 +47,12 @@
 * A unique counter will be created for each unique name passed to the constructor. Depending on the
 * value of withContext, the name of the root method is added to the counter's name.
 */
-@NodeInfo(size = SIZE_10, cycles = CYCLES_20)
+//@formatter:off
+@NodeInfo(size = SIZE_IGNORED,
+     sizeRationale = "Node is a debugging node that should not be used in production.",
+     cycles = CYCLES_IGNORED,
+     cyclesRationale = "Node is a debugging node that should not be used in production.")
+//@formatter:on
 public class DynamicCounterNode extends FixedWithNextNode implements LIRLowerable {
 
   public static final NodeClass<DynamicCounterNode> TYPE = NodeClass.create(DynamicCounterNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/VerifyHeapNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/debug/VerifyHeapNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.debug;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_30;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_50;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_IGNORED;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_IGNORED;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.StampFactory;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
@@ -38,7 +38,12 @@
 * A node for platform dependent verification of the Java heap. Intended to be used for debugging
 * heap corruption issues.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_30, size = SIZE_50)
+//@formatter:off
+@NodeInfo(size = SIZE_IGNORED,
+    sizeRationale = "Node is a debugging node that should not be used in production.",
+    cycles = CYCLES_IGNORED,
+    cyclesRationale = "Node is a debugging node that should not be used in production.")
+//@formatter:on
 public final class VerifyHeapNode extends FixedWithNextNode implements Lowerable {
 
   public static final NodeClass<VerifyHeapNode> TYPE = NodeClass.create(VerifyHeapNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/BoxNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/BoxNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,7 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.extended;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_20;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_8;
 
 import java.util.Collections;
 
@@ -32,6 +31,7 @@
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.Canonicalizable;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.CanonicalizerTool;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
 import org.graalvm.compiler.nodes.FixedWithNextNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
@@ -50,7 +50,7 @@
 * This node represents the boxing of a primitive value. This corresponds to a call to the valueOf
 * methods in Integer, Long, etc.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_20, size = SIZE_20)
+@NodeInfo(cycles = NodeCycles.CYCLES_8, size = SIZE_8)
 public class BoxNode extends FixedWithNextNode implements VirtualizableAllocation, Lowerable, Canonicalizable.Unary<ValueNode> {
 
   public static final NodeClass<BoxNode> TYPE = NodeClass.create(BoxNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/BytecodeExceptionNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/BytecodeExceptionNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,8 +22,8 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.extended;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_8;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.LocationIdentity;
 import org.graalvm.compiler.core.common.spi.ForeignCallDescriptor;
@@ -46,9 +46,9 @@
 * either a {@linkplain ForeignCallDescriptor foreign} call or a pre-allocated exception object.
 */
 // @formatter:off
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_UNKNOWN,
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_8,
      cyclesRationale = "Node will be lowered to a foreign call.",
-     size = SIZE_20)
+     size = SIZE_8)
 // @formatter:on
 public final class BytecodeExceptionNode extends AbstractMemoryCheckpoint implements Lowerable, MemoryCheckpoint.Single {
 
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/ForeignCallNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/ForeignCallNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -24,8 +24,8 @@
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.Memory;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.State;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_2;
 
 import java.util.List;
 
@@ -60,9 +60,10 @@
 // @formatter:off
 @NodeInfo(nameTemplate = "ForeignCall#{p#descriptor/s}",
      allowedUsageTypes = Memory,
-     cycles = CYCLES_UNKNOWN,
-     cyclesRationale = "A foreign call is a block box in terms of time spent in the callee.",
-     size = SIZE_20)
+     cycles = CYCLES_2,
+     cyclesRationale = "Rough estimation of the call operation itself.",
+     size = SIZE_2,
+     sizeRationale = "Rough estimation of the call operation itself.")
 // @formatter:on
 public class ForeignCallNode extends AbstractMemoryCheckpoint implements LIRLowerable, DeoptimizingNode.DeoptDuring, MemoryCheckpoint.Multi {
   public static final NodeClass<ForeignCallNode> TYPE = NodeClass.create(ForeignCallNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/LoadMethodNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/LoadMethodNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,7 +22,7 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.extended;
 
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.type.Stamp;
@@ -49,7 +49,7 @@
 /**
 * Loads a method from the virtual method table of a given hub.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_1)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_2, size = SIZE_1)
 public final class LoadMethodNode extends FixedWithNextNode implements Lowerable, Canonicalizable {
 
   public static final NodeClass<LoadMethodNode> TYPE = NodeClass.create(LoadMethodNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/MembarNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/MembarNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -23,7 +23,7 @@
 package org.graalvm.compiler.nodes.extended;
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.Memory;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_20;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_2;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.LocationIdentity;
@@ -38,7 +38,7 @@
 /**
 * Creates a memory barrier.
 */
-@NodeInfo(nameTemplate = "Membar#{p#location/s}", allowedUsageTypes = Memory, cycles = CYCLES_20, size = SIZE_2)
+@NodeInfo(nameTemplate = "Membar#{p#location/s}", allowedUsageTypes = Memory, cycles = CYCLES_2, size = SIZE_2)
 public final class MembarNode extends FixedWithNextNode implements LIRLowerable, MemoryCheckpoint.Single {
 
   public static final NodeClass<MembarNode> TYPE = NodeClass.create(MembarNode.class);
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/RawStoreNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/RawStoreNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright (c) 2011, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
+ * Copyright (c) 2011, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
@@ -23,7 +23,7 @@
 package org.graalvm.compiler.nodes.extended;
 
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.InputType.State;
-import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_3;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_1;
 
 import org.graalvm.compiler.core.common.LocationIdentity;
@@ -51,7 +51,7 @@
 * Store of a value at a location specified as an offset relative to an object. No null check is
 * performed before the store.
 */
-@NodeInfo(cycles = CYCLES_3, size = SIZE_1)
+@NodeInfo(cycles = CYCLES_2, size = SIZE_1)
 public final class RawStoreNode extends UnsafeAccessNode implements StateSplit, Lowerable, Virtualizable, MemoryCheckpoint.Single {
 
   public static final NodeClass<RawStoreNode> TYPE = NodeClass.create(RawStoreNode.class);
@@ -124,8 +124,7 @@
         int entryIndex = virtual.entryIndexForOffset(off, accessKind());
         if (entryIndex != -1) {
           JavaKind entryKind = virtual.entryKind(entryIndex);
-          ValueNode entry = tool.getEntry(virtual, entryIndex);
-          if (entry.getStackKind() == value.getStackKind() || entryKind == accessKind()) {
+          if (entryKind == accessKind() || entryKind == accessKind().getStackKind()) {
             tool.setVirtualEntry(virtual, entryIndex, value(), true);
             tool.delete();
           } else {
--- a/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/SwitchNode.java	Tue Apr 18 13:19:42 2017 -0400
+++ b/hotspot/src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/extended/SwitchNode.java	Tue Apr 18 20:17:22 2017 -0700
@@ -22,7 +22,13 @@
 */
 package org.graalvm.compiler.nodes.extended;
 
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_2;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_64;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_8;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles.CYCLES_UNKNOWN;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_2;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_64;
+import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_8;
 import static org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize.SIZE_UNKNOWN;
 
 import java.util.Arrays;
@@ -35,7 +41,9 @@
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeClass;
 import org.graalvm.compiler.graph.NodeSuccessorList;
 import org.graalvm.compiler.graph.spi.SimplifierTool;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeCycles;
 import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeInfo;
+import org.graalvm.compiler.nodeinfo.NodeSize;
 import org.graalvm.compiler.nodes.AbstractBeginNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ControlSplitNode;
 import org.graalvm.compiler.nodes.ValueNode;
@@ -242,4 +250,33 @@
   }
 
   public abstract Stamp getValueStampForSuccessor(AbstractBeginNode beginNode);
+
+  @Override
+  public NodeCycles estimatedNodeCycles() {
+    if (keyCount() == 1) {
+      // if
+      return CYCLES_2;
+    } else if (isSorted()) {
+      // good heuristic
+